J Ä M I J Ä R V E N   K U N N A N V A L T U U S T O N   K O K O U S

Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 18.10.2005 kello 19.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

64. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

65. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

66. Väliraportti 30.06.2005

67. Muutosten hyväksyminen vuoden 2005 talousarvioon

68. Koiraveron määrääminen vuodelle 2006

69. Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2006

70. Vuoden 2006 tuloveroprosentin määrääminen

71. Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle

72. Osakkeiden ostaminen Kiinteistö Oy Jämikeskukselta

73. Ilmoitus ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

74. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

75. Valitusosoitus

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 21.10.2005 kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 13.10.2005

Matti Peurala

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 
Jämijärven kunta

Kunnanvaltuusto

KOKOUSKUTSU 6/2005

Laatimispäivämäärä: 12.10.2005

KokoustiedotAika 18.10.2005 kello 19.00
Paikka Valtuuston kokoushuone
Käsiteltävät asiat
64 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 77

65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 77

66 VÄLIRAPORTTI 30.06.2005 Sivu 78

67 MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2005 TALOUSARVIOON Sivu 79

68 KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2006 Sivu 80

69 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2006 Sivu 81

70 VUODEN 2006 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN Sivu 83

71 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE Sivu 84

72 OSAKKEIDEN OSTAMINEN KIINTEISTÖ OY JÄMIKESKUKSESTA Sivu 85

73 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT Sivu 87

74 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT Sivu 88

Puheenjohtaja MATTI PEURALA

Matti Peurala Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2005
KOKOUSAIKA 18.10.2005 kello 19.00 - 19.26
KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Peurala Matti puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Huhtaniemi Jarmo

Koskensalo Matti

Kujala Markku

Kuusikoski Sirpa

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Rajamäki Rainer

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Virtanen Pentti

Koivumäki Harri varajäsen

Huhtanen Pasi varajäsen

Lanne Pekka varajäsen

POISSA OLLEET JÄSENET Antila-Ricci Krista

Rajalahti Tapio

Ranta Tuija

Uusi-Rasi Ari

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja
ASIAT 64 - 74
   
   
   
 
   
   

64 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 12.10.2005 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 13.10.2005 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 13.10.2005 . Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 12.10.2005.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval- taiseksi.

________

65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Sirpa Kuusikoski ja Olli Seppälä.

_____

Kunnanhallitus 263 27.09.2005

66 VÄLIRAPORTTI 30.06.2005

Hallintokunnat ovat laatineet selvityksen vuoden 2005 tulostavoitteiden toteutumisesta 30.06.2005. Tavoitteiden toteutumisen rinnalla on talouden toteutuminen samalla ajalla.

Vuoden 2005 tulostavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintaa ja sen onnistumista kuvaavia mittareita. Väliraportti on esityslistan liitteenä nro 263.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1. - 30.6.2005 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------

KV 66

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 286 11.10.2005

67 MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2005 TALOUSARVIOON

Vuoden 2005 aikana on käynnistynyt hankkeita, joita ei ole ollut vielä tiedossa talousarvion valmistelun yhteydessä.

Hankkeista on kunnanhallituksen päätökset, mutta ne vaativat myös talousarviomuutosta. Lisäksi Jämi-Areena hankkeen rahoituksessa on huomioitu pellettilaitoksen omarahoitukseen varattu määräraha. Koska ko. laitos ei toteudu suunnitellulla tavalla, niin siihen varattu 30.000 euron määräraha on siirretty Jämi-Areenan omarahoitusosuuden katteeksi.

Asia on esitelty kunnanvaltuustolle iltakoulussa.

Talousarvion muutosehdotukset vuodelle 2005 ovat esityslistan liitteenä 286.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviomuutokset oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------

KV 67

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 292 11.10.2005

68 KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2006

Koiraverolain mukaan valtuusto voi päättää, onko kunnassa suoritettava koiraveroa. Jos koiraveroa ei kanneta, valtuusto voi myös päättää, että koirasta ei ole tehtävä laissa säädettyä ilmoitusta eikä siitä tarvitse kirjoittaa valvontalippua.

Koiraveron enimmäismäärä on 50 euroa. Veron alarajaa ei ole laissa määrätty.

Koiraveroksi valtuusto päätti vuodelle 2005 17 euroa. Koiraverolla kootaan vuosittain noin 3.000 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että koiraveroksi vuodelle 2006 määrätään 17 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------

KV 68

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 293 11.10.2005

69 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2006

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kunta se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Vuoden 2006 kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2005 mennessä.

Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin kiinteistöverolain mukaan veronalaisiin kiinteistöihin sikäli kuin muualla laissa ei ole toisin säädetty. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään 0,50 ja enintään 1,00. Maapohjan vero määräytyy aina yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen kiinteistöä käytetään.

Kunnanvaltuusto määrää erikseen veroprosentin, jota sovelletaan pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettäviin rakennuksiin. Veroprosentti on vähintään 0,22 ja enintään 0,50.

Kunnanvaltuusto voi määrätä yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin sisällä erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta eli yli 50 prosenttia käytetään pääasiassa muuhun kuin asumiseen.

Tämä veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti, kuitenkin niin, että veroprosentti on enintään 1,00.

Kiinteistöverolain 13 a:n mukaan "poiketen siitä, mitä 11 :ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00."

Jos kunnanvaltuusto määrää yleishyödyllisille yhteisöille oman veroprosentin, verohallinnon tehtävänä on tutkia, mitkä yhteisöt ja näiden omistamat kiinteistöt ovat pykälän ehdot täyttäviä. Kunta ei voi itse nimetä yhteisöjä ja kiinteistöjä, joihin yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosenttia sovelletaan. Veroprosenttia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin yleishyödyllisiin yhteisöihin.

Prosenttia sovelletaan edellä mainittujen yhteisöjen omistamiin kaikkiin sellaisiin kiinteistöihin, joilla oleva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

Tuloverolain 22 :n mukaan: "Yhteisö on yleishyödyllinen, jos

1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä;

2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;

3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä".

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2005 seuraavasti:

- yleinen kiinteistövero 0,50 %

- vakituiset asuinrakennukset 0,25 %

- vapaa-ajan asunnot 0,75 %

- yleishyödylliset yhteisöt 0 %

Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (1026/1999) mahdollisti sen, että kunnanvaltuusto voi määrätä 12 a :ssä mainitun rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin, joka on vähintään 1,00 ja enintään 3,00.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2006 seuraavasti:

- yleinen kiinteistövero 0,5 %

- vakituiset asuinrakennukset 0,25 %

- vapaa-ajan asunnot 0,75 %

- yleishyödylliset yhteisöt 0 %

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KV 69

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 294 11.10.2005

70 VUODEN 2006 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

Kuntalain 66 :ssä todetaan, että viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista.

Vuoden 2006 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2005 mennessä.

Kunnan tuloverotuksen tuloarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2004 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan 3.554.682 euroa, jossa laskua edelliseen vuoteen 1,5 %. Yhteisöveron ennakkotieto on 147.822, muutos edelliseen vuoteen + 22,9 %.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2006 tuloveroprosentiksi 19 %.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

------

KV 70

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 295 11.10.2005

71 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvon kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ja ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

Ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

1. sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.1. - 30.6.2005

2. kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä rahoituslaskelmasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------

KV 71

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 298 11.10.2005

72 OSAKKEIDEN OSTAMINEN KIINTEISTÖ OY JÄMIKESKUKSESTA

Jämin Hiihtotunneli Oy on tarjonnut Jämijärven kunnalle ostettavaksi osuuttaan Kiinteistö Oy Jämikeskuksesta. Hiihtotunneliyhtiö omistaa tästä ns. lumimaailman palveluosasta ja sen osakkeista 51 %.

Jämin Hiihtotunneli Oy:n kannalta ko. omistukseen on sidottu tarpeettomasti pääomia, joita alan kiristyvän kilpailun vuoksi tarvitaan hiihtotunnelin toiminnan ylläpitämiseen, kehittämiseen ja markkinointiin.

Kiinteistö Oy Jämikeskuksen perustusvaiheessa oli jo esillä vaihtoehto, että kunta lähtisi yhtiön enemmistö osakkaaksi. Tällöin kuitenkin hankkeen nopea eteenpäin vienti ja hiihtotunneliyhtiön intressi palveluosan aikataulusta aiheutti sen, että enemmistöosakkuuden otti Jämin Hiihtotunneli Oy.

Kauppakirjaluonnos on esityslistan liitteenä nro 298.1.

Kauppahinta muodostuu Jämin Hiihtotunneli Oy:n aikanaan maksamasta kauppahinnasta + 3 % :n korosta. Korko perustuu Jämin Hiihtotunneli Oy:n ja Voitto Vuoren väliseen lunastussopimukseen.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy Jämijärven kunnan ja Jämin Hiihtotunneli Oy:n välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti

2. hyväksyy 47.000 euron määrärahan kustannuspaikalle arvopaperit 8140

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta, valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta valittiin Tapio Rajalahti.

---------

Kunnanhallitus 298 11.10.2005

KV 72

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti tämän asian osalta valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti.

_______

73 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

Ei ollut.

______

74 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

1. Valtuutettuja informoitiin Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa käydyistä neuvotteluista sekä Kankaanpäässä 17.10.2005 pidetystä seudullisesta kunta- ja palvelurakennetilaisuudesta.

2. Valtuutetuille jaettiin tiedoksi kunnanhallituksen päätös 27.9.2005

272 koskien kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden Jämin Hiihtotunnelin käyttöoikeutta.