J Ä M I J Ä R V E N


K U N N A N V A L T U U S T O N


K O K O U SPidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 26.4.2005 alkaen kello 18.00

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 29.04.2005 kello 10.00 - 12.00.

 

Jämijärvellä 20.04.2005

Matti Peurala

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja


Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 3/2005

Laatimispäivämäärä: 20.04.2005

KokoustiedotAika 26.04.2005 klo 18.00
Paikka Valtuuston kokoushuone


Käsiteltävät asiat


30 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 40

31 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 40

32 § KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA Sivu 41

33 § JÄTEHUOLTOTAKSAN TARKISTAMINEN Sivu 43

34 § LAUSUNTO SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRILLE PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA
Sivu 44

35 § VARSINAISEN TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA Sivu 45

36 § VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Sivu 46

37 § VUODEN 2004 ARVIOINTIKERTOMUS Sivu 48

38 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-28.2.2005 Sivu 49

39 § MÄÄRÄALAN OSTOTARJOUS / RUOKOLA PENTTI
Sivu 50

40 § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT
Sivu 51

41 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT

ASIAT Sivu 52

Puheenjohtaja MATTI PEURALA

Matti Peurala Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2005
KOKOUSAIKA 26.04.2005 kello 18.00-18.21
KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Peurala Matti puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Lanne Pekka varajäsen

Huhtaniemi Jarmo

Koskensalo Matti

Kujala Markku

Kuusikoski Sirpa

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lax Anne

Uurasjärvi Tauno varajäsen

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Ranta Tuija

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

POISSA OLLEET JÄSENET Antila-Ricci Krista

Lehtiö Helena

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja
ASIAT §§ 30 - 42

30 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 20.04.2005 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 21.04.2005 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 21.04.2005 . Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 20.04.2005.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

________

31 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Ari Uusi-Rasi ja Tauno Uurasjärvi.

__________


Kunnanhallitus 12 § 18.01.2005

Valtuusto 10 § 25.01.2005

Kunnanhallitus 85 § 01.03.2005

32 § KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA

KH 12 § Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistöntoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen kuusi kiinteistötoimituksen uskottua miestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------

KH 40 § Saatujen ennakkotietojen perusteella tullaan valitsemaan enemmän kuin kuusi kiinteistötoimituksen uskottua miestä. Kunnanhallituksen tulee tarkistaa päätösehdotustaan valtuustolle.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen vähintään kuusi kiinteistötoimituksen uskottua miestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KV 10 §

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi:

Hannu Ritakorpi

Tauno Harhala

Mariitta Lahti

Seppo Leponiemi

Jouni Mäkelä

Tarja Mäki

Aira Mansikkamäki

Elisa Koivumäki

Matti Kannosto

---------

KH 85 § Kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Matti Kannosto on 65-vuotta.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee kiinteistötoimitusten uskotun miehen Matti Kannoston tilalle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KV 32 §

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita Matti Kannoston tilalle kiinteistötoimituksen uskotuksi mieheksi Aarno Kulmalan.

_______

 

Tekninen lautakunta 18 § 24.02.2005

Kunnanhallitus 99 § 29.03.2005

33 § JÄTEHUOLTOTAKSAN TARKISTAMINEN

Tekninen ltk 18 § Voimassa olevan Jämijärven kunnan jätetaksan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 21.4.1998 § 29.

Jätehuoltoyhteistyösopimus Kankaanpään kaupungin ja Jämijärven kunnan (sekä muiden sopimusosapuolina olevien kuntien) kesken edellyttää yhtenäistä hinnoittelua kaatopaikalle vietävien jätteiden käsittelystä.

Lisäksi tarvetta taksan tarkistamiseen on tuonut vakituisten asuntojen liittyminen aluekeräysjärjestelmän piiriin

Tekninen toimisto on valmistellut uutta jätehuoltotaksaa, luonnos liitteenä 18.1.

Päätösehdotus: Jätehuoltotaksa ehdotetaan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi liitteenä olevan taksaluonnoksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

----------

KH 99 § Jätehuoltotaksaluonnon on esityslistan liitteenä nro 99.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KV 33 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Perusturvalautakunta 48 § 29.03.2005

Kunnanhallitus 109 § 29.03.2005

34 § LAUSUNTO SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRILLE PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

Perusturvaltk 48 § Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta lausuntoa viimeisen työnantajan työeläkemaksun määräytymisestä, joka edellyttää perussopimuksen muuttamista (liite 48.1).

Perussopimuksen muutosehdotus koskee ennen säädettyä eläkeikää eläkkeelle jääneiden työntekijöiden eläkkeiden työnantajan omavastuuosuuden kuntakohtaisen kustannusjaon uudelleen järjestelyä. Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä esittää kyseisten kustannusten jakamista kuntakohtaisesti vuodesta 1980 alkaen laskettujen suoritteiden mukaisessa suhteessa.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää kannanottonaan esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle että, perussopimuksen muutosehdotukseen ei ole huomautettavaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KH 109 § Luonnos uudeksi perussopimukseksi on liitteenä nro 109.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän perussopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KV 34 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

 

Tilintarkastuslautakunta 6 § 05.04.2005

35 § VARSINAISEN TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA

Tilintarkastusltk 6 § Tilintarkastustarjoukset vuosien 2005 - 2008 toimikautta vastaavalta ajalta oli pyydetty 28.02.2005 mennessä seuraavilta JHTT-yhteisöiltä:

- Oy Audiator Ab

- Suomen Kuntatarkastus Oy

- SVH Julkistarkastus Oy

- KPMG Kunta Oy

- PK_Publica Oy

Määräaikaan mennessä vastauksensa oli jättänyt ainoastaan Oy Audiator Ab. Määräajan ulkopuolella vastauksensa oli jättänyt KPMG Kunta Oy.

Tarkastuslautakunta avasi suljetut vastauskirjeet kokouksessa. Tarjouksen jätti vain Oy Audiator Ab.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Oy Audiator Ab:n tarjouksen siten, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan JHTT-, HTM-tilintarkastaja Risto Pohjanpiiri ja varatilintarkastajaksi Oy Audiator Ab:n nimeämä henkilö.

--------

KV 35 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 117 § 29.03.2005

Tilintarkastuslautakunta 7 § 11.04.2005

36 § VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KH 117 § Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 117.1.

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2004 oli + 302.772,30 euroa. Tilikauden ylijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin 325,00 euroa. Talousarviolainat lisääntyivät hieman vuoden aikana 1067 euroon/asukas (v. 2003 927 €/asukas).

Maksuvalmius oli vuoden aikana tyydyttävä. Tilanne kiristyi kuitenkin vuoden lopussa ja lyhytaikaista lainaa nostettiin 200.000 euroa (edellisenä vuonna lyhytaikaista lainaa nostettiin vuoden lopussa n. 150.000 euroa).

Tilinpäätöksen yhteydessä liittymismaksurahaston saldo siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämään. Ennen 31.12.2003 kertynyt pääoma on 21.140,32 € ja 1.1.-31.3.2004 kirjatut liittymismaksut ovat 13.011,57 €.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2004. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 325,00 euroa ylijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

Kunnanhallitus 117 § 29.03.2005

Tilintarkastuslautakunta 7 § 11.04.2005

Tilintarkastusltk

7 § KunL 75 §:n mukaan tilintarkastaja antaa kunnanvaltuustolle tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille myöntää vastuuvapaus.

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2004 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2004.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2004 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2004.

------

KV 36 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouksesta poistuivat esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Matti Leppihalme, Olli Seppälä, Tapio Rajalahti, Hilkka Lahdensivu, Merja Lahdenpää, Ari Uusi-Rasi, Markku Kujala ja Esa Ala-Karvia.

Pöytäkirjaa piti tämän asian osalta valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta valittiin Päivi Leponiemi.

________

Tarkastuslautakunta 8 § 11.04.2005

37 § VUODEN 2004 ARVIOINTIKERTOMUS

Tilintarkastusltk 8 § Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 71 §:n mukaan arvioida, ovatko kunnanvaltuuston vuoden 2004 talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjan seurannan, vuoden 2004 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuodelta 2004.

Luonnos arviointikertomukseksi esitellään kokouksessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta käsitteli ja allekirjoitti vuoden 2004 arviointikertomuksen ja saattoi sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

------

KV 37 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 128 § 29.03.2005

38 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-28.2.2005

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-28.02.2005. Liite nro 128.1.

Vertailutietona on talousarvion toteutuminen vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen ajalle 1.1.-28.2.2005 ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------------

KV 38 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Tekninen lautakunta 52 § 29.03.2005

Kunnanhallitus 140 § 19.04.2005

39 § MÄÄRÄALAN OSTOTARJOUS / RUOKOLA PENTTI

Tekninen ltk 52 § Pentti Ruokola on tehnyt ostotarjouksen koskien Juhala Rno 2:120 - nimisestä tilasta erotettavaa ~3840 m² määräalaa hintaan 800 €. Ko. Määräala rajoittuu Rannanperän yksityistien ja Pentti Ruokolan omistaman Lähimetsä -nimisen tilan väliin.

Määräalalta on puusto hakattu lukuun ottamatta kahdeksaa (8) kuusta ja yhtä (1) mäntyä, jotka sijaitsee Lähimetsän rajalla. Määräala on voimakkaasti luoteeseen viettävää rinnettä kasvavaa pusikkoa ja erittäin huonosti rakentamiseen sopivaa aluetta.

Ko. määräala soveltuu hyvin alueena liitettäväksi Lähimetsä -nimiseen tilaan eikä ole tarpeen kunnalle rakentamis- eikä metsäalueena. Ottaen huomioon myöskin alueen metsänhoitovelvoitteiden siirtymisen ostajalle.

Päätösehdotus: Ehdotetaan tarjous hyväksyttäväksi siten, että erottamiskustannuksista vastaa ostaja.

Päätös: Todettiin, että kunnalla ei ole ko. alueelle käyttötarvetta.

-------------

KH 140 § Kauppakirjaluonnos jaetaan kokouksessa. Liite nro 140.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Pentti Ruokolan välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KV 39 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

40 § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

Ei ollut.

_______

41 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Kunnanjohtaja esitteli uusien luottamushenkilöiden "sisäänajo"-koulutuksen aikataulua. Koulutukset järjestetään iltakoulutuksena 6.6 - 8.6.2005.

Valtuustoseminaarin alustavaksi päiväksi on suunniteltu 23.9.2005.

Valtuusto merkitsi saadun informaation tiedokseen.

_________