JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.11.2009

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

                      71 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

                      72 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

                      73 § Muutoksen tekeminen hallintosääntöön           

                      74 § Eron myöntäminen luottamustehtävistä / Pentti Virtanen    

                      75 § Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.8.2009      

                      76 § Vuoden 2010 tuloveroprosentin määrääminen                    

                      77 § Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2010 

                      78 § Talousraportti PoSan toiminnasta 1.1.-30.9.2009               

                      79 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi

                      otettavat asiat                  

                      80 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat                                                          

 

                                           

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 13.11.2009 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 3.11.2009

                     

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 7/2009

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 3.11.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 9.11.2009 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

71 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  3

72 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

73 §    MUUTOKSEN TEKEMINEN HALLINTOSÄÄNTÖÖN 

74 §    ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / PENTTI
          VIRTANEN 

75 §    TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2009 

76 §    VUODEN 2010 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN 

77 §    KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2010 

78 §    TALOUSRAPORTTI POSAN TOIMINNASTA 1.1.-30.9.2009 

79 §    ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

          OTETTAVAT ASIAT 

80 §    MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 

 

71 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 3.11.2009 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 5.11.2009 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 5.11.2009. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 3.11.2009.

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

Päätös:                             

                       

 

 

 

 

 

72 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:       

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   270 §            12.10.2009

 

73 §             MUUTOKSEN TEKEMINEN HALLINTOSÄÄNTÖÖN

 

Jämijärven kunnan uusi hallintosääntö on ollut voimassa v. 2009 alusta lähtien.

Uutta sääntöä täytäntöönpantaessa on huomattu, että toimielinten taloudellista ratkaisuvaltaa koskevassa kohdassa on virhe. Hallintosäännön 19 §:n 2 kohdassa on todettu, että toimielinten (kunnanhallitus ja lautakunnat) ratkaisuvalta on hankintojen osalta 5.000-50.000 euroa. Tämän mukaan siis kaikki tämän ylittävät hankinnat menisivät valtuuston käsittelyyn.

 

Hallintosäännön asiaa koskeva sivu on liitteenä nro 270.1. Kohta tulisi muuttaa siten, että suurin osa hankinnoista, joita lautakunnan ratkaisuvallalla ei voida toteuttaa, päätettäisiin kunnanhallituksessa. Poislukien tietysti hankinnat, jotka edellyttävät valtuuston käsittelyä, esim. määrärahan vuoksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että Jämijärven kunnan hallintosäännön 19 § 2. kohtaa muutetaan seuraavasti:

 

-          kohta ”Hankinnoista päättäminen, mikäli hankinnan suuruus on 5.000-50.000 euroa” poistetaan ja sen tilalle tulee lause ”Hankinnoista päättää, mikäli hankinnan suuruus on 5.000-300.000 euroa kunnanhallitus ja 5.000-50.000 euroa lautakunta”

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 73 §

 

Päätös:

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   274 §            12.10.2009

 

 

74 §             ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / PENTTI VIRTANEN

 

Pentti Virtanen anoo eroa valtuustolta seuraavista luottamustoimista 1.11.2009 alkaen:

 

-          valtuuston jäsen / II varapuheenjohtaja

-          valtuuston vaalilautakunnan varapuheenjohtaja

-          Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsen

-          Satakuntaliiton edustajainkokous varajäsen

-          Sivistyslautakunnan jäsen

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

 

1.      myöntää Pentti Virtaselle eron em. luottamustehtävistä

2.      toteaa, että Pentti Virtasen tilalle valtuustoon nousee ensimmäisellä varasijalla ollut Pentti Mäkelä

3.      valitsee valtuustolle II varapuheenjohtajan

4.      valitsee Pentti Virtasen tilalle vaalilautakuntaan jäsenen ja nimeää jäsenistä varapuheenjohtajan

5.      valitsee Pentti Virtasen tilalle varajäsenen Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon

6.      valitsee Pentti Virtasen tilalle varajäsenen Satakuntaliiton edustajainkokoukseen ja

7.      valitsee Pentti Virtasen tilalle jäsenen sivistyslautakuntaan

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            -----

 

KV 74 §

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   275 §            12.10.2009

 

75 §             TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2009

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2009. Liite nro 275.1.

 

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----               

 

KV 75 §

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   284 §            2.11.2009

 

76 §          VUODEN 2010 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

 

                                          Verotusmenettelyssä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä.

 

                                          Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella (verotusmenettelylain 91 a § 1 momentti).

 

                                          Kunnan tuloverotuksen talousarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2008 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan 4.400.049 euroa jossa kasvua on edellisvuoteen 10,6 %. Yhteisöveron ennakkotieto on 235.305 euroa; muutosta edelliseen vuoteen 19,3 %.

 

                                          Vuoden 2009 verotulot ovat tähän mennessä toteutumassa budjetoidun mukaisesti.

 

                                          Kunnalla on takanaan neljä alijäämäistä tilinpäätöstä. Taseessa on tällä hetkellä vanhojen vuosien osalta alijäämää n. 721.000 euroa.

 

                                          Voimaan tulleiden säännösten (kuntalain muutos 578/2006) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelman neljän vuoden tasapainovaatimus sitoo nimenomaan kuntaa, jonka taseeseen ei kerry ylijäämäeriä. Toisin sanoen kunnan, jonka talousarviovuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi tai jonka kuluvan vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää, on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma.

 

                                          Talousarvioluonnoksessa kunnallisveron kasvu on tällä hetkellä arvioitu seuraavasti:

 

                                          - v. 2009        + 2,3  %

                                          - v. 2010        -  3,6 %

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2010 tuloveroprosentiksi 19,75 %.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                          -----

 

KV 76 §

Päätös:

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   285 §            2.11.2009

 

77 §             KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2010

 

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin sadasosan tarkkuudella.

 

Vuoden 2010 kiinteistöveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2009 mennessä. Kiinteistöverojen ala- ja ylärajoja on ehdotettu korotettavaksi vuodelle 2010 (HE 119/2009)

 

Vuoden 2010 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat tulevat hallituksen esityksen mukaan olemaan seuraavat:

 

-          yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 (ent. 0,50-1,00)

-          vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32-0,75 (ent. 0,22-0,50)

-          muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60-1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti (ent. 0,50-1,00)

-          rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00

 

KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä yleinen veroprosentti + 1,00, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia

 

-          Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on   0,00

-          voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85 (ent. 2,50).

 

 

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2009 seuraavasti:

                                         

-          yleinen kiinteistövero 0,50 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,25 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,75 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

 

Valtuuston iltakoulussa 26.10.2009 todettiin, että kiinteistöveroja voidaan nostaa enemmänkin kuin alaraja edellyttää.

 

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2010 seuraavasti:

 

-          yleinen kiinteistövero 0,70 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,35 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,85 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

 

Em. kiinteistöveroprosenteilla kunnan tulot kasvavat vuoteen 2009 verrattuna n. 70.000 eurolla.

 

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          -----

 

KV 77 §

 

Päätös:

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   291 §            2.11.2009

 

78 §              TALOUSRAPORTTI POSAN TOIMINNASTA 1.1.-30.9.2009

 

                      Esityslistan liitteenä nro 291.1. on talousraportti PoSan toiminnasta 1.1.-30.9.2009. Jämijärven kunnan toteuma on 103,4%. Perusturvalautakunnassa on valmisteilla palvelusopimuksen tarkennus, joka käsitellään perusturvalautakunnassa 27.10.2009. Palvelusopimuksen tarkennuksen mukaan Jämijärven kunnan palvelusopimusta/tilausta korjataan v. 2009 osalta 18.741 eurolla. Alkuperäinen palvelusopimus on 17.399 euroa suurempi kuin kunnan budjetti eli näin ollen kunnan budjetti tulisi ylittymään 36.140 eurolla. Huomioitavaa on kuitenkin se, että alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen perustoimeentulotukeen tuleva valtionosuus tulee suoraan kunnille (Jämijärven kunnan osalta n. 20.000 euroa).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talousraportin 1.1.-30.9.2009 tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 

KV 78 §

 

Päätös:
                                           

 

 

                                           

 

79 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

                      OTETTAVAT ASIAT

 

                    

 

80 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT