Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 9/2009

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 27.5.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

1.6.2009 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

152 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

153 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

154 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

155 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

156 §    TEEMA-ASIAT / VAPAA-AIKATOIMI

157 §    HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2009 

158 §    LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOSTA JA  TALOUSARVION LAADINTAPERUSTEISTA VUODELLE 2010 

159 §    LOPULLINEN VALTIONOSUUS VUODEN 2008 PERUSTOIMEENTULOTUEN  KUSTANNUKSIIN 

160 §    SOTILASVAMMA- JA VETERAANIPALVELUIHIN SAATAVA VALTIONOSUUS 

161 §    METSÄHALLITUKSEN LÄNSI-SUOMEN ALUEEN  LUONNONVARASUUNNITELMAN VÄLITARKASTUS 

162 §    ASUKASVALINTAPÄÄTÖKSEN TEKEMINEN 

163 §    TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA JÄMIJÄRVEN  TARKASTUSLAUTAKUNNALLE JA KUNNANHALLITUKSELLE VUODEN 2008  TILINTARKASTUKSESTA 

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

152 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 

153 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Anneli Kujansuu ja Kati Mansikkamäki.

 

Päätös:                             

 

 


                                                                

154 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

                                                                       

-          Kiikoisten kunta, kunnanhallituksen ote  Lavian kunnan kirje kuntaliitosselvitykseen liittyen

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, linjaliikennelupa, lupanro 21990

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, yhtymähallitus, ote Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1 – 3 kk/2009 sekä toimialueiden ja liikelaitoksen v 2009 käyttösuunnitelmien tarkastaminen

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, yhtymähallitus, sairaanhoitopiirin vuosien 2010 – 2012 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2010 talousarvion laadintaohje

-          Lounais-Suomen ympäristökeskus, kunniamerkkiesitykset 6.12.2009

-          Työ- ja elinkeinokeskus, hakemus palkkatuesta

-          IGS Kastellaun, kirje

-          Sopimus JAT-Asennus Oy:n ongelmajätteiden käsittelystä

-          Lounais-Suomen ympäristökeskus, Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma 2009 – 2015

-          Kuntaliitto, tartuntatautiasetukseen lisätty uusi yleisvaarallinen tartuntatauti

-          D-Fence turvallisuusraportti 5/2009

-          Turun hallinto-oikeus, välipäätös Destia Oy

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200905

-          Kankaanpään kaupunki, kaupunginhallitus, ote Lavian kunnan esitys kuntaliitosselvityksestä

-          Te-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 4/2009

-          Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Jämijärvi, Terkko

o       Jämijärvi, Seppä V

o       Kauppila, Santala

 

 

 

Päätös:                             

 

 

                     


 

155 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Vapaa-aikalautakunta                           29.4.2009

                                            Perusturvalautakunta                             29.4.2009

                                            Yhteistyötoimikunta                                11.5.2009

                                            Maaseutulautakunta                               12.5.2009

                                            Sivistyslautakunta                                   12.5.2009

                                            Sote-toimikunta                                      13.5.2009

                                            Taloustyöryhmä                                      27.5.2009

 

Päätös:                             

 

 


 

156 §            TEEMA-ASIAT / VAPAA-AIKATOIMI

 

                     

Edellisessä kunnanhallituksen kokouksessa sovittiin, että pyydetään vapaa-aikasihteeri Jonna Haavistoa kertomaan kunnanhallitukselle vapaa-aikatoimen ajankohtaisista asioista.

Yhtenä tärkeimmistä asioista on kuntosalin laitteistojen uusiminen. Asia nousi esille myös hyvinvoinnin esiselvityshankkeessa ja mm. yhteistyötoimikunta on puoltanut sitä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy keskustelun saadun selvityksen pohjalta

 

Päätös:

 

 

 

 

157 §         HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN

VUODELLE 2009

 

 

Harkinnanvaraista rahoitusavustusta voidaan kuntien valtionosuuslain 13 ':n mukaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudel­lisen tuen tarpeessa.

 

    Rahoitusavustuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää avustushakemukseen.

 

    Avustukseen on käytettävissä 15.000.000 euroa. Kuntien valtionosuuslain 16 ':n 3 momentin mukaan valtionosuushakemus tulee jättää viimeistään elokuun loppuun mennessä.

 

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuodel­le 2009 900.000 euroa. Talouden tasapainottamissuunnitelma tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn myöhemmin.

 

 

Päätös:


 

 

 

 

158 §            LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOSTA JA TALOUSARVION LAADINTAPERUSTEISTA

                      VUODELLE 2010

 

 

Satakunnan pelastuslaitos pyytää kunnilta lausuntoa kunnan nykyisestä pelastustoimen palvelutasosta ja talousarviosta vuodelle 2010. Satakunnan pelastustoimen johtokunnan seuraava kokous on 16.6.2009 ja johtokunta antaa silloin talousarvion laadintaohjeet ja niissä huomioidaan ne kuntien lausunnot, jotka ovat saapuneet ennen ohjeiden valmistelua.

Johtokunta hyväksyy talousarvioesityksen 25.8.2009.

 

Kunnilta odotetaan kannanottoa sopivasta käyttötalouden korotusprosentista ja oikeasta investointitasosta.

 

Vuodesta 2004 lähtien pelastuslaitoksen talouskehitys on ollut

3,1 prosenttiyksikköä matalampi, kuin kuntatalouden keskimäärin. Investointien kuntarahoitusosuus on ollut v. 2005 lähtien 6 €/asukas.

 

Lausuntopyyntö on liitteenä nro 158.1.

Lausunnot on pyydetty 8.6.2009 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että kuntien kasvavien talousvaikeuksien vuoksi pelastuslaitoksen v. 2010 talousarvio tulee laatia vuoden 2009 kustannustasolle. Investointimäärärahoja tulee leikata siten, että niiden kuntarahoitusosuus on 3 €/asukas. Palvelutasoa määritettäessä tulee huomioida em. kustannusten taso.

 

Päätös:


 

 

 

 

159 §            LOPULLINEN VALTIONOSUUS VUODEN 2008 PERUSTOIMEENTULOTUEN KUSTANNUKSIIN

 

Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on päätöksellään 20.5.2009 vahvistanut vuoden 2008 perustoimeentulotuen kustannukset.

 

Toteutuneet kustannukset ovat yhteensä 44.728,20 €, johon lopullinen valtionosuus on (50%) 22.364,10 €. Kunta on saanut valtionosuusennakkona 37.000 €, joten valtiolle palautettava määrä on 14.635,90 €. Asia on huomioitu v. 2008 tilinpäätöksessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:


 

 

 

 

160 §            SOTILASVAMMA- JA VETERAANIPALVELUIHIN SAATAVA VALTIONOSUUS

 

Valtionkonttori on 29.4.2009 tehnyt päätöksen sotilasvammalain (404/48) 6 §:n 4 momentissa tarkoitetuista sosiaalihuoltolain (710/82) mukaisista kotipalveluista ja asumispalveluista sekä omaishoidon tuesta ja kansanterveyslain (66/72) mukaisista avosairaanhoidon palveluista sekä terveydenhuollon erityislakien nojalla avohoitona järjestetystä lääkinnällisestä kuntoutuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta ajalla 1.1.-31.12.2008.

 

Kunta on päätöksen mukaan saanut 4930,70 euroa liikaa ennakoita, jotka on palautettava takaisin valtionkonttorille.

                                            Asia on huomioitu v. 2008 tilinpäätöksessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja samalla päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:

 

 

 


 

161 §            METSÄHALLITUKSEN LÄNSI-SUOMEN ALUEEN LUONNONVARASUUNNITELMAN VÄLITARKASTUS

 

Metsähallitus on pyytänyt mm. Jämijärven kunnalta lausuntoa Länsi-Suomen alueen luonnonvarasuunnitelman välitarkastuksesta kaudelle 2009-2013.

Välitarkastusta on valmistellut Metsähallituksen eri toiminnoista koottu projektiryhmä. Lisäksi työn tekemistä varten on kutsuttu koolle yhteistyöryhmä.

 

                                            Luonnonvarasuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 161.1.

                     

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa luonnonvarasuunnitelman välitarkastukseen.

 

Samalla kunnanhallitus korostaa kuitenkin, että kaikessa Hämeenkangasta koskevassa toiminnassa on noudatettava aikaisemmin hyväksyttyä Hämeenkankaan hoito- ja käyttösuunnitelmaa.

 

Päätös:


 

 

 

 

162 §            ASUKASVALINTAPÄÄTÖKSEN TEKEMINEN

 

 

Perusturvatoimen henkilöstön siirryttyä PoSaan kunnan vuokra-asuntojen asukasvalintojen tekeminen siirtyy kunnanhallituksen alaisuuteen ja vuokra-asuntovastaavaksi nimettiin kanslisti Anne Ranta.

Huoneenvuokrasopimuksen allekirjoittamisen lisäksi asukasvalinnoista olisi hyvä tehdä myös erilliset päätökset. Loogisinta on, että päätöksen tekee vuokra-asuntoasioista vastaava viranhaltija. Hänen ollessaan esteellinen tai estynyt päätöksen voisi tehdä kunnanjohtaja.

 

                                            Oheisen liitteenä nro 162.1 on kaksi tehtyä asukasvalintapäätöstä.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä liitteen mukaiset asukasvalintapäätökset tiedokseen

2.      että asukasvalintapäätökset tekee kanslisti Anne Ranta ja hänen esteellisenä tai estyneenä ollessaan kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia ja

3.      että viranhaltijapäätökset saatetaan kunnanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   143 §            11.5.2009

 

163 §            TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA JÄMIJÄRVEN TARKASTUSLAUTAKUNNALLE JA KUNNANHALLITUKSELLE VUODEN 2008

                      TILINTARKASTUKSESTA

 

Kunnan tilintarkastaja Risto Pohjanpiiri on jättänyt kunnanhallitukselle tilintarkastuspöytäkirjan v. 2008 tilintarkastuksesta. Liite nro 143.1.

 

Tilintarkastuspöytäkirja on yhteenveto vuoden 2008 tilintarkastushavainnoista.

 

Tilikauden aikana ei ole tullut esille sellaisia KunL 73:n tarkoittamia epäkohtia, joista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä tarkastuslautakunnalle ja tarvittaessa myös kunnanhallitukselle.

 

Tilintarkastaja on kiinnittänyt huomiota kattamattomien alijämien yhteissummaan, jota ei taloussuunnitelman v. 2009-2011 mukaan pystytä kattamaan. Lisäksi on kiinnitetty huomiota siihen, että myyntisaamisissa on jonkin verran vanhoja saamisia, jotka olisi tullut kirjata kuluiksi.

Kaikista pysyvistä vastaavista ei ole ollut tase-erittelyä ja lisäksi kunnan omistamista maa-alueista ei ole ajantasaista luetteloa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuspöytäkirjan tiedokseen ja antaa tarvittavien muutosten valmistelun taloustyöryhmän tehtäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 163 §                           Taloustyöryhmä on kokoontunut 27.5.2009. Asiaa on käsitelty pykälässä 3. Pöytäkirja on liitteenä nro 163.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee taloustyöryhmän selvityksen tiedokseen ja saattaa sen tiedoksi myös kunnan tilintarkastajalle.

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   137 §            11.5.2009

 

164 §            RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VALINTA

 

Rakennuspäällikkö Juhani Viilo jää eläkkeelle 1.2.2010 alkaen. Kunnanhallituksen päätöksen 23.9.2008 § 261 mukaisesti paikka on ollut haettavan jo nyt siten, että valittu henkilö toimii alussa muulla vakanssilla ja siirtyy sen jälkeen rakennuspäällikön virkaan kun Juhani Viilo on jäänyt henkilökohtaiselle eläkkeelle.

 

Paikka on ollut haettavana 27.4.2009 mennessä ja hakuilmoitus on julkaistu Satakunnan Kansassa, Kankaanpään seudussa ja Pohjois-Satakunta lehdessä. Tämän lisäksi ilmoitus on ollut työhallinnon sivuilla mol.fi ja kunnan ilmoitustaululla.

Hakuilmoitus on liitteenä nro 128.1.

 

Määräaikaan on saatu 6 hakemusta. Yhdistelmä hakijoista jaetaan kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää haastattelun järjestämisestä ja haastattelijoista sekä haastatteluun kutsuttavista.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti haastatella hakijoista rakennusinsinööri Pentti Virtasta kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa. Mikäli haastattelu ei johda valintaan, kunnanhallitus kutsuu lisää haastateltavia erilliseen haastattelutilaisuuteen.

 

                                            -----

 

KH 137 §                          

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus suorittaa rakennusinsinööri Pentti Virtasen haastattelun ja tekee haastattelun pohjalta päätöksen.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Jämijärven kunnan rakennuspäällikön virkaan 1.2.2010 alkaen rakennusinsinööri Pentti Virtasen. Valittu toimii ko. päivämäärään saakka kunnan työsuhteisena hankepäällikkönä. Hankepäällikkönä Pentti Virtasen loppupalkka on 3 000 euroa kuukaudessa ja hänen siirtyessään rakennuspäällikön virkaan palkkaus korotetaan ko. tehtävää vastaavalle tasolle.

 

                                            Pentti Virtanen poistui esteellisenä kokouksesta haastattelun jälkeen klo 20.18.

 

                                            Tämä asia käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksen viimeisenä asiana.

                                            -----

 

KH 164 §                           Pentti Virtanen on toimittanut kunnanhallitukselle lääkärintodistuksen ja viran vastaanottamisilmoituksen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus vahvistaa Pentti Virtasen valinnan rakennuspäällikön virkaan siten, että hän aloittaa 1.6.2009 hankepäällikkönä ja 1.2.2010 hän siirtyy varsinaiseen rakennuspäällikön virkaan

Päätös:

 

 

 


 

165 §            OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN JÄMIN KESKUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSIA KORTTELISSA 301

 

Jämin keskusta-alueen asemakaava laadittiin aikanaan rakentamisen osalta varsin väljäksi. Kun alue on nyt jo paljolti rakentunut, on aika tarkentaa keskusalueen asemakaavaa ja näin ohjata tarkemmin jäljellä olevaa rakentamista. Tavoitteena on alueen yhtenäisen ilmeen säilyttäminen, toimintojen selkiyttäminen ja nykyisten tonttirajauksien tarkistaminen.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on laatinut kaavamuutoksen vireille saamiseksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Liite nro 165.1.

 

OAS:ssa on todettu, että alueelle ei aseteta varsinaista rakennuskieltoa kaavan laadinnan ajaksi, mutta rakennushankkeisiin tulee pyytää kaavanlaatijan lausunto ja rakennuslupa edellyttää maankäyttö- ja asuntotoimikunnan hyväksymistä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1)     että Jämin keskusalueen asemakaavan muutokseen korttelissa 301 osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot

2)     että kaavamuutosalueelle ei aseteta varsinaista rakennuskieltoa kaavan laadinnan ajaksi, mutta rakennushankkeisiin tulee pyytää kaavan laatijan lausunto ja rakennuslupa edellyttää maankäyttö- ja asuntotoimikunnan hyväksymistä

 

Päätös:

 

 

 


 

166 §            JÄMIN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSEN NÄHTÄVILLE LAITTAMINEN

 

Jämin osayleiskaavaluonnoksen ensimmäinen versio valmistui 1.2.2002. Kaavatyö kuitenkin keskeytyi Jämin ympäristölupa ym. hankkeiden vuoksi. Jämin alueen kehittymisen myötä on myös kaavoituksen tavoitteet selkiytyneet ja niinpä osayleiskaavatyö käynnistyi uudelleen talvella 2006. Useiden vaiheiden jälkeen Jämin osayleiskaavaluonnos valmistui joulukuussa 2008.

 

Luonnoksen pohjalta on käyty lukuisia neuvotteluja Ympäristökeskuksen, Satakuntaliiton, varuskunnan, Puolustushallinnon ja Metsähallituksen kanssa. Osayleiskaavaluonnosta on esitelty useissa eri tilaisuuksissa ja lukuisille eri sidosryhmille sekä yhteistyötasoille. Viimeksi luonnos esiteltiin kunnan maankäyttö- ja asuntotoimikunnalle 11.5.2009.

 

Jämin osayleiskaavaluonnos ja kaavaselostus ovat liitteenä 166.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää asettaa Jämin osayleiskaavan luonnoksena nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot

 

Päätös: