JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantai 27.6.2011

                      alkaen kello 18.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                     

                     

22 §       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

23 §       Pöytäkirjan tarkastajien valinta

24 §       Vuoden 2010 tilinpäätös ja toimintakertomus

25 §       Arviointikestomus vuodelta 2010

26 §       PoSan v. 2010 alijäämän kattaminen 

27 §       PoSan palvelusopimus 2011

28 §       PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2011

29 §       Sitoutuminen laajakaistahankkeeseen Jämijärven

               hankealueella

30 §       Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.5.2011

31 §       Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

32 §       Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

 

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 1.7.2011 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 20.5.2011

                     

 

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 3/2011

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 19.4.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 27.6.2011 kello 18.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

22 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  24

23 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  24

24 §   VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS  25

25 §   ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2010  27

26 §   POSAN V. 2010 ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN  28

27 §   POSAN PALVELUSOPIMUS 2011  30

28 §   POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2011  32

29 §   SITOUTUMINEN LAAJAKAISTAHANKKEESEEN JÄMIJÄRVEN  HANKEALUEELLA  33

30 §   TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2011  36

31 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT  37

32 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  38

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2011                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

27.6.2011 kello 18.00 – 18.55

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Rajalahti Tapio              puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Jokela Satu

Jokisalo Kari

Koskensalo Matti

Kujansuu Anneli

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leppihalme Matti

Mäkelä Pentti

Mäntylä Tapio

Pitkänen Anneli

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Uusi-Rasi Ari

Kotaoja Kristiina            varajäsen

Hyttinen Ilkka                     varajäsen

Sillanpää Anu                    varajäsen
Rantanen Briitta                varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Mansikkamäki Kati

Rajamäki Rainer

Rudenberg Erkki

Sjöman Miia

Sorvali Timo

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 22  - 32

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Tapio Rajalahti                   Esa Ala-Karvia               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   1.7.2011

Allekirjoitukset

 

 

Anne Lax                            Mikko Salminen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   1.7.2011

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


                     

 

 

 

22 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 21.6.2011 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 23.6.2011. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 21.6.2011.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

23 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anne Lax ja Mikko Salminen.

_____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   109 §            28.3.2011

                                            Tarkastuslautakunta         7 §                13.5.2011

 

24 §             VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

 

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus, talousarvion toteutumisvertailu sekä tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma liitetietoineen.

 

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös liitteineen.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

 

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 109.1.

 

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2010 oli positiivinen 19 730,95 euroa. Tilikauden alijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin 319 575,33 euroa. Lainat vähenivät vuoden aikana

1 358,75 euroon/asukas (v. 2009 1 510 €/asukas).

 

Maksuvalmius oli vuoden aikana kohtuullinen ja tämän vuoksi

lyhytaikaista lainaa ei ollut vuoden lopussa. Edellisenä vuonna sitä oli tilinpäätöksessä 196 000 euroa.

                                                                                      

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2010. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 319 575,33 euroa alijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

Tarkastusltk 7 §                KunL 75 §:n mukaan tilintarkastaja antaa kunnanvaltuustolle tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille myöntää vastuuvapaus

 

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2010.

 

Päätös:                              Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2010.

 

                                            -----

 

KV 24 §                             Vuoden 2010 tilinpäätös ja toimintakertomus on liitteenä nro 109.1. Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 24.1.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Tarkastuslautakunta         8 §                13.5.2011

 

25 §                ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2010

 

                       

Tarkastusltk 8 §                Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 71 §:n mukaan arvioida, ovatko kunnanvaltuuston vuoden 2010 talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

 

Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2010 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuodelta 2010.

 

                                            Luonnos arviointikertomukseksi esitellään kokouksessa.

 

Päätös:                              Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2010 arviointikertomuksen ja lähettää sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

 

                                                                                

                                            ------

 

 

KV 25 §                             Vuoden 2010 arviointikertomus liitteenä nro 25.1.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


Kunnanhallitus                   185 §            20.6.2011

 

26 §             POSAN V. 2010 ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN

 

 

PoSan tilinpäätöksessä vuodelta 2009 kirjattiin alijäämää 683 723,64 euroa ja vuodelta 2010 alijäämää kirjattiin 930,492 euroa.

 

                                            Kunnat sopivat joulukuussa 2010 n. 2,1 milj. €:n alijäämän maksamisesta ja ovat sen maksaneet. Tämän jälkeen kertynyt 930.492 €:n alijäämä ja sen maksaminen jäi kunnilta v. 2010 sopimatta. Laskelman perusteena ts. se, paljonko kunnat maksavat yhteensä = palvelusopimus + sovittu lisämaksu 2,1 milj. euroa. Nämä maksut kohdistettiin perussopimuksen ja palvelusopimuksen periaatteiden mukaisesti kunnittain käytön mukaan. Alijäämää PoSaan jäi n. 0,9 milj. euroa, jonka kattamisesta kunnat sopivat erikseen.

 

                                            Kuntayhtymän vuoden 2010 tilinpäätöstarkastuksessa käytiin vielä lävitse suoritemäärien kertyminen ja niiden oikea kohdentuminen eri kunnille. PoSan palvelujen "myynti" tapahtuu tuotebudjetoinnin perusteella, ns. suurtuotteina, esim. vanhusten laitospalvelut ovat kaikille samanhintaiset, riippumatta "tuotantopaikasta". Tukipalvelut ja hallintokulut vyörytetään kaikille tuotepaketeille yhtenäisin perustein.

 

Perusturvalautakunta on esittänyt yhteistoiminta-alueen kunnanhallituksille ja edelleen kunnanvaltuustoille, että PoSan ja perusturvalautakunnan välisen tilaussopimuksen vuodelta 2010 toteuman perusteella syntynyt kunnittainen alijäämä katetaan lisäkuntamaksuosuuksilla, jotka perustuvat vuoden 2010 palvelujen kunnittaisiin käyttömääriin seuraavan taulukon mukaisesti:

                                   

Kunta

Honkajoki

Jämijärvi

Kankaanpää

Karvia

Siikainen

Maksettu lisää

0

569 988

1 025 227

182 138

396 235

Kunta maksanut yht. 2010

3 374 372

4 184 280

19 331 940

4 803 780

3 624 960

Alijäämä ennen tasoitusta

218 485

97 971

415 837

168 442

29 757

Osuus maksetuista toteut.suhteessa

 

3 500 632

 

4 172 330

 

19 240 874

 

4 844 591

 

3 560 905

Tasoitustarve tot.perusteella

 

126 260

 

- 11 950

 

- 91 066

 

40 811

 

- 64 055

Alijäämä tasoituksen jälkeen

92 225 +

avoinna oleva lasku 126 260

 

109 921

 

506 903

127 631 +

avoinna oleva lasku 40 811

 

93 812

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuntakohtainen maksuosuus kohdistetaan käytön mukaisesti siten, että kunnan palvelusopimuksen mukainen summa + lisämaksu lasketaan yhteen. Tästä summasta vähennetään käytön mukainen osuus maksetuista kustannuksista. Tuloksena on kunnittain lisämaksua.

 

Alijäämä maksetaan 3 erässä vuoden 2011 aikana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen PoSan 2010 alijäämän kattamiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 26 §

 

Päätös:                              Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


Kunnanhallitus                   132 §            18.4.2011   

Kunnanvaltuusto                17 §              26.4.2011

Kunnanhallitus                   186 §            20.6.2011

 

27 §                POSAN PALVELUSOPIMUS 2011

 

 

Palvelusopimus 2011 on laadittu jäsenkuntien ilmoittamiin talousarviomäärärahoihin laskennallisesti sopeutettuna. Sopimuksessa ei ole huomioitu palvelutarveselvitystä eikä siihen ole esitetty uusia palvelutasoon vaikuttavia muutoksia. Seuraavista toimenpiteistä on sovittu ja ne toteutetaan kevään ja kesän 2011 aikana:

-          Tapalan vuodeosaston paikkaluvun tarkistaminen

-          kotisairaalatoiminnan aloittaminen

-          terveysasemien sekä fysioterapian henkilöstön kesälomien keskittäminen ja ko. palvelujen toiminnallinen rajoittaminen heinäkuussa.

 

Lisäksi PoSassa valmistellaan esityksiä sote-palvelujen järjestämisen toiminnallis-taloudellisesta muutoksista perusturvalautakunnalle päätettäväksi huhtikuun loppuun mennessä (kuntakierrosten tulosten ja asiantuntijaraportin esilletuominen johtopäätösten perusteella).

 

Palvelusopimuksen kuntamaksuosuudet yhteensä ovat samat kuin kuntien ilmoittamat talousmäärärahat ovat yhteensä. ”Kokonaispotti” on kuitenkin sopeutettu edellisen vuoden käytön mukaan.

 

                                Kuntien budjetit                             Palv.sop. mukaiset tilaukset

                                             Honkajoki             3.426.630 €                                   3.518.105 €

Jämijärvi                3.900.900 €                                   4.075.852 €

Kankaanpää         19.000.200 €                                19.136.998 €

Karvia                    4.911.008 €                                   4.578.653 €

Siikainen               3.703.279 €                                   3.641.927 €

Merikarvia             79.770 €                                        79.770 €

Pomarkku              39.282 €                                        39.282 €

 

Jämijärven kunnan tilaus on näin ollen 175.852 euroa suurempi kuin talousarvioon varattu määräraha. Perusturvalautakunta on lähettänyt hyväksymänsä palvelusopimuksen jäsenkunnille tiedoksi. Liite nro 132.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee palvelusopimuksen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          Lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää selvityksen perusturvalautakunnalta siitä, että kuka on tehnyt ja millä valtuuksilla palvelusopimukseen muutokset, jotka eivät vastaa kuntien talousarvioita.

                    ----

KV 17 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 186 §                           Jämijärven kunnanhallituksen selvityspyynnön pohjalta on PoSan palvelusopimusta muutettu siten, että se vastaa paremmin kuntien talousarviomäärärahoja. Perusturvalautakunta 19.5.2011 § 35. Liite nro 186.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan palvelusopimuksen 2011 muutoksen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 27 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   188 §            20.6.2011

 

28 §              POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2011

 

 

Liitteenä nro 188.1 on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2011. Jämijärven kunnan osalta raportti osoittaa toteutumaksi 32,27 %. Raportti on suuntaa antava, koska siitä puuttuu n. 200 000 euron edestä kuluja.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen ja esittää sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Tämä esitys korvaa kunnanhallituksen esityksen 30.5.2011 § 171.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 28 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

Kunnanhallitus                   192 §            20.6.2011   

 

29 §                SITOUTUMINEN LAAJAKAISTAHANKKEESEEN JÄMIJÄRVEN

                        HANKEALUEELLA

 

 

                                            Satakuntaliitto on julistanut laajakaistarakentamisen tuen haettavaksi 27.12.2010 Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään, Kiikoisten, Kokemäen, Lavian, Luvian, Pomarkun ja Siikaisten hankealueilla 15.3.2011 klo 12.00 mennessä.

 

                                            Laajakaista 2015 –hankkeen tavoitteena on nopeiden laajakaistaverkkojen rakentaminen sellaisilla alueilla, joihin näitä verkkoja ei kaupallisesti todennäköisesti rakenneta. Päämääränä on, että vuoden 2015 loppuun mennessä huippunopeat 100 Mbit/s yhteydet olisivat enintään kahden kilometrin pituisella kiinteällä tai langattomalla tilaajayhteydellä saavutettavissa yli 99 prosentissa vakinaisista asunnoista sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaisista toimipaikoista.

 

                                            Lain laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusaleilla mukaan maakunnan liiton tehtävänä on valita tukea hakeneiden joukosta hakija, joka toteuttaa hankkeen kokonaistaloudellisesti edullisimmin hakuilmoituksessa mainittujen vertailuperusteiden mukaisesti. 

 

                                            Ensimmäisessä vaiheessa maakuntien liitot pyytävät rajaamilleen hanke-alueille teleyrityksiltä hanke-ehdotuksia ja valitsevat hankkeille toteuttajat.

 

                                            Tukihakemus on tehtävä kirjallisesti maakunnan liitolle, ja siinä tulee olla ainakin seuraavat tiedot ja selvitykset:

 

                                            1)                  viestintäverkon rakentamissuunnitelma;

 

                                            2)                  haettavan valtion tuen enimmäismäärä;

                       

3)                                     selvitys tarjottavien liittymien määrästä sekä hinnasta

ja muista ehdoista, joilla viestintäpalveluita suunnitellaan tarjottavan käyttäjille näiden vakinaisessa asuin- tai sijaintipaikassa;

 

4)                                     hankkeen aikataulu;

 

5)                                     selvitys yhteisrakentamisesta muiden yhdyskuntaa

                      palvelevien johtojen ja      rakennelmien asentamisen yhteydessä.

 

                                            Tämän jälkeen kyseisen hankealueen kunta tekee päätöksen kunnan myöntämästä tuesta kunnan maksuosuuden mukaisesti (8, 22 tai 33 prosenttia); myönteinen päätös on edellytys valtion tai EU:n maaseutuohjelman kautta maksettavan tuen hakemiselle.

                                            Kunta voi tukea myöntäessään asettaa ehtoja esimerkiksi projektin seurannalle, kunnan myöntämän tuen takaisinperinnälle yms. Tällöin kunta tekee erillisen sopimuksen kunnan myöntämästä tuesta hankkeen toteuttajan kanssa. Kunnalla on oikeus olla myöntämättä tukea maakuntaliiton valitsemalle hankkeen toteuttajalle, mikäli kunta katsoo esimerkiksi haetun tuen olevan liian suuri.

 

                                            Hanke-ehdotuksen tekijällä ei kuitenkaan ole missään olosuhteissa oikeutta saada erillistä korvausta tekemästään hanke-ehdotuksesta tai julkisen tuen hakemisesta aiheutuneista kustannuksista.

 

                                            Toisessa vaiheessa hankkeiden toteuttajat hakevat tukea Viestintävirastolta tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta (ELY:t), jotka myöntävät valtion tuen sen edellytysten täyttyessä.

 

                                            Jämijärven hankealueelle saapui määräaikaan mennessä yksi hanke-ehdotus. Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n tarjous täyttää tuen hakemiselle asetetut ehdot.

 

                                            Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 895 700 €, jonka rahoitus jakautuisi seuraavasti:

 

                                            Viestintävirastolta haettava valtion tuki 33 %            295 581 €

                                            Jämijärven kunnan osuus 33 %                                  295 581 €

                                            Hankkeen toteuttajan omarahoitusosuus 34 %        304 538 €

 

                                            Maakuntahallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 16.5.2011 ja päättänyt esittää Jämijärven kunnalle, että se tekisi päätöksen sitoutumisesta kunnan maksuosuuteen.

 

                                            Jämijärven kunnan vuoden 2011 talousarviossa on varauduttu laajakaista verkon toteuttamiseen 40 000 eurolla ja koko taloussuunnitelma kaudella yhteensä 250 000 eurolla.

                                            Kunnan tarkka maksuosuus määräytyy lopullisesti vasta kun selviää hankkeen lopulliset rakentamiskustannukset.

 

                                            Laajakaistaverkkoon liittyvien tarjouksien ja yrityksien kartoitus alkaa välittömästi kunnan päätöksen jälkeen. Tavoitteena on saada vähintään 300 liittyjää Jämijärven kunnan alueelta. Liittymähinnat ovat huomattavasti halvemmat niille, jotka allekirjoittavat liittymissitoumuksen ennen syyskuun 2011 loppua.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto sitoutuu laajakaistaverkon rakentamiseen Jämijärven kunnan alueelle ja rakentamisesta aiheutuvaan hanke-ehdotuksesta ilmenevään kunnan maksuosuuteen. Tarvittavat ja täsmentyvät määrärahat varataan kunnan investointisuunnitelmaan v. 2012-2015. Hankkeen edellytyksenä on, että vähintään 300 taloutta ja yritystä allekirjoittaa sitoumuksen laajakaistaverkkoon liittymisestä syyskuun 2011 loppuun mennessä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 29 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   194 §            20.6.2011

 

30 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2011

 

 

Liitteenä on talouden toteutuminen 1.1.-31.5.2011.

Liite nro 194.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

                                            Tämä esitys korvaa edellisen kokouksen pykälän 30.5. §169 valtuuston esityslistalla.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 30 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

31 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

1.      Valtuutettu Pentti Mäkelä otti esiin teknisen lautakunnan katselmuksessa ilmenneet puutteet Jämin alueen siisteydessä. Todettiin, että tekninen lautakunta hoitaa asian

 

                                            ______

 

 

 

 

32 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

1.      Keskusteltiin vapaa-ajan asukkaiden huomioimisesta ja heidän merkityksestään kunnalle

2.      Valtuutettu Matti Leppihalme kertoi hyvin onnistuneista monikuntaliitos-infotilaisuudesta ja koululaisten kuulemistilaisuudesta.

 

                                            Merkittiin molemmat asiat valtuustolle tiedoksi.

 

                                            _____