J Ä M I J Ä R V E N K U N N A N V A L T U U S T O N K O K O U S

pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 25.01.2005 kello 19.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta, valtuuston vaalilautakunnan vaali, valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2005, kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2005, valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2005, kunnanhallituksen valitseminen, tarkastuslautakunnan valitseminen, luottamushenkilöiden valitseminen lautakuntiin toimikaudeksi 2005 - 2008, kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta, jäsenen ja varajäsenen valitseminen poliisin neuvottelukuntaan, käräjäoikeuden lautamiehen valinta, edustajien nimeäminen kuntapäiville, Jämin hiihtotunnelin rahoitusjärjestelyt, jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Satakunnan aluepelastuslaitoksen neuvottelukuntaan, Jämijärven kunnan edustajien valitseminen kuntayhtymien yhtymävaltuustoihin, kunnan edustajan valinta Satakuntaliiton edustajainkokoukseen, Satakuntaliiton perussopimuksen muutosten hyväksyminen, ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat, muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 28.01.2005

kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 20.01.2005

Matti Leppihalme

Kunnanhallituksen puheenjohtaja


J Ä M I J Ä R V E NK U N N A N V A L T U U S T O NK O K O U SPidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 25.01.2005 alkaen kello 19.00

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3. Valtuuston vaalilautakunnan vaali

4. Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2005

5. Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2005

6. Valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2005

7. Kunnanhallituksen valitseminen

8. Tarkastuslautakunnan valitseminen

9. Luottamushenkilöiden valitseminen lautakuntiin toimikaudeksi 2005 - 2008

10. Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta

11. Jäsenen ja varajäsenen valitseminen poliisin neuvottelukuntaan

12. Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

13. Edustajien nimeäminen kuntapäiville

14. Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Satakunnan aluepelastuslaitoksen neuvottelukuntaan

15. Jämijärven kunnan edustajien valitseminen kuntayhtymien yhtymävaltuustoihin

16. Kunnan edustajan valinta Satakuntaliiton edustajainkokoukseen

17. Satakuntaliiton perussopimuksen muutosten hyväksyminen

18. Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

19. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

20. Valitusosoitus

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 28.01.2005 kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 19.01.2005

Matti Leppihalme

Kunnanhallituksen puheenjohtajaJämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 1/2005

Laatimispäivämäärä: 19.01.2005

KokoustiedotAika 25.01.2005 kello 19.00
Paikka Valtuuston kokoushuone
Käsiteltävät asiat 1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 1

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 1

3 § VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN

VAALI Sivu 2

4 § VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI

2005 Sivu 3

5 § KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2005 Sivu 4

6 § VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2005 Sivu 5

7 § KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN Sivu 6

8 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN Sivu 8

9 § LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN TOIMIKAUDEKSI 2005 - 2008 Sivu 9

10 § KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA Sivu 14

11 § JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTAAN Sivu 15

12 § KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VALINTA
Sivu 16

13 § EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KUNTAPÄIVILLE
Sivu 17

14 § JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN SATAKUNNAN ALUEPELASTUSLAITOKSEN

NEUVOTTELUKUNTAAN Sivu 18

15 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN KUNTAYHTYMIEN YHTYMÄVALTUUSTOIHIN Sivu 19

16 § KUNNAN EDUSTAJAN VALINTA SATAKUNTALIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEEN Sivu 20

17 § SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN Sivu 21

18 § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT Sivu 22

19 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT Sivu 22

   
JÄMIJÄRVEN KUNTA

Valtuusto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2005
KOKOUSAIKA 25.01.2005 kello 19.00 - 19.45
KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Alarotu Yrjö

Antila-Ricci Krista

Huhtaniemi Jarmo

Koskensalo Matti

Kujala Markku

Kuusikoski Sirpa

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Lanne Pekka varajäsen

Leppihalme Matti

Peurala Matti

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Ranta Tuija

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

POISSA OLLEET JÄSENET Leponiemi Päivi

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja
ASIAT §§ 1 - 20
 

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 19.01.2005 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 20.01.2005 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 20.01.2005 . Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 19.01.2005.

Kunnanvaltuuston vanhin Hilkka Lahdensivu avasi kokouksen toivottaen valtuuston jäsenet tervetulleiksi.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_______


2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Yrjö Alarotu ja Krista Antila-Ricci.

________

Kunnanhallitus § 5 18.01.2005


3 § VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI

KH 5 § Valtuuston työjärjestyksen 26 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto

1) valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon kuuluu kolme jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä

2) määrää valituista jäsenistä vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------------

KV 3 §

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti

1. valita toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon kuuluvat seuraavat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

jäsen varajäsen

Rainer Rajamäki Merja Lahdenpää

Olli Seppälä Hilkka Lahdensivu

Helena Lehtiö Matti Koskensalo

2. määrätä valituista vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Rainer Rajamäen ja varapuheenjohtajaksi Olli Seppälän

_____

Kunnanhallitus 6 § 18.01.2005

4 § VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2005

KH 6 § Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2005.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------

KV 4 §

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita valtuuston puheenjohtajaksi Matti Peuralan, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Kyösti Lahden ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Pentti Virtasen.

Valtuustoon valittu puheenjohtaja Matti Peurala kiitti valittujen puolesta luottamuksesta ja toivoi hyvää valtuustokautta ja rakentavaa yhteistyötä.

________

Kunnanhallitus 7 § 18.01.2005

5 § KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2005

KH 7 § Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Pohjois-Satakunta lehdessä ja Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tarpeelliseksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2005 entisen käytännön mukaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------


KV 5 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 8 § 18.01.2005

6 § VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2005


KH 8 § Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2005 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------

KV 6 §


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 9 § 18.01.2005

7 § KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN

KH 9 § Kuntalain 17 §:n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen johtosäännön 33 §:n mukaan kunnanhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 35 §:ssä säädetään kunnanhallituksen jäsenen vaalikelpoisuudesta.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa tai vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Kuntalain 20 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kunnanvaltuuston tehdessä luottamushenkilövalintoja on otettava huomioon myös naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säännökset.

Kunnanhallitus 9 § 18.01.2005

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle

1. että se valitsee kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi vuosille 2005 - 2006

2. että se nimeää jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------

KV 7 §

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti

1) valita kunnanhallitukseen vuosille 2005 - 2006 seuraavat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

jäsen varajäsen

Matti Leppihalme Juhani Rajala

Tuija Ranta Merja Lahdenpää

Päivi Leponiemi Ari Uusi-Rasi

Tapio Rajalahti Rainer Rajamäki

Markku Kujala Ritva Mäkelä

Olli Seppälä Anu Sillanpää

Hilkka Lahdensivu Anne Lax

2) nimetä valituista kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Matti Leppihalmeen ja varapuheenjohtajaksi Tuija Rannan.

________

Kunnanhallitus 10 § 18.01.2005

 

8 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN

KH 10 § Kuntalain 71 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastussäännön mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole (KUNL 71 § 3 mom):

1) kunnanhallituksen jäsen;

2) kunnanhallituksen jäseneen tai kunnanjohtajaan hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö;

3) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä

4) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1) valitsee neljä jäsentä tarkastuslautakuntaan ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen

2) määrää valituista tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------

KV 8 §

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti

1) valita tarkastuslautakunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavat henkilöt:

jäsen varajäsen

Krista Antila-Ricci Pekka Lanne

Jarmo Huhtaniemi Matti Koskensalo

Mervi Knuuttila Anne Koivisto

Pekka Arponen Helena Rajamäki

2) määrätä tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Krista Antila-Riccin ja varapuheenjohtajaksi Jarmo Huhtaniemen.

________

Kunnanhallitus 11 § 18.01.2005


9 § LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN TOIMIKAUDEKSI 2005 - 2008

KH 11 § Kuntalain 17 §:n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat.

Lain mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen sekä 71 §:ssä tarkoitetun tarkastuslautakunnan. 3 mom. todetaan, että valtuusto voi lisäksi asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia pysyväisluonteisten tehtävien hoitamista varten.

Lautakuntien jäsenmäärät ovat seuraavat:

Keskusvaalilautakunta 5 (5 varajäsentä)

Tarkastuslautakunta 4 (4 varajäsentä)

Tekninen lautakunta 7 (7 varajäsentä)

Maaseutulautakunta 6 (6 varajäsentä)

Perusturvalautakunta 7 (7 varajäsentä)

Sivistyslautakunta 7 (7 varajäsentä)

Vapaa-aikalautakunta 5 (5 varajäsentä)


Kuntalain 36 §:ssä on säädetty vaalikelpoisuudesta lautakuntiin: Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Valintoja tehtäessä on otettava huomioon lisäksi tasa-arvolain säännökset.

Kunnallisten toimielinten valintaa koskee Tasa-arvoL 42 §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuunottamatta olla vähintään

40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä.

Valtuuston tulee kuntalain 20 §:n mukaan valita toimielimen jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtaja ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kunnanhallitus 11 § 18.01.2005

Keskusvaalilautakunnan vaali v. 2005 - 2008

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1) valitsee 5 keskusvaalilautakunnan jäsentä ja 5 varajäsentä, jotka asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan

2) määrää valituista keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------

KV 9 §

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti

1) valita keskusvaalilautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt

jäsen

Esa Ala-Karvia

Ritva Mäkelä

Raimo Sällilä

Airi Rajala

Tauno Uurasjärvi

varajäsen

Elisa Viikeri

Timo Koivuniemi

Jorma Lahdensivu

Pirkko Laitajärvi

Arja Vallila

2) määrätä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Esa Ala-Karvian ja varapuheenjohtajaksi Ritva Mäkelän.

---------------

Teknisen lautakunnan vaali v. 2005 - 2008


Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1) hyväksyy teknisen lautakunnan jäsenmääräksi 7 jäsentä ja 7 varajäsentä

2) valitsee 7 teknisen lautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

3) määrää valituista teknisen lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

Kunnanhallitus 11 § 18.01.2005

V 9 §

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti

1) valita tekniseen lautakuntaan seuraavat 7 jäsentä ja 7 varajäsentä:

jäsen varajäsen

Ari Uusi-Rasi Kyösti Salo

Harri Koivumäki Kauko Alarotu

Sirpa Kuusikoski Heli Syrjätie

Elisa Koivumäki Anja Tunturi

Mikko Salminen Sauli Ritakorpi

Raimo Ritakorpi Matti Kannosto

Miia Molkkari Marita Frigård

2) määrätä teknisen lautakunnan puheenjohtajaksi Ari Uusi-Rasin ja varapuheenjohtajaksi Harri Koivumäen

--------------

Maaseutulautakunnan vaali v. 2005 - 2008

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1) valitsee 6 maaseutulautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

2) määrää valituista maaseutulautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------

KV 9 §

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti

1) valita maaseutulautakuntaan seuraavat 6 jäsentä ja 6 varajäsentä:

jäsen varajäsen

Timo Sorvali Timo Koivunen

Sirpa Alkkiomäki Juha Kierikka

Pirjo Salmi Tarja Mäki

Mika Viikeri Matti Kalliomäki

Jarkko Harri Heli Syrjätie

Outi Hoikkala Kaisa Uurasjärvi

2) määrätä maaseutulautakunnan puheenjohtajaksi Timo Sorvalin ja varapuheenjohtajaksi Sirpa Alkkiomäen.

---------------

Kunnanhallitus 11 § 18.01.2005

Perusturvalautakunnan vaali v. 2005 - 2008


Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1) valitsee 7 perusturvalautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

2) määrää valituista perusturvalautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


----------

KV 9 §

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti

1) valita perusturvalautakuntaan seuraavat 7 jäsentä ja 7 varajäsentä:

Jäsen varajäsen

Rainer Rajamäki Pasi Huhtanen

Merja Lahdenpää Kimmo Ristimäki

Sari Leppihalme Aili Leppihalme

Satu Jokela Eija Salminen

Petri Ylikoski Marjo Leikkola

Pentti Virtanen Seppo Nieminen

Jaana Ojala Pia Hirvonen

2) määrätä perusturvalautakunnan puheenjohtajaksi Rainer Rajamäen ja varapuheenjohtajaksi Merja Lahdenpään.

--------------

Sivistyslautakunnan vaali v. 2005 - 2008

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1) valitsee 7 sivistyslautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

2) määrää valituista sivistyslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

Kunnanhallitus 11 § 18.01.2005

KV 9 §

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti

1) valita sivistyslautakuntaan seuraavat 7 jäsentä ja 7 varajäsentä:

Jäsen varajäsen

Yrjö Alarotu Pasi Alkkiomäki

Pasi Huhtanen Raimo Pihlajamäki

Kirsi Leppihalme Kimmo Marjamäki

Tarja Pajulahti Krista Palomäki

Leena Koivunen Maarit Vahantapohja

Anu Sillanpää Anne Lax

Markku Virtanen Anne Kartaslammi

2) määrätä sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi Yrjö Alarodun ja varapuheenjohtajaksi Pasi Huhtasen.

---------------

Vapaa-aikalautakunnan vaali v. 2005 - 2008

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1) valitsee 5 vapaa-aikalautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

2) määrää valituista vapaa-aikalautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------

KV 9 §

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti

1) valita vapaa-aikalautakuntaan seuraavat 5 jäsentä ja 5 varajäsentä:

Jäsen varajäsen

Seppo Leponiemi Mikko Pajulahti

Niina Nukarinen Marita Mynttinen-Marjamäki

Anu Alarotu Sirpa Kuusikoski

Jyrki Kerola Tauno Harhala

Anneli Pitkänen Aarno Kulmala


2. määrätä vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajaksi Seppo Leponiemen ja varapuheenjohtajaksi Niina Nukarisen.

________

Kunnanhallitus 12 § 18.01.2005

10 § KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA

KH 12 § Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistöntoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen kuusi kiinteistötoimituksen uskottua miestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------

KH 40 § Saatujen ennakkotietojen perusteella tullaan valitsemaan enemmän kuin kuusi kiinteistötoimituksen uskottua miestä. Kunnanhallituksen tulee tarkistaa päätösehdotustaan valtuustolle.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen vähintään kuusi kiinteistötoimituksen uskottua miestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 10 §

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi:

Hannu Ritakorpi

Tauno Harhala

Mariitta Lahti

Seppo Leponiemi

Jouni Mäkelä

Tarja Mäki

Aira Mansikkamäki

Elisa Koivumäki

Matti Kannosto

_________

Kunnanhallitus 13 § 18.01.2005

11 § JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTAAN

KH 13 § Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 13 §:n mukaan valtuusto valitsee poliisin neuvottelukuntaan jäsenet toimikaudekseen..

Jos kihlakuntaan kuuluu useampia kuntia lääninhallitus määrää kuinka monta jäsentä ja varajäsentä kustakin kunnasta valitaan. Jämijärvellä on ollut neuvottelukunnassa 1 jäsen ja 1 varajäsen.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen jäsenen ja varajäsenen Poliisin neuvottelukuntaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------

KV 11 §

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita poliisin neuvottelukuntaan jäseneksi Pauli Vuorenmaan ja varajäseneksi Tarja Kuusijoensuun.

_________

Kunnanhallitus 14 § 18.01.2005

12 § KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VALINTA


KH 14 § Käräjäoikeuslain (581/1993) 7 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa.

Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö (KäräjäoikeusL 6 §). Jämijärven kunnan tulee valita kaksi lautamiestä.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen kaksi käräjäoikeuden lautamiestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------

KV 12 §

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita käräjäoikeuden lautamiehiksi Tuija Rannan ja Juhani Jukolan.

_______

Kunnanhallitus 15 § 18.01.2005

13 § EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KUNTAPÄIVILLE

KH 15 § Suomen Kuntaliiton valtuusto kutsuu kuntapäivät koolle 10.-11.5.2005 Tampereelle. Kokouspaikkana on Tampere-talo .

Kuntapäivien teemana on Yhteistyön kunta - Kommunerna i samverkan.

Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinainen kokous, kuntapäivät pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna, vuoden alkupuoliskolla valtuuston tarkemmin määräämänä aikana ja paikassa.

Jäsenkunnat saavat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnallisvaaleja edeltävän vuodenvaihteen asukasluvun mukaisesti. jämijärven kunnalla on 1 edustaja.

Jäsenkunta voi valita varsinaisille edustajille tarpeellisen määrän varaedustajia. Varaedustaja osallistuu kuntapäiville varsinaisen edustajan ollessa estyneenä.

Kullakin edustajalla on kuntapäivillä päätöksiä tehtäessä yksi ääni.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee Jämijärven kunnan edustajan Kuntapäiville 10.-11.5.2005 sekä tarpeellisen määrän varaedustajia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------

KV 13 §

Päätös: Valtuusto valitsi yksimielisesti Jämijärven kunnan edustajaksi kuntapäiville Matti Peuralan ja varaedustajiksi Kyösti Lahden ja Pentti Virtasen.

_________

Kunnanhallitus 29 § 18.01.2005

14 § JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN SATAKUNNAN ALUEPELASTUSLAITOKSEN NEUVOTTELUKUNTAAN

KH 29 § Porin kaupunginhallitus ilmoittaa kohteliaimmin päättäneensä kokouksessaan 29.11.2004 esittää Satakunnan aluepelastuslaitoksen alueen kunnille, että kunnat pyrkisivät nimeämään edustajikseen ja varaedustajikseen samat henkilöt kuin nykyisessä neuvottelukunnassa.

Jos tämä ei ole mahdollista, pyydetään kuntia nimeämään edustaja ja varaedustaja samasta poliittisesta ryhmästä ja samaa sukupuolta, kuin nykyinen edustaja ja varaedustaja.

Tällöin alkuun saatu kehittämistyö voisi jatkua sujuvasti.

Edustaja ja varaedustaja on pyydetty nimeämään 15.02.2005 mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto nimeää Jämijärven kunnan edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Satakunnan aluepelastuslaitoksen neuvottelukuntaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------

KV 14 §

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti nimetä Jämijärven kunnan edustajaksi Satakunnan aluepelastuslaitoksen neuvottelukuntaan Helena Lehtiön ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Kauko Alarodun.

________

Kunnanhallitus 33 § 18.01.2005

15 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN KUNTAYHTYMIEN YHTYMÄVALTUUSTOIHIN

KH 33 § Jämijärven kunnan tulee valita edustajansa kuntayhtymien yhtymävaltuustoihin seuraavasti:

Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

- kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä


Satakunnan Sairaanhoitopiirin ky. yhtymävaltuusto

- kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä

Satakunnan erityishuoltopiirin ky. yhtymävaltuusto

- kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se suorittaa kuntayhtymien yhtymävaltuustojen edustajien vaalin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------

KV 15 §

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita kuntayhtymien yhtymävaltuustoihin seuraavat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet:

Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Jäsen varajäsen

Kimmo Ristimäki Krista Antila-Ricci

Anu Sillanpää Pentti Virtanen

Satakunnan Sairaanhoitopiirin ky. yhtymävaltuusto

Jäsen varajäsen

Päivi Leponiemi Matti Peurala

Olli Seppälä Anne Lax

Satakunnan erityishuoltopiirin ky. yhtymävaltuusto

Jäsen varajäsen

Helena Rajamäki Rainer Rajamäki

Matti Koskensalo Helena Lehtiö

__________

Kunnanhallitus 34 § 18.01.2005

16 § KUNNAN EDUSTAJAN VALINTA SATAKUNTALIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEEN

KH 34 § Satakuntaliiton perussopimuksen nojalla jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja alkavaa neljää tuhatta asukasta kohden, kuitenkin enintään viidennes rajoittamattomasta kokonaismäärästä. Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja. Kullakin edustajalla on edustajain kokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

Edustajain kokouksen tehtävinä on valita jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä käsittelee maakuntahallituksen antaman kertomuksen edellisen edustajainkokouksen jälkeen tapahtuneesta kuntayhtymän toiminnasta.

Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien äänioikeuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Vaalissa noudatetaan tasa-arvolakia.

Liitteenä on edustajainkokouksen edustajien lukumäärä kunnittain ja valtuutettujen lukumäärät puolueittain. Liite nro 34.1

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Satakuntaliiton edustajain kokoukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------

KV 16 §

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita Satakuntaliiton edustajainkokoukseen seuraavan jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen:

Jäsen varajäsen

Kyösti Lahti Olli Seppälä

_________

Kunnanhallitus 35 § 18.01.2005

17 § SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN

KH 35 § Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyi 15.11.2004 § 18 joitakin tarkennuksia Satakuntaliiton perussopimuksen 2 ja 33 §:iin johtuen Punkalaitumen siirtymisestä Pirkanmaan maakuntaan sekä Kullaan ja Ulvilan kuntaliitoksesta. Kyse on lähinnä teknisluonteisista muutoksista.

Lisäksi Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti 20.12.2004 299 § esittää jäsenkunnille, että ne hyväksyisivät Satakuntaliiton perussopimuksen 15 § 2 momentin muuttamisesta siten, että jatkossa puheenjohtajiston määrästä päättää maakuntavaltuusto.

Kuntalain 79.1 § mukaan perussopimuksen muuttaminen edellyttää, että vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista kannattaa muutosta ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Muutosehdotukset ilmenevät liitteestä nro 35.1

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakuntaliiton perussopimuksen muutokset oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------

KV 17 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

18 § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

Ei ollut:

______

19 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

1. Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia kertoi valtuutetuille kevään koulutus- ja seminaarisuunnitelmista uusien luottamushenkilöiden ja valtuuston suhteen.

2. Uusi kunnanhallitus kokoontuu ensimmäisen kerran 08.02.2005 klo 19.00

_____