Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 6/2010

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 4.5.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

10.5.2010 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

105 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

106 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

107 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

108 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

109 §    MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUENEUVOTTELU 

110 §    POSAN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-31.3.2010 

111 §    LOPULLINEN VALTIONOSUUS VUODEN 2009 PERUSTOIMEENTULON KUSTANNUKSIIN 

112 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN ”LAINASALKUN” TILANNE 

113 §    NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN V. 2010 

114 §    KESÄTYÖTUET NUORTEN TYÖLLISTÄMISEKSI

115 §    PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAN MAKSAMISESTA KESÄLLÄ 2010 SEKÄ LOMARAHAN VAIHTAMINEN VAPAAKSI

116 §    TURUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KOSKIEN DESTIA OY:N MAA-AINESLUPAPÄÄTÖSTÄ 

117 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2010 

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

105 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

                                           

 

 

 

106 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ari Uusi-Rasi ja Satu Jokela.

 

                                           

Päätös:                             

 

 

                     


 

107 §           TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lauttakankaan pohjavesialueen rajauksen muuttaminen

-          Kuntien eläkevakuutus, ilmoitus takaajalle

-          Kankaanpään kaupunki, Luoteis-Pirkanmaan ja Pohjois-Satakunnan kuntien yhteistyöselvitys

-          Paloasemien vuokrat 2010-2011

-          Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2010

-          Satakunnan pelastuslaitos, nuohousyksikön hinta

-          Kuntarahoitus, korkovahvistus

-          Lisä- ja muutostyösopimus, Asunto Oy Jämijärven Kauppakulma

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, Sairaanhoitopiirin vuosien 2011-2013 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2011 talousarvion laadintaohje

-          Karvian kunta, monikuntaliitos

-          Turun hallinto-oikeus, valitus rakennusluvasta

-          Maksatuserittely, huhtikuu 2010

-          Kansaneläkelaitos, päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Sydänmaa, Mäntykoski

o       Kauppila, Latva

o       Peijari, Salmela

o       Kauppila, Koivulahti

o       Jämijärvi, Mäkitalo, Kaitala. Ojantausta

o       Kauppila, Lisämaa

o       Kauppila, Koivulahti

o       Suurimaa, Haavanlammi

o       Suurimaa, Kortessalo

o       Kauppila, Aittokorpi

o       Kauppila, Kuivuri

o       Kauppila, Koivulahti

 

Päätös:                                                          


 

                                         

 

108 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Tarkastuslautakunta                                                     16.4.2010

                                            Satakunnan koulutuskuntayhtymä                              20.4.2010

                                           

 

Päätös:                             

 

 

 


 

 

109 §              MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUENEUVOTTELU

 

                                           

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta valmisteleva työryhmä on laatinut selvityksen maaseutuhallinnon nykytilanteesta Pohjois-Satakunnassa ja sen lähialueella sekä toimenpide-ehdotuksen hallinnon järjestämiseksi. Muistio on liitteenä 109.1.

 

Muistiota on käsitelty laajennetussa ryhmässä, jossa ovat olleet mukana kunnanjohtajat ja kaikki alueen maaseutusihteerit. Muistio em. neuvottelusta on liitteenä 109.2.

 

Koska osa kunnista on mukana myös Karhukuntien selvityksessä, päätettiin, että ehdotus viedään tässä vaiheessa tiedoksi kunnanhallituksille. Alkusyksyllä 2010 tarkentuu tietämys siitä, mitkä kunnat ovat mukana yhteistoiminta-alueen muodostamisessa ja tällöin voidaan tehdä lopulliset päätökset.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee työryhmän ehdotukset tiedokseen ja käy keskustelun niiden pohjalta.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

110 §              POSAN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-31.3.2010

 

 

PoSan toteumaraportti ajalla 1.1.-31.3.2010 on valmistunut.

Liite nro 110.1.

 

Jämijärven kunnan osalta palvelusopimuksen kokonaistoteutumaprosentti on 25,30 %.

Perhepalvelut ovat toteutuneet peräti 36,11 %:sti ja erityispalvelut 28,52 %. Vanhuspalvelut (23, 73 %) ja aikuispalvelut (20,02 %) ovat sen sijaan alle palvelusopimuksen. Asiaa käsitellään SOTE-toimikunnassa 4.5.2010.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee toteumaraportin tiedokseen ja käy keskustelun sen pohjalta.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

111 §            LOPULLINEN VALTIONOSUUS VUODEN 2009 PERUSTOIMEENTULON KUSTANNUKSIIN

 

 

Aluehallintovirasto on 19.4.2010 tehnyt päätöksen, jolla se on vahvistanut Jämijärven kunnan lopullisen valtionosuuden vuoden 2009 perustoimeentulon kustannuksiin.

 

Lopullinen valtionosuus on 3945,30 euroa pienempi kuin maksetut ennakot. Kunnan tulee näin ollen palauttaa liikaa maksettu valtionavustus.

Asia on huomioitu v. 2009 tilinpäätöksessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta oikaisua.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

112 §            JÄMIJÄRVEN KUNNAN ”LAINASALKUN” TILANNE

 

 

Kunnanhallitukselle jaettiin edellisen kokouksen päätteeksi yhdistelmä kunnan tämän hetkisistä lainoista ja niiden lainaehdoista. ”Lainasalkussa” on tällä hetkellä 3 lainaa, joiden korko on selvästi muita korkeampi. Niiden jäljellä oleva yhteenlaskettu pääoma oli 1.4.2010 n. 598 000 euroa.

Lainaa saa tällä hetkellä n. 2 %-yksikköä halvemmalla.

 

Tämän hetken pääomilla säästö olisi 12 000 euroa/ vuosi ja lainojen kokonaisaikana yhteensä n. 42 000 – 45 000 euroa.

Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää lainojen kilpailuttamisesta.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

113 §              NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN V. 2010

 

 

Kunta on vuosittain työllistänyt nuoria, jotka eivät muuta kautta ole saaneet kesätyötä.

Työllistämisen periaate on ollut 2 vko/ 200 euroa.

 

Työpaikat ovat olleet haussa Pohjois-Satakunta lehdessä ja Kankaanpään Seudussa 22.4.2010 ja kuntatiedotteessa 4/2010. Määräaikaan mennessä on tullut 27 hakemusta. Liite nro 113.1. Määrärahaa on varattu ko. menokohtaan 4800 euroa eli se riittää 24 nuoren työllistämiseen.

 

Yrityspuolella hakijoita on kuitenkin vähemmän kuin siihen on varattu rahaa ja entisen periaatteen mukaan kunta on työllistänyt kaikki nuoret, jotka eivät muuten saa kesätöitä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää työllistää oheisen liitteen mukaiset nuoret periaatteella 2 vko/ 200 euroa.

 

Päätös:

 

                                           


 

114 §              KESÄTYÖTUET NUORTEN TYÖLLISTÄMISEKSI                    

                                           

 

Jämijärven kunta on tukenut yrityksiä, jotka työllistävät nuoria kesällä. Tuen suuruus on 400 euroa/ työllistetty nuori.

 

Määräaikaan mennessä tukea haettiin 12 nuoren työllistämiseen. Yksi hakija tahoista on Kankaanpääläinen.

Liite tukea hakeneista yrityksistä nro 114.1.

Asiaa valmistelevan työryhmän esitys saadaan kokoukseen mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy työryhmän esityksen.

 

Päätös:


 

 

 

115 §              PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAN MAKSAMISESTA KESÄLLÄ 2010 SEKÄ LOMARAHAN VAIHTAMINEN VAPAAKSI

 

 

Eräät kunnan palveluksessa olevat henkilöt ovat olleet yhteydessä kunnanjohtajaan ja tiedustelleet lomarahojen vapaaksi vaihtamisen mahdollisuutta.

Käytäntöhän oli voimassa v. 2009 ja siitä allekirjoitettiin paikallinen sopimus.

 

Yhteistyötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 17.5.2010 ja sitä ennen olisi hyvä saada kunnanhallituksen periaatteellinen kanta asiaan.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus puoltaa lomarahojen ottamista vapaaksi ja paikallisen sopimuksen laatimista ja allekirjoittamista asiasta.

 

Päätös:


 

 

 

116 §              TURUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KOSKIEN DESTIA OY:N MAA-AINESLUPAPÄÄTÖSTÄ

 

 

Jämijärven kunnanhallitus on kokouksessaan 16.3.2009 § 92 myöntänyt Destia Oy:lle maa-ainesten ottamisluvan Jämijärven Kuusjoen kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Männikkö RN:O 1:18. Pirkan Laatupalvelu Oy valitti myöntämispäätöksestä Turun hallinto-oikeudelle.

 

Turun hallinto-oikeus on päätöksellään 12.4.2010 kumonnut Jämijärven kunnanhallituksen päätöksen ja palauttanut asian kunnanhallituksen uudelleen valmisteltavaksi. Liite nro 116.1

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää tässä vaiheessa merkitä Turun hallinto-oikeuden päätöksen tiedokseen ja samalla päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:

 

 


 

117 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2010

 

                       

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2010. Liite nro 117.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös: