Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 2/2010

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 3.2.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

8.2.2010 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

32 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

33 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

34 §      KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 25.1.2010 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO  

35 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

36 §      PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

37 §      TEEMA-ASIAT / TYÖLLISTÄMINEN 

38 §      SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 

39 §      LAUSUNTO VAARALLISTEN AINEIDEN KAUTTAKULKURAJOITUKSEEN / IKAALISTEN KAUPUNKI

40 §      VALITUS SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVASTA 

41 §      SIIRTYMINEN YHTENÄISEEN EUROMAKSUALUEESEEN SEPA:AN 

42 §      MIELAHTI- PITKÄLAHTI RANTA- ASEMAKAAVA 

43 §      OPETUSMINISTERIÖN PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA VUODELLE 2009 

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

32 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

                                           

 

 

 

33 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kati Mansikkamäki ja Olli Seppälä.

                                           

Päätös:       

 

 

                     

34 §              KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 25.1.2010 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 25.1.2010.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                            1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

3 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuodeksi 2010 

4 § Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2010 

5 § Valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2010

6 § Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle

7 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2009

8 § Satakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen

9 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

                                            10 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 25.1.2010, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

 

Päätös:                             


 

35 §             TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, ennakkotieto kuntalaskutus 2009, sosiaalipalvelut

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 201001

-          Intrum Justitia, vastaus Ikaalisten käräjäoikeuden 16.9.2009 antamasta tuomiosta nro 1927 tehtyyn valitukseen / Hanhilammi

-          Kivitie-Steinway Oy, ilmoitus valituksen määräajan pidentämisestä / Hanhilammi

-          Kuntaliitto, Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot ovat uudistuneet (JYSE 2009)

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, toiminnan ja talouden raportti 1 -11 kk/2009 ja vuoden 2009 tilinpäätösjärjestelyt

-          Jämijärven kunnanvaltuusto, sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle

-          Valtiovarainministeriö, vuoden 2011 alusta voimaan tulevaksi aiottujen kuntien yhdistymistä koskevien esitysten toimittaminen ministeriölle

-          Kuntaliitto, lasten päivähoidon asiakasmaksujen indeksitarkistukset 1.8.2010 alkaen

-          Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 12/2009

-          Talous- ja velkaneuvonta vuonna 2009

-          D-Fence turvallisuusraportti 1/2010

-          Asianajotoimisto Timo Kokemäki Jämijärven kunta / Simo Rajakorpi

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2009 tilinpäätöksen valmistelu

-          Ympäristöministeriö, aluearkkitehtitoimintaan myönnettävä avustus

-          Siikaisten kunnanhallitus, ote PoSan ja perusturvalautakunnan välinen palvelusopimus vuodelle 2010

-          Lainvoimaisuus kunnanhallituksen päätökselle § 237 Lähivirkistysalueen (puistoalueen) lunastus Avennon alueen tonttien 71/3 ja 71/2 kohdalta

-          Kankaanpään kaupunki, vuoden 2009 palvelusopimuksen tarkistaminen

-          Kankaanpään kaupunki, vuoden 2010 palvelusopimus

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Kauppila, Kotilehto

 

 

 

Päätös:                                                          

 


 

36 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti-

toiminnan ohjausryhmä                          28.10.2009

Sataedu, Satakunnan koulutuskunta-

yhtymä, yhtymähallitus                            19.1.2010

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

liikelaitoskuntayhtymä, johtokunta        22.1.2010

Tarkastuslautakunta                               22.1.2010

                                                                                      

 

Päätös:                                                                         


 

 

 

37 §              TEEMA-ASIAT / TYÖLLISTÄMINEN

 

Työnsuunnittelija Leena Saloniemi tulee kunnanhallituksen kokoukseen kertomaan pitkäaikaistyöttömien työllistämistilanteesta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun informaation pohjalta

 

 

 

 


Kunnanhallitus                       272 §      12.10.2009

                                             Kunnanhallitus                       330 §      7.12.2009

 

38 §             SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

 

Jämijärven kunnan sisäistä valvontaa ohjataan hallinto- ja muilla säännöillä. Lisäksi sisäiseen valvontaan liittyviä asioita on talousarviossa ja toimintakertomuksessa. Tämän lisäksi Jämijärven kunnassa on hyväksytty sisäisen valvonnan standardit.

 

Sisäisen valvonnan tehostamiseksi asiat olisi hyvä koota erillisiksi sisäisen valvonnan ohjeiksi. Tämä edesauttaisi myös riskien hallintaa kunnan sisällä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kuntaan laaditaan sisäisen valvonnan ohjeet. Ohjeiden valmistelu annetaan taloustyöryhmän tehtäväksi. Ohjeet tulee valmistella siten, että ne voidaan ottaa käyttöön v. 2010 alusta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 330 §                           Sisäisen valvonnan ohjeiden valmistelu on vielä sen verran kesken, että valmistelijat ovat pyytäneet lisäaikaa työn loppuunsaattamiseksi. Tarvittava lisäaika on kaksi kuukautta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää antaa sisäisen valvonnan ohjeiden valmistelijoille lisäaikaa siten, että ohjeet tulevat voimaan 1.3.2010 alkaen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

KH 38 §                             Luonnos sisäisen valvonnan ohjeeksi on liitteenä nro 38.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy sisäisen valvonnan ohjeet oheisen liitteen mukaisesti. Ohjeet astuvat voimaan 1.3.2010 alkaen.

 

Päätös:


 

 

 

 

39 §              LAUSUNTO VAARALLISTEN AINEIDEN KAUTTAKULKURAJOITUKSEEN / IKAALISTEN KAUPUNKI

 

Ikaalisten kaupunki on hakemassa liikenne- ja viestintäministeriöltä vaarallisten aineiden kuljetusten läpiajon kieltoa paikallistiellä 2594 (Kilvakkala-Suodenniemi) Vatulan pohjavesialueella sijaitsevalle tieosuudelle (Vatulan kylä-Kyrönkankaantie). Alueella sijaitsee Ikaalisten päävedenottamo.

 

Vaarallisten aineiden kuljetus on mahdollista hoitaa alueen eteläpuolisille alueille reittiä tie 259 - tie 2594 (Suodenniemi-Vehuvarpee) ja pohjoispuolisille alueille reittiä

 valtatie 3 – tie 261 – tie 2594 (Kilvakkala-Vatula).

 

Asiasta on pyydetty naapurikuntien mielipiteet 12.2.2010 mennessä.

Asiaan liittyvä kartta-aineisto on liitteenä nro 39.1.

 

Rakennuspäällikkö Pentti Virtanen on laatinut luonnoksen Jämijärven kunnan lausunnoksi. Liite nro 39.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää antaa asiasta Ikaalisten kaupungille oheisen liitteen mukaisen lausunnon.

 

Päätös:


 

 

 

40 §              VALITUS SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVASTA

 

Jämijärven kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 16.11.2009 § 307 Satakuntaliiton vastineita Jämijärven kunnan lausuntoon maakuntakaavasta. Kunnanhallitus päätti tällöin yksimielisesti, että maakuntakaavasta tehdään valitus, mikäli maakuntavaltuusto hyväksyy asiat maakuntahallituksen esittämällä tavalla.

 

Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan esitetyssä muodossa 17.12.2009.

 

Jämijärven kunnan osalta on jätetty asiasta oheisen liitteen mukainen valitus. Liite nro 40.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee jätetyn valituksen tiedokseen.

 

Päätös:


 

 

 

41 §              SIIRTYMINEN YHTENÄISEEN EUROMAKSUALUEESEEN SEPA:AN

 

Eurooppalaiset pankit, Euroopan keskuspankki ja kansalliset keskuspankit sekä Euroopan komissio ovat luomassa yhtenäistä euromaksualuetta (SEPA). Tavoitteena on, että kuluttajat, yritykset ja yhteisöt voivat maksaa ja vastaanottaa euromääräisiä maksuja samoin ehdoin, oikeuksin ja velvollisuuksin riippumatta siitä, onko maksu maan sisäinen tai maiden välinen.

 

Suomessa siirrytään SEPA:aan muun euroalueen mukana viimeistään 1.1.2011 alkaen. SEPA tuo muutoksia kaikkien yritysten tietojärjestelmiin.

Opus Capita-pankkiohjelmaan on hankittu siirtymäturva, jonka avulla siirtyminen sujuu vaivatta ja turvallisesti. Siirtymäturva maksaa 368 €/kk ja sen asennus tulee maksamaan 1150 €/vrk (alv. 0 %) (arvio 2-3 vrk). Siirtymäturva voidaan irtisanoa heti kun järjestelmä toimii moitteettomasti.

 

Taloushallintoon on hankittava konversio-ohjelma, joka muuntaa kaikkien asiakkaiden ja palkansaajien pankkitilit vaadittavaan IBAN-muotoon. Taloushallinnon konversio maksaa 2000 € ja palkkahallinnon konversio 500 €. Konversioajot tehdään itse.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee SEPA:aan siirtymisen vaatimat hankinnat tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          4 §                1.2.2010

 

42 §                MIELAHTI- PITKÄLAHTI RANTA- ASEMAKAAVA

 

Mielahti- Pitkälahti ranta-asemakaavan laatiminen käynnistyi keväällä 2005. Aloitteen kaavan laatimisesta teki alueen maanomistajat. Alustavassa maanomistajille suoritetussa kyselyssä 10 maanomistajaa ilmoitti halukkuutensa osallistua kaavan laatimiseen ja osallistumaan kaavan laatimisesta aiheutuvien kustannusten maksajiksi. Maanomistajien ja kunnan kesken sovittiin, että kaavan käytännön toteutuksen hoitaa kunta. Kunnan toimesta suoritetun tarjouskilpailun kaavan laatimisesta voitti KAAVATALOT-YHTIÖT, joka joutui kuitenkin jättämään työn kesken taloudellisista syistä johtuen. Kaavan laatimista jatkoi AIRIX Ympäristö Oy. Nyt kaava on sellaisessa vaiheessa, että sen hyväksymistä voidaan esittää kunnanvaltuustolle. Kaavaehdotus esityslistan liitteenä (liite 4.1)

 

Kaavaprosessissa on suoritettu seuraavat vaiheet:

 

- aloite kaavan laatimiseksi maanomistajilta 2005

- Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2005

- Kaavaluonnos nähtävillä 29.9.- 11.10. 2006 (MRA 30§)

- Kaavaehdotus nähtävillä 20.4.- 21.5. 2007 (MRA 27§)

- Kaavaehdotus uudelleen nähtävillä 24.4- 23.5.2008 (MRA 27§)

 

 

Päätösehdotus:               Maankäyttö- ja asuntotoimikunta järjestää kaavaan osallisille maanomistajille tiedotustilaisuuden kaavasta ennen kuin asia viedään kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsittelyyn. Tiedotustilaisuuden päivämäärä sovitaan kokouksessa.

Päätös:                            

Hyväksyttiin päätösehdotus. Tiedotustilaisuus järjestetään keskiviikkona 10.3.2010 valtuuston kokoussalissa (Raharinne) klo 18.00. Tiedotustilaisuudessa läsnä kaavan laatija Esko Hyytinen AIRIX Ympäristö Oy:stä. Kaavaan osallistujille tiedotetaan tilaisuudesta kirjeitse.

 

KH 42 §                           

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kaavan valmistelun tämän hetkisen tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:


 

 

 

 

43 §              OPETUSMINISTERIÖN PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA VUODELLE 2009

 

Opetusministeriö on 29.12.2009 tehnyt päätöksen kuntien käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden tarkistamisesta vuodelle 2009.

 

Päätöksen mukaan Jämijärven kunta joutuu palauttamaan liikaa maksettuja ennakkoja 67 866 euroa. Taulukot liitteenä nro 43.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee valtionosuuden tarkastamispäätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös: