Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 5/2011

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 11.4.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

18.4.2011 klo 17.30

 

Paikka

 

RC-hotellin alakerran kokoushuone

Käsiteltävät asiat

116 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  136

117 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  136

118 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  136

119 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  136

120 §    KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.1.-31.3.2011  136

121 §    VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.1.-31.3.2011  136

122 §    JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2011  136

123 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA KIINTEISTÖ OY HEPORIVIN VÄLISEN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN  136

124 §     POIKKEAMISLUPA/TIINA SALONEN  136

125 §    NOPEUSRAJOITUKSEN ALENTAMINEN TIELLÄ NRO 261 VÄLILLÄ ELJAALANTIE-NIEMELÄNTIE  136

126 §    POIKKEAMISLUPAHAKEMUS RAKENNUSPAIKKAA KOSKEVASTA VAATIMUKSESTA  136

127 §    TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN JÄMIJÄRVELÄISILLE VETERAANI-, ELÄKELÄIS- JA LAPSITYÖJÄRJESTÖILLE  136

128 §    PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAN MAKSAMISESTA KESÄLLÄ 2011 SEKÄ LOMARAHAN VAIHTAMISESTA VAPAAKSI 136

129 §    MONIKUNTALIITOKSEN TILANNE  136

130 §    KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2011 MUKAISET PALKANTARKISTUSET 1.5.2011 ALKAEN  136

131 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-28.2.2011  136

132 §    POSAN PALVELUSOPIMUS 2011  136

133 §    JÄMIJÄRVEN, KANKAANPÄÄN JA PARKANON MONIKUNTALIITOSSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI JA YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS  136

134 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  136

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 


 

 

116 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

                                           

 

 

 

 

117 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kati Mansikkamäki ja Satu Jokela.

                     

Päätös:                             

 

 

 

118 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Kuntatyönantajat, suojavaatetus kunta-alalla

-          Kuntatalous 1/11

-          Kihniön kunta, ote maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostaminen

-          Jämin Matkailuneuvonta jami.fi, Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2011

-          Kuntatyönantajat, perhevapaita koskeva työsopimuslain muutos

-          Maksatuserittely maaliskuu 2011

-          Kuntaliitto, haja-asutusalueiden talousvesien käsittelyä koskevat muuttuneet säännökset

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2010

-          Invitation to Jämi Fly-in 2011

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Jämijärvi, Hietaranta

o       Vihu, Kuusimäki

o       Peijari, Ritakorpi II

 

Päätös:                             


 

 

 

119 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

Satakunnan pelastuslaitos, johtokunta 15.3.2011   

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

liikelaitoskuntayhtymä, johtokunta                              24.3.2011

Pohjola, vakuutusten vuositarkastus                          6.4.2011

Tarkastuslautakunta 2009-2011                                8.4.2011

                                            Yhteistyötoimikunta                                                      11.4.2011

 

Päätös:                             

 

 

 


 

120 §            KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.1.-31.3.2011

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset ajalla 1.1.-31.32011

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset tiedokseen.

 

Päätös:                             

 


 

 

 

 

121 §            VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.1.-31.3.2011

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan ja kanslistin viranhaltijapäätökset 1.1.-31.3.2011

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:                             

 

 

 

                                           


                                            Kunnanhallitus                   49 §              7.2.2011

 

122 §           JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2011

 

 

                                            Jämi-säätiön tilintarkastajina ovat toimineet v. 2009 - 2010 Tapani Torpo ja Kalevi Saarenpää.

Tilintarkastajille on valittava myös jatkossa varajäsenet, joista toisen tulee olla tutkinnon suorittanut.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee Jämi-säätiön tilintarkastajat vuodeksi 2011.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päättää yksimielisesti valita Jämi-säätiön tilintarkastajiksi Tapani Torpon (varalla Risto Pohjanpiiri) ja Kalevi Saarenpää (varalla Kyösti Lahti).

 

                                            -----

 

KH 122 §                           Edesmenneen Kalevi Saarenpään tilalle on nimettävä toinen tilintarkastaja.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää Kalevi Saarenpään tilalle Jämi-säätiön tilintarkastajan vuodeksi 2011.

 

Päätös:                             


 

 

 

 

 

123 §              JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA KIINTEISTÖ OY HEPORIVIN VÄLISEN

                        KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN

 

                                            Jämijärven kunta on myymässä Kiinteistö Oy Hepohelmi nimistä kiinteistöä/yhtiötä Onnikoti Oy:n toiminnan laajentamiseksi.

 

                                            Kiinteistö Oy Heporivi omistaa Kiinteistö Oy Hepohelmestä 17,3,%, joten kunnan tulee lunastaa Heporivin osuus jatkomyynnin yksinkertaistamiseksi.

 

                                            Lunastamisesta on laadittu oheisen liitteen nro 123.1. mukainen kauppakirja.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Kiinteistö Oy Heporivin välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                             

 

 

 

 


 

124 §             POIKKEAMISLUPA/TIINA SALONEN

 

 

Hakija valtakirjalla:            Tiina Anneli Salonen

 

Rakennuspaikan

omistajat:                           Marja Kaarina Ala-Rämi, Markku Juhani Ala-Rämi, Leena Aliisa Sorola, Pauli Tapani Ala-Rämi, Tiina Anneli Salonen. 

 

Rakennuspaikka:              Kauppilan kylässä sijaitseva Lehtisaari-niminen tila, RN:o 2:161. Tilan kokonaispinta-ala on 3,44 ha. Rakennuspaikka on rakentamaton.

 

Rakennustoimenpide:      Kerrosalaltaan 80m²:n loma-asunnon ja 25m²:n saunarakennuksen ja 15m²:n talousrakennuksen rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

 

Kaavoitustilanne:              Seutukaava 5, vahvistettu 11.1.1999

                                            Oikeusvaikutukseton rantayleiskaava, kunnanvaltuusto hyv. 28.3.1985. Tämä kaava on ohjannut rakentamista ranta- alueella, sillä mitoitus on laadittu mitoitusnormien mukaisesti sekä toiminut poikkeamislupakäytännön pohjana.   

Kuuleminen:                      Hakemuksen johdosta on kuultu kiinteistöjen RN:o 2:160 ja RN:o 6:78 ja RN:o 1:138 omistajia.

 

Selvitys alueesta:              Kantatila RN:o 2:161 on muodostettu vuonna 1932. Tilalla sijaitsee vanha talouskeskus. Tilan rantaviivan pituus on noin 940m. Kiinteistölle on yksityinen lossiyhteys.

 

Vesihuolto:                        Liitytään saareen jo tulevaan vesijohtolinjaan. Jätevesien käsittely toteutetaan voimassa olevien asetusten ja määräysten mukaisesti.              

Asian valmistelu:               Poikkeamispäätöstä haetaan MRL 72 §:n säännöksestä (suunnittelutarve ranta-alueella). Maankäyttö- ja rakennuslain 171 § rakentamisessa ranta-alueella, jolla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on poikkeamispäätösvalta Varsinais-Suomen ELY- keskuksella.

                                            Hankkeen ei voida katsoa tuottavan haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle (MRL 172 §).

                     

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus antaa hakemuksesta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle yllä selostetuin perustein puoltavan lausunnon.             

 

Päätös:                             


 

 

 

 

 

125 §            NOPEUSRAJOITUKSEN ALENTAMINEN TIELLÄ NRO 261 VÄLILLÄ ELJAALANTIE-NIEMELÄNTIE

 

Kunnanhallitus käsitteli edellisessä kokouksessaan kunta-aloitetta nopeusrajoituksen alentamiseksi välillä Jämille menevä risteys - Eljaalantien risteys. Asiasta päätettiin pyytää teknisen lautakunnan lausunto.

Kunnanhallitukselle on toimitettu Aimo Alakosken toimesta toinen kunta-aloite, joka koskee nopeusrajoituksen alentamista välillä Eljaalantie – Niemeläntie. Liite nro 125.1.

Aloitteet tulee käsitellä yhtenä kokonaisuutena.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus pyytää Aimo Alakosken kunta-aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon.

 

Päätös:

 


 

 

 

 

126 §            POIKKEAMISLUPAHAKEMUS RAKENNUSPAIKKAA KOSKEVASTA VAATIMUKSESTA

 

Hakija:                                Mäkelä Pentti

 

Kohde:                               Jämijärvi/Tykköö

 

Kiinteistötunnus:               181-417-0004-0041

 

Kiinteistön nimi:                Harju

 

Toimenpide:                      Harju-nimisen tilan lohkominen kahdeksi erilliseksi kiinteistöksi.

                                           

Kaavoitustilanne:              Ei kaavaa. Kiinteistö sijaitsee haja-asutusalueella.

                                                                

Kuuleminen:                      Hakemuksen johdosta on kuultu kiinteistön RN:o 4:42 omistajaa.

 

Selvitys kiinteistöstä:        Emäkiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 4950m², jolla sijaitsee kaksi asuinrakennusta. 3.8.2010 päivätyllä kiinteistönluovutusilmoituksella emäkiinteistöstä on myyty noin 3500m²:n määräala. Emäkiinteistön pinta-alaksi jää noin 1500m².

 

Lohkomisen edellytys:      Mikäli määräala on tarkoitetturakennuspaikaksi, sen on täytettävä lain edellyttämät vaatimukset. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) rakennuspaikan tulee olla asemakaava- alueen ulkopuolella kooltaan vähintään 2000m².  Lain yleisten poikkeamissäännösten perusteella voidaan 2000m²:n rakennuspaikan vähimmäiskoosta poiketa.

                                           

Asian valmistelu:               Poikkeamispäätöstä haetaan MRL 116 §:n säännöksestä (rakennuspaikkaa koskeva vaatimus). Maankäyttö- ja rakennuslain 171 § poikkeamispäätösvalta rakennuspaikan kokoa koskevassa asiassa on kunnalla. Kiinteistön pinta-alavaatimuksesta poikkeamisen ei voida katsoa tuottavan haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle (MRL 172 §).                   

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan MRL:n 116 §:n rakennuspaikkaa koskevasta vaatimuksesta seuraavin ehdoin;

 

                                            Asemakaava- alueen ulkopuolella rakennuksen vähimmäisetäisyys toisen omistamasta tai hallitsemasta maasta on viisi metriä sekä toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla sijaitsevaan rakennukseen vaadittava etäisyys on kymmenen metriä (MRA 57§). Päätös annetaan julkipanon jälkeen.             

 

Päätös:                             

 

 

 

 


 

127 §            TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN JÄMIJÄRVELÄISILLE

                      VETERAANI-, ELÄKELÄIS- JA LAPSITYÖJÄRJESTÖILLE

 

                                           

Kunnanhallituksen talousarviossa on tänä vuonna varattu toiminta-avustuksia varten yhdistyksille ja seuroille 2 000 euroa. Avustukset ovat olleet haettavina kuntatiedotteessa, Kankaanpään Seudussa 10.3.2011 ja Pohjois-Satakunta lehdessä 10.3.2011.

 

Avustuksia ovat hakeneet seuraavat yhdistykset:

 

-          Jämijärven vanhustentaloyhdistys ry                    500 €

-          MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys                      2 500 €

-          Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry                         1 000 €

-          Palokosken koti-koulu yhdisty ry                          300 €

-          Jämijärven Eläkkeensaajat ry                               200 €

-          Pohjois-Satakunnan Kehitysvammaisten

Tuki ry                                                                      200 €

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää avustukset seuraavasti:

 

-          Jämijärven vanhustentaloyhdistys ry                    200 €

-          MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys                      1 000 €

-          Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry                         400 €

-          Palokosken koti-koulu yhdisty ry                          100 €

-          Jämijärven Eläkkeensaajat ry                               200 €

-          Pohjois-Satakunnan Kehitysvammaisten

Tuki ry                                                                      100 €

 

Yhteensä 2 000 euroa.

 

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 


                                            Yhteistyötoimikunta          4 §                11.4.2011

 

128 §            PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAN MAKSAMISESTA KESÄLLÄ 2011 SEKÄ LOMARAHAN VAIHTAMISESTA VAPAAKSI

 

Eräät kunnan palveluksessa olevat henkilöt ovat olleet yhteydessä kunnanjohtajaan ja tiedustelleet lomarahojen vapaaksi vaihtamisen mahdollisuutta. Käytäntöhän on ollut voimassa vuosina 2009 ja 2010 ja siitä on allekirjoitettu paikallinen sopimus.

 

Kunnanhallitus ottaa omalta osaltaan kantaa asiaan kokouksessaan 18.4.2011. Mikäli kunnanhallitus ottaa asiaan myönteisen kannan ja liitot ovat sen valmiita hyväksymään, voidaan allekirjoittaa v. 2011 koskeva paikallinen virka- ja työehtosopimus.

Luonnos on liitteenä 4.1.

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle paikallisen virka- ja työehtosopimuksen hyväksymistä liitteen 4.1 mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 128 §                           Paikallinen virka- ja työehtosopimus on liitteenä nro 128.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 


                                            Yhteistyötoimikunta          5 §                11.4.2011

 

129 §            MONIKUNTALIITOKSEN TILANNE

 

                                           

                      Kankaanpään ja Parkanon kaupunkien sekä Jämijärven kunnan välinen monikuntaliitosselvitys on edennyt väliraporttivaiheeseen. Ohjausryhmä käsittelee ja tekee esityksensä 12.4.2011 monikuntaliitosselvityksen väliraportiksi ja yhdistymissopimusluonnokseksi.

Jämijärven kunnassa asia etenee valtuuston iltakoulun ja kunnanhallituksen (18.4) kautta valtuustoon.

Kaikki kunnat käsittelevät asiaa valtuustossaan samanaikaisesti 26.4.2011 klo 18.00.

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta keskustelee asian tiedottamisesta henkilökunnalle

 

Päätös:                              Esa Ala-Karvia esitteli hankkeen jatkoaikataulua ja tiedotuslehden tekoa.

                     

Yhteistyötoimikunta päätti, että henkilöstölle järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus vkolle 19 Aija Tuimalalle sopivana päivänä. Tilaisuus järjestetään keskuskoululla ja se aloitetaan klo 18.00. Päätettiin esittää asia myös tiedoksi kunnanhallitukselle.

 

                                            -----

 

KH 129 §                          

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedotus- ja keskustelutilaisuuden tiedokseen.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 


                                            Yhteistyötoimikunta          9 §                11.4.2011

 

130 §            KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2011 MUKAISET PALKANTARKISTUSET 1.5.2011 ALKAEN

 

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.5.2011 lukien 1,2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Palkkausluvun 6 §:n 1 momentin mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,2 prosentilla.

 

Viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 1.2.2011 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 1.5.2011 saakka, maksetaan toukokuun 2011 palkanmaksun yhteydessä 100 euron suuruinen erillinen kertaerä.

 

Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi.

 

Tässä tarkoitettua kertaerää ei makseta, jos viranhaltijalle/työntekijälle ei makseta palkkaa toukokuulta 2011.

                                           

                      Paikallinen järjestelyerä 1.5.2011 lukien on vähintään 0,8 prosenttia.

                      Toisen vaihtoehdon mukaisen paikallisen järjestelyerän toteutuminen on sidottu Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kokonaismäärän muutoksiin vuosina 2006-2010. Tilastokeskukselta saadaan henkilöstömäärän muutokset vuosina 2006-2010 huhtikuussa 2011. Henkilöstömäärän tarkastelussa otetaan huomioon myös ostopalveluna ja vuokratyönä tehtävän työn osuus. KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt toteavat keskitetysti henkilöstömäärän kokonaismäärän muutokseen perustuvan paikallisen järjestelyerän toteutumisen.

 

                      Paikallisen järjestelyerän lopullisesta suuruudesta ja toteutumisesta ilmoitetaan erikseen yleiskirjeellä myöhemmin. Koska järjestelyerän suuruus on joka tapauksessa vähintään 0,8 prosenttia, on suositeltavaa, että paikallisesti valmistaudutaan järjestelyerän kohdentamiseen ottaen erityisesti huomioon paikalliset kohdentamistarpeet ja aloitetaan siihen liittyen neuvottelut paikallisesta järjestelyerästä.

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta keskustelee järjestelyerän jakamisesta.

 

Päätös:                              Yhteistyötoimikunta päätti yksimielisesti, että

 

1)     1.5. maksetaan 1,2 %:n yleiskorotukset ja 100 euron kertaerä

2)     vuonna 2004 käyttöönotettu harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä 15,70 €/kk siirretään tehtäväkohtaiseen palkkaan ja

3)     järjestelyerän osalta palataan asiaan kun lopullinen jako% on selvinnyt

4)     asia saatetaan tiedoksi kunnanhallitukselle kohdan 2 osalta.

 

------

KH 130 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tiedokseen harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän (15,70 €/kk) siirtämisen tehtäväkohtaiseen palkkaan.

 

Päätös:                             

 

 

 

 


 

131 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-28.2.2011

 

                                  

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen 1.1.-28.2.2011.

                                            Liite nro 131.1.

                                            Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:


 

 

 

 

132 §              POSAN PALVELUSOPIMUS 2011

 

Palvelusopimus 2011 on laadittu jäsenkuntien ilmoittamiin talousarviomäärärahoihin laskennallisesti sopeutettuna. Sopimuksessa ei ole huomioitu palvelutarveselvitystä eikä siihen ole esitetty uusia palvelutasoon vaikuttavia muutoksia. Seuraavista toimenpiteistä on sovittu ja ne toteutetaan kevään ja kesän 2011 aikana:

 

-          Tapalan vuodeosaston paikkaluvun tarkistaminen

-          kotisairaalatoiminnan aloittaminen

-          terveysasemien sekä fysioterapian henkilöstön kesälomien keskittäminen ja ko. palvelujen toiminnallinen rajoittaminen heinäkuussa.

 

Lisäksi PoSassa valmistellaan esityksiä sote-palvelujen järjestämisen toiminnallis-taloudellisesta muutoksista perusturvalautakunnalle päätettäväksi huhtikuun loppuun mennessä (kuntakierrosten tulosten ja asiantuntijaraportin esilletuominen johtopäätösten perusteella).

 

Palvelusopimuksen kuntamaksuosuudet yhteensä ovat samat kuin kuntien ilmoittamat talousmäärärahat ovat yhteensä. ”Kokonaispotti” on kuitenkin sopeutettu edellisen vuoden käytön mukaan.

 

Kuntien budjetit                                       Palv.sop. mukaiset tilaukset

 

Honkajoki              3.426.630 €                                   3.518.105 €

Jämijärvi                3.900.900 €                                   4.075.852 €

Kankaanpää         19.000.200 €                                19.136.998 €

Karvia                    4.911.008 €                                   4.578.653 €

Siikainen               3.703.279 €                                   3.641.927 €

Merikarvia             79.770 €                                        79.770 €

Pomarkku              39.282 €                                        39.282 €

 

Jämijärven kunnan tilaus on näin ollen 175.852 euroa suurempi kuin talousarvioon varattu määräraha. Perusturvalautakunta on lähettänyt hyväksymänsä palvelusopimuksen jäsenkunnille tiedoksi. Liite nro 132.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee palvelusopimuksen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                            

 

 

 

 

 

133 §            JÄMIJÄRVEN, KANKAANPÄÄN JA PARKANON MONIKUNTALIITOSSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI JA YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS

 

                                            Jämijärven kunta, Kankaanpään ja Parkanon kaupungit päättivät kesäkuussa 2011 käynnistää monikuntaliitosselvityksen, jonka tavoitteena on selvittää kuntaliitosmahdollisuus vuonna 2013. Kuntien valtuustot linjasivat päätöksissään myös valmistelun reunaehtoja.

 

                                            Selvitystyön johtamisesta on vastannut kuntien luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä, jolle asiat valmistelee kuntajohtajien työvaliokunta. Valmistelutyön tueksi valittiin myös konsulttiyritys Oy Audiapro Ab.

 

                                            Selvitystyö alkoi lokakuussa ja marraskuussa julkistettiin tilasto- ja kuntamateriaalin pohjalta laadittu väliraportti kuntien tilanteesta. Joulu-tammikuussa haastateltiin kaikkien kuntien valtuustoryhmiä, maakuntajohtajia, sairaanhoitopiirin johtajia sekä pelastuslaitoksen johtoa Pirkanmaalla. Tammikuussa jatkettiin myös uuden kunnan ideointia johtoryhmien työpajassa ja valtuustojen yhteisseminaarissa. Maaliskuussa palveluiden, henkilöstön ja elinvoimaisuuden kehittämisen ideointia jatkettiin työpajoissa.

 

                                            Näiden valmistelujen lisäksi selvityksen taustamateriaalina on käytetty virkamiestyönä valmisteltuja koosteita mm. lähipalveluista ja taloudesta. Selvityksen tilastot pohjautuvat tilastokeskuksen kuntien tiedonantajapalautteeseen ja ennusteisiin sekä kuntien erikseen toimittamiin materiaaleihin.

 

                                            Tämä selvitysraporttiluonnos on valmisteltu valtuustoille väliraporttina, johon toivotaan kannanottoja ja toiveita viimeistelyyn, lopulliseen selvitykseen ja sopimukseen liittyen. Lopulliseen selvitykseen tarkennetaan vielä valmistelussa olevia asioita kuten palkkojen harmonisointia ja johtamisjärjestelmää sekä konsultin arviota uuden kunnan vaikutuksista kuntien palveluihin, talouteen, elinvoimaan, henkilöstöön ja demokratiaan.

 

                                            Valtuustojen käsittelyssä esille tuotujen palautteiden pohjalta selvityksen loppuraportin ja sopimusluonnoksen valmistelua jatketaan siten, että työ on aikataulun mukaisesti valmis kesäkuussa, Mikäli kunnat päättävät jatkaa selvitysvaiheen jälkeen sopimusneuvotteluja olisi niiden aika elo-syyskuussa ja lopullinen päätöksenteon vaihe olisi ajankohtainen loka-marraskuussa.

 

                                           

 

                                            Monikuntaliitosselvityksen ohjausryhmä esittää väliraportin ja yhdistymissopimusluonnoksen selvitystyössä mukana olevien kuntien kunnanhallituksille ja edelleen kunnanvaltuustoille lausunnolle. Liite nro 133.1. (liite iltakoulukutsun mukana).

 

                                            Lausuntojen jälkeen sopimusneuvotteluja jatketaan tavoitteena kuntien yhdistymissopimuksen aikaansaaminen ja sen vieminen kunnanvaltuustojen käsittelyyn syksyllä 2011.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto antaa lausuntonsa monikuntaliitosselvityksen väliraportista ja yhdistymissopimusluonnoksesta.

 

Päätös:                             

 

                       

 


 

134 §              SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                        TILAISUUKSISTA