Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 17/2009

 

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 10.11.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

16.11.2009 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

299 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

300 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

301 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

302 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

303 §    TEEMA-ASIAT / POSA 

304 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2009 

305 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2009 JA KAAVOITUSOHJELMA 2010 - 2011 

306 §    VARAJÄSENEN VALINTA VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTAAN

307 §    SATAKUNTALIITON VASTINEET JÄMIJÄRVEN KUNNAN ANTAMAAN LAUSUNTOON MAAKUNTAKAAVASTA 

308 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 9.11.2009 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO  

309 §    LASKETTELURINTEEN JA NIINIMAJAN VUOKRASOPIMUKSEN SEKÄ HIIHTOHISSIN HOITOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

310 §    LAUSUNTO MTY JUSSI LEPPIHALMEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN 

311 §    MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOTOIMIKUNNAN SIHTEERIN NIMEÄMINEN 

312 §    POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELULIIKELAISTOSKUNTAYHTYMÄN TALOUDEN SEURANTA 30.9.2009 

313 §    MAA-AINESLUVAN JATKAMINEN / REIJO RAJAKALLIO  

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

 

299 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

300 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Anneli Kujansuu ja Kati Mansikkamäki

 

Päätös:                             

 

 


 

301 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Ara, asuinrakennusten korjaustoimintaan myönnettävien suhdanneluonteisten avustusten kuntakohtaiset määrärahat

-          Ikaalisten kaupunki, tiedoksi Ikaalisten kaupungin ympäristölautakunnan antama maa-aineslupapäätös 77 § / Mika Suuriniemi

-          Kihniön kunta, ote Luoteis-Pirkanmaan ja Pohjois-Satakunnan kuntien yhteistyöselvitys

-          Verohallinto, verovuoden verot ja ennakkotieto verotuskustannuksista

-          Kuntaliitto, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki

-          www.jamijarvi.fi kävijätilasto

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, uuden eläinlääkintähuoltolain vaikutus kunnaneläinlääkäreiden palkkaukseen 1.11.2009 lukien

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, osallistuminen Satakunnan KanTa-aluehankkeen käynnistämisvaiheeseen

-          Honkajoen kunta, ote Luoteis-Pirkanmaan ja Pohjois-Satakunnan kuntien yhteistyöselvitys

-          Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Peijari, Kivikari

 

 

Päätös:                             

 


 

 

302 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Pohjola, vakuutusten vuositarkastus 2009                15.10.2009

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

liikelaitoskuntayhtymä, johtokunta                              2.11.2009

Tarkastuslautakunta                                                     5.11.2009

Taloustyöryhmä                                                            6.11.2009                         

 

Päätös:                             

 

 

 


 

303 §            TEEMA-ASIAT / POSA

 

PoSan johtokunnan jäsen Matti Peurala tulee kunnanhallituksen kokoukseen selvittämään PoSan ajankohtaisia asioita.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun informaation pohjalta

 

Päätös:


 

 

 

 

304 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2009

 

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2009.

Liite nro 304.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:


 

 

 

 

305 §           JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2009 JA KAAVOITUSOHJELMA 2010 - 2011

 

                                           

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa kuntalaisille vireillä olevista ja tulevista kaavoitushankkeista. Katsaus palvelee 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää julkisuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kaavoituksen eri vaiheissa.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on yhdessä kunnanjohtajan ja vs. rakennuspäällikön kanssa valmistellut Jämijärven kunnan kaavoituskatsauksen 2009 ja kaavoitusohjelman vuosille 2010 – 2011. Liite nro 305.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1. asettaa kaavoituskatsauksen nähtäville, sekä teknisen toimiston ilmoitustaululle että kirjastoon ja

                                           

                                            2. saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi

 

Päätös:       


 

 

 

 

306 §            VARAJÄSENEN VALINTA VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTAAN

 

Valtuusto valitsi kokouksessaan 9.11.2009 § 74 Anne Laxin Pentti Virtasen tilalle valtuuston vaalilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi. Anna Lax oli aiemmin Pentti Virtasen varajäsen. Tämän vuoksi on valtuuston vaalilautakuntaan valittava Anne Laxille varajäsen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee Anne Laxille varajäsenen valtuuston vallilautakuntaan.

 

Päätös:


 

 

 

 

307 §            SATAKUNTALIITON VASTINEET JÄMIJÄRVEN KUNNAN ANTAMAAN LAUSUNTOON MAAKUNTAKAAVASTA

 

Satakuntaliiton maakuntahallitus on käsitellyt 5.10.2009 § 161 maakuntakaavaehdotukseen tehdyt kannanotot ja kehittämisesitykset ja antanut niistä vastineensa.

 

Jämijärven kunnanhallituksen lausunnosta annetut vastineet ilmenevät liitteestä nro 307.1.

 

Yksikään Jämijärven kunnan lausumista ei aiheuttanut muutoksia maakuntakaava-asiakirjoihin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy keskustelun saatujen vastineiden pohjalta.

 

Päätös:


 

 

 

 

308 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 9.11.2009 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 9.11.2009.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                            71 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

                                            72 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

                                            73 § Muutoksen tekeminen hallintosääntöön           

                                            74 § Eron myöntäminen luottamustehtävistä / Pentti Virtanen    

                                            75 § Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.8.2009      

                                            76 § Vuoden 2010 tuloveroprosentin määrääminen                    

                                            77 § Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2010 

                                            78 § Talousraportti PoSan toiminnasta 1.1.-30.9.2009               

                                            79 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi

                                            otettavat asiat                  

80 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

                                           

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 9.11.2009, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:


 

 

 

 

309 §            LASKETTELURINTEEN JA NIINIMAJAN VUOKRASOPIMUKSEN SEKÄ HIIHTOHISSIN HOITOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

                      Jämijärven kunnalla on ollut Jämin Jänteen kanssa sopimus laskettelurinteen, Niinimajan ja hiihtohissin hoitamisen ja vuokraamisen osalta.

Jämi on liittynyt v. 2009 Suomen Hiihtokeskusyhdistykseen ja tämä on luonut muutostarpeita kunnan ja Jänteen väliseen sopimukseen. Lisäksi Jänne on hankkimassa lumetusjärjestelmää, joka sekin on huomioitava sopimuksessa.

Jämijärven kunnan ja Jämin Jänteen välisissä neuvotteluissa on päädytty oheisen liitteen mukaiseen sopimusluonnokseen. Liite nro 309.1.

 

Asia on ollut esillä kunnanhallituksessa aiemmin ennakkovalmisteluasiana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Jämin Jänteen välisen laskettelurinteen ja Niinimajan vuokrasopimuksen ja hiihtohissin hoitosopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:


 

 

 

 

310 §            LAUSUNTO MTY JUSSI LEPPIHALMEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN

 

Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa on vireillä MTY Jussi Leppihalmeen ympäristölupahakemus, joka koskee 2736 lihasian sikalan perustamista Jämijärven kunnan Suurimaan kylässä kiinteistöllä Kivistö RN:o 4:10.

 

Sikalaan tulee yhteensä 12 osastoa kahteen erilliseen rakennukseen, jotka liitetään toisiinsa yhdyskäytävällä.

Yleiskuvaus toiminnasta ilmenee liitteestä nro 310.1.

 

Lounais-Suomen ympäristökeskus on pyytänyt kunnan lausuntoa lupahakemuksen johdosta 4.12.2009 mennessä. Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan, että se puoltaa MTY Jussi Leppihalmeen ympäristölupahakemusta.

 

Päätös:


 

 

 

 

311 §            MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOTOIMIKUNNAN SIHTEERIN NIMEÄMINEN

 

Rakennuspäällikkö Juhani Viilo on toiminut maankäyttö- ja asuntotoimikunnan jäsenenä ja sihteerinä. Hänen virkasuhteensa päättyy 31.1.2010, mihin asti hän on vuosilomalla.

Toimikunnalla on odottamassa useita asioita kokouskäsittelyä ja tämän vuoksi Juhani Viilon tilalle on valittava uusi jäsen ja sihteeri.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää maankäyttö- ja asuntotoimikunnan jäseneksi ja sihteeriksi Juhani Viilon tilalle vs. rakennuspäällikkö Pentti Virtasen.

 

Päätös:


 

 

 

 

312 §            POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELULIIKELAISTOSKUNTAYHTYMÄN TALOUDEN SEURANTA 30.9.2009

 

PoSan johtokunta on käsitellyt liikelaitoskuntayhtymän taloudellista tilannetta 30.9.2009. Tuloslaskelma osoittaa syyskuun lopussa alijäämää 392.000 euroa. Tämän hetken arvion mukaan alijäämää tulee syntymään n. 600.000 euroa. Peruspalvelujen tulos osoittaa alijäämää 316.400 euroa ja aikuispalvelut 491.300 euroa.

Ylijäämää osoittavat vanhuspalvelut 8.500 euroa, erityispalvelut 266.800 euroa ja ympäristöpalvelut 66.400 euroa.

 

Liikelaitoskuntayhtymä on päättänyt saattaa tilanteen tiedoksi jäsenkunnille. Liite nro 312.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen ja keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:

 

 


 

313 §            MAA-AINESLUVAN JATKAMINEN / REIJO RAJAKALLIO

 

Reijo Rajakalliolle on myönnetty kunnanhallituksen kokouksessa 24.4.2001 § 134 maa-aineslupa 8 vuodeksi ja lupa on mennyt umpeen 1.10.2009. Hän on 1.9.2009 päivätyllä hakemuksella hakenut 8 vuotta jatkoaikaa ko. maa-aineslupaan. Alueella on luvan päättymishetkellä otettu ainoastaan 1.500 m3 (lupa 53.000 m3:lle).

 

Ottamisalue sijaitsee Kuusijoen kylässä, Hyytiäinen II-nimisellä tilalla RN:o 1:41 ja se on pinta-alaltaan 8.200 m2. Jatkolupa-anomuksella Rajakallio anoo lupaa lopun eli 51.500 m3:n ottamiseen 8 vuoden aikana.

 

Naapureita on kuultu asiassa ja heillä ei ole ollut huomautettavaa hakemukseen.

 

Ympäristökeskuksen alkuperäiseen hakemukseen antama lausunto on liitteenä nro 313.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Reijo Rajakallion maa-ainesluvan jatkamisen hakemuksen mukaisesti muutoin, paitsi ottamisajaksi hyväksytään 7 vuotta (ottamisaika yhteensä ei saa ylittää 15 vuotta).

Ottamisessa tulee ottaa huomioon Lounais-Suomen ympäristökeskuksen lausunto.

 

Ennen maa-aineksen ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi 2.000 euron suuruinen MAL 12 §:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus.

 

Päätös: