Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 8/2009

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 6.5.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

11.5.2009 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

130 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

131 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

132 §    PALKANTARKASTUKSET 1.5.2009 ALKAEN 

133 §    KYSELY LOMARAHAVAPAISTA JA PALKATTOMASTA VIRKA- /  TYÖVAPAASTA 

134 §    TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA V. 2009 - 2011 

135 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

136 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

137 §    RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VALINTA 

138 §    ENNAKKOÄÄNESTYKSEN LAITOSÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN 

139 §    VAALIEN ULKOMAINOSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN 

140 §    VALTIONAVUSTUKSEN SAAMINEN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN  VUOSILLE 2009 – 2010 

141 §    POSAN TOTEUTUMARAPORTTI 1.1.-31.3.2009 

142 §    ”ESISELVITYS ASUKKAIDEN HYVINVOINNISTA TOTETTAMISHANKETTA  VARTEN” –HANKKEEN RAHOITUSPÄÄTÖS 

143 §    TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA JÄMIJÄRVEN  TARKASTUSLAUTAKUNNALLE JA KUNNANHALLITUKSELLE VUODEN 2008  TILINTARKASTUKSESTA 

144  §   KUNTAJOHTAJIEN KIRJE SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRILLE  TALOUDEN VAKAANNUTTAMISEKSI

145 §    POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / MARTTI JOKINIEMI

146 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2009 

147 §    KESÄTYÖTUET NUORTEN TYÖLLISTÄMISEKSI

148 §    NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN V. 2009 

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

130 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

131 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Satu Jokela ja Kari Jokisalo.

 

Päätös:       


                                           

 

 

 

                                            Yhteistyötoimikunta          5 §                27.4.2009

                                            Yhteistyötoimikunta          12 §              11.5.2009

 

132 §           PALKANTARKASTUKSET 1.5.2009 ALKAEN

 

                     Voimassa olevan sopimuksen mukaan seuraavat palkantarkistukset astuvat voimaan 1.5.2009 alkaen. Kyseessä on 0,3 %:n järjestelyerä ja 0,5 %:n suuruinen samapalkkaisuuserä. Eriä käytetään paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen. Samalla pyritään parantamaan palkkakilpailukykyä.

 

Ehdotus:                            Päätösehdotus kokouksessa.

 

Päätös:                              Päätettiin jatkaa asian valmistelua siten, että OVTES puolella esitys tehdään TVA:n pohjalta ja muiden osalta korotus jaetaan tasan palkansaajien kesken.

 

                                            -----

 

KH 12 §                             Palkantarkistus (0,8%) jakaantuu seuraavasti:

                    

-          OVTES yht. 626,60 €/kk

-          Muut yht. 582,60 €/kk

 

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että

                                           

1.      OVTES alaisten henkilöiden palkantarkistukset 1.5.2009 toteutetaan oheisen liitteen mukaisesti. Liite nro 12.1.

2.      muiden henkilöiden osalta (ei kunnanjohtaja) palkankorotukset toteutetaan samansuuruisena eli 17,65 euroa/henkilö.

 

Päätös:

                    

 

KH 132 §

 

                                            OVTES´n alaisten henkilöiden palkantarkistus ilmenee liitteestä

                                            nro 132.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös:

 

 

 

 

 


                                            Yhteistyötoimikunta          11 §              11.5.2009

 

133 §            KYSELY LOMARAHAVAPAISTA JA PALKATTOMASTA VIRKA- / TYÖVAPAASTA

 

Yhteistyötoimikunta päätti kokouksessaan 27.4.2009 6 § lähettää kunnan henkilökunnalle kyselyn, jossa tiedustellaan henkilökunnan halukkuutta vaihtaa lomarahoja vapaaseen tai mahdollisen palkattoman virkavapaan tai työloman ottamiseen. Kyselylomake on liitteenä nro 11.1.

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta keskustelee asiasta saadun palautteen pohjalta.

 

Päätös:

 

KH 133 §                           Kyselylomake on liitteenä nro 133.1.

 

Ehdotus:                            Päätösehdotus kokouksessa.

 

Päätös:

 

 

 

 

 

                                           
                                            Yhteistyötoimikunta          10 §              11.5.2009

 

 

134 §            TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA V. 2009 - 2011

 

 

                                            Esityslistan liitteenä on työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2009 - 31.12.2011. Liite nro 10.1

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta antaa lausuntonsa toimintasuunnitelmasta.

 

 

Päätös:       

                     

 

 

KH 134 §                           Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2009-31.12.2011 on esityslistan liitteenä nro 134.1.

 

Ehdotus:                            Päätösehdotus kokouksessa.

 

Päätös:

                     

 

 

 

 

 


 

135 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                             Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

                                                                       

-          Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Aquarius 2/2008 ja muita kuulumisia

-          Lounais-Suomen ympäristökeskus, Luonnonsuojelulain 72 a §:n mukainen päätös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan määrittämisestä ja alueen metsän käsittelystä.

-          Kuntaliitto, Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2009

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200904

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, toiminnan ja talouden raportti     1-3/2009

-          TE-keskus, kielteinen päätös Jämijärvi kko – Vihuntien kevyen liikenteen väylä

-          Kuntaliitto, Lääkkeiden velvoitevarastointia koskeva lainsäädäntö uudistuu

-          D-Fence turvallisuusraportti 4/2009

-          TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2009

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, raportti sosiaaliasiamiestoiminnasta vuodelta 2008

-    Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Kauppila, Salomäki

 

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 


 

136 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

                                            Varsinainen kevätyhtiökokous              16.4.2009

                                            Yhteistyötoimikunta                                27.4.2009

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   128 §            4.5.2009

 

137 §            RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VALINTA

 

Rakennuspäällikkö Juhani Viilo jää eläkkeelle 1.2.2010 alkaen. Kunnanhallituksen päätöksen 23.9.2008 § 261 mukaisesti paikka on ollut haettavan jo nyt siten, että valittu henkilö toimii alussa muulla vakanssilla ja siirtyy sen jälkeen rakennuspäällikön virkaan kun Juhani Viilo on jäänyt henkilökohtaiselle eläkkeelle.

 

Paikka on ollut haettavana 27.4.2009 mennessä ja hakuilmoitus on julkaistu Satakunnan Kansassa, Kankaanpään seudussa ja Pohjois-Satakunta lehdessä. Tämän lisäksi ilmoitus on ollut työhallinnon sivuilla mol.fi ja kunnan ilmoitustaululla.

Hakuilmoitus on liitteenä nro 128.1.

 

Määräaikaan on saatu 6 hakemusta. Yhdistelmä hakijoista jaetaan kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää haastattelun järjestämisestä ja haastattelijoista sekä haastatteluun kutsuttavista.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti haastatella hakijoista rakennusinsinööri Pentti Virtasta kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa. Mikäli haastattelu ei johda valintaan, kunnanhallitus kutsuu lisää haastateltavia erilliseen haastattelutilaisuuteen.

 

                                            -----

 

KH 137 §                          

Ehdotus:                            Kunnanhallitus suorittaa rakennusinsinööri Pentti Virtasen haastattelun ja tekee haastattelun pohjalta päätöksen.

 

Päätös:

 

 

 

 

 


 

138 §            ENNAKKOÄÄNESTYKSEN LAITOSÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN

 

                                            Laitoksia, joissa ennakkoäänestys järjestetään, ovat:

1)     sairaalat, esimerkiksi: yleissairaalat, terveyskeskuksen vuodeosastot, mielisairaalat jne.

2)     ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen määräämät sosiaalihuollon toimintayksiköt, esimerkiksi: vanhainkodit ja vastaavat yksiköt, hoito-, hoiva-, veljes- ja sairaskodit, sosiaalihuoltolaissa, vammaispalvelulaissa ja kehitysvammalaissa tarkoitetut palvelutalot, asuntolat, päihdehuollon laitokset, kehitysvammalaitokset jne. Vaalilain 9 § 1 momentin 3 kohdan mukaan kaikkiin ympärivuorokautista hoitoa antaviin sosiaalihuollon toimintayksiköihin on järjestettävä ennakkoäänestys. Vaalilaissa on lisäksi säädetty kunnanhallitukselle oikeus määrätä, että ennakkoäänestys järjestetään myös muuhun sosiaalihuollon toimintayksikköön, siis myös sellaiseen, jossa ei anneta ympärivuorokautista hoitoa. Paikalliset olosuhteet huomioon ottaen laitoksissa oleville tulee järjestää mahdollisimman tarkoituksenmukaiset äänestysmahdollisuudet. Kunnanhallituksen on päätettävä asiasta hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista; sekä

3)     Rangaistuslaitokset, esimerkiksi: vankilat, työsiirtolat, vankimielisairaala jne.

 

Ennakkoäänestyspaikaksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt (asukkaat). Ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan vaalien ennakkoäänestysajanjaksona laitoksen kanssa sovittavana aikana.

 

Jämijärven kunnassa laitosäänestys on järjestetty vanhainkodilla ja siihen ovat voineet osallistua myös Kielokodin ja Hopearinteen palvelutalon asukkaat.

 

Onnikoti on ympärivuorokautista hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö, joten myös se tulee määrätä ennakkoäänestyksen laitosäänestyspaikaksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus määrää ennakkoäänestyksen laitosäänestyspaikaksi

 

1)     vanhainkodin, mukaan lukien Kielokoti ja Hopearinteen palvelutalo sekä

2)     Onnikodin

 

Päätös:

 

 

 

 

 


 

139 §            VAALIEN ULKOMAINOSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN

 

Vaalien ulkomainospaikat on sijoitettava alueille, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa. Ulkomainospaikkoja valitessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

 

Jämijärven kunnassa on ollut kolme vaalien ulkomainospaikkaa. Mainospaikat ovat olleet torialueella, Jämintien risteyksessä ja Markkalan asuntoalueen risteyksessä. Torialueen mainospaikkaa on käytetty, mutta muut ovat olleet hyvin vähäisellä käytöllä kaikissa vaaleissa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunnassa on yksi vaalien ulkomainospaikka ja se sijaitsee kunnan torialueella.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

140 §            VALTIONAVUSTUKSEN SAAMINEN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VUOSILLE 2009 – 2010

 

Opetushallitus on myöntänyt 21.4.2009 Jämijärven kunnalle 10 000 euroa kerhotoiminnan kehittämiseen. Liite nro 140.1.

 Avustuksen perusteena olevat hyväksytyt kokonaismenot ovat 13 333 euroa.

 

Vuosien 2009-2010 painopisteinä ovat kerhotoiminnan monipuolistaminen, laajentaminen ja vakiinnuttaminen, kolmannen sektorin aktivoiminen, kerhonohjaajien ja oppilaiden motivointi ja innostaminen sekä kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee opetushallituksen päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:

 

 

 

 

 


 

141 §            POSAN TOTEUTUMARAPORTTI 1.1.-31.3.2009

 

 

Esityslistan liitteenä on  PoSan toteutumaraportti ajalta 1.1.-31.3.2009. Liite nro 141.1.

 

Huomioitavaa on, että tukipalveluita ei ole jaettu kuntakohtaisesti. Jakamattomia tukipalveluita on nettona 713 331 euroa.

 

PoSan toteutumaraportti tuotekorteittain on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan toteutuman tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

 

 

 


 

142 §            ”ESISELVITYS ASUKKAIDEN HYVINVOINNISTA TOTETTAMISHANKETTA VARTEN” –HANKKEEN RAHOITUSPÄÄTÖS

 

 

Satakunnan Te-keskus on tehnyt 16.4.2009 myönteisen päätöksen Jämijärven kunnalle hankkeelle ”Esiselvitys asukkaiden hyvinvoinnista toteuttamishanketta varten”. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 15 000 euroa. Hyväksytyn rahoitussuunnitelman mukaan EU + valtion osuus on 10 800 euroa, kuntaosuus 2 700 euroa ja yksityisen rahoituksen osuus 1 500 euroa.

 

Rahoituspäätös on hakemuksen mukainen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee sadun rahoituspäätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:

 

 

 

 

 


 

143 §            TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA JÄMIJÄRVEN     TARKASTUSLAUTAKUNNALLE JA KUNNANHALLITUKSELLE VUODEN 2008 TILINTARKASTUKSESTA

 

Kunnan tilintarkastaja Risto Pohjanpiiri on jättänyt kunnanhallitukselle tilintarkastuspöytäkirjan v. 2008 tilintarkastuksesta. Liite nro 143.1.

 

Tilintarkastuspöytäkirja on yhteenveto vuoden 2008 tilintarkastushavainnoista.

 

Tilikauden aikana ei ole tullut esille sellaisia KunL 73:n tarkoittamia epäkohtia, joista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä tarkastuslautakunnalle ja tarvittaessa myös kunnanhallitukselle.

 

Tilintarkastaja on kiinnittänyt huomiota kattamattomien alijämien yhteissummaan, jota ei taloussuunnitelman v. 2009-2011 mukaan pystytä kattamaan. Lisäksi on kiinnitetty huomiota siihen, että myyntisaamisissa on jonkin verran vanhoja saamisia, jotka olisi tullut kirjata kuluiksi.

Kaikista pysyvistä vastaavista ei ole ollut tase-erittelyä ja lisäksi kunnan omistamista maa-alueista ei ole ajantasaista luetteloa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuspöytäkirjan tiedokseen ja antaa tarvittavien muutosten valmistelun taloustyöryhmän tehtäväksi.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

 

144  §           KUNTAJOHTAJIEN KIRJE SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRILLE TALOUDEN VAKAANNUTTAMISEKSI

 

Pohjois-Satakunnan seudun kunnanjohtajat ovat lähettäneet Satakunnan sairaanhoitopiirille kirjeen, jolla edellytetään, että sairaanhoitopiiri käynnistää välittömästi toimenpiteet talouden vakaannuttamiseksi kuntien nykyisen rahoituspohjan tasolle. Kirje on liitteenä nro 144.1.

 

                                            Vastaavanlainen kirjelmä on lähtenyt ainakin karhukunnilta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee lähetetyn kirjeen hyväksyen tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

 

 

 


 

145 §            POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / MARTTI JOKINIEMI

 

 

Martti Jokiniemi anoo poikkeamislupaa loma-aittarakennuksen (41,5 m2) rakentamiseksi omistamalleen Päivärinne nimiselle tilalle RN:o 9:33 Jämijärven Vihunkylässä.

Rakennuspaikan pinta-ala on 16 500 m2. Tähän mennessä käytetty rakennusoikeus ko. rakennuspaikalle on yhteensä 102 m2.

 

Poikkeamista haetaan Jämijärven kunnan rakennusjärjestyksen kohdan 5.3 määräyksistä:

 

-          Loma-asuntokäyttöön tarkoitetulla rakennuspaikalla rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 m2.

-          Rakennuksella saa olla yksi yksiasuntoinen loma-asunto ja talousrakennus.

 

Kohteen osalta loma-asuntorakentaminen jää alle rakennusjärjestyksessä mainitun 80 m2:n enimmäisalan.

 

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeeseen. Asiakirjat ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää puoltaa Martti Jokiniemen poikkeamislupahakemusta.

 

Päätös:

 

 

 

 

 


 

146 §           TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2009

 

                                          Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2009. Liite nro 146.1. Vertailutietona on tilanne edellisenä vuonna

                                          vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

 

 

147 §            KESÄTYÖTUET NUORTEN TYÖLLISTÄMISEKSI

 

                     

                                            Jämijärven kunta on tukenut yrityksiä, jotka työllistävät nuoria kesällä. Tuet ovat kesän 2009 osalta olleet haettavissa 30.4.2009                                                                       mennessä.

 

Tuen suuruus on 340 euroa/työllistetty nuori.

 

Määräaikaan mennessä tukea haettiin 12 nuoren työllistämiseen. Työryhmän esitys saadaan kokoukseen mennessä.

Liite tukea hakeneista yrityksistä nro 147.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy työryhmän esityksen.

 

Päätös:       


 

 

 

 

 

 

 

148 §           NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN V. 2009

 

                     Kunta on vuosittain työllistänyt nuoria, jotka eivät muuta kautta ole saaneet kesätyötä. Työllistämisen periaate on ollut 2 vko / 200 euroa.

 

                     Määräaikaan mennessä kunnan kesätöitä haki 29 nuorta, yksi hakija työllistyy yritystuen kautta.. Määräraha riittää kaikkien hakeneiden työllistämiseen. Hakijat ilmenevät liitteestä nro 148.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää työllistää oheisen liitteen mukaiset nuoret periaatteella 2 vko / 200 euroa.

 

Päätös: