Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 12/2010

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 5.10.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

11.10.2010 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

211 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

212 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

213 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

214 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

215 §    SEUTULIPPUSOPIMUS PALVELUSOPIMUSASETUKSEN MUKAISEKSI

216 §    TULOKSELLISUUDEN EDISTÄMISTÄ TUKEVA PAIKALLINEN JÄRJESTELYERÄ 

217 §    POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2010 

218 §    PERUSTOIMEENTULOTUKEEN MAKSETUN VALTIONOSUUSENNAKON TARKISTAMINEN 

219 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2010 

220 §    SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-8 KK/2010 

221 §    POSAN JA PERUSTURVALAUTAKUNNAN VÄLISEN PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2010 

222 §    ASIANTUNTIJASELVITYS POSAN SOPEUTTAMISSUUNNITELMASI

223 §    KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.7.-30.9.2010 

224 §    VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.7.-30.9.2010 

225 §    LAUSUNTO SATAKUNTALIITON TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2011 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSESTA V. 2011-2013 

226 §    MAANVUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN / NESTE OIL 

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

211 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

                                           

 

 

 

 

 

212 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Anneli Kujansuu ja Olli Seppälä.

                     

Päätös:                             

 

 

 

                     


 

213 §           TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          ARA:n tuet 2011

-          Luoteis-Pirkanmaan ja Pohjois-Satakunnan kuntien yhteistyö/ Kankaanpään kaupunginhallitus

-          Talousarvionehdotusten vuodelle 2011 ja taloussuunnitelma ehdotusten vuosille 2011-2013 laadinta

-          Vuoden 2010 suhdannepoliittisten energia-avustusten valtuustarveilmoitukset

-          FCG / Puheenjohtajaseminaari

-          FCG / Kaupungin- ja kunnanhallitusten koulutuspäivät

-          Maksatuserittely, syyskuu 2010

-          Maaseutuhallinnon järjestäminen kunnissa

-          Julkista valtaa sisältävien lääkärin tehtävien hoitaminen kunnallisessa terveydenhuollossa

-          Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2010

-          ”HYHTE” –hanke/ Perusturvalautakunta

-          D-Fence turvallisuusraportti 9/2010

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Tykköö, Mäntyniemi

o       Peijari, 181-411-2-288

o       Jämijärvi, Narvi II

o       Sydänmaa, Koivuniemi

 

Päätös:                            

 

 

                                         

 

214 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

Teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen

keskustelutilaisuus                                                       13.9.2010

Tarkastuslautakunta                                                     23.9.2010

Vapaa-aikalautakunta                                                 28.9.2010

PoSa/Johtokunta                                                          28.9.2010

 

Päätös:                             

 

 

 

 


 

215 §            SEUTULIPPUSOPIMUS PALVELUSOPIMUSASETUKSEN MUKAISEKSI

 

 

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN KIRJE 31.8.2010 nro 1518/79/2009

 

Palvelusopimusasetus (PSA) ja joukkoliikennelaki tulivat voimaan 3.12.2009. Ne vaikuttavat lippujen hinnanalentamiseen liittyviin korvausmenettelyihin.

 

Siirtymäajan liikennöintisopimusmallin mukaan ennen 3.12.2009 voimassa olleeseen vanhaan korvausmalliin perustuvia lippuja on mahdollista käyttää muutosvaiheen aikana vuonna 2010 siirtymäajan liikennöintisopimuksissa sovitulla tavalla. Edellytyksenä on, että liikenteenharjoittaja pitää hintavelvoitetta koskevasta liikenteenharjoittamisesta erillistä kirjanpitoa ja että maksetusta korvauksesta tehdään jälkilaskelma. Mahdollinen liikaa maksettu korvaus on maksettava takaisin.

 

Seutu- ja työmatkalippujen hintavelvoitteesta sopiminen liikenteenharjoittajien kanssa kuuluu pääsääntöisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY).

Seudulliset kunnalliset viranomaiset sopivat oman toimivalta-alueensa sisäisistä seutu- ja työmatkalipuista. Kaupunkilippujen hintavelvoitteesta sopiminen liikenteenharjoittajien kanssa kuuluu paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

 

Seutu- ja työmatkalippujen osalta vastuu korvausvelvoitteiden täyttämisestä siirtyy kunnilta ELYlle, joka on siirtymäajan liikennöintisopimusten sopimusosapuoli. Tarkoituksena kuitenkin on, että kunnat edelleen yhdessä valtion kanssa rahoittavat näiden lippujen hinnanalentamista. Tästä seuraa tarve tehdä yhteistyösopimus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä kuntien välille. Yhteistyösopimuksen       kautta kunnat päättävät jatkossakin lippujen asiakashinnoista. Tarvittaessa näissä sopimuksissa on sovittava myös seutu- ja kaupunkilippujen ristikkäiskäytöstä. Kaupunkilippujen hinnanalentamiseen kohdistettava valtionrahoitus ohjataan edelleen valtionavustuksena toimivaltaisena viranomaisena toimiville kunnille.

 

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut yhdessä sidosryhmien (toimivaltaiset viranomaiset, Kuntaliitto, Linja-autoliitto ja Matkahuolto) kanssa toimivaltaisten                       viranomaisten käyttöön mallin ELYjen ja kuntien välisestä yhteistyösopimuksesta sekä siirtymäajan liikennöintisopimuksen lisäasiakirjasta. Korvausmalli on pidetty mahdollisimman paljon nykyisen kaltaisena kuitenkin huomioiden palvelusopimusasetuksen vaatimukset. Ennakkomaksatuksessa voidaan käyttää nykyistä korvausmallia muutoin, mutta sopimusosapuolet on seutu- ja työmatkalippujen osalta korjattava lainsäädännön mukaisiksi. Esimerkiksi kaupunkilipuissa käytössä olleet korvausleikkurit on tarkoituksenmukaista säilyttää. Kaupunkilipuissa voidaan sopia myös uusista ennakkomaksujärjestelyistä. Käytettävästä ennakkomaksujärjestelmästä riippumatta on aina huolehdittava siitä, että erillisellä kirjanpidolla ja jälkilaskelmilla tarkistetaan, että maksetut korvaukset eivät ole ylikompensoivia.

 

Yhteistyösopimukset ja lisäasiakirjat on allekirjoitettava viimeistään 31.lokakuuta 2010, jotta seutu-, kaupunki- ja työmatkalippujen myyntiä voidaan keskeytyksettä jatkaa. Siirtymäajan liikennöintisopimuksissa ilmoitettua määräaikaa on madollista jatkaa kahdella kuukaudella. Yhteistyösopimukset allekirjoitetaan ensin ja vasta sen jälkeen allekirjoitetaan siirtymäajan liikennöintisopimusten lisäasiakirjat. Osapuolten halutessa yhteistyösopimus voidaan laittaa lisäasiakirjan liitteeksi.

 

Voimassa olevat seutulippusopimukset on irtisanottava päättymään 31.12.2010. Kuntien ja Matkahuolto Oy:n väliset selvittäjäsopimukset on tarkoituksenmukaista pitää voimassa siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa yhteistyösopimuksen ja lisäasiakirjan kanssa.”

 

Satakunnan ja Pohjois-Satakunnan seutulipputyöryhmät kokouksessaan 13.9.2010 käsittelivät seutulippusopimusten muuttamista palvelusopimuksen mukaiseksi.

 

Vastaava kokous Tampereen läntisen seutulipun osalta pidettiin 29.9.2010.

 

Satakunnan ja Pohjois-Satakunnan kaikki kunnat ovat irtisanoneet voimassa olevat seutulippusopimukset päättymään 31.12.2010 Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY:n) ohjeistuksien mukaisesti.

 

Clearingsopimus eli ns. selvittäjäsopimus Oy Matkahuolto Ab:n kanssa on sopimusehdon mukaisesti tullut irtisanotuksi samalla, kun seutulippusopimus on irtisanottu. Koska selvittäjä on tarkoitus jatkossa säilyttää ennallaan, on tässä yhteydessä syytä todeta, että seutulippusopimuksen irtisanomisesta huolimatta selvittäjäsopimuksen voimassaolo jatkuu siltä osin, kuin se ei ole ristiriidassa                       siirtymäajan yhteistyösopimuksen kanssa.

 

LVM:n kirjeessä mainittu siirtymäaika tarkoittaa aikaa, joksi ELY on tehnyt liikenteenharjoittajien kanssa sopimukset, joissa määritellään näiden hintavelvoite.

 

Uusi Suomen joukkoliikennelaki sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007 rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluluista jäljempänä palvelusopimusasetus (PSA) tulivat voimaan 3. päivänä joulukuuta 2009.

Tämän perusteella voimassa olevat seutulippusopimukset eivät ole palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaisia, joten seutulippusopimukset tulee tehdä                       lainsäädännön mukaisiksi.

 

Satakunnan seutulipputyöryhmä esittää, että Satakunnan kunnat tekevät yhteistyösopimuksen seutulipusta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa (ELY). Yhteistyösopimukseen liitetään Satakunnan ja Pohjois-Satakunnan seutulippujärjestelmien kuvaukset. Jos kunta kuuluu useampaan seutulippujärjestelmään, ne mainitaan yhteistyösopimuksessa ja kustakin liitetään erilliset kuvaukset sopimukseen.

 

ELY tekee liikenteenharjoittajien kanssa lisäasiakirjaksi kutsutut sopimukset.

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) toimittaa kuntiin yhteistyösopimuksen allekirjoitettavaksi syyskuun loppuun mennessä.

 

Vaikka kyse muodollisesti on uudesta sopimuksesta, on asiallisesti kuntien kannalta kyse entisen järjestelmän jatkamisesta pääasiassa sellaisenaan. Sopijapuoleksi tulee uuden lainsäädännön mukaisesti Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus liikennöitsijöiden ja Oy Matkahuolto Ab:n sijaan. Näin ollen uusi sopimus voidaan hyväksyä kunnanhallituksen päätöksellä siinäkin tapauksessa, että nykyinen seutulippusopimus olisi käsitelty valtuustossa.

 

Kuntien tulee tehdä päätös ja allekirjoittaa yhteistyösopimus mahdollisimman pian, mielellään lokakuun puoleen väliin 2010 mennessä (takaraja 31.10.2010).

 

Kunnan päätös tulee toimittaa Pohjois-Satakunnan ja Satakunnan seutulippusopimusten osalta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen liikennejärjestelmäyksikköön ylitarkastaja Pertti Postiselle, ja

Tampereen läntisen seutulipun osalta Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuurista vastaavalle ylitarkastaja Seija Siitoselle.

 

Liitteenä 215.1 siirtymäajan seutulippua koskeva yhteistyösopimus.

 

 

Ehdotus:                            Jämijärven kunnanhallitus päättää tehdä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen(ELY) kanssa ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa liitteenä olevan luonnoksen mukaiset siirtymäajan yhteistyösopimukset, joilla vuoden 2010 lopussa päättyväksi irtisanottu seutulippusopimus saatetaan vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä. Seutulippusopimuksen irtisanomisesta huolimatta selvittäjäsopimuksen voimassaolo jatkuu siltä osin kuin se ei ole ristiriidassa yhteistyösopimuksen tai liikennöitsijöiden kanssa tehtävän lisäasiakirjan kanssa.

 

Päätös:

 

 

 

 

 

                     
                                            Yhteistyötoimikunta          8 §                4.10.2010                         

 

216 §            TULOKSELLISUUDEN EDISTÄMISTÄ TUKEVA PAIKALLINEN JÄRJESTELYERÄ

 

                                                                                                            

1.9.2010 lukien on kaikilla sopimusaloilla käytettävissä paikallisesti 0,7 %:n suuruinen paikallinen erä, jonka tavoitteena on parantaa kuntien ja kuntayhtymien tuloksellisuutta ja tuottavuutta sekä hillitä menojen kasvua.

 

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt pitävät tärkeänä kunnan/kuntayhtymän ja sen työyhteisöjen tuloksellisuuden edistämistä. On tärkeää, että henkilöstö, järjestöjen edustajat ja työnantaja sitoutuvat näihin paikallisiin tuloksellisuushankkeisiin tai toiminnan kehittämistoimenpiteisiin.

 

Jaettavat järjestelyvarat ovat seuraavasti:

- KVTES      410,43 €      (26 hlöä)

- OVTES      534,60 €      (23 hlöä)

- Tekn sop.   41,50 €         (2 hlöä)

- Tehy           15,15 €         (1 hlö)                                

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta päättää esityksen tekemisestä kunnanhallitukselle.

 

Päätös:                              Yhteistyötoimikunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että tuloksellisuuden edistämistä tukeva paikallinen järjestelyerä 1.9.2010 lukien jaettaisiin seuraavasti:

-          kaikki KVTES:n alaiset työntekijät (25 hlö) 16,25 €/kk

(ei kunnanjohtaja)

-          kaikki OVTES:n alaiset työntekijät (23 hlö) 20,75 €/kk

-          kaikki Teknisen sopimuksen alaiset työntekijät (2 hlö) 20,75 €/kk

-          kaikki Tehyläiset (1 hlö) 15,15 €/kk

 

Perusteena sopimuskohtaiselle tasajaolle on se, että kunnassa on menossa lukuisia kehittämishankkeita, joilla pyritään tuloksellisuuden parantamiseen ja tuottavuuden kasvuun esim. kuntaliitosselvitys, Paras –hanke, Hautomohanke ja Kelpo III –hanke.

 

                                            -----

 

KH 216 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan ehdotuksen.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

                                           

217 §            POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2010

 

 

PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2010

on liitteenä nro 217.1.

 

”Tasaisen vauhdin” mukaan toteumaprosentin tulisi olla 66,67 %. Lomarahat on maksettu elokuussa n. 800 000 euroa ja se vaikuttaa osittain toteumaan.

Jämijärven kunnan kannalta tilanne näyttää huolestuttavalta, sillä ainoastaan aikuispalvelut näyttävät pysyvän palvelusopimuksen tasolla. Suurin ylitys on perhepalveluissa, jotka ovat jo nyt 116,09 %. Vanhuspalvelut ja erityispalvelut ovat molemmat toteutuneet yli 76 %:sti ja ympäristöpalvelutkin 74,51 %:sti

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

                     
                                           

218 §              PERUSTOIMEENTULOTUKEEN MAKSETUN VALTIONOSUUSENNAKON

                        TARKISTAMINEN

 

                                           

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 15.9.2010 vahvistanut toteutuneiden kustannusten ja loppuvuoden arvion perusteella vuoden 2010 perustoimeentulotuen ennakoiden kokonaismääräksi Jämijärven kunnan osalta 17 738 euroa. Talousarviossa on arvioitu perustoimeentulotuen osuudeksi 20 000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta oikaisua.

 

Päätös:                             


 

 

 

 

219 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2010

                     

                                           

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2010.

Liite nro 219.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

”Tasaisen vauhdin” mukaan toteumaprosentin tulisi olla 66,67 %.

PoSan tilanne toteumassa on palvelusopimuksen mukainen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                             

 

 

 

 


 

220 §            SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-8 KK/2010

 

 

Liitteenä on Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-8 kk/2010. Liite nro 220.1.

 

Jämijärven kunnan osalta toteuma on 0,4 % pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana, kuitenkin toteumaprosentti on 67,1 % (”tasainen vauhti” 66,67 %).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee toteutumasta ja merkitsee sen tiedokseen.

 

Päätös:                             

 

 

 


 

                                            Kunnanhallitus                   190 §            30.8.2010

 

221 §            POSAN JA PERUSTURVALAUTAKUNNAN VÄLISEN PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2010              

                                           

 

Esityslistan liitteenä nro 190.1 on PoSan ja perusturvalautakunnan välisen palvelusopimuksen toteutuminen 1.1.-30.6.2010.

 

Tilaukseen nähden Jämijärven kunnan osalta kaikki muut palvelukokonaisuudet ovat ylittyneet ympäristöpalveluita lukuun ottamatta. Pahin tilanne on perhepalveluissa, joiden toteuma 86,86 %. Kokonaistoteuma on Jämijärven kunnan osalta 56,67 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee palvelusopimuksen toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Tämä päätös kumoaa 9.8.2010 168 § tehdyn esityksen tiedoiltaan uudempana.

 

Päätös:                               Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti pyytää perusturvalautakuntaa selvittämään, kilpailutetaanko ja miten perhepalveluiden ostopalvelut sekä mitä tarjouspyynnössä on painotettu. Tämän lisäksi kunnanhallitus haluaa tiedon, mistä palveluja ostetaan ja millä hinnalla.

 

-----

 

KH 221 §

Esityslistan liitteenä nro 221.1 on perusturvalautakunnan antama selvitys perhepalveluiden ostopalveluista.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee saadun selvityksen tiedokseen.

 

Päätös:                             

 

 

 

 


 

222 §            ASIANTUNTIJASELVITYS POSAN SOPEUTTAMISSUUNNITELMASI

 

 

Kankaanpään kaupunginhallitus on päättänyt tilata Audiapro Oy:ltä asiantuntija selvityksen PoSan sopeuttamissuunnitelmaksi.

Selvityksessä tutkitaan mm. seuraavat asiat

-          millä keinoin taloudellinen tasapaino voidaan lähivuosina saavuttaa (PoSa/kunnat)

-          minkä suuruinen on se arvioitu maksutulo kunnilta, jota PoSa tulevina vuosina tarvitsee toiminnan rahoittamiseen

-          onko toiminnan kehittämisessä säästöpotentiaalia

-          miten kustannukset tulisi jakaa kuntien kesken.

 

Audiapro Oy:n tarjous on liitteenä nro 222.1.

 

Kankaanpään kaupunki maksaa selvityksen, mutta on pyytänyt, että muutkin kunnat nimeäisivät edustajansa (1) ohjausryhmään. Kankaanpäältä ohjausryhmään tulee 4 edustajaa.

Lisäksi edustus on myös PoSalta ja perusturvalautakunnalta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää Jämijärven kunnan edustajan ohjausryhmään.

 

Päätös:                             

 

 

 


 

223 §            KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.7.-30.9.2010

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset ajalla 1.7.-30.9.2010.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                             

 

 

 


 

224 §            VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.7.-30.9.2010

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan ja kanslistin viranhaltijapäätökset 1.7.-30.9.2010.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:                             

 

 

 


 

225 §            LAUSUNTO SATAKUNTALIITON TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2011 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSESTA V. 2011-2013

 

 

Satakuntaliiton maakuntahallitus on 20.9.2010 hyväksynyt luonnoksen Satakuntaliiton vuoden 2011 talousarvioksi ja vuosien 2011-2013 taloussuunnitelmaksi. Liite nro 225.1.

 

Maakuntahallitus on pyytänyt luonnoksesta jäsenkuntien lausuntoja 29.10.2010 mennessä.

 

Luonnoksen mukaan Jämijärven kunnan maksuosuus vuodelle 2011 pienenisi hieman kuluvasta vuodesta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Satakuntaliiton talousarvio- ja taloussuunnitelmaluonnokseen.

 

Päätös:                             

 


 

 

 

226 §            MAANVUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN / NESTE OIL

 

 

Neste Oil luopuu lentobensiini Avgas 100 LL:n myynnistä Suomessa vuoden 2010 aikana.

Sen myötä he sulkevat lentobensiinin jakelupisteet 1.11.2010 alkaen. Neste Oil on lähettänytkin kuntaan kirjeen, jolla he irtisanovat Jämin lentobensiini aseman laitteiston ja maanvuokrasopimuksen siten, että vuokrasuhde päättyy 31.3.2011. Liite 226.1.

 

Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee maanvuokrasopimuksen irtisanomisen tiedokseen.

 

Päätös: