Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 5/2009

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 24.3.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

30.3.2009 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

94 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

95 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

96 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

97 §      ”JÄMIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN PIENINVESTOINNEILLA”- HANKETUKIPÄÄTÖS 

98 §      SEUTULIPUN VALTIONAVUSTUS AJALTA 1.7.-31.12.2008 

99 §      KUMPPANUUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN V 2010-2012 

100 §    VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 

101 §    SATAKUNTALIITON VASTINEET JÄMIJÄRVEN KUNNAN LAUSUNTOON  MAAKUNTAKAAVALUONNOKSESTA 

102 §    KUNTIEN YHTEISEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN VALINTA 

103 §    JÄMIN PUHTIPOJAT OY:N JNE ALLEKIRJOITTAMA KIRJELMÄ KOSKIEN  JAMI.FI –SIVUJA 

104 §    JÄMI-JYLLI YKSITYISTIEN PERUSPARANTAMISEN KUSTANNUSTEN JAKO  

105 §    SATAKUNNAN OMA SYÖPÄKERÄYS 

106 §    MAANVUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN / KANKAANPÄÄN  KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ 

107 §    ATERIOIDEN HINTA SIVISTYSTOIMEN ALAISISSA LAITOKSISSA 

108 §    VARHAISKASVATUSKESKUS 

109 §    RYHMÄPERHEPÄIVÄKODEN TILAT 1.8.2009 ALKAEN 

 

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

94 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 

95 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Satu Jokela ja Kari Jokisalo.

 

Päätös:                             

 

 

 

                     


 

96 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

                                                                       

-    Kuntaliitto, suositus hyvästä hallitustyöskentelystä

-    Länsi-Suomen lääninhallitus, esitykset 6.12.2009 myönnettävistä kunniamerkeistä

-    Kuntarahoitus, Kuntarahoitus Oyj:n osakeanti

-    Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto, kysely sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamisesta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa

-    D-Fence, turvallisuusraportti 3/2009

-    Kuntaliitto, onnettomuusajoneuvojen siirtäminen nopeutuu

-    Velka- ja kuluttajaneuvonta vuonna 2008

-    Kokemäen Jokilaakson koulutuskuntayhtymä, Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimus

-    TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 2/2009

-    Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Vihu, Sillanpää

o       Vihu, Hautamäki

o       Vihu, Kulmala

 

Päätös:                             

 

 

 


 

97 §              ”JÄMIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN PIENINVESTOINNEILLA”-HANKETUKIPÄÄTÖS

 

Satakunnan TE-keskus on 18.3.2009 tehnyt myönteisen päätöksen Jämijärven kunnan hanketukihakemukseen ”Jämin toimintaympäristön parantaminen pieninvestoinneilla”.

 

Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat 49.400 euroa. Julkisen rahoituksen osuus toimenpiteen hyväksyttävästä rahoituksesta on 89,88% eli enintään 44 000,72 euroa ja yksityisen rahoituksen osuus 4.999,28 euroa.

 

Päätös on hakemuksen mukainen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee TE-keskuksen päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                             

                     


 

 

 

98 §              SEUTULIPUN VALTIONAVUSTUS AJALTA 1.7.-31.12.2008

 

 

Länsi-Suomen lääninhallitus on 11.3.2009 tehnyt maksatuspäätöksen seutulipun valtionavustuksesta Jämijärven kunnalle ajalta 1.7.-31.12.2008. Avustuksen määrä on 476,29 euroa.

 

Ehdotus:                             Kunnanhallitus merkitsee saadun avustuksen tiedokseen.

 

Päätös:


 

 

 

 

99 §              KUMPPANUUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN V 2010-2012

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin, PoSan ja PoSan alueen kuntien välillä on käyty kumppanuusneuvottelut 12.3.2009. Pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 99.1.

 

Neuvottelujen pohjalta on laadittu kumppanuussopimus PoSan ja Satakunnan sairaanhoitopiirin välille. Liite nro 99.2.

 

Kaikkien osapuolten tulee käsitellä neuvottelun tulos.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan Satakunnan Sairaanhoitopiirin ja PoSan välisen kumppanuussopimuksen ajalle 2010-2012.

 

Päätös:       

 

 

 


 

100 §           VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

 

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus, talousarvion toteutumisvertailu sekä tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma liitetietoineen.

 

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös liitteineen.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

 

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 100.1 (jaetaan perjantaina)

 

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2008 oli positiivinen 175.186,12 euroa. Tilikauden alijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin 191.578,64 euroa. Lainat vähenivät vuoden aikana 1 582 euroon/asukas (v. 2007 1 615 €/asukas).

 

Maksuvalmius oli vuoden aikana kohtuullinen. Tilanne kiristyi kuitenkin vuoden lopussa ja lyhytaikaista lainaa nostettiin 250.000 euroa (edellisenä vuonna lyhytaikaista lainaa nostettiin vuoden lopussa myös 250.000 euroa). Kuntakonsernin osalta tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rakenteeseen on tullut paljon muutoksia, jotka on huomioitu tilinpäätöksessä.

                     

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2008. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 191.578,64 euroa alijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille. Taseessa oleva alijäämän tasapainottaminen huomioidaan seuraavan taloussuunnitelman yhteydessä.

 

Päätös:


 

 

 

 

101 §            SATAKUNTALIITON VASTINEET JÄMIJÄRVEN KUNNAN LAUSUNTOON MAAKUNTAKAAVALUONNOKSESTA

 

Satakuntaliiton maakuntahallitus on käsitellyt maakuntakaavasta tehtyjä muutosesityksiä ja lausuntoja kokouksissaan 19.1, 23.2. ja 16.3.2009.

 

Kokousten pohjalta on laadittu vastineet muutosesityksiin ja annettuihin lausuntoihin.

 

Esityslista liitteenä on vastineet Jämijärven kunnan antamaan lausuntoon. Liite nro 101.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tässä vaiheessa saadut vastineet tiedokseen.

 

Päätös:


 

 

 

 

102 §            KUNTIEN YHTEISEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN VALINTA

 

 

Kankaanpään kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.3.2009 § 74 käsitellyt kuntien yhteisen perusturvalautakunnan perustamista ja todennut, että valittu kokoonpano ei täytä tasa-arvolain 4a §:n vaatimuksia eikä näin ole täytäntöönpantavissa. Kaupunginhallituksen asiaa koskeva käsittely on liitteenä nro 102.1.

 

                      Kaupunginhallitus päätti saattaa asian jäsenkuntien valtuustojen tiedoksi.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää saattaa Kankaanpään kaupunginhallituksen päätöksen 9.3.2009 § 74 valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:

 

 

 

 

 

103 §            JÄMIN PUHTIPOJAT OY:N JNE ALLEKIRJOITTAMA KIRJELMÄ KOSKIEN JAMI.FI –SIVUJA

 

Jämin Puhtipojat Oy: n jne. allekirjoittama kirjelmä koskien jami.fi-sivuja on toimitettu Jämijärven kunnanvaltuustolle. Liite nro 103.1.

Valtuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 23.3.2009 § 30 kohdassa muut mahdolliset esille tulevat asiat ja päätti antaa asian kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

 

Kirjelmässä allekirjoittaneet Jämin alueen yrittäjät ovat kritisoineet Jämin uusittuja nettisivuja ja ovat vaatineet vanhojen sivujen palauttamista käyttöön.

 

Jämijärven kunta on vuokrannut www.jami.fi –sivut Jämi-säätiöltä. Säätiön ja kunnan välisen sopimuksen kohdassa 5 on todettu seuraavaa:

 

”Sivujen sisältöön ei saa tehdä oleellisia muutoksia ilman Jämi-säätiön puheenjohtajan lupaa. Puheenjohtaja vie muutokset tarvittaessa Jämi-säätiön hallituksen käsittelyyn. Tämä ehto on siirrettävä myös tuleviin sopimuksiin, mikäli kunta edelleen vuokraa sivuja.”

 

Jämijärven kunta on edelleen vuokrannut sivut Jämi Infon palveluiden tuottajalle. Kunnan ja palvelujen tuottajan välisen sopimuksen kohdassa 3 todetaan mm. seuraavaa:

 

”Nettisivujen sisältöön ei saa tehdä oleellisia muutoksia ilman Jämi-säätiön puheenjohtajan lupaa. Puheenjohtaja vie muutokset tarvittaessa Jämi-säätiön hallituksen käsittelyyn”.

Em. viitaten www.jami.fi –sivustojen sisältöön Jämijärven kunnalla ei ole sanavaltaa, vaan se kuuluu sivujen omistajalle.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      antaa liitteenä olevan kirjelmän tiedoksi Jämi-säätiön puheenjohtajalle

2.      saattaa tämän asian käsittelyn tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

104 §            JÄMI-JYLLI YKSITYISTIEN PERUSPARANTAMISEN KUSTANNUSTEN JAKO

 

Jämi-Jylli yksityistien perusparantaminen on toteutettu v. 2007-2008. Perusparantamisen kokonaiskustannukset olivat 93.113,03 €.

 

Hanke toteutettiin yhteistyönä;  kunta, tiehallinto ja Jämi-Jylli yksityistien tiekunta.

 

Perusparantamisen kustannusten jaosta on laadittu oheisen liitteen nro 104.1 mukainen laskelma.

Kunnanhallitus käsitteli laskelmaa epävirallisesti edellisessä kokouksessaan ja päätyi siihen, että tiekunnalta saamatta olevasta summasta 8.951,11 euroa laskutetaan ainoastaan puolet. Perusteena on Jämi-Jyllitien poikkeuksellinen luonne selkeänä läpikulkutienä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että Jämi-Jylli yksityistieltä vielä laskuttamatta olevasta osuudesta tien perusparantamiseen laskutetaan vain puolet eli 4.476,56 euroa.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

105 §            SATAKUNNAN OMA SYÖPÄKERÄYS

 

Satakunnan Syöpäyhdistys ry järjestää maakunnallisen syöpäkeräyksen joka toteutetaan lipas- ja listakeräyksenä ovelta ovelle 19.4.-9.5.2009. Tavoitteena on toteuttaa keräys vapaaehtoisvoimin ja saada kerättyä yhteensä 200.000 euroa.

 

Satakunnan Oma Syöpäkeräys on ehdottanut, että Jämijärven kunta osallistuisi keräykseen 10 sentillä/asukas tai muulla parhaaksi katsomallaan summalla.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunta osallistuu Satakunnan Oma Syöpäkeräykseen 10 sentillä / asukas eli 210, 30 eurolla.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

106 §            MAANVUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN / KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

 

Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän purkamista koskevassa sopimuksessa sovitaan kuntayhtymän omistamien vuokratonteilla sijaitsevien terveysasemarakennusten ja omalla tontilla sijaitsevan pääterveysaseman omistuksen siirtämisestä kunkin rakennuksen sijaintikunnalle. Siirto suoritetaan ilman kuntayhtymälle tulevaa vastiketta siten, että jäsenkuntien kesken suoritetaan tarvittava taloudellinen tasaus siirtyvän kiinteistön arvon ja jäsenkunnan kuntayhtymäosuuden erotuksen perusteella loppuselvityksen yhteydessä.

 

Tonttien vuokrasopimusten osalta on laadittu purkusopimukset. Liitteenä nro 106.1 on sopimus maanvuokrasopimuksen purkamisesta Jämijärven kunnan kanssa.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan oheisen liitteen mukaisen maanvuokrasopimuksen purkamissopimuksen.

 

Päätös:

 

 

 

 

 


                                            Sivistyslautakunta 22 §                          24.3.2009

 

107 §            ATERIOIDEN HINTA SIVISTYSTOIMEN ALAISISSA LAITOKSISSA

 

 

 

    Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 ')

    työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen,      kouluaterian luontoinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvojen ja

              enin­tään omakustannushinnan mukainen korvaus.

 

              Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan   pääasiassa muil­le kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikus­tannuksineen ja arvonlisävero.

 

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2009 noudatettavista luontoisetu­jen laskentaperusteista antaman päätöksen 24.11.2008/         Dnro 1813/32/2007  /13 ':n mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilö­kuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravinto-edun raha-arvona pidetään  4,13  euroa ateriaa kohden. Valvonnan yhteydessä saaman ruokailun ravinto-edun arvo on  3,30 euroa ateriaa kohden.

 

VES:n perusteella korvausten laskentaperusteena käytetään seuraavia kustannuksia: ravintoaineet (sisältää arvonlisäveron), palkat (myös sijaiset), sosiaalikulut (myös sijaiset). Kustannukset valmistettua ateriaa kohden laskien jäävät alle ravinto-edun raha-arvon.           

 

Ehdotus:                           Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle,

              1) että kunnan omalle, muulle kuin valvovalle opetushenkilökunnalle myytävien aterioiden hintana ajalta 1.1. -                31.12.2009 peri­tään ravinto-edun raha-arvon mukainen hinta 4,13 euroa  ateriaa kohden ja

 

2) että koulujen, päiväkodin ja esiopetuksen valvonnan yhteydessä saa­man verotuksessa luontaisetuna huomioitavan ravinto-edun arvo on 3,30 euroa ateriaan kohden,

 

3) että kunnan omalle, muulle kuin valvovalle koulujen, ryhmiksen ja päiväkodin henkilökunnalle verotuksessa luontaisetuna huomioitavan ravinto-edun arvo on 4,13 ja

 

              4) että vierailijoilta perittäväksi hinnaksi määrätään sama kuin kunnan muul­ta henkilökunnalta perittävä hinta.

 

Päätös:                             Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                                          -----

 

KH 107 §

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan ehdotuksen.

 

Päätös:          

 

 

 

                  


                                          Sivistyslautakunta 23 §             24.3.2009

 

108 §            VARHAISKASVATUSKESKUS

 

 

                      Taustaa:

                                            Palokosken koulun oppilasmäärä kasvaa  ja Tykköön koulun oppilasmäärä puolestaan vähenee.

 

                      Hautomo:

Varhaiskasvatuskeskus toteutetaan siten, että Palokosken, Suurimaan ja Tykköön alueelta siirretään Tykköölle 1-2-luokat ja Palokoskelle ja Suurimaalle luokat 3.-6. elokuussa 2009 alkaen. Tykköön 3-6 luokkalaiset siirretään Suurimaan kouluun.

 

Tykköön koulusta muodostuu näin ”Varhaiskasvatuskeskus”, jonka työnimenä on ollut  ” Hautomo”.  Tykköön koululla jatkuu esikoulutoiminta, kuten tähänkin saakka. Koulun nimenä on edelleen Tykköön koulu.

 

                      Palokosken koululla on kaksi opettajaa ja luokat 3-4 ja 5-6

                      Suurimaan koululla on kaksi opettajaa ja luokat 3-4 ja 5-6.

 

                      Opettajat:

                                            Lähtökohtana on, että opettajat pysyvät omilla kouluillaan.

                                            Suurimaa     Hannu Anttila ja Marja Koivisto

                                            Tykköö         Anja Hinttu ja Pia Vehviläinen

                                            Palokoski     Timo Vehviläinen ja Elina Joensuu

 

Opettajille on kuitenkin muutoksia tulossa työn kuvan muuttumisen myötä.  Tykköön koululla tuntikehys pienenee jonkin verran.  Englannin opetustuntien määrä Suurimaan ja Palokosken kouluilla tulee arvioitavaksi.

 

 

Pääskyn päiväkodilla on myös eskariryhmä, joka säilyy entisellään. Erityisesti kokopäivähoitoa tarvitsevat lapset ovat olleet Pääskyn päiväkodilla. Erityisopettaja Maarit Rantanen ja KELTO Susanna Luomaniemi toimivat linkkinä varhais-kasvatuksen ja perusopetuksen välillä.

 

                      Siirtymävaihe:

Siirtymävaiheessa hankala tilanne niillä lapsilla, jotka ovat lukuvuonna 2008-2009 ensimmäisellä luokalla. Heille tulee siirto Palokoskelta ja Suurimaalta Tykköön koululle toiselle luokalle ja sitten takaisin omaan lähikouluun.

 

                      Kuljetukset:

Koulukuljetusten määrä, kustannukset saattavat kasvaa hieman ja aikataulutukset todennäköisesti muuttuvat.  Esikoululaiset on tosin tähänkin saakka kuljetettu Tykköön koululle.

 

Ehdotus:                            Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Varhaiskasvatuskeskus aloittaa toimintansa Tykköön koululla 1.8.2009 lukien siten, että Palokosken ja Suurimaan 1-2 luokkalaiset oppilaat kuljetetaan Tykköölle. Tykköön koulun 3-6 luokkalaiset oppilaat kuljetetaan Suurimaan koululle.

 

Päätös:                              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                      -----

 

KH 108 §

Varhaiskasvatuskeskus on mukana valtuuston v. 2009 hyväksymässä talousarviossa ja valtuusto hyväksynyt sen yhdeksi sivistystoimen avaintulokseksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                             

 

 

 


                                            Sivistyslautakunta 25 §                          24.3.2009

 

109 §            RYHMÄPERHEPÄIVÄKODEN TILAT 1.8.2009 ALKAEN

 

 

Ryhmäperhepäiväkodin tilat Kiinteistö Oy Hepohelmessä ovat siirtymässä muuhun käyttöön. Tilat ovat muutenkin päivähoitotoiminnalle epäkäytännölliset. Päivähoitohenkilöstö on selvittänyt tilaratkaisuja toiminnan jatkamiseen. Tutkittuaan Törmälän ja Lammikon tiloja, he ovat päätyneet siihen, että Lammikon talon tyhjäksi jäänyt alakerta soveltuisi tietyin korjauksin parhaiten ko. tarkoitukseen. Lammikon kiinteistö sijaitsee sopivasti Jämijärven keskuskoulun ja pelikenttien sekä ulkoilupuiston läheisyydessä. Yläkerrassa toimii Nuorisovintti. Törmälän kiinteistössä toimii kunnanviraston toimistoja ja kokoustila, joka on myös VPK:n käytössä voimassa olevalla sopimuksella.

 

Ehdotus:                                 Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Lammikon kiinteistön tontti aidataan ja alakerran tyhjiksi jääneet toimistotilat kunnostetaan ryhmäperhepäiväkotitoiminnalle sopiviksi kesän aikana, jotta toiminta voidaan aloitta syksyllä 2009.

 

Päätös:                                  Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                   ----

 

 

KH 109 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan ehdotuksen

 

Päätös: