Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                        Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

ti 24.5.2011 klo 18.30

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

                    

25 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

26 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

27 §   KOULUTULOKKAIDEN SIJOITTELU

28 §   TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.- 31.3.2011

29 §   TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLELLA
          ANNETTAVA OPETUS

30 §   ESIKOULU- JA KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUOSINA
          2011- 2013

31 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                           ROLF BJÖRKMAN

Yrjö Alarotu                                    Rolf Björkman

puheenjohtaja                                 rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                                 3/11

 

 

KOKOUSAIKA

 

24.5.2011 klo 18.30- 18.45

 

KOKOUSPAIKKA

 

kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarotu Yrjö, puheenjohtaja

Rantanen Briitta

Pajulahti Tarja

Rudenberg Erkki

Virtanen Markku

Björkman Rolf, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Iivonen Markku

Ojala Jaana

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

-----

ASIAT

 

§§ 25- 32

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Yrjö Alarotu                               Rolf Björkman

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi     .    .2011

Allekirjoitukset

 

 

Markku Virtanen                   Briitta Rantanen           

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 25 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                      Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                     

                      -----

 

 

 

 

 26 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Briitta Rantanen ja Markku Virtanen. Tarkastus päätettiin pitää 25.5.2011.

 

                      -----

 

 

 

27 § KOULUTULOKKAIDEN SIJOITTELU

 

 

Koulutulokkaiden eli kuluvana vuonna 7 vuotta täyttävien (vuonna 2004 syntyneet) tai sellaisien aiemmin syntyneiden oppilaiden, jotka eivät vielä ole aloittaneet oppivelvollisuuttaan. Koulunsa aloittavia oppilaita on ilmoittautunut yhteensä 24.

 

Perusopetuslain 6 ':n mukaan perusopetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestä­mispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa oppilaalla on oikeus saada perusopetusta. Kunnan osoittamaan lähikouluun oppilaalla on subjektiivinen oikeus päästä.

 

Perusopetuslain 25 ':n mukaan oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen 9-vuotinen oppimäärä on hyväksytysti suoritettu tai, kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Jos perusopetuksella säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Tämä 11-vuotinen oppivelvollisuus koskee fyysisesti tai henkisesti vaikeasti vammaisia tai sairaita lapsia. Pidennetty oppivelvollisuus voi perustua näkövamman, kuulovammaan tai muuhun fyysiseen vammaan taikka sai­rauteen. Pidennetyn oppivelvollisuuden perusteena voi olla vaikea kehitysvam­ma. Pidennetyssä oppivelvollisuudessa olevan tulee osallistua vuoden kestä­vään esiopetukseen, joka kuuluu oppivelvollisuuteen. Oppilas, jonka oppivel­vollisuus kestää 11 vuotta, otetaan aina perusopetuslain 17 ':n 2 momentissa tarkoitettuun erityisopetukseen.

 

 

Erityisopetukseen siirtämisestä tulee tehdä päätös ja siirrossa tulee noudattaa asetuksessa säädettyjä menettelytapoja.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää sijoittaa vuonna 2011 koulunkäyntinsä aloittavat oppilaat kouluihinsa. Ensisijaisesti oppilas sijoitetaan lähikouluunsa. Nykyisen järjestelmän mukaan koulu aloitetaan joko Jämijärven keskuskoululla tai Tykköön koululla (Palokosken, Suurimaan ja Tykköön koulutulokkaat).

Mikäli vanhemmat ovat halunneet viedä lapsensa muuhun kuin lähikouluunsa, tulee heidän tällöin itse järjestää ja maksaa koulukuljetus.

 

Ensi syksynä koulunsa aloittavat oppilaat sijoitetaan lähikoulujensa mukaan seuraavasti:

---

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 


 

 

28 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.- 31.3.2011

 

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalta 1.1. -31.3.2011.

 

                                       Talousarvio on toteutunut seuraavasti:

Sivistyslautakunta 26,4 %, Palokosken koulu 23,1%, Suurimaan koulu 23,7 %, Tykköön koulu 24,7 %, Jämijärven keskuskoulu 22,5 %, peruskoulujen yhteiset menot 15,5  %, kansalaisopisto  22,3,% ja musiikkiopisto 27,8 % kirjastotoimi 28,4 % Pääskyn päiväkoti 22,1 %, Yksityisen hoidon kuntalisä 20,5 %, Perhepäivähoito 1,5 %, Esiopetus 23,1 %, Ryhmäperhepäivähoito 19,4 %, Iltapäivätoiminta  19,1 %, Erityislastentarhanopettaja palvelu 15,4 %, Lasten kotihoidontuki  24,6 %.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.- 31.3.2011.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. talousarvion toteutumisen tiedoksi.

 

-----


 

 

 

29 § TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS

 

 

-          Jämijärven keskuskoulun 1- 4 luokkien opintoretki Poriin 28.4.2011, liite 29.1.

 

-          Jämijärven keskuskoulun 9. luokkien luokkaretki Tampereelle 23.5.2011, liite 29.2.

 

-          Palokosken koulun 3- 6 luokkien opintoretki Helsinkiin 19.5.2011, liite 29.3.

 

-          Tykköön koulun 1-2 luokkien opintoretki Tampereelle 31.5.2011, liite 29.4.

 

-          Jämijärven koulujen Green Card palkintomatka Niinisaloon Tykistöprikaatiin 12.5.2011, liite 29.5.

 

-          Suurimaan koulun 3-6 luokkien opintoretki Alahärmään 24.5.2011, liite 29.6.

 

-          Jämijärven keskuskoulun 6.luokan opintoretki Alahärmään 31.5.2011, liite 29.7.

 

-          Jämijärven keskuskoulun 8. ja 9. luokkien valinnaisliikkujien opintoretki Helsinkiin 30.5.2011, liite 29.8.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy ja saattaa tiedoksi liitteinä olevat toimintasuunnitelmat.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 


 

30 §  ESIKOULU - JA KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2011- 2013

 

 

Koululaiskuljetukset on edellisen kerran kilpailutettu lukuvuosina 2008 -2010, sekä lisäksi tehty sopimus optiovuodelle 2010- 2011.

 

Tarjouskilpailu on järjestetty avoimena.

Tarjousaika päättyi 16.5.2011 klo 15.30 mennessä.

 

Hankintailmoitus on julkaistu 24.3.2011 työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä maksuttomassa, sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMA), jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan.

 

Kilpailuttaminen on suunniteltu niin, että tarjous tehdään kokonaistarjouksena. Tämän tarkoituksena on tehdä hankintayksikön kannalta joustavampi ja selkeämpi järjestely, kun kuljetusjärjestelyistä ja normaalista poikkeavista järjestelyistä voi sopia yhden toimijan kanssa.

 

Jotta mahdollisimman moni yrittäjä voisi ottaa osaa kilpailuun, eikä jäisi mm. kaluston vähyyden vuoksi ulos kilpailusta, on tarjottu mahdollisuutta antaa tarjous myös alihankintana.

 

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat liitteenä 30.1.

 

Määräaikaan mennessä kokonaistarjouksen esikoulu- ja koululaiskuljetuksista on jättänyt autoilija Timo Ranta.

 

Tarjousten avauspöytäkirja liitteineen on esityslistan liitteenä.

 

Kokonaistarjous esikoulu- ja koululaiskuljetuksen järjestämisestä on pyydetty viikkohintana.

 

Timo Rannan tarjouksen mukainen viikkohinta on 5.890 euroa (sis.alv).

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä autoilija Timo Rannan tarjouksen esikoulu- ja koulukuljetusten järjestämisestä lukuvuosiksi 2011 -2013 hinnaltaan halvempana. Sen lisäksi sivistyslautakunta varaa mahdollisuuden tehdä yhden lukuvuoden kestävän jatkosopimuksen kilpailun voittaneen autoilijan kanssa, ilman uutta tarjouskilpailua, tarjouspyynnön mukaisesti.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 

31 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

                                       Ei ollut.