JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 7.11.2011

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                     

                      53 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

54 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

55 § Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 – 2012       

56 § Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2012

57 § Jätevedestä perittävän käyttömaksun tarkistaminen

58 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2011

59 § Vuoden 2012 tuloveroprosentin määrääminen

60 § Lisälainan myöntäminen vuoden 2011 talousarvioon

61 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

62 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

 

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 11.11.2011 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 3.11.2011

                     

 

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 6/2011

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 1.11.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 7.11.2011 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

53 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  60

54 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  60

55 §   LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 – 2012  61

56 §   KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2012  62

57 §   JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖMAKSUN TARKISTAMINEN  64

58 §   TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011  66

59 §   VUODEN 2012 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN  67

60 §   LISÄLAINAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2011 TALOUSARVIOON  69

61 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT  70

62 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  71

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

7.11.2011 kello 19.00 – 19.13

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Alarotu Yrjö

Jokela Satu

Jokisalo Kari

Koskensalo Matti

Kujansuu Anneli

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leppihalme Matti

Mansikkamäki Kati

Mäkelä Pentti

Mäntylä Tapio

Pitkänen Anneli

Rajamäki Rainer

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Sjöman Miia

Uusi-Rasi Ari

Hyttinen Ilkka                    varajäsen
Rantanen Briitta                varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Rajalahti Tapio              puheenjohtaja

Lahti Kyösti

Sorvali Timo

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 53 - 63

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Miia Sjöman                       Esa Ala-Karvia               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   11.11.2011

Allekirjoitukset

 

 

Erkki Rudenberg               Kari Jokisalo

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   11.11.2011

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

Matti Leppihalme luovutti valtuuston puolesta onnittelukukat valtuuston II varapuheenjohtajalle Miia Sjömanille toisen poikavauvan johdosta.         

 

 

 

53 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 1.11.2011 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta –lehdessä 3.11.2011 ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 3.11.2011. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 1.11.2011.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

54 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                               Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Erkki Rudenberg ja Kari Jokisalo.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   265 §            10.10.2011

 

55 §              LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 – 2012

 

Vuoden 2008 alussa voimaan tullut lastensuojelulaki (417/2007 12 § 1 mom.) velvoittaa kuntaa tai useampaa kuntaa yhdessä laatimaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskevan suunnitelman, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja - suunnitelmaa laadittaessa.

 

Suunnitelma on laadittu koskemaan kaikkia Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän (PoSan) kuntia: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen.

 

Suunnitelmassa kuvataan PoSan alueen kuntien asukkaiden käytettävissä olevia kuntien, seurakuntien ja PoSan palveluja sekä tuodaan esille toimenpide-ehdotuksia lasten, nuorten ja heidän perheittensä hyvinvoinnin lisäämiseksi.

 

PoSan johtokunta on hyväksynyt suunnitelman kokouksessaan 27.9.2011 § 72 ja esittänyt sen edelleen perusturvalautakunnan ja kuntien hyväksyttäväksi.

Perusturvalautakunta on hyväksynyt esityksen 27.9.2011.

Hyvinvointisuunnitelma on liitteenä nro 265.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman v. 2011 – 2012 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 55 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   279 §            31.10.2011

 

56 §             KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2012

 

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin sadasosan tarkkuudella.

 

Vuoden 2012 kiinteistöveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2011 mennessä.

 

Vuoden 2011 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat:

 

-          yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35

-          vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32-0,75

-          muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60-1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti

-          rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00

 

KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä yleinen veroprosentti + 1,00, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia

 

-          Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00

-          voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85.

 

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2011 seuraavasti:

                                         

-          yleinen kiinteistövero 0,70 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,35 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,85 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

                                         

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2012 seuraavasti:

 

-          yleinen kiinteistövero 0,70 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,35 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,85 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV  56 §                           

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Tekninen lautakunta         50 §              4.10.2011

                                            Kunnanhallitus                   281 §            31.10.2011

 

57 §             JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖMAKSUN TARKISTAMINEN

 

                                            Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

 

                                            Vesihuoltolain mukaan vesihuollosta tulee periä käyttömaksua. Käyttö-maksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdetun jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perus-maksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Liittymis- ja perusmaksu voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikeaan kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä. Jämijärven kunnan viemärilaitos perii käyttömaksua kiinteistön käyttämän veden perusteella sekä käyttömaksua kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.

                                            Vesihuollosta perittävien maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset.

                                           

                                            Jätevedestä peritään tällä hetkellä käyttömaksua kunnanvaltuuston 8.11.2010 hyväksymän päätöksen mukaisesti 1,60 €/m³ (alv 0 %).

                                           

                                            Jäteveden käyttömaksua esitetään korotettavaksi n. 8 %:a. Uusi jäteveden käyttömaksu on korotuksen jälkeen 1,73 €/m³ (alv 0 %).

                                            Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta umpikaivolietteestä peritään

                                            1,73 €/m³ (alv 0 % ), aiemmin 1,60 €/m³ (alv 0 %).

                                            Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta sakokaivolietteestä peritään

                                            8,28 €/m³ perittävä taksa aiemmin 7,67 €/m³ (alv 0 %).              

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy jätevedestä perittävien käyttömaksujen korotukset maksutaksaluonnoksen mukaisesti ja esittää niitä edelleen kunnan-hallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lauta-kunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.1.2012.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

KH 281 §                          

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 57 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   285 §            31.10.2011

 

58 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011

 

Esityslistan liitteenä nro 285.1 on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2011. Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 58 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   286 §            31.10.2011

 

59 §          VUODEN 2012 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

                       

                            Verotusmenettelyssä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä.

 

                                          Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella (verotusmenettelylain 91 a § 1 momentti).

 

                                          Kunnan tuloverotuksen talousarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2010 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan

                                          4 147 377 euroa jossa laskua on edellisvuoteen -2,5 %. Yhteisöveron ennakkotieto on 305 356 euroa; muutosta edelliseen vuoteen +15,7 %.

 

                                          Vuoden 2011 verotulot ovat tähän mennessä toteutumassa lähes budjetoidun mukaisesti.

 

                                          Voimaan tulleiden säännösten (kuntalain muutos 578/2006) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelman neljän vuoden tasapainovaatimus sitoo nimenomaan kuntaa, jonka taseeseen ei kerry ylijäämäeriä. Toisin sanoen kunnan, jonka talousarviovuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi tai jonka kuluvan vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää, on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma.

 

Talousarvioluonnoksessa on kunnallisveron kasvuksi vuodelle 2012 arvioitu 1 %:a.

Talousarvioluonnon on laadittu 20,50 %:n tuloveroprosentilla (nykyinen tuloveroprosentti 19,75 %).

 

Tuloveroprosentin nostaminen on välttämätöntä, jotta kasvavat sosiaali- ja terveystoimen menot saadaan katettua. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotushakemuksen yhteydessä valtuusto hyväksyi yksimielisesti talouden tasapainotussuunnitelman, joka oli laadittu 20,50 %:n tuloverolle.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2012 tuloveroprosentiksi 20,50 %.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

KV 59 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   288 §            31.10.2011

 

60 §              LISÄLAINAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2011 TALOUSARVIOON

 

Vuoden 2011 talousarviossa on lainanottoon varattu 660 000 euroa ja lainan lyhennyksiin 739 690 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimen menot tulevat ylittymään reilusti budjetoidusta ja niitä ei voida kattaa muulla rahoituksella kuin lisälainan otolla.

 

Lisälainan tarve on tässä vaiheessa 400 000 euroa huomioiden myös PoSan v. 2010 lisäalijäämän kattamisen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää kattaa em. rahoitusvajeen lisäämällä lainanotto kohtaa 400 000 eurolla.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 60 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

61 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                     Kunnanjohtaja saattoi valtuustolle tiedoksi seuraavat tapahtumat:

 

1.      JämiBlues 10.11 klo 19.00 alkaen

2.      Unicef gaala ja tanssiaiset 5.12 klo 17.00-01.00

3.      Päättäjät ”torilla” K-marketin edessä 11.11 klo 15.00-17.00 vastailemassa kuntalaisten kyselyihin kuntaliitoksesta

 

 

                                            _____


 

62 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

1.)   Valtuutettu Anne Lax kiitti kuntaa muistamisesta vuoden yrittäjää palkittaessa.

 

           _____