Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 2/2011

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 1.2.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

7.2.2011 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

41 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

42 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

43 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

44 §      PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

45 §      KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN 

            LAUTAKUNTIIN JA YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2011 

46 §      YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA V. 2011 - 2012 / POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY 

47 §      VETERAANIASIOIDEN TOIMIKUNNAN VALITSEMINEN V. 2011 - 2012 

48 §      EDUSTAJIEN VALITSEMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN 

49 §      JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA 

50 §      JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNNAN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN 

51 §      EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N YHTIÖKOKOUKSIIN V. 2011 - 2012 

52 §      MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOTOIMIKUNTA VUOSILLE 

53 §      SOTE-TOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN VUOSILLE 2011 – 2012 

54 §      TALOUSTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN V. 2011 - 2012 

55 §      KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 31.1.2011 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO  

56 §      EDUSTAJAN VALITSEMINEN KANKAANPÄÄN SEUDUN VAMMAISNEUVOSTOON VUOSILLE 2011 - 2012 

57 §      MAINOSSOPIMUKSEN JATKAMINEN RADIO SUNIN KANSSA 

58 §      VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEIHIN 

59 §      JÄMIJÄRVEN KUNNAN YLEISTEN HANKINTAOHJEIDEN UUSIMINEN 

60 §      EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MAATALOUSLOMITUKSEN YHTEISTOIMINTARYHMÄÄN 

61 §      MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE 

62 §      LOPULLINEN VALTIONAVUSTUS PANDEMIAAN VARAUTUMISEN TEHOSTAMISEEN VUONNA 2009 

63 §      MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUENEUVOTTELU 

64 §      OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VALTIONOSUUS VUODELTA 2010 

65 §      KL-HANKINTASOPIMUKSEN TEKEMINEN 

66 §      SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA 

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

 

41 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

                     

 

 

 

 

 

42 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kari Jokisalo ja Ari Uusi-Rasi.

                     

Päätös:                             

 


 

 

43 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Kuntatyönantaja / Työsopimuslain muutos

-          Kuntatyönantaja / Vuoden 2010 yleiskirjeluettelo

-          Kuntatyönantaja / Koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannusten korvauksen määrä

-          Ara / Tilitys vuonna 2010 myönnettyjä suhdanneluontaisia energia-avustuksia koskevan valtuuden käytöstä

-          ELY-keskus / Lausunto Jämijärven kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman luonnoksesta

-          D-Fence turvallisuusraportti 1/2011

-          Ympäristöministeriö / Arkkitehtitoimintaan myönnettävä valtionavustus

-          Ympäristöministeriö / Ilmoitus tuulivoimarakentamista ohjaavien kaavojen laatimista varten myönnettävistä valtionavustuksista

-          Maksatuserittely tammikuu 2011

-          Satakunnan työllisyyskatsaus 12/2010

-          Satakuntaliitto / Lausunto tiesuunnitelmasta; Jämi-Jylli yksityistien muuttaminen maantieksi

-          Kansaneläkelaitos / Työterveyshuollon korvaamista koskeva sairausvakuutuslain muutos, työnantajan työterveyshuollon hakumenettelyn uudistus sekä sähköisen hakemisen käyttöönotto

-          Kuntatyönantaja / Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edesta

-          Opetusministeriö / Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta

-          Valtiovarainministeriö / Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosista vuodelle 2011

-          Valtiovarainministeriö / Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille 2011

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Kauppila, Kotiranta

 

Päätös:                            

 

 


 

44 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

Tarkastuslautakunta                                                     14.1.2011

PoSa / Johtokunta                                                       20.1.2011

Seutumarkkinointi –palaveri                                       20.1.2011

                                                                                      

 

Päätös:                                                                                              

 

 

 


 

45 §              KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

LAUTAKUNTIIN JA YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2011               

 

 

Kuntalain 50 §:n 5. kohdan mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnanhallituksen edustajien ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa.  Jämijärven kunnan uusi hallintosääntö valmistui v. 2008. Hallintosäännössä on lähdetty siitä, että kunnanhallitus nimeää edustuksensa kaikkiin muihin lautakuntiin paitsi tarkastuslautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan.  Voimassa olevien hallintosäännön ja kunnanhallituksen johtosäännön säännökset korostavat myös kunnanhallituksen valvovaa ja yhteensovittavaa roolia ja näin ollen puoltavat kunnanhallituksen edustajien valintaa lautakuntiin.

 

Yhteisöjen edustajiksi on tarkoituksenmukaisinta valita henkilö siitä hallintokunnasta, minkä toimialaa yhteisön/yhtiön toiminta lähinnä koskee.

 

                                            Kunta on mukana seuraavissa yhdistyksissä/yhtiöissä:

 

                                            - Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys

                                            - Asiakastieto Oy

                                            - Satakunnan urheilutuki ry

                                            - Suomen Kuntaliitto

                                            - Kyrösjärvi-Seura ry

                                            - Satakunnan syöpäyhdistys ry

                                            - Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

                                            - Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonranta

                                            - Kiinteistö Oy Hepohelmi

                                            - Kiinteistö Oy Jäminsato

                                            - Kiinteistö Oy Jäminkeidas

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki

                                            - Kiinteistö Oy Raharinne

                                            - Reima Country matkailuyhdistys ry

                                            - PS LIIKU OY

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita edustajat lautakuntiin ja kunnan edustajat eri yhteisöihin vuodelle 2011.

                     

Päätös:

 

 

 


 

46 §              YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA V. 2011 - 2012 / POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY

 

 

Jämijärven kunnan tulee nimetä yhtiökokous edustajansa Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:n yhtiökokouksiin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajansa Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:n yhtiökokouksiin vuosille

2011 – 2012.

 

Päätös:       

 


 

 

 

47 §              VETERAANIASIOIDEN TOIMIKUNNAN VALITSEMINEN V. 2011 - 2012

 

 

Jämijärven kunnanhallituksen nimeämänä on toiminut veteraaniasioiden toimikunta, jolle on siirretty myös veteraanien kuntoutukseen liittyvät tehtävät.

 

Veteraaniasiaintoimikunnan tärkein tehtävä on ollut kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

                                            1. Veteraanikartoitus

                                            2. Jokaiselle veteraanille henkilökohtainen hoitosuunnitelma

                                            3. Veteraanien omatoimista selviytymistä on tuettava

                                            4. Kunnollinen asunto on edellytys hyvinvoinnille

                                            5. Veteraanien kuntoutukseen tarvitaan jatkuvasti voimavaroja

                                            6. Oikea työnjako ja yhteistoiminta tärkeä asia

                                            7. Tiedottaminen veteraaniasioissa on saatava kuntoon.

 

Tämän lisäksi toimikunta on valinnut kuntoutettavat veteraanit vuosittain.

                     

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

                                            1. nimetä kuntaan kuusijäsenisen veteraaniasioiden toimikunnan

                                            v. 2011 - 2012

2. nimetä veteraaniasioiden vastuuhenkilöksi Anne Rannan, joka toimii myös toimikunnan sihteerinä.

 

Päätös:


 

 

48 §              EDUSTAJIEN VALITSEMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

 

 

Jämi-Säätiön sääntöjen 55 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.  Hallituksen jäsenet tulee valita seuraavasti:

                                            - Jämijärven kunnanhallitus 4 jäsentä

                                            - Kankaanpään kunnanhallitus 1 jäsen

                                            - Suomen Ilmailuliitto ry 1 jäsen

                                            - Kankaanpään Urheiluautoilijat ry 1 jäsen

                                            - Jämin Jänne 1 jäsen

 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet samalla kertaa kuin varsinaiset jäsenet.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee Jämi-Säätiön hallitukseen 4 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2011 – 2012.

 

Päätös:


 

 

 

49 §              JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

                                            Jämi-säätiön tilintarkastajina ovat toimineet v. 2009 - 2010 Tapani Torpo ja Kalevi Saarenpää.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee Jämi-säätiön tilintarkastajat vuosille 2011 – 2012.

 

Päätös:                             

                     

 

 

                                           

50 §              JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNNAN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN

 

 

                                            Kunnan työpaikkademokratiasäännön 3 §:n mukaan kunnan yhteistyötoimikunta toimii kunnan johdon ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä.

Yhteistyötoimikunnassa on kuusi jäsentä, joista kunnanhallitus nimeää kaksi ja kunnan henkilöstö neljä jäsentä sekä heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita toimikaudeksi 2011 - 2012 edustajan-

                                            sa kunnan yhteistyötoimikuntaan ja nimeää toimikuntaan sihteerin.

 

Päätös:


 

 

                                           

                                           

51 §              EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N YHTIÖKOKOUKSIIN V. 2011 - 2012

 

                                                                                      

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen v. 2011 -2012 Jämijärven kunnan edustajan Jämin Hiihtotunneli Oy:n yhtiökokouksiin.

 

Päätös:


 

 

                                           

                                           

52 §              MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOTOIMIKUNTA VUOSILLE

 

 

Kunnassa on toiminut v. 2009 - 2010 maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta, jonka tehtävänä on ollut valmistella kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyviä asioita kunnanhallitukselle.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.)   valita toimikaudekseen v. 2011 - 2012 maankäyttö- ja asuntotoimikunnan ja

2.)   nimetä jäsenistä toimikunnan puheenjohtajan ja sihteerin

 

Päätös:                             

 

 

 

 


 

53 §              SOTE-TOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN VUOSILLE 2011 – 2012

 

 

PoSan aloittaessa toimintansa kunnassa ei ole enää omaa perusturvalautakuntaa, vaan tilaajalautakuntana toimii kuntien yhteinen perusturvalautakunta, joka on Kankaanpään kaupungin organisaatiossa.

 

Varsinkin toiminnan alkuvaiheessa on tärkeää, että peruskunnassa on toimielin, joka seuraa palvelujen ja talouden kehittymistä kuntalaisten ja kunnan kannalta ja antaa asiasta informaatiota ja parannusehdotuksia kunnanhallitukselle. Tehtävää varten on sovittu, että perustetaan erillinen kunnanhallituksen alaisuudessa oleva toimikunta; Sote-toimikunta.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

                                            1.) nimetä toimikaudekseen v. 2011 – 20121 Sote-toimikunnan ja

                                            2.) nimetä toimikunnalle puheenjohtajan ja sihteerin

 

                                            Sote-toimikunta kutsuu kokouksiinsa tarvittaessa riittävän määrän asiantuntijoita.

 

 

Päätös:

                     

 

 

 

                     

54 §              TALOUSTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN V. 2011 - 2012

 

Taloustyöryhmä on vastannut kunnan talouteen liittyvien asioiden valmistelusta yhdessä hallintokuntien kanssa.

Sen toimintaa on pidetty tarpeellisena myös luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteisten talouslinjausten kannalta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää nimetä jäsenet taloustyöryhmään vuosille 2011 – 2012.

 

Päätös:

 

 

 

 


                                           

55 §              KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 31.1.2011 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 31.1.2011.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

1 §     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 §     Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 §     Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien

           valitseminen vuodeksi 2011

4 §     Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2011

5 §     Valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2011

6 §     Kunnanhallituksen valitseminen

7 §     Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2010

8 §     Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle

9 §     PoSan toteumaraportti 1.1.-30.11.2010 ja alijäämän

           hoitaminen vuodelta 2010

10 §   Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat

           asiat

11 §   Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

              

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 31.1.2011, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:       


 

 

 

 

 

56 §              EDUSTAJAN VALITSEMINEN KANKAANPÄÄN SEUDUN VAMMAISNEUVOSTOON VUOSILLE 2011 - 2012

 

Kankaanpään seudun vammaisneuvosto on Kankaanpään, Jämijärven, Honkajoen ja Karvian kuntien ja niiden alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

 

Kunnanhallitukset valitsevat kukin vammaisneuvoston toimikautta vastaavaksi ajaksi yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Edustus on myös PoSalla, Kankaanpään kuntoutuskeskuksella sekä vammaisjärjestöillä. 

Vammaisilla henkilöillä, heidän omaisillaan ja teknisellä asiantuntemuksella tulee olla vammaisneuvostossa edustus.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee edustajan Kankaanpään seudun vammaisneuvostoon sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi vuosille 2011 – 2012.

 

Päätös:       

                         

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                17 §                17.1.2011

 

57 §              MAINOSSOPIMUKSEN JATKAMINEN RADIO SUNIN KANSSA

 

Jämijärven kunnalla on ollut neljä vuotta mainossopimus Radio Sunin kanssa.

Yhteistyöstä on saatu positiivista palautetta ja varsinkin Jämin tapahtumien markkinoinnille sillä on ollut tärkeä merkitys. Yhteistyön jatkamisesta on laadittu oheisen liitteen mukainen sopimus vuodelle 2011. Liite nro 17.1.

 

Sopimusluonnos on entisen kaltainen. Vapaa-aikatoimella ei ole vuodelle 2011 erillistä radiomarkkinoinnin määrärahaa vaan se sisältyy ko. yhteissummaan.

 

Sopimus on huomioitu valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja kunnanhallituksen käyttösuunnitelmassa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jämijärven kunnan ja Radio Sunin välisen mainossopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn kunnanhallituksen ylimääräiseen kokoukseen 24.1.2011

 

                                            -----

 

 

KH 57 §

 

Asiaa käsiteltiin kunnanhallituksen iltakoulussa 24.1.2011, jossa päätettiin esittää kunnanhallituksen viralliselle kokoukselle, että sopimusta jatketaan vielä vuoden 2011 osalta.

Vuoden 2012 osalta selvitetään myös muut vaihtoehtoiset markkinointikanavat.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jämijärven kunnan ja Radio Sunin välisen mainossopimuksen oheisen liitteen nro 57.1 mukaisesti.

Vuoden 2012 osalta selvitetään myös muut vaihtoehtoiset markkinointikanavat.

 

Päätös:                             
                                           

 

 

 

 

Kunnanhallitus                   30 §              17.1.2011                         

 

58 §              VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEIHIN

 

Eduskuntavaalit toimitetaan 17.4.2011

 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava äänestysalueiden vaalilautakunnat sekä ennakkoäänestyksestä laitoksissa ja kotona huolehtivat vaalitoimikunnat.

Keskusvaalilautakuntana toimii vuosiksi 2009 - 2012 asetettu kunnan keskusvaalilautakunta.

 

Kunnanhallituksen tulee valita vaalilautakunta siten, että jäsenet ja varajäsenet mahdollisuuksien mukaan edustavat asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Samoin tasa-arvolain vaatimuksen 40 %:n sukupuolikiintiöstä tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Myös vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita. Myös vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta arvioidaan erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta. Vaalitoimikunnan tehtävänä on ennakkoäänestyksen toimittaminen laitoksissa ja kotiäänestyksestä huolehtiminen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan jäseneksi ja varajäseneksi seuraavat henkilöt:

 

                                            Vaalilautakunta

                                            Jäsenet                                                    Varajäsenet

                                            Pj. Pekka Arponen                                 Jarmo Huhtaniemi

                                            Vpj. Pauli Vuorenmaa                            Osmo Jussila

                                            Elina Lahtinen                                         Pirkko Laitajärvi

                                            Juhani E. Rajala                                     Terttu Leppänen

                                            Arja Vallila                                               Merja Lahdenpää

 

 

Vaalitoimikunta

Jäsenet                                                    Varajäsenet

Pj. Kristiina Kotaoja                               Briitta Rantanen

Vpj. Olavi Koivuniemi                             Hannu Rajakallio

Raimo Kivelä                                          Ilkka Hyttinen

 

-----

 

KH 58 §

 

Pekka Arponen, Arja Vallila ja Merja Lahdenpää ovat ilmoittaneet olevansa estyneenä vaalipäivänä. Kunnanhallituksen tulee täydentää vaalilautakuntaa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus täydentää vaalilautakunnan kokoonpanoa ja nimeää uudet henkilöt estyneiden tilalle.

 

Päätös:                             

 

 

 

 


 

59 §              JÄMIJÄRVEN KUNNAN YLEISTEN HANKINTAOHJEIDEN UUSIMINEN

 

 

Kunnat ja kuntayhtymät ovat perinteisesti ohjeistaneet hankintatoimintaansa hyväksymällä kunnan/kuntayhtymän yleiset hankintaohjeet, joissa annetaan yleiset toimintaohjeet asianomaisten hankintayksiköiden hankintatoiminnoille. Suomen Kuntaliitto on viimeksi vuonna 2007 julkaissut suosituksen kuntien yleisiksi hankintaohjeiksi.

 

Tasavallan Presidentti on 30.4.2010 vahvistanut julkisista hankinnoista annetun lain, jäljempänä hankintalain muutoksen (321/2010) ja erityisalojen hankintalain muutoksen (322/2010). Hankintalain muutokset aiheuttavat tarpeen päivittää myös kuntien/ kuntayhtymien yleiset hankintaohjeet.

 

Suomen Kuntaliitossa on laadittu hankinnoista saatujen kokemusten ja muuttuneen hankintalainsäädännön johdosta uusi suositus yleisiksi hankintaohjeiksi. Ne on tarkoitettu sovellettaviksi erilaisissa hankinnoissa pienhankinnoista kynnysarvot ylittäviin hankintoihin.

 

Kuntien yleisen hankintaohjeen ollessa lakia täydentävä toiminnallinen ohje, se on tarkoitettu perinteisellä tavalla hyväksyttäväksi kunnan tai kuntayhtymän hallituksessa. Sen sijaan kuntien hankintatoimen organisaatiota sekä toimielinten ja viranhaltijoiden toimivaltaa hankinta-asioissa koskevat määräykset tulee vastaisuudessakin käsitellä valtuuston hyväksymissä johtosäännöissä.

 

Koska yleisten hankintaohjeiden hyväksyminen ei ole lakiin perustuva velvoite, niiden hyväksyminen on riippumaton 1.6.2010 voimaan tulevasta hankintalain muutoksesta. Kuntaliitto suosittelee kuitenkin ohjeiden hallinnollista käsittelyä, joka myötävaikuttaa hankintalainsäädännön muutosten sisäistämiseen hallinnossa.

 

Jämijärven kunnan uudet yleiset hankintaohjeet (luonnos) on esityslistan liitteenä nro 59.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan uudet yleiset hankintaohjeet esityslistan liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                             

 

 

 


 

60 §              EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MAATALOUSLOMITUKSEN YHTEISTOIMINTARYHMÄÄN

 

 

Maatalouslomituksen hallintoalueita yhdistettiin 1.1.2011 alkaen. Honkajoen kunta ja MELA ovat tehneet toimeksiantosopimuksen maatalouslomituksen järjestämisestä 13 kunnan alueella. Honkajoen kunta on tehnyt sopimuksen Lavian ja Karvian kuntien kanssa maatalouslomituksen hallinnon järjestelyistä. Kirje asiasta on liitteenä nro 60.1.

 

Jämijärven kunnan tulee nimetä edustajansa lomatoimen hallintohenkilöstön tueksi muodostettavaan yhteistoimintaryhmään.

Ryhmän tehtävänä on arvioida lomatoimen toimivuutta sekä tehdä tarvittaessa ehdotuksia sen kehittämisestä.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus nimeää edustajansa maatalouslomituksen yhteistoimintaryhmään.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 


Kunnanhallitus                   36 §              17.1.2011

Kunnanhallitus                   274 §            7.12.2010

Kunnanhallitus                   258 §            15.11.2010

Kunnanhallitus                   239 §            1.11.2010

Kunnanhallitus                   208 §            20.9.2010

Kunnanhallitus                   183 §            30.8.2010

Kunnanhallitus                   172 §            9.8.2010

Kunnanhallitus                   154 §            28.6.2010

 

61 §              MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE

                     

                                           

Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntien/ kaupunkien valtuustojen päätöksen mukaisesti lähetettiin valtiovarainministeriön kuntaosastolle anomus kuntajakoselvitysmiehen saamiseksi. Ministeriön edustajat pyysivät hakemuksen pohjalta kuntajohtajat neuvotteluun, joka pidettiin 9.6.2010. Muistio liitteenä nro 154.1.

 

Neuvottelussa sovittiin, että hakemus kuntien oman selvitystyön rahoitukseen jätetään kesäkuun loppuun mennessä.

Liite nro 154.2.

Uusi kuntaministeri ratkaisee, kummalla tavalla valtio osallistuu selvitystyöhön.

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee suoritetut toimenpiteet tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 172 §

Valtiovarainministeriön kuntaosasto on 1.7.2010 tehnyt kielteisen päätöksen kuntajakoselvitysmiehen osalta. Liite nro 173.1.

Päätös esiselvitysavustukseen saadaan elokuun 2010 aikana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 183 §                          

Kankaanpään, Parkanon ja Jämijärven kuntajohtajat ovat pitäneet palaverin 20.8.2010 prosessin johdosta.

Kuntaliitosselvityksen sisällöstä jatketaan virkamiesneuvotteluja 31.8. mahdollisen tarjouksen tekijän kanssa.

Kun tarkennettu tarjous ja mahdollinen myönteinen rahoituspäätös on saatu, kokoontuu kuntien luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä.

Alustava ajankohta on 14.9. klo 18.00 Jämijärvellä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 208 §                          

Liitteenä on Valtiovarainministeriön päätös 8.9.2010, jolla on päätetty avustaa kuntien esiselvityshanketta.

Liite nro 208.1.

 

Liitteenä on myös Oy Audiapro Ab:n tarjous esiselvityksen tekemiseksi. Liite nro 208.2.

 

Em. päätösten johdosta kokoontuu monikuntaliitosselvityksen ohjausryhmä 14.9.2010 Jämijärvellä. Ohjausryhmän muistio saadaan kokoukseen mennessä.

 

Monikuntaliitosaikataulu liitteenä 208.3.

 

Ohjausryhmän muistio on liitteenä 208.4.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita jäsenet kuntaliitosselvityksen ohjausryhmään.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti jäseniksi kuntaliitosselvityksen ohjausryhmään Tapio Rajalahden, Matti Leppihalmeen, Anneli Kujansuun, Olli Seppälän, Satu Jokelan ja Esa Ala-Karvian. Lisäksi päätettiin, että pienryhmiltä pyydetään 1 yhteinen edustaja.

 

                                            -----

 

KH 239 §

                                            Kunnanjohtajat ja konsultit ovat kokoontuneet 12.10. palaveriin, jossa on sovittu hankkeen etenemisaikataulusta ja samalla on käyty läpi alustavaa talous yms. aineistoa.

                                            Aikataulu ilmenee liitteestä. Liite nro 239.1.

 

                                            Seuraava ohjausryhmä on 4.11.2010 klo 18.00 Kankaanpäässä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

                     

KH 258 §

                                            Ohjausryhmän kokous on pidetty 4.11.2010 ja kuntajohtajat ovat käyneet 8.11.2010 Pirkanmaan liitossa. Liite nro 258.1.

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 274 §

                                            Kuntajohtajat ja konsultit ovat käyneet Satakunnan sairaanhoitopiirissä 22.11., Satakuntaliitossa 25.11. ja TAY:ssa 26.11.. Valtuutetuille on lähetetty valtuustoryhmien haastattelua, 8.12., varten aikataulu, kysymyssarja ja laadittu taustamateriaali.

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 36 §

                                            Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut 3.1.2011 Parkanossa liite nro 36.1 ja johtoryhmien työpajat ovat kokoontuneet 13.1.2011. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 61 §

Kuntien yhteinen valtuustoseminaari on pidetty Jämijärvellä 26.1.2011 ja kunnanjohtajat ovat kokoontuneet 1.2.2011 Jämijärvellä.

Seuraava ohjausryhmä on 15.2.2011 klo 18.00 Kankaanpäässä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                             

 

 

 

 


 

62 §              LOPULLINEN VALTIONAVUSTUS PANDEMIAAN VARAUTUMISEN TEHOSTAMISEEN VUONNA 2009

 

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 12.1.2011 päättänyt, että Jämijärven kunnan lopullinen valtionavustus pandemiaan varautumisen tehostamiseen vuonna 2009 on 1 191,00 euroa. Summa on sama kuin asiaan myönnetty ja maksettu valtionavustus on.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää merkitä lopullisen valtionavustuksen tiedokseen ja päättää samalla, ettei siihen haeta oikaisua.

 

Päätös:

 

 

 

 

 


Kunnanhallitus                   207 §            20.9.2010

Kunnanhallitus                   109 §            10.5.2010

 

63 §                MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUENEUVOTTELU

 

                                           

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta valmisteleva työryhmä on laatinut selvityksen maaseutuhallinnon nykytilanteesta Pohjois-Satakunnassa ja sen lähialueella sekä toimenpide-ehdotuksen hallinnon järjestämiseksi. Muistio on liitteenä 109.1.

 

Muistiota on käsitelty laajennetussa ryhmässä, jossa ovat olleet mukana kunnanjohtajat ja kaikki alueen maaseutusihteerit. Muistio em. neuvottelusta on liitteenä 109.2.

 

Koska osa kunnista on mukana myös Karhukuntien selvityksessä, päätettiin, että ehdotus viedään tässä vaiheessa tiedoksi kunnanhallituksille. Alkusyksyllä 2010 tarkentuu tietämys siitä, mitkä kunnat ovat mukana yhteistoiminta-alueen muodostamisessa ja tällöin voidaan tehdä lopulliset päätökset.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee työryhmän ehdotukset tiedokseen ja käy keskustelun niiden pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 207 §

Kuntien edustajat ovat kokoontuneet asian tiimoilta uudelleen 8.9.2010. Muistio on liitteenä 207.1.

 

Valmistelevan työryhmän alkuperäisestä selvityksestä poiketen Karvian kunta esitti neuvottelussa halukkuutensa tehdä ehdotuksen siltä pohjalta, että yhteistoiminta-alueen hallinnollinen keskus olisikin Karvia.

Myös Kankaanpää tekee tarkemman ehdotuksen valmistelutyöryhmän ehdotuksen pohjalta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee muistion tiedokseen ja käy keskustelua sen pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 63 §

                                            Asiasta käydään kuntien välinen neuvottelu 3.2.2011.

                                            Neuvottelutulos esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Päätösehdotus kokouksessa.

 

Päätös:                             

 

 

 

 


 

64 §              OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VALTIONOSUUS VUODELTA 2010

 

                                                                

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätöksen kuntien vuoden 2010 opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien tarkistamisesta.

 

Päätös merkitsee sitä, että Jämijärven kunta joutuu maksamaan takaisin valtionosuuksia 15 165 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää merkitä valtionosuuspäätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta oikaisua.

 

Päätös:                             

 

 

 

 


 

65 §              KL-HANKINTASOPIMUKSEN TEKEMINEN

 

 

KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliiton kokonaan omistama voittoa tavoittelematon yhtiö. Yhtiö on hankintalain 11 §:n mukainen yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa sekä tekee puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaidensa puolesta.

Tavoitteena on tuottaa asiakkaille säästöjä alhaisempien yksikköhintojen ja prosessikustannusten kautta. Kuntahankinnat kattaa kulunsa sopimustoimittajien maksamilla palvelumaksuilla. KL-hankinnat ei itse myy mitään, vaan kilpailuttaa IT-yritykset ja tekee hankintasopimuksen kilpailun voittajan kanssa usean vuoden ajaksi. Viimeisin sopimuskausi on alkanut Businessforum OY:n kanssa 2.11.2009 ja sopimuskausi on 4 vuotta. Kunnat voivat tulla mukaan myös kesken kauden. Sopimuksia voi IT-alalla tehdä kahdesta tuotealueesta. Tuotealue yksi kattaa työasemat, kannettavat, näytöt ja niihin liittyvät palvelut. Tuotealueeseen kaksi kuuluvat tulostimet ja niihin liittyvät palvelut.

Peruskokoonpanoille (HP)on valmis hinta, samoin tärkeimmille lisätarvikkeille ja komponenteille. Asiakas voi myös määritellä itse omat kokoonpanonsa ja toimittaja voi asiakkaan halutessa toimittaa myös muita merkkejä kuin HP. Vakiotakuu toimituksissa on tietokoneilla ja näytöillä 4 v paikanpäällä, verkkotulostimilla 3 v ja oheistulostimilla 1 vuosi korjaamotakuuna. Sopimuksessa kunta sitoutuu tekemään IT-hankintansa KL-hankintojen kautta, mutta mitään kappale- tai euromääräistä ostovelvoitetta ei ole. Businessforum OY:n asiakkaista löytyvät mm Helsingin ja Vantaan kaupungit, joten tekemällä sopimuksen kunta pääsee mukaan suureen hankintarinkiin ja välttää hankalan ja aikaa vievän kilpailuttamisen. Koska nykyinen KL-hankintojen ja Businessforum Oy:n sopimus kestää 1.11.2013 saakka, on syytä tehdä sopimus vain 31.12.2012 tai kirjata sopimukseen ehto, että kunta voi irrottautua sopimuksesta 31.12.2012, mikäli kuntaliitos toteutuu.

 

Ehdotus:                            Jämijärven kunta päättää tehdä KL-hankintojen kanssa sopimuksen sekä työasemien että tulostinten hankinnoista 31.12.2012 saakka.

 

Päätös:                             

 

 

 


 

66 §              SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA