240 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

241 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Anneli Kujansuu ja Kati Mansikkamäki.

 

Päätös:                             

                                           

 


 

242 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Satakunnan pelastuslaitos ta 2009, taloustilanne 31.8.2009

-          Kiikoisten kunta, ote pöytäkirjasta Pohjois-Satakunnan VPK-sopimukset

-          Lavian kunta, ote pöytäkirjasta esitys Pohjois-Satakunnan vapaapalokuntasopimuksiksi

-          Pomarkun kunta, ote pöytäkirjasta Pohjois-Satakunnan VPK-sopimukset

-          Muistio VPK sopimusta käsittelevästä neuvottelusta

-          Kuntaliitto, laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta

-          Verohallinto, ennakkotieto verovuoden 2008 veroista

-          Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Kauppila, Alamäki

o       Kauppila, Alamäki

 

 

Päätös:                             

 


 

243 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Tarkastuslautakunta                               26.8.2009

                                            Sivistyslautakunta                                   1.9.2009

 

Päätös:                             


 

 

 

244 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2009

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2009. Liite nro 244.1.

 

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:


 

 

 

245 §            VÄLIRAPORTTI 30.6.2009

 

Hallintokunnat ovat laatineet selvitykset vuoden 2009 taloustavoitteiden toteutumisesta 30.6.2009.

Vuoden 2009 taloustavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintoja ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

 

Väliraportti on jaettu kunnanhallituksen jäsenille kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa. Liite nro 245.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2009  tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

 

Päätös:


 

 

 

246 §            JÄMIJÄRVEN KUNNAN VASTAUKSET KUNTIEN YHTEISNEUVOTTELUN KYSYMYKSIIN

 

Pohjois-Satakunnan ja Luoteis-Pirkanmaan kuntien välillä on käyty neuvotteluja siitä, mitkä kunnat olisivat valmiita monikuntaliitosselvityksen tekemiseen.

Viimeisessä tapaamisessa Kankaanpäässä 16.6.2009 päätettiin pyytää kaupunkien/kuntien hallitusten kannanotot seuraaviin kysymyksiin:

 

1.      Onko kuntanne kiinnostunut osallistumaan monikuntaliitosselvitykseen Luoteis-Pirkanmaan ja Pohjois-Satakunnan kuntien kesken?

2.      Onko edelliseen liittyen joku keskeinen ehto monikuntaliitosselvitykseen osallistumiselle?

3.      Onko mielestänne maakuntaraja/suuntautuminen mahdollinen este monikuntaliitoksen toteutumiselle?

 

Kuntien kannanotot on pyydetty 30.9.2009 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus antaa Jämijärven kunnan puolesta vastaukset annettuihin kysymyksiin.

 

Päätös:

                     

 

 


                      Kunnanhallitus                   219 §            17.8.2009

                                            Valtuusto                            54 §              24.8.2009

 

247 §            KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN

 

Kankaanpään kansanterveystyön purkamisen valmistelu aloitettiin vuoden 2008 lopulla kuntien edustajien yhteisellä tapaamisella, jossa sovittiin meneteltäväksi kuten kuntayhtymän purkusopimuksessa on sovittu eli siten, että kuntayhtymän yhtymähallitus huolehtii loppuselvityksestä. Yhtymähallitus päätti käyttää purkusopimuksen ja taloudellisen selvityksen tekemisessä konsulttina Audiator- Kehittämispalvelut Oy, jolta purkusopimuksen valmistelu ja taloudellisen loppuselvityksen tekeminen tilattiin.

 

Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymäkokous teki päätöksen kuntayhtymän purkamisesta 27.4.2009 ja purkupäätös sai lainvoiman 28.5.2009. Purkusopimuksessa on esitetty ne periaatteet, joilla kuntayhtymän purkaminen ja taloudellinen loppuselvitys toteutetaan. Kuntayhtymän rakennukset ja kiinteistöt siirtyvät sijaintikunnan omistukseen ja rakennuskanta ja maa-alue esitetään arvostettavaksi nykyarvoperusteisesti. Nykyarvoperusteisessa arvostuksessa omaisuuserien hankintahinnasta on tehty vuotuiset poistot ja jäännösarvoja on muutettu rakennuskustannusindeksin muutoksella myös vuosittain. Toimintaa jatkavalle PoSalle siirtyvät omaisuus- ja velkaerät siten, kuin taloudellisessa selvityksessä esitetään.

 

Purkusopimus astuu voimaan ilman erillistä allekirjoitusta sen jälkeen kun jäsenkunnat ja PoSa ovat sen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet ja hyväksymispäätös on saavuttanut lainvoiman. Purkamiseen liittyen on vielä laadittu kirjanpito ja tilinpäätös ajalle 1.1.-31.5.2009, jotta taloudellisen selvityksen perusteet tulevat riittävän hyvin käsiteltyä ja asiaa hoitaneen yhtymähallituksen jäsenten vastuuvapaus hyväksyttyä. Tilintarkastuksen on tarkastanut tilintarkastaja Risto Pohjanpiiri ja hän on antanut siitä lausunnon.

 

Yhtymähallitus on käsitellyt tilinpäätöksen ja kuntayhtymän purkamista koskevan sopimuksen 17.6.2009 ja esittää ne jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

 

Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän purkamista koskeva sopimus, purkamiseen liittyvä taloudellisen selvitys, Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätös 31.5.2009 sekä tilintarkastuskertomus ovat liitteenä nro 219.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kankaanpään kansaterveystyön kuntayhtymän purkusopimuksen ja taloudellisen selvityksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 54 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuutettu Olli Seppälä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                           

                                            -----               

 

KH 247 §                           Olli Ainasvuori on 27.8.2009 lähettänyt sähköpostiviestin, jolla hän on ilmoittanut, että taloudelliseen loppuselvitykseen on jäänyt ”vanha taulukko”. Virhe koskee taulukkoa ”nykyarvostettu omaisuus ja tasingot”. Taulukosta puuttuu Karvia 2008 investointi sekä laskelman indeksitarkistus on vanha. Taulukon korjaus lisää Jämijärven kunnan saamista n. 28.000 eurolla. Uusi korjattu taulukko on liitteenä nro 247.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän purkamiseen liittyvän taloudellisen selvityksen oheisen korjatun liitteen mukaisesti.

 

Päätös:


 

 

 

248 §           KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KRISTIINA KOTAOJA

 

                                            Jämijärven kunnan ja Kristiina Kotaojan välillä on laadittu oheisen liitteen nro 248.1. mukainen kauppakirja.

 

                                            Kauppakirjalla Jämijärven kunta myy Kristiina Kotaojalle Jämijärven kunnan Peijarin kylässä sijaitsevan Pentti III nimisen tilan RN:o 2:293, joka vastaa Juhalan asemakaava-alueen tonttia nro 98/1.

 

                                            Kauppahinta on 4155,00 euroa ja lisäksi sitoutuu maksamaan lohkomiskuluina 454 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Kristiina Kotaojan välisen kauppakirjan oheisen liitteenmukaisesti.

 

Päätös:

 

 


 

249 §           POHJOIS-SATAKUNNAN VPK-SOPIMUKSET

 

                                            Porin apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus on lähettänyt oheisen liitteen nro 249.1. mukaisen sopimuksen koskien Pohjois-Satakunnan VPK-sopimuksia.

                                            Pohjois-Satakunnan kunnanjohtajien aloitteesta käytiin 11.8.2009 neuvottelu, jossa olivat mukana kunnanjohtajien lisäksi VPK:n edustajat ja Kari Hannus.

                                            Neuvotteluissa löydettiin yhteisymmärrys, jolla nykyistä yksikönjohtajan varallaoloa jatketaan noin kahden vuoden määräaikaisella sopimuksella.

                                            Tämän lisäksi perustetaan työryhmä selvittämään vapaapalokuntien johtamisjärjestelmää ja selvityksessä huomioidaan pelastuslaitoksen uudistuva johtamisjärjestelmä sekä v. 2012 mahdollisesti voimaan tuleva uusi pelastuslaki.

 

                                            Osana neuvotteluratkaisua on, että Pohjois-Satakunnan seitsemän kuntaa sitoutuvat jatkamaan kahden vuoden ajan käytäntöä, jossa ne maksavat puolet VPK-yksikönjohtajien varallaolosta aiheutuvista lisäkustannuksista.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen neuvotteluratkaisun ja samalla päättää sitoutua VPK-yksikönjohtajien varallaolosta aiheutuviin lisäkustannusten korvaamiseen 11.8.2009 sovitun neuvotteluratkaisun mukaisesti.

 

Päätös:

 

 


 

250 §           OPASKARTAN JA OPASTETAULUJEN TEKEMINEN

 

 

                                            Valtuutettu Pasi Huhtanen esitti valtuuston kokouksessa 24.8.2009 § 58 suurimaalaisten huolen siitä, että kauan luvatut Suurimaan opastetaulut eivät vieläkään ole tulleet kuntoon. Asia annettiin kunnanhallituksen jatkovalmisteltavaksi.

 

                                            Koko kuntaa koskeva opaskartta on tällä hetkellä valmisteilla ja kunta on ollut aktiivisesti mukana tiehallinnon projektissa, jolla kuntien opastetaulut laitetaan nykytarvetta vastaavaan kuntoon. Molemmissa hankkeissa on kunnan yhdyshenkilönä hankepäällikkö Pentti Virtanen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee valtuutettu Pasi Huhtasen esittämän Suurimaan opastetaulutarpeen tiedokseen ja huomioon otettavaksi koko kuntaa koskevan opaskartta- ja opastetauluprojektin yhteydessä.

 

Päätös:

 

 


 

251 §           KAAVA-ALUEELLA OLEVIEN VESIJÄTTÖALUEIDEN LUNASTAMINEN

 

                                            Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 31.8.2009 § 237 jatkaa kaava-alueella olevien vesijättöalueella sijaitsevien lähivirkistysalueiden selvittämistä. Alueiden selvittämisen lisäksi tulee määrittää aikataulu ja lunastuksista aiheutuvat kustannukset.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää antaa asian valmistelun maankäyttö- ja asuntotoimikunnan tehtäväksi.

 

Päätös:


 

 

 

252 §           LAUSUNTO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2010-2012 JA VUODEN 2010 TALOUSARVION VALMISTELUA VARTEN

 

                     Satakunnan sairaanhoitopiiri pyytää 9.10.2009 mennessä jäsenkuntien lausuntoa kuntayhtymän vuosien 2010-2012 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2008 talousarviosta.

 

                     Pohjois-Satakunnan kunnanhallitukset esittivät kuluvan vuoden toukokuussa Satakunnan sairaanhoitopiirille, että Satakunnan sairaanhoitopiiri laatii vuoden 2010 talousarvioraaminsa niin, että kuntayhtymän kustannukset vähenevät vähintään – 2% vuoteen 2009 verrattuna sekä, että Satakunnan sairaanhoitopiirin lopullisen talousarvioehdotuksen tulee noudattaa Kuntaliiton syyskuussa 2009 annettavaa vuoden 2010 kunnallisverotulokehityksen arviota.

 

                                            Lausuntopyyntö on liitteenä 252.1.

 

                     Talousarvioehdotuksen mukaan Jämijärven kunnan palvelujen ostot sairaanhoitopiiriltä nousisivat 2,2%.

                    

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että sairaanhoitopiirin talousarvio on suhteutettava jäsenkuntien tämän hetkiseen taloudelliseen sietokykyyn ja se edellyttää, että kuntayhtymän kustannukset vähenevät vähintään – 2% vuoteen 2009 verrattuna. Sairaanhoitopiirin ja PoSan yhteistyö ja palvelujen yhteensovittaminen ovat ratkaisevassa asemassa palveluiden laadun ja kustannusten hallinnan kannalta. Sairaanhoitopiirin tulee myös investointien osalta noudattaa pidättyväistä linjaa ja seurata kuntien talouden kehitystä. Hankkeista tulee toteuttaa vain aivan välttämättömät.

 

Päätös:

 

 


 

253 §           POIKKEAMISLUPA / PEKKA JA MERJA SIMBERG

 

                     Pekka ja Merja Simberg hakevat poikkeamislupaa loma-asunnon pinta-alasta ja kerrosluvusta. Rakennuskohde sijaitsee ns. Perhepuiston alueella, Jämin asemakaava II:n korttelin 203 tontilla.

 

                     Tontin rakennusoikeus oikeuttaa enintään 100 m2:n lomarakennuksen ja 40 m2:n huoltorakennuksen (esim. autotalli/varasto) rakentamiseen.

 

                     Simbergien rakennushankkeen kokonaiskerrosala on 129 m2 eli se ei ylitä sallittua tontin kokonaiskerrosalaa 140 m2. Hanke ei sisällä erillistä huoltorakennuksen rakentamista, vaan kokonaisuus pitää sisällään autokatoksen. Kerrosluvun osalta kaavamerkintä on 1U1/2 eli yläkertaan saadaan sijoittaa enintään puolet alakerran pinta-alasta. Simbergin poikkeamislupa lähtee 2 kerroksisesta ratkaisusta, jossa alempi kerros tulee osittain maan alle. Ratkaisuun on päädytty siksi, että kyseessä on ns. rinnetontti.

 

                     Kunnanjohtaja on asiasta ollut yhteydessä Lounais-Suomen ympäristökeskukseen, josta on todettu, että poikkeamislupa kuuluu molemmilta osin kunnan päätösvaltaan.

 

                     Asiasta on kuultu naapureita. Seppo ja Marja Kaarnijärvi ovat jättäneet asiasta muistutuksen. Liite nro 253.1.

 

                     Poikkeamislupahakemus piirustuksineen on nähtävillä kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Päätösehdotus kokouksessa.

 

Päätös:

 

 


Sivistyslautakunta             25 §              24.3.2009

                                            Kunnanhallitus                   109 §            30.3.2009 

                                            Sivistyslautakunta             52 §              1.9.2009

 

254 §           RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN TILAT 1.8.2009 ALKAEN

 

Sivltk 25 §                          Ryhmäperhepäiväkodin tilat Kiinteistö Oy Hepohelmessä ovat siirtymässä muuhun käyttöön. Tilat ovat muutenkin päivähoitotoiminnalle epäkäytännölliset. Päivähoitohenkilöstö on selvittänyt tilaratkaisuja toiminnan jatkamiseen. Tutkittuaan Törmälän ja Lammikon tiloja, he ovat päätyneet siihen, että Lammikon talon tyhjäksi jäänyt alakerta soveltuisi tietyin korjauksin parhaiten ko. tarkoitukseen.  Lammikon kiinteistö sijaitsee sopivasti Jämijärven keskuskoulun ja pelikenttien sekä ulkoilupuiston läheisyydessä. Yläkerrassa toimii Nuorisovintti. Törmälän kiinteistössä toimii kunnanviraston toimistoja ja kokoustila, joka on myös VPK:n käytössä voimassa olevalla sopimuksella.

 

Ehdotus:                            Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Lammikon kiinteistön tontti aidataan ja alakerran tyhjiksi jääneet toimistotilat kunnostetaan ryhmäperhepäiväkotitoiminnalle sopiviksi kesän aikana, jotta toiminta voidaan aloitta syksyllä 2009.

 

                      Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                                             ----

 

KH 109 §

 

Ehdotus:                             Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan ehdotuksen.

 

Päätös:                               Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian sivistyslautakunnan uudelleen valmisteltavaksi lisäselvityksiä varten. Lisäselvityksinä tulee selvittää molempien vaihtoehtojen osalta:

 

                                            - kunnostamiskustannukset

                                           - mitä laki edellyttää tiloilta (sos.toimen lainsäädäntö, työsuojelu jne.)

                                            - tilojen turvallisuus (raput, liikenne jne.)

 

                                            ----

 

Sivltk 52 §

                     Kunnanhallituksen palautettua asia sivistyslautakunnan uudelleen valmisteltavaksi. Rehtori on pyytänyt asiantuntija-apua rakennustarkastajalta rakennuksen korjauksesta, muutoksista, kustannuksista ja työturvallisuudesta.

 

                    Jo ennen sivistyslautakunnan edellistä päätöstä valmistelussa käytettiin apuna käyttäjäpuolen pyydettyä arviota tilojen sopivuudesta ryhmäperhepäivähoitokodin käyttöön.  Katselmuksesta tehty muistio on liitteenä 52.1.

 

                     Kevään, kesän aikana asian puitteissa on käyty useita keskusteluja, jonka tuloksena on käytettävissäni olevan tietoni mukaan yhä selkeämmin vahvistunut Lammikon tilojen sopivuus ryhmäperhepäivähoitokodin tarpeisiin.

 

                     Rakennukselle on kesän aikana tehty välttämätön korjaus (salaojat, patolevyt yms.), jolla on ohjattu kosteus pois rakenteista. 

                     Lisäksi kellaritilassa on avattu tuuletusaukot ja tila on alipaineistettu tuulettimella.  Tilassa ei aistinvaraisesti voinut enää todeta kosteuteen liittyviä ongelmia. Alimmainen kerros on mitä ilmeisimmin normaali kellaritila, joka on nyt siivottu asialliseen kuntoon.

 

                     Tiloille voidaan tarvittaessa tehdä home- ja kosteuskartoituksia, mutta homemittauksia ei tehdä kuin joskus kovempien pakkasten aikaan, jolloin ei ole ilmassa olevaa homekantaa.

 

                     Kun kellaritilasta on nyt koneellisesti ohjattu tuuletus ulos, ei alakerrasta pääse ilmaa huoneistoon.

 

 

                     Pentti Virtanen on toiminut asiassa rakennusteknisenä asiantuntijana ja suunnittelijana.  Hänen mukaansa rakennuksen kellaritila mahdollistaa yksinkertaiset läpiviennit vesi- ja viemäritöissä, jonka johdosta korjaustyö tulee edullisemmaksi. Törmalän tiloissa jouduttaisiin purkutöihin.

 

                     Päivähoitotoiminnasta vastaavan Leena Peuralan mukaan tiloista saadaan sosiaalilainsäädännön kannalta lailliset.

 

                     Turvallisuuden ja toimivuuden kannalta tärkeimpiä töitä toimivan aitausjärjestelmän tekeminen, jolla ohjataan ryhmäperhepäivähoitolasten lisäksi myös nuorten tekemisiä.  (= Alueen jakaminen).  Tästä on jo tehty alustava suunnitelma, joka on käyttäjillä arvioitavana.

 

 

                     Lammikon tilojen sijainti on erinomainen toiminnallisesti.  Puisto ja koulun tilat ovat lähellä ja ikään kuin samaa aluetta.  Törmälän rakennus on kunnanviraston alueen perällä, jossa piha-alue on leikki- ja ulkoilualueena huomattavasti heikompi ja puistoalueelle siirtyminen edellyttää jyrkemmän rinteen kulkemista ja tien ylittämistä.

 

                     Esityslistan liitteenä on Pentti Virtasen laatima alustava piirustus Lammikon tilojen käytöstä ja useiden henkilöiden yhdessä laatima pihasuunnitelma.

 

Ehdotus:                           Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Lammikon kiinteistön tontti aidataan ja alakerran tyhjiksi jääneet toimistotilat kunnostetaan ryhmäperhepäiväkotitoiminnalle sopiviksi, jotta toiminta voidaan aloittaa mahdollisuuksien mukaan vielä kuluvan syyskauden aikana.

 

Päätös:                             Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

                    

                                          Pentti Virtanen poistui tämän pykälän päätöksenteon ajaksi.

 

                                          -----

 

KH 254 §                         

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan esityksen.

 

Päätös: