Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                        Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

ti 8.2.2011 klo 18.30

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

1 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

3 §   SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA
        VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

4 §   SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AJANKOHTA VUONNA
        2011

5 §   SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSKOULUJEN, KIRJASTON,
        LASTEN PÄIVÄHOIDON LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2011

6 §   JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUJEN RUOKALISTA  10.1.2011
        ALKAEN

7 §   SIVISTYSTOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2011

8 §   VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.- 31.12.2010

9 §   LUKUVUODEN LV 2011 -2012 TYÖPÄIVÄT JÄMIJÄRVEN KUNNAN
        PERUSKOULUISSSA

10 § KOULUTARVIKKEIDEN PERUSHANKINNAT LV 2011 -2012

11 § OPPIKIRJOJEN PERUSHANKINNAT LUKUVUONNA 2011-2012

12 § ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ KOSKEVAN SOPIMUS

13 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

14 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

YRJÖ ALAROTU

Yrjö Alarotu                                     Rolf Björkman 

puheenjohtaja                                    rehtori          

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                                                    1/11

 

 

KOKOUSAIKA

 

8.2.2011 klo 18.30  -19.50

 

KOKOUSPAIKKA

 

kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarotu Yrjö, puheenjohtaja

Rantanen Briitta, varapuheenjohtaja

Iivonen Markku

Ojala Jaana

Pajulahti Tarja

Rudenberg Erkki

Björkman Rolf, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

Virtanen Markku

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Satu Jokela, kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 1- 15

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Yrjö Alarotu                               Rolf Björkman

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi         .    . 2011

Allekirjoitukset

 

Briitta Rantanen                   Jaana Ojala

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

 

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

 

                      Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

                      -----

 

 

 

 

 

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Briitta Rantanen ja Jaana Ojala. Tarkastus päätettiin pitää ke 9.2.2011.

 

-----


 

 

3 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

 

 

Kuntalain 63 §:n mukaan: “Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.”

 

Sen sijaan toimikuntien pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäviksi sen mukaan kuin toimielin katsoo tarpeelliseksi.

 

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden päätösluettelojen yleisesti nähtäväksi asettamisesta päättävät asianomaiset itse ottaen kuitenkin huomioon sen toimielimen, minkä puolesta he toimivat, mahdollisesti antamat määräykset tai ohjeet nähtäväksi asettamisesta.

 

Nähtävillä pitämisen tarpeellisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että yleistä kunnallishallintoa koskevat päätökset tulevat lainvoimaisiksi vain, jos niitä koskevat pöytäkirjat on pantu yleisesti nähtäviksi.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää,

 

1)     että vuonna 2011 tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä pöytäkirjan tarkistamista seuraavana arkipäivänä virastoaikana kunnanviraston sivistysosastolla, rehtorin, perhepäivähoidonohjaajan ja

 

päiväkodinjohtajan viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle neljännesvuosittain ja pidetään nähtävillä vastaavan lautakunnan kokouksen pöytäkirjan nähtävilläoloaikana.

 

2)     että nähtävänä pidosta ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa, Pohjois- Satakunta-lehdessä ja Kankaanpään Seudussa.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

4 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AJANKOHTA VUONNA 2011

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta kokoontuu tarvittaessa. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti tiistaisin klo 18.30.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

5 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSKOULUJEN, KIRJASTON, LASTEN PÄIVÄHOIDON LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2011

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että

 

1)     sivistyslautakunnan, peruskoulujen ja kirjaston laskujen hyväksymisoikeus annetaan 1.1.2011 alkaen sivistyslautakunnan puheenjohtaja Yrjö Alarodulle, rehtori Rolf Björkmanille, vararehtori Niina Nukariselle sekä kunnanjohtaja Esa Ala- Karvialle,

 

2)     lastenpäivähoidon (Pääskyn päiväkoti, yksityisen hoidon kuntalisä, perhepäivähoito, esiopetus, ryhmäperhepäivähoito, iltapäivätoiminta, erityislastentarhanopettajan palvelu sekä lasten kotihoidontuki) laskujen hyväksymisoikeus annetaan päiväkodin johtaja Leena Peuralalle, lastentarhanopettaja Marianne Sairiolle, rehtori Rolf Björkmanille sekä kunnanjohtaja Esa Ala-Karvialle.

 

                   Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                    -----

 

 

6 § JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUJEN RUOKALISTA  10.1.2011 ALKAEN

 

Koulujen keittiöhenkilöstö ja ruokahuollosta vastaava Vappu Välimäki ovat laatineet uuden ruokalistan.

 

Liitteenä  6.1. on Jämijärven peruskoulujen ruokalista 10.1.2011 alkaen.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen liitteenä 6.1. olevan peruskoulujen ruokalistan.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 

 

7 § SIVISTYSTOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2011

 

Talousarvion laadinnan perusteena ovat olleet kunnan taloudellinen tila ja sen johdosta annetut ohjeet ja annetut “raamit” talousarvion laadinnalle sekä muut tarveharkintaiset menot.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2010 kunnan talousarvion vuodelle 2011.

 

Liitteenä 7.1. on koulutoimen, kirjastotoimen ja lasten päivähoidon hyväksytty talousarvio vuodelle 2011.

 

Kunnanhallitus antoi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2011 kokouksessaan 17.1.2011.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan käyttösuunnitelman vuodelle 2011 liitteen 7.1. mukaisesti ja toimittaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2011 tiedoksi lautakunnan alaisille kustannuspaikoille.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 

8 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.- 31.12.2010

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin, päiväkodinjohtajan ja perhepäivähoidonohjaajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.10.-31.12.2010.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 

9 § LUKUVUODEN LV 2011 -2012 TYÖPÄIVÄT JÄMIJÄRVEN KUNNAN PERUSKOULUISSSA

 

                                                                                                                                                                                          

Peruskoulun lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Peruskoulun lukuvuodessa on 190 työpäivää.  Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Esitysten mukaan lukuvuonna 2011 -2012 työpäivien lukumääräksi tulee 187+ Itsenäisyyspäivä + Loppiainen +Vappu = 190 työpäivää.

 

PA:n 17 §:n mukaan oppilaiden koulutyö aloitetaan elokuussa ja päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, joka lukuvuonna 2011- 2012 on lauantai 2.6.2012. Koulutyön aloittamisajankohdasta on ilmoitettava oppilaiden huoltajille edellisen lukuvuoden koulutyön loppuun mennessä.

 

PA:n 20 §:n mukaan peruskoulussa on kesäloma ja vähintään 10 päivää kestävä joululoma. Lauantait ovat vapaapäiviä, jollei lauantai ole lukukauden työ päättymispäivä tai kunta erityisestä syystä toisin päätä. Lukuvuoteen voi kuulua myös muita vapaapäiviä.

 

                    Syysloma on viikolla 43 ja talviloma viikolla 8.

Koulutyö alkaa ke 10.8.2011.  Syyslukukausi päättyy ti 21.12.2011 ja kevätlukukausi alkaa 9.1.2012.

 

Syyslukukaudelle tulee 91 työpäivää + itsenäisyyspäivä ja kevätlukukaudelle 96 työpäivää + loppiainen+ vappu, yhteensä 190 työpäivää.  

 

 

Koulut ovat tutustuneet koulujen työpäiväsuunnitelmaan lv 2011- 2012.

 

Jämijärven peruskoulujen työpäiväsuunnitelma lv 2011- 2012 on liitteenä 9.1.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Jämijärven peruskoulujen työpäivät lukuvuodelle 2011- 2012 liitteen 9.1 mukaisesti.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

-----

 

 

 

10 § KOULUTARVIKKEIDEN PERUSHANKINNAT LV 2011 -2012

 

 

Tarjoukset koulutarvikkeiden toimittamisesta lv 2011- 2012 on pyydetty seuraavilta toimittajilta: Printel Oy:ltä ja Oy Lindell Ab:lta.

                                                                                                                                                    

Tarjoukset pyydettiin jättämään to 3.2.2011 mennessä.

 

Rehtori ja kanslisti avaavat määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset.

Tarjousten avauspöytäkirja liitteineen on esityslistan liitteenä.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hankkia koulutarvikkeiden perustoimitukset lv 2011-2012 Printel Oy:ltä/ Lekolar heidän tarjouksensa mukaisin ehdoin.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 

11 § OPPIKIRJOJEN PERUSHANKINNAT LUKUVUONNA 2011-2012

 

 

Tarjoukset oppikirjojen toimittamisesta lv 2011- 2012 on pyydetty seuraavilta toimittajilta: BTJ Finland Oy:ltä, Kirjavälitys Oy:ltä  ja Ikaalisten kirjakaupalta.                   

 

Tarjoukset pyydettiin jättämään to 3.2.2011 mennessä.

 

Rehtori ja kanslisti avaavat määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset.

Tarjousten avauspöytäkirja liitteineen on esityslistan liitteenä.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hankkia oppikirjat lv 2011- 2012 Kirjavälitys Ky:ltä heidän tarjouksensa mukaisin ehdoin.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

.

 

 

12 § ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ KOSKEVAN SOPIMUS

 

 

Jämijärven kunta on osallisena Kankaanpään kaupungin kanssa solmitussa yhteisestä peruskoulutoimesta tehdyssä sopimuksessa niitä oppilaita koskien, jotka tarvitsevat erityisopetusta yhdessä Honkajoen, Karvian, Lavian, Merikarvian, Pomarkun, ja Siikaisten kuntien kanssa.

 

Voimassa olevan sopimuksen tarkistamisen tarve syntyy Valtionosuusjärjestelmän uudistuksesta. Valtionosuus maksetaan oppilaan kotikunnalle eikä opetuksen järjestäjälle kuten aikaisemmin.

 

Sopimusta on tarkistettu edellisen kerran vuonna 2004.  Uusi sopimus astuu voimaan 1.1.2011 lukien.

 

Valtiovarainministeriö hoitaa kotikuntalaskutuksen keskitetysti hallinnollisena palveluna ns. clearing-järjestelmällä. Kotikuntakorvausmenot ja -tulot kohdistetaan oppilaan kotikuntaan valtionosuuksien maksatuksen yhteydessä.

 

Sopimus perustuu voimassa olevaan perusopetuslakiin 21.8.1998/628 ja asetukseen 20.11.1998/852 sekä lakiin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 29.12.2009/1704, asetukseen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 29.12.2009/1732 sekä lakiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

29.12.2009/ 1705.

Kuntaliiton yleiskirje 1.6.2010. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus opetuksen järjestämisestä aiheutuneisiin lisäkustannuksiin.

 

Asiaa koskevat neuvottelut sivistystoimenjohtajien kesken käytiin 11.11.2010 ja 2.12.2010.

                      Liitteenä 12.1. sopimus yhteisestä peruskoulutoimesta (erityisopetus).

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle liitteenä 12.1. olevan erityisopetuksen järjestämisestä koskevan sopimuksen hyväksymistä 1.1.2011 lukien.

                      Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                      -----

 

 

13 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

-          Ilmoitus perhepäiväkodin toiminnan aloittamisesta 30.8.2010/ Sarita Lindroos

-          Ilmoitus perhepäiväkodin toiminnan aloittamisesta 23.8.2010/ Paula Kenttä

-          Aluehallintovirasto/Työsuojelun vastuualue/Tarkastuskertomus Palokosken koulu 23.11.2010

-          Aluehallintovirasto/Työsuojelun vastuualue/Tarkastuskertomus/Suurimaan koulu 23.11.2010

-          Aluehallintovirasto/Työsuojelun vastuualue/Tarkastuskertomus/Tykköön koulu 23.11.2010

-          Aluehallintovirasto/Työsuojelun vastuualue/Tarkastuskertomus /Jämijärven keskuskoulu 23.11.2010

-          Aluehallintovirasto/Työsuojelun vastuualue/Tarkastuskertomus /Tykköön esikoulu 23.11.2010.

 

                      Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee em. asiakirjat tiedoksi.

 

                      Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. asiakirjat tiedoksi.

 

                      -----

 

 

14 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

 

 

Jämijärven Keskuskoulun 9.luokan saksan lukijoiden ystävyyskoulumatka Saksan Rheinland - Pfalzin osavaltioon/ Kastellaun 9.-14.3.2011. Matkan toimintasuunnitelma on liitteenä 14.1.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 14.1. olevan matkasuunnitelman.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----