Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                        Laatimispäivämäärä: 6.4.2011

 

 

 

Kokoustiedot

 

Aika

   

to 14.4.2011 klo 18.30

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

16 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

17 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

18 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 31.12.2010

19 § TOIMINTAKERTOMUS/ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
        31.12.2010

20 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.- 31.3.2011

21 § KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO JÄMIJÄRVEN KOULUJEN
        JA PERUSOPETUKSEN KESKEN

22 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

23 § MAHDOLLISESTI MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                           ROLF BJÖRKMAN

Yrjö Alarotu                                    Rolf Björkman

puheenjohtaja                                rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                                2/11

 

 

KOKOUSAIKA

 

14.4.2011 klo 18.30 - 19.10

 

KOKOUSPAIKKA

 

kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarotu Yrjö, puheenjohtaja

Iivonen Markku

Rudenberg Erkki

Virtanen Markku

Björkman Rolf, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Rantanen Briitta

Ojala Jaana

Pajulahti Tarja

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Jokela Satu, kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§  16 - 24

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Yrjö Alarotu                           Rolf Björkman               

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi  ___.____.2011

Allekirjoitukset

 

 

Erkki Rudenberg                      Markku Virtanen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

 16 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                      Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

                      -----

 

 

 

 

17 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Rudenberg ja Markku Virtanen. Tarkastus päätettiin pitää pe 15.4.2011 klo 12.00.

 

-----

 

 

 

18 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 31.12.2010

 

 

 

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalta 1.1. -31.12.2010.

 

                                       Talousarvio on toteutunut seuraavasti: 

Sivistyslautakunta 92,9 %, Palokosken koulu 99,3 %, Suurimaan koulu 99,8 %, Tykköön koulu 100,9 %, Jämijärven keskuskoulu 99,4 %, peruskoulujen yhteiset menot 101,3 %, kansalaisopisto  86,8 % ja musiikkiopisto 61,8 % kirjastotoimi 103 % Pääskyn päiväkoti 87,8 %, Yksityisen hoidon kuntalisä 106,5 %, Perhepäivähoito 92,8 %, Esiopetus 93,5 %, Ryhmäperhepäivähoito 92,5 %, Iltapäivätoiminta 95,9 %, Lasten kotihoidontuki 92,4 %.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.- 31.12.2010.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. asian tiedoksi.

 

-----


 

 

19 § TOIMINTAKERTOMUS/ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2010

 

 

Liitteenä 19.1. on toimintakertomusvuodelta 2010 koulutoimen, kirjastotoimen ja lasten päivähoidon tavoitteiden toteutumisesta.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 19.1. mukaiset toimintakertomuksen tavoitteiden toteutumisesta vuodelta 2010.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

20 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.- 31.3.2011

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin, päiväkodinjohtajan ja perhepäivähoidonohjaajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.1.- 31.3.2011.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

21 § KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO JÄMIJÄRVEN KOULUJEN JA PERUSOPETUKSEN KESKEN

 

Koulukohtainen käytettävissä oleva tuntimäärä määräytyy sen mukaan, mikä on opetuksen järjestäjän kannalta tarkoituksenmukaista ja täyttää Vnp:n asetuksen peruskoulun tuntijaosta. Kaikki luokat 1-9 noudattavat asetusta 20.12.2001/ 1435.

POA3 §:n (Perusopetusasetus nro 852/1998) mukaan: Perusopetusta annetaan ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla oppilaalle keskimäärin vähintään 19, kolmannella ja neljännellä vuosiluokalla keskimäärin vähintään 23, viidennellä ja kuudennella vuosiluokalla keskimäärin vähintään 24 ja sen jälkeisillä luokilla keskimäärin vähintään 30 oppituntia työviikossa.

POL 16 §:n (Perusopetuslaki nro 628/1998) mukaan: Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta.

POA 4§:n mukaan : Esiopetuksessa ja perusopetuksen kahdelle ensimmäisellä vuosiluokalla oppilaan työpäivään saa kuulua enintään 5 oppituntia ja muina vuosina sekä lisäopetuksessa enintään 7 oppituntia.

-----

POL 37 §:n mukaan jokaisella koululla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä. Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. Asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä myöntää niistä erivapauden.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen tuntiresurssit lukuvuonna 2011- 2012:

1.      Opetustunnit:

 Kyläkoulut Palokoski 53  vkt (3-6 lk), Suurimaa 53 vkt (3-6 lk), Tykköö 47 vkt (1-2 lk), Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 1-6 113  vkt (sisältää Jämijärven kunnan kaikkien koulujen 4-6 luokkien oppilaiden vapaaehtoisen saksan kielen tunnit  6 vkt) ja Jämijärven keskuskoulu vuosiluokat 7-9 200 vkt.

2. Jämijärven kunnan koulujen vapaaehtoisen saksan kielen opiskelua varten vuosiluokille 4-7 enintään 8 vkt (Jämijärven keskuskoulun 4-6 luokkien tunnit 6 vkt ja 7 luokka 2 vkt, sisältyvät jo kohdan 1. opetustunteihin)

3. Tukiopetustunnit:

Kukin koulu voi käyttää tukiopetukseen lukuvuoden 2011 -2012 aikana seuraavasti; Jämijärven keskuskoulu 1-6 luokat 8 vkt, Jämijärven keskuskoulu 7-9 luokat 10 vkt, Palokosken koulu 3 vkt, Suurimaan koulu 3 vkt ja  Tykköön koulu 3 vkt 

4. Kouluille kerhotuntikiintiö:

 Palokosken koulu 2 vkt, Suurimaan koulu 2 vkt, Tykköön koulu 2 vkt, Jämijärven keskuskoulu, 1-6 lk 4 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, 7-9 lk 4 vkt.

5. Opettajien harkinnanvaraiset tunnit pidetään ennallaan ja maksetaan opetusalan VES:n mukaan.

6. Erityisopetuksen tunnit:

 a) Osa-aikaiseen erityisopetukseen (koulujen yhteinen, vuosiluokilla 1-9) käytettävissä 24 vkt. Tunnit jaetaan lukuvuosittain kouluille kunkin koulun tarpeiden mukaisesti.

(Lisäksi varhaiskasvatuksen puheopetusta 3 vkt)

b) pienryhmäopetus 24 vkt.

Pienryhmän erityisopettaja opettaa pientä ryhmää Jämijärven keskuskoululla vuosiluokilla 1-9. Pienryhmänopettaja tekee alustavasti keväällä ja lopullisesti syksyllä koulun alkaessa kartoituksen tuen tarpeessa olevista oppilaista. Tämän perusteella hän laatii suunnitelman ja lukujärjestyksen, jonka mukaisesti opettaa oppilaita syksyllä. Oppilailla on tehtynä hojks, jonka mukaisesti oppilas saa opetusta. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti kuitenkin omassa luokassa, ellei toisin sovita.

c) resurssiopetus 22 vkt

Opetuksen järjestämistapaa voidaan nimittää resurssiopetukseksi, koska siinä käytetään hyväksi koulun omaa työvoimaa, jota voidaan kohdentaa muuttuviin tarpeisiin parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Järjestelmän tulee olla joustava vastaamaan koulun haasteita. Resurssiopettaja arvioi oman resurssituntinsa osalta tehokkaimman tavan auttaa vaikeuksissa olevaa oppilasta, antamalla esim. tuki/lisäopetusta. Samanaikaisesti resurssiopettajan tehtäviä hoitava opettaja on valmiudessa vastaanottamaan mahdollisesti luokasta poistettuja oppilaita "parkkiin".

Tänä lukuvuonna resurssiopettajalla on vastuullaan kiinteämpi ryhmä, jonka kanssa sovelletaan mahdollisuuksien mukaan joustavan opetuksen (JOPO) periaatteita. Resurssitunnit on keskitetty yhdelle opettajalle.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

 

22 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

- Aluehallintovirasto /Työsuojelun vastuualue, Tarkastuskertomus 8.3.2011 Jämijärven keskuskoulu.

- Satakunnan pelastuslaitos, Palotarkastuspöytäkirja 23.3.2011 Tykköön koulu.

- Satakunnan pelastuslaitos, Palotarkastuspöytäkirja 11.4.2011 Palokosken  koulu.

- Satakunnan pelastuslaitos, Palotarkastuspöytäkirja 12.4.2011 Suurimaan koulu

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi em. asiat.

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. asiat tiedoksi.

-----

 

 

23 § MAHDOLLISESTI MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

                                       Ei ollut.