Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistaina 4.10.2011 klo 18.00

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

49 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

50 § JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖMAKSUN

        TARKISTAMINEN

51 § TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012/ KÄYTTÖTALOUS

        JA INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016

52 § VUODEN 2011 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011 –

        20.09.2011

53 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

54 § LIIKENNEMERKKIEN ASENTAMINEN KORVENKYLÄN

        TIELLE

55 § JÄTEMAKSUN POISTAMINEN

56 § VAIHTOLAVAKONTIN HANKINTA KUNNAN VARASTOL-

        LE SER-ROMUN KERÄYSTÄ VARTEN

57 § MIELAHTI-PITKÄLAHTI VIEMÄRISUUNNITELMATARJOUK-

        SEN HYVÄKSYMINEN

58 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

59 § TARJOUS JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN

        TARKKAILUSTA V. 2012

60 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Tekninen lautakunta                               6/2011

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistaina 4.10.2011 klo 18.00 – 20.05

 

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorvali Timo                                      puheenjohtaja

Salminen Mikko

Koivuniemi Olavi

Koivumäki Elisa

Sjöman Miia

Mäkelä Pentti

Virtanen Pentti                                  pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Kuusikoski Sirpa

Uusi-Rasi Ari (kh:n edustaja)

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

ASIAT

 

 

§§ 48 – 61                            sivut 54 – 68

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Timo Sorvali                     Pentti Virtanen                  

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Mikko Salminen                Pentti Mäkelä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2011 

48 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

 

 

 

49 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kuusikoski Sirpa ja Mäkelä Pentti.

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Salminen Mikko ja Mäkelä Pentti.

 

 

 

 

 

50 § JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖMAKSUN TARKISTAMINEN

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

 

                                       Vesihuoltolain mukaan vesihuollosta tulee periä käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdetun jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Liittymis- ja perusmaksu voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikeaan kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä. Jämijärven kunnan viemärilaitos perii käyttömaksua kiinteistön käyttämän veden perusteella sekä käyttömaksua kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.

                                       Vesihuollosta perittävien maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset.

                                      

                                       Jätevedestä peritään tällä hetkellä käyttömaksua kunnanvaltuuston 8.11.2010 hyväksymän päätöksen mukaisesti 1,60 €/m³ (alv 0 %).

                                      

                                       Jäteveden käyttömaksua esitetään korotettavaksi n. 8 %:a. Uusi jäteveden käyttömaksu on korotuksen jälkeen 1,73 €/m³ (alv 0 %).

                                       Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta umpikaivolietteestä peritään

                                       1,73 €/m³ (alv 0 % ), aiemmin 1,60 €/m³ (alv 0 %).

                                       Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta sakokaivolietteestä peritään

                                       8,28 €/m³ perittävä taksa aiemmin 7,67 €/m³ (alv 0 %).       

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy jätevedestä perittävien käyttömaksujen korotukset maksutaksaluonnoksen mukaisesti ja esittää niitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.1.2012.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

51 § TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 / KÄYTTÖTALOUS JA INVESTOINNIT

 

                                            Pöytäkirjan liitteenä:

-         talousarvioehdotus vuodelle 2012  (liite 51.1)

-         investointisuunnitelma vuosille 2012-2016 (liite 51.2)

 

Päätösehdotus:                Tehdään ehdotus talousarvioksi käyttötalouden osalta vuodelle 2012 ja investointisuunnitelma vuosille 2012-2016.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

52 § VUODEN 2011 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.2011-20.09.2011

 

                                        Esityslistan liitteenä (liite 52.1) investointien toteutuminen ajalta 1.1.2011 – 20.09.2011.

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

 

53 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                             Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

-         Yksityisen tien parantamisen valtionavustus (Kahilaluomantie)

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

-         Kertaraportti 12.9.2011

 

Pohjavesialueiden suojelemissuunnitelman laatiminen

-         avauskokouksen kokousmuistio 2.9.2011

 

Mutkalan teollisuusalueen ja Tuulenpesän kaava-alueen viemäröinnin rakentamissuunnitelma

-         rakentamissuunnitelman asemapiirros tutustuttavaksi

 

Jämijärven kunnanhallitus

-         ote 247 § Aloite kevyenliikenteen saamiseksi Mielahteen

 

Tapani Jokela sähköpostitiedote

-         viemäri- ja kuitukaapelinsuojaputki Uhrilähteentien varteen

 

Kankaanpään kaupunki / tekninen lautakunta

-         ote 78 § Kankaanpään ja Jämijärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

 

Jämijärven kunnanvaltuusto

-         ote 48 § Ympäristösuojelun poikkeamispäätöksen toimivaltainen viranomainen

 

Skapat Oy

-         Tarjous Skapat Energia Oy:n sähkönhankintapalveluista (4.10.2011)

 

 

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

 

54 § LIIKENNEMERKKIEN ASENTAMINEN KORVENKYLÄN YKSITYISTIELLE

 

Korvenkylän yksityistien toimitsijamies Tauno Harhala on toimittanut tekniselle lautakunnalle seuraavanlaisen hakemuksen:

 

                                            LIIKENNEMERKKIEN ASENTAMINEN

 

Korvenkylän yksityistien tiekunta pyytää kunnan suostumusta liikennemerkkien asentamiseksi Korvenkylän yksityistielle.

Tielle asennetaan 50 km/h nopeutusrajoitus sekä lisäkilvet ”Yksityistie” ja ”Ajo omalla vastuulla”. Liikennemerkit sijoitetaan Korvenkyläntien molempiin päihin sekä Heikkiläntien, Jämijärventien puoleiseen päähän.

 

 

Korvenkylän yksityistien tiekunta

Tauno Harhala / toimitsijamies

 

 

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta myöntää liikennemerkkien asentamisen hakemuksen mukaisesti. Liikennemerkkien hankinta- ja asennuskustannuksista vastaa luvan hakija eli tiekunta.  

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

55 § JÄTEMAKSUN POISTAMINEN

 

                                       Seppo Pajulahti on toimittanut seuraavanlaisen kirjeen Jämijärven kunnan tekniselle lautakunnalle 20.09.2011.

 

                                            Jämijärven kunnan tekninen lautakunta

 

                                        Minulla on kesämökki Ainajärven rannalla Kontin kylässä. Vietän keskimäärin 10 yötä kesällä mökillä. Saunomassa käyn pari kertaa viikossa. Jätteet luonnollisesti vien mukanani Hämeenkyröön. Ei ole lainkaan järkevää ajaa Jämijärvelle 14 km edestakaisin pienen jätepussin kanssa ja jatkaa sitten matkaa Hämeenkyröön. Jätehuoltoasetuksen mukaan kesäasukas voi kuljettaa jätteet kesämökiltä kotiinsa jätehuoltoon, jonka kanssa on tehty sopimus. Tällöin kesämökillä ei tarvita ulkopuolista jätehuoltoa, eikä siitä voida laskuttaa. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistoimintaan Jämijärvellä ja viihtyneet mökillämme kohta 30 vuotta. Pidän kohtuuttomana maksaa jätehuoltomaksua, jota en voi käytännössä hyödyntää. Siksi pyydän vapautusta jätehuoltomaksusta.

 

                                            Hämeenkyrössä 16.päivänä syyskuuta 2011-09-21

                                      

                                            Seppo Pajulahti

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta päättää, että vapautusta jätemaksusta ei myönnetä.

 

                                       Perustelu: Jätelain 2 §:n mukaan jätelaki koskee jätettä, muun ohella sen syntymisen ehkäisemistä ja hyödyntämisen edistämistä sekä jätehuollon muuta järjestämistä.

 

                                       Jätelain 11 §:n mukaan jätteen haltijan on liityttävä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jätteen haltijalla tarkoitetaan jätelain 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai toiminnan järjestäjää taikka muuta luonnollista tai oikeushenkilöä, jonka hallinnassa jäte on.

                                       Seppo Pajulahden, Jämijärven kunnassa, omistamalla Törmäranta-nimisellä kiinteistöllä (kiinteistötunnus 181-403-0001-0099) sijaitsee hänen käytettävissään oleva vapaa-ajan asunto, johon on sovellettava jätelakia.

 

                                       Pajulahti on kiinteistön omistajana jätelain 31 §:n nojalla velvollinen suorittamaan jätemaksun Jämijärven kunnanvaltuuston 3.4.2007 hyväksymän jätehuoltotaksan mukaisesti. Jätemaksuun lisätään arvonlisävero.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

                                                                tekn.ltk. 23.8.2011 § 43

56 § VAIHTOLAVAKONTIN HANKINTA KUNNAN VARASTOLLE SER-ROMUA VARTEN

 

Tekn.ltk 23.8.11 § 43          Lassila & Tikanoja Oyj sanoi irti sähkö- ja elektroniikka romun keräyspisteen 7.8.2011 alkaen. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 10.5.2011 (§ 30) että, SER-romun vastaanotto päättyy Jämijärven kunnan varastolla 29.7.2011.

Rakennuspäällikkö on puhelimitse keskustellut Kankaanpään kierrätyskeskus Tekevät ry:n kanssa mahdollisesta yhteistyökuviosta. Alustavasti on neuvoteltu että Jämijärven kunta hankkisi vaihtolavakontin varastolle jota käytettäisiin SER-romun keräyspisteenä. Kankaanpään Kierrätyskeskus Tekevät ry hoitaisi SER- romun noudon kierrätyspisteestä vastikkeetta. Yhteistyöstä on tehtävä kirjallinen sopimus. Vaihtolavakontille tulisi varata määrärahaa 2000- 4000 euroa.

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta päättää hankkia kunnalle vaihtolavakontin SER-romun keräyspisteeksi. 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Tekn.ltk 4.10.11 § 56        Rakennuspäällikkö on pyytänyt tarjouksia vaihtolavakontin hankinnasta seuraavasti:

Tarjous 1:

Suomen Varastokontti Oy:n kokonaistarjous vaihtolavan toimittamisesta varastolle

- kokonaishinta 3.300 € (alv 0%).

 

Tarjous 2:

Toinen tarjous on koottu eri toimittajien toimituksista seuraavasti:

- vaihtolavakontti 1.500 € (alv 0%) (Jarmo Mäki toimittaa)

- kiskot + koukku 750 € (alv 0%) (Fincument Oy)

- kiskojen asennus 400 € (alv 0%) (Jämijärven hitsaustyö)

- rahtikulut 150 € (alv 0%) (H. Niemi)

- kokonaishinta 2.800 € (alv 0%)

 

Päätösehdotus:                     Hankitaan vaihtolavakontti tarjouksen 2. mukaisesti.

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

57 § MIELAHTI-PITKÄLAHTI VIEMÄRISUUNNITELMATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

 

                                       Mielahti-Pitkälahti alueen viemäröinnin suunnittelusta on jätetty kaksi tarjousta seuraavasti:

                                       Budjettitarjous Oy Björn Backström Ab (4.10.2010) 4900 €,                   

                                       tarjous esityslistan liitteenä 57.1.

                                       Suunnittelutarjous / Tapani Jokela (16.08.2011) 5900 €,

                                       tarjous esityslistan liitteenä 57.2.

 

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään Tapani Jokelan jättämä, sisällöltään laajempi tarjous.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

58 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

                                       Ei muita mahdollisia asioita.

 

 

 

 

59 § TARJOUS JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN TARKKAILUSTA

V. 2012

 

                                      

                                       Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys on tehnyt kunnalle tarjouksen jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön tarkkailusta v. 2012

 

                                       Jätevedenpuhdistamon tarkkailu                      2.482 €

                                       Purkuvesistön tarkkailu                                   3.600 €

                                                                 YHTEENSÄ:                     6.082 € + alv 23%

 

                                       (Esityslistan liitteenä 59.1 tarjous, saapunut 4.10.2011)

 

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään tarjous.

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

60 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

                                       Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.