Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 15/2010

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 1.12.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

7.12.2010 klo 18.00

 

Paikka

 

Pikku Itävalta

Käsiteltävät asiat

264 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

265 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

266 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

267 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

268 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2010 JA KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2011-2012 

269 §    JÄMIN YLEISKAAVASTA JÄTETYT MUISTUTUKSET JA NIIHIN ANNETTAVAT VASTINEET 

270 §    VUOKRARIVITALON RAKENTAMINEN 

271 §    TUULENPESÄN KAAVOITUSTILANNE 

272 §    JÄMIN ALUEEN ASEMAKAAVOITUKSEN KÄNNISTÄMINEN 

273 §    OPTION JATKAMINEN HEPONIEMENTIE 11 SIJAITSEVASTA RIVITALOKIINTEISTÖSTÄ / ONNIKOTI OY 

274 §    MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE 

275 §    VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA TALOUSSUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013 

276 §    MUUTOKSIA VUODEN TALOUSARVIOON / POSA 

277 §    POSAN YLITYSTEN PERUSTELUT 

278 §    POSAN PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-31.10.2010 

279 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2010 

280 §    MUUTOKSIA VUODEN 2010 TALOUSARVIOON 

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

264 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

                     

 

 

 

 

 

265 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Anneli Kujansuu ja Ari Uusi-Rasi.

                     

Päätös:                             


 

 

 

266 §           TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2010

-          PoSan päätöksenteon selkeyttäminen (valtuustoaloite)

-          Korjaus kaupanvahvistukseen 17/2010

-          Kunnallisen eläkelain soveltaminen

-          Pohjola / vahingonkorvaus

-          Seutumarkkinointihanke

-          D-Fence turvallisuusraportti 11/2010

-          Maksatuserittely, marraskuu 2010

-          Sivistystoimen yksikköhinnat

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Kovelahti, Kotikumpu

o       Jämijärvi, Hietaranta

 

Päätös:                            

 

 

267 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

yhtymäkokous                                                               8.11.2010

Satakunnan koulutuskuntayhtymä                              9.11.2010

Sivistyslautakunta                                                        11.11.2010

Taloustyöryhmä                                                            11.11.2010

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta                                16.11.2010

Liittymäluvan purkamisen (mt 261) menettely/

muistio                                                                           18.11.2010

Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto                    22.11.2010

Taloustyöryhmä                                                            23.11.2010

 

Päätös:                             

 

 

 


                                          Maankäyttö- ja asuntotoimikunta           14 §              16.11.2010 

 

268 §            JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2010 JA KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2011-2012

 

                                           

                                       Tutustuttiin ja keskusteltiin aluearkkitehti Ilmari Mattilan laatimasta Jämijärven kunnan kaavoituskatsauksesta v. 2010 ja kaavoitusohjelmasta vuosille 2011- 2012. Kaavoituskatsauksessa ja kaavoitusohjelmassa esitetään nykyisin voimassa olevat kaavat sekä tiedotetaan kuntalaisille vireillä olevista ja vireille tulevista kaavoitushankkeista. Katsaus palvelee maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää julkisuutta ja antaa kuntalaisille mahdollisuuden vaikuttaa kaavoitukseen sen eri vaiheissa.

                                      

                                        Erityisesti keskusteltiin Jämijärven rantayleiskaavan tarpeellisuudesta ja kaavan laatimisesta aiheutuvien kustannusten jaosta. Aluearkkitehti arvioi kaavan kokonaiskustannuksiksi

                                       30- 40 000 €. Yleiskaavan laatiminen voitaisiin aloittaa aikaisintaan vuonna 2012.

 

 

Päätös:                              Hyväksyttiin aluearkkitehti Ilmari Mattilan laatima kaavoituskatsaus 2010 ja kaavoitusohjelma vuosille 2011- 2012. Esitetään kunnanhallitukselle, että kaavoituskatsaus v.2010 ja kaavoitusohjelma 2011- 2012 asetetaan nähtäville. 

 

-----

 

KH 268 §

Kaavoituskatsaus v. 2010 ja kaavoitusohjelma vuosille 2011-2012 on liitteenä nro 268.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esityksen ja saattaa kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                             

 

 

 


Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          15 §              16.11.2010

 

269 §            JÄMIN YLEISKAAVASTA JÄTETYT MUISTUTUKSET JA NIIHIN ANNETTAVAT VASTINEET

 

 

Käytiin läpi Jämin osayleiskaavaluonnoksesta jätettyjen muistutusten vastineet. Todettiin, että kaavasuunnittelijan on täydennettävä vastineita alkuperäiseen kaavaluonnokseen tehtyjen muutosten johdosta.

 

                                            Alkuperäiseen kaavaluonnokseen nähden on tehty seuraavat muutokset;

 

·        tuulivoimalle ei enää varausta (Oli ongelmallinen Natura-arvion kannalta, mahdollisesti myös puolustusvoimien kannalta)

·        tuulivoimalle ei enää varausta (Oli ongelmallinen Natura-arvion kannalta, mahdollisesti myös puolustusvoimien kannalta)

·        uudelle RA-alueelle esitetty ajoyhteys niin, että menee RM-1 alueen läpi. (Muutos tehty, jotta nykyisen RA-alueen asukkaat näkevät, että uuden alueen liikennettä ei ole tarkoitus viedä heidän alueensa kautta)

·        Uutena varauksena RM-1 (kuten aikaisempi RM, mutta sallitaan myös asuntovaunut)

·        Kaavamääräyksiä muutettu ja täsmennetty niin, että Natura-arviota 15.9.2010 on voitu tarkistaa muutaman ongelmallisen arvion kannalta.

 

Päätös:                              Jämin osayleiskaava on edennyt ehdotusvaiheeseen, jossa on huomioitu yllämainitut muutokset.

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta esittää, että kunnanhallitus käsittelee Jämin yleiskaavaluonnoksesta jätettyjen muistutusten vastineet ja antaa niistä tiedon kirjallisesti muistutuksen tehneille.

 

Lisäksi maankäyttö- ja asuntotoimikunta esittää, että kunnanhallitus asettaa Jämin yleiskaavaehdotuksen nähtäville vielä v. 2010.

 

                                            -----

 

KH 269 §

Jämin osayleiskaavasta tehdyt muistutukset ja annetut lausunnot ja niihin valmistellut vastineet ilmenevät liitteestä nro 269.1.

Alueesta laadittu Natura-arvio on liitteenä nro 269.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää:

 

1.      antaa saaduista lausunnoista ja muistutuksista oheisen liitteen mukaiset vastikkeet

2.      että vastineissa ja yllä ilmenevät muutokset tehdään Jämin osayleiskaavaluonnokseen ja se saatetaan osayleiskaavaehdotuksena nähtäville.

 

3.      että osayleiskaavaehdotuksesta pyydetään lainmukaiset viranomais- yms. lausunnot

 

Päätös:       

 

 

 

                     
Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          16 §              16.11.2010 

                                           

270 §           VUOKRARIVITALON RAKENTAMINEN

 

 

Jämijärven kunnan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen toiminta-ajatuksen päämääränä ja tavoitteena on edistää monipuolisia asumismahdollisuuksia sekä käynnistää uuden rivitalon (mahdollisesti vuokrarivitalo) rakentaminen vuonna 2010. Maankäyttö- ja asuntotoimikunta on kartoittanut kohteet, joihin nykyinen kunnallistekniikka antaisi mahdollisuuden suhteellisen nopeastikin rakentaa uuden rivitalon. Avennon alueella sijaitseva kunnan omistuksessa oleva tontti AR I ½ korttelissa 67 on vaihtoehdoista nopein toteuttaa. Esityslistan liitteenä, liite 5.1 asemakaavakarttakopio Avennon tontista AR I ½. Rivitalohankkeesta ja sen toteutusmahdollisuudesta on keskusteltu myös valtuustoon iltakoulussa 15.6.2009.

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunnan kokouksessa 1.2.2010 päätettiin, että rivitalohankkeen valmistelua jatketaan ja siihen palataan talousarvion laadinnan yhteydessä.

 

 

Päätös:                               Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että nykyisen taloudellisen tilanteen vuoksi kunnalla ei ole mahdollisuutta käynnistää rivitalohanketta omana työnä, vaan pyritään etsimään yksityinen rakennuttajataho.

 

                                            -----

 

KH 270 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja asuntotoimikunnan päätöksen.

 

Päätös:       

 

 

 

                     
                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          17 §              16.11.2010

                                           

271 §            TUULENPESÄN KAAVOITUSTILANNE

 

 

                                            Aluearkkitehti Ilmari Mattila on laatinut Tuulenpesän- alueelle asemakaavaluonnoksen ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän (MRL 63§) osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Tmi Pohjanmaan luontotieto on tehnyt tuulenpesän alueelle luontokartoituksen.

 

                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta tutustui Tuulenpesän asemakaava- aineistoon. Asemakaavaluonnokseen ehdotettiin joitakin muutoksia ja lisäyksiä.

 

Päätös:

·        Aluearkkitehti Ilmari Mattila tekee asemakaavaluonnokseen joitakin muutoksia

·        S-1- alueille merkitään olemassa olevat polut ja peltotiet

·        Kaavatie rajataan nykyisestä peltotieliittymästä lukien Rannanperäntie- maantie 261 liittymä.

·        Pyydetään Tapani Peijarilta tiennimiehdotuksia kahden tien osalta.

·        Rannanperän yksityistien liittymästä kaava-alueelle johtava tie nimetään Tuulenpesän tieksi.

·        Kati Mansikkamäki tutkii Jämijärvi- Seuran arkistosta mahdollisia tiennimi ehdotuksia.

·        tiedustellaan mahdollista kaavaan osallistumista kiinteistöjen 1:121 (Juhala) ja 2:75 (Kärkölä) omistajilta.

·        Kuulutetaan Tuulenpesän asemakaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

·        Esitetään, että kunnanhallitus asettaa nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

 

                                            -----

 

KH 271 §

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä Tuulenpesän alueen ensimmäinen kaavaluonnos.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Tuulenpesän kaavoitustilanteen tiedokseen. Kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kuulutetaan, kun alueen yksityisten maanomistajien kanssa on käyty neuvottelut ja kaavoitettavan alueen laajuus on saatu selville.

 

Päätös:                             

 

 

 


                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          18 §              16.11.2010

                                           

272 §              JÄMIN ALUEEN ASEMAKAAVOITUKSEN KÄNNISTÄMINEN

 

                                             

                                            Aluearkkitehti Ilmari Mattila on laatinut Jämin keskusalueen asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen kortteliin 301 sekä maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän (MRL 63§) osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

 

                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta tutustui Jämin keskusalueen asemakaava- aineistoon. Asemakaavaluonnokseen ehdotettiin joitakin muutoksia ja lisäyksiä.

 

                                            Jämijärven kunnanhallitus on kuuluttanut Jämin keskusalueen asemakaavamuutoksen vireille tulosta 20.8.2009.

                                            Asemakaavamuutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Jämijärven kunnanviraston teknisen toimiston ilmoitustaululla 20.8- 2.9.2009 välisen ajan.

                                            Asiakirjaan liittyvät mielipiteet ja huomautukset pyydettiin toimittamaan kirjallisesti Jämijärven kunnanhallitukselle ennen nähtävillä oloajan päättymistä. 

 

                                            Määräajassa jätettiin kaksi muistutusta.

 

Päätös:                                   Aluearkkitehti Ilmari Mattila tekee asemakaavaluonnokseen ja kaavamääräyksiin joitakin tarkennuksia sekä laatii vastineet jätettyihin muistutuksiin.

 

                                                -----

 

KH 272 §

 

Ehdotus:                                 Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Jämin keskusalueen asemakaavamuutoksen laadinta tilanteen.

 

Päätös:                                  

 

 

 


 

273 §           OPTION JATKAMINEN HEPONIEMENTIE 11 SIJAITSEVASTA RIVITALOKIINTEISTÖSTÄ / ONNIKOTI OY

 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.1.2009 § 35 hyväksynyt, että Onnikoti Oy:n kanssa laaditaan aiesopimus Heponiementie 11 sijaitsevasta rivitalokiinteistöstä hintaan 130 000 euroa. Optio on voimassa 31.12.2010 saakka.

 

Kiinteistöön liittyy ARA:n rajoituksia ja kiinteistön omistaa kunta ja kunnan omistama kiinteistöyhtiö.

Asian tiimoilta on käyty neuvottelu 19.11.2010 kunnan ja Onnikoti Oy:n edustajien kanssa, jossa on sovittu, että optiota jatketaan 31.3.2011 saakka, jotta kaikki rajoituksiin sekä omistussuhteisiin liittyvät asiat saadaan ajantasalle.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää jatkaa omalta osaltaan Onnikoti Oy:n optiota ostaa Heponiementie 11 sijaitsevan rivitalokiinteistön 31.3.2011 saakka. Myyntihinta on aiemmin sovittu 130 000 euroa.

 

Päätös:       

 

 

                     


                                            Kunnanhallitus                   258 §            15.11.2010

Kunnanhallitus                   239 §            1.11.2010

Kunnanhallitus                   208 §            20.9.2010

Kunnanhallitus                   183 §            30.8.2010

Kunnanhallitus                   172 §            9.8.2010

Kunnanhallitus                   154 §            28.6.2010

 

274 §            MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE

                     

                                           

Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntien/ kaupunkien valtuustojen päätöksen mukaisesti lähetettiin valtiovarainministeriön kuntaosastolle anomus kuntajakoselvitysmiehen saamiseksi. Ministeriön edustajat pyysivät hakemuksen pohjalta kuntajohtajat neuvotteluun, joka pidettiin 9.6.2010. Muistio liitteenä nro 154.1.

 

Neuvottelussa sovittiin, että hakemus kuntien oman selvitystyön rahoitukseen jätetään kesäkuun loppuun mennessä.

Liite nro 154.2.

Uusi kuntaministeri ratkaisee, kummalla tavalla valtio osallistuu selvitystyöhön.

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee suoritetut toimenpiteet tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 172 §

Valtiovarainministeriön kuntaosasto on 1.7.2010 tehnyt kielteisen päätöksen kuntajakoselvitysmiehen osalta. Liite nro 173.1.

Päätös esiselvitysavustukseen saadaan elokuun 2010 aikana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 183 §                          

Kankaanpään, Parkanon ja Jämijärven kuntajohtajat ovat pitäneet palaverin 20.8.2010 prosessin johdosta.

Kuntaliitosselvityksen sisällöstä jatketaan virkamiesneuvotteluja 31.8. mahdollisen tarjouksen tekijän kanssa.

Kun tarkennettu tarjous ja mahdollinen myönteinen rahoituspäätös on saatu, kokoontuu kuntien luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä.

Alustava ajankohta on 14.9. klo 18.00 Jämijärvellä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 208 §                          

Liitteenä on Valtiovarainministeriön päätös 8.9.2010, jolla on päätetty avustaa kuntien esiselvityshanketta.

Liite nro 208.1.

 

Liitteenä on myös Oy Audiapro Ab:n tarjous esiselvityksen tekemiseksi. Liite nro 208.2.

 

Em. päätösten johdosta kokoontuu monikuntaliitosselvityksen ohjausryhmä 14.9.2010 Jämijärvellä. Ohjausryhmän muistio saadaan kokoukseen mennessä.

 

Monikuntaliitosaikataulu liitteenä 208.3.

 

Ohjausryhmän muistio on liitteenä 208.4.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita jäsenet kuntaliitosselvityksen ohjausryhmään.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti jäseniksi kuntaliitosselvityksen ohjausryhmään Tapio Rajalahden, Matti Leppihalmeen, Anneli Kujansuun, Olli Seppälän, Satu Jokelan ja Esa Ala-Karvian. Lisäksi päätettiin, että pienryhmiltä pyydetään 1 yhteinen edustaja.

 

                                            -----

 

KH 239 §

                                            Kunnanjohtajat ja konsultit ovat kokoontuneet 12.10. palaveriin, jossa on sovittu hankkeen etenemisaikataulusta ja samalla on käyty läpi alustavaa talous yms. aineistoa.

                                            Aikataulu ilmenee liitteestä. Liite nro 239.1.

 

                                            Seuraava ohjausryhmä on 4.11.2010 klo 18.00 Kankaanpäässä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

                     

KH 258 §

 

                                            Ohjausryhmän kokous on pidetty 4.11.2010 ja kuntajohtajat ovat käyneet 8.11.2010 Pirkanmaan liitossa. Liite nro 258.1.

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 274 §

                                            Kuntajohtajat ja konsultit ovat käyneet Satakunnan sairaanhoitopiirissä 22.11., Satakuntaliitossa 25.11. ja TAY:ssa 26.11.. Valtuutetuille on lähetetty valtuustoryhmien haastattelua, 8.12., varten aikataulu, kysymyssarja ja laadittu taustamateriaali.

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                    

 

 

                                 

 


                                            Yhteistyötoimikunta          15 §              7.12.2010

 

275 §            VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA TALOUSSUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013        

                                           

 

Vuoden 2009 talousarvio toteutuu muilta osin lähes budjetoidusti, mutta Posan kustannukset ovat ”räjähtämässä” käsiin. Ennakkotiedon mukaan todellisten kustannusten kasvu edelliseen vuoteen verrattuna Jämijärven kunnan osalta on +14 – 15 %. Vuodeosaston käytön kasvu ja lasten huostaanottojen lisääntyminen selittävät osan kasvusta. Muilta osin mm. vanhustenhuollon osalta asia on vielä selvittelyn alla.

 

Vuoden 2009 lopullinen tieto verotuksesta osoittaa -3,3 %:n laskua, kun valtakunnallinen keskiarvo on -0,2 %. Samanaikaisesti yhteisövero kuitenkin kasvoi +14 %, joka vastaa valtakunnan keskitasoa.

 

Vuoden 2011 investointien painopiste on edelleen tiehankkeissa. Suunnitteluvuosien osalta panostetaan uusien jätevesilinjojen rakentamiseen ja sadevesiviemäreiden uusimiseen. Seudullisen laajakaistahankkeen toteutumiseen on myös varauduttu investointiohjelmassa.

 

Kunnallisveroprosentti nostettiin vuodelle 2008 19,75 %:iin. Taloussuunnitelmassa on lähdetty siitä, ettei sitä nosteta suunnittelukauden aikana. Kiinteistöverot on pidetty myös entisellään.

                                           

Kunnallisverontuotto on laskettu siten, että vuoden 2009 lopulliseen verotukseen verrattuna se on arvioitu seuraavasti

 

                                                                 - v. 2010       + 1,1 %

                                                                 - v. 2011       + 2,0 %

 

                                            Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen.

 

Henkilöstömenoissa on huomioitu tiedossa olevat palkantarkistukset. Työllistämisrahat on kohdistettu edellisen vuoden tapaan asianomaisille hallintokunnille.

 

                                            Vuoden 2011 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2011-2013 on liitteenä nro 15.1.

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta antaa lausuntonsa talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

 

Päätös:                              Yhteistyötoimikunta päätti puoltaa talousarviota ja taloussuunnitelmaa esitetyn mukaisesti.

 

                                            -----

 

KH 275 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2011 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2011-2013 oheisen liitteen 275.1 mukaisesti.

 

Päätös:       

                                 

 

 

 

276 §            MUUTOKSIA VUODEN TALOUSARVIOON / POSA

 

                                  

PoSan palvelusopimuksessa vuodelle 2010 on varattu palvelujen ostoon yhteensä 3 614 292 euroa. Toteuma osoittaa, että tilaukseen varattu määräraha ei tule riittämään vaan se tulee ylittymään huomattavasti. Lopullista tilauksen korotustarvetta ei tällä hetkellä vielä tiedetä, mutta lisämäärärahan osoittaminen jo tässä vaiheessa on kuitenkin tarpeellista.

 

Lähtökohtana on, että Jämijärven kunnan tilausta korotettaisiin tässä vaiheessa 300 000 eurolla.

 

Korotus toteutettaisiin seuraavasti:

 

-          talousarviossa on jo nyt suurempi

määrärahavaraus kuin tilaus on                           + 22 858 euroa

-          suoritetaan siirto 21 000 euroa

kustannuspaikalta sosiaalipalvelut 1006

kustannuspaikalle perhepalvelut 1011                + 21 000 euroa

-          Lisätään uusi määräraha                                      + 256 142 euroa

                                                                                                             Yhteensä         300 000 euroa

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää korottaa PoSalta tilattavien palvelujen määrärahavarauksia seuraavasti:

 

                                            20      Perhepalvelut              150 000 euroa             

                                            40      Vanhuspalvelut              50 000 euroa

                                            50      Erityispalvelut                56 142 euroa

                                           

                                            Suorittelujen tilisiirtojen ja talousarviossa olleiden määrärahojen mukaisesti palvelujen ostoon varattu määräraha on tämän jälkeen

                                            3 914 292 euroa.

 

Päätös:                             

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                255 §              15.11.2010

 

277 §           POSAN YLITYSTEN PERUSTELUT

 

 

Jämijärven kunnan pyynnöstä on PoSan toimialajohtajat laatineet kirjalliset selvitykset vuonna 2010 syntyvästä yli 600 000 euron ylityksestä Jämijärven osalta. Samalla selvitys on pyydetty myös Siikaisten kunnan vastaavasta tilanteesta.

 

Selvitykset ovat liitteenä 255.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun selvityksen pohjalta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että saadut selvitykset eivät ole tiedollisesti riittäviä. Esim. tehostetussa vanhustenhuollossa palkkojen nousu edelliseen vuoteen verrattuna on syyskuun loppuun mennessä lähes 190 000 euroa, joka vastaa 5 henkilön palkkasummaa. Tuotekorteilta on poistettu vanhustenhuollon osalta henkilötyövuosimäärät, joten on mahdotonta verrata henkilöstömääriä edelliseen vuoteen verrattuna. Lisätietoa tarvitaan myös hallinnon ja yleiskulujen vyörytysperiaatteista.

 

                                            -----

 

KH 277 §

                                            PoSan toimitusjohtaja Esa Hakala ja vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo tulevat kokoukseen selvittämään PoSan ylityksiä Jämijärven kunnan osalta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee saadun selvityksen pohjalta.

 

Päätös:                             

 

 

 


 

278 §           POSAN PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-31.10.2010

 

 

Liitteenä on PoSan palvelusopimuksen toteumaraportti 1.1.-31.10.2010 sekä syys-lokakuun välinen muutoskehitys.

Liite nro 278.1.

 

Tasaisen vauhdin mukaan lokakuun lopun toteuman tulisi olla

83,33 %.

 

Jämijärven kunnan osalta se on:

 

-          Perhepalvelut              154,04 %

-          Aikuispalvelut              85,48 %

-          Vanhuspalvelut            94,33 %

-          Erityispalvelut              94,44 %

-          Ympäristöpalvelut       91,43 %

 

YHTEENSÄ                       97,28 %       (koko PoSa 88,90 %)

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee palvelusopimuksen 1.1.-31.10.2010 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                             

 

 

 


 

279 §           TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2010

 

 

                      Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2010.

                      Liite nro 279.1.

 

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                             

 

 

 


 

280 §           MUUTOKSIA VUODEN 2010 TALOUSARVIOON

 

 

Yleisessä toimistossa on valmisteltu esitys muutoksista vuoden 2010 talousarvioon. Liite nro 280.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviomuutokset oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös: