JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2009

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

22 §       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   

23 §       Pöytäkirjan tarkastajien valinta

24 §       Varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta                    

25 §       Yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen  

26 §       Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen hyväksyminen                   

27 §       Eron myöntäminen vapaa-aikalautakunnan varajäsenyydestä / Hanna Huvio        

28 §       Satakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen             

29 §       Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

30 §       Muut mahdollisesti esille tulevat asiat        

                                           

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 27.3.2009 kello 09.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 18.3.2009

                     

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 2/2009

Kunnanvaltuusto                                Laatimispäivämäärä: 13.1.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 23.3.2009 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

22 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

23 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

24 §    VARSINAISEN TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA.

25 §    YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

26 §    POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN 
          PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

27 §    ERON MYÖNTÄMINEN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ/
          HANNA HUVIO  

28 §    SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 

29 §    ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT.

30 §    MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2009                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

23.3.2009 kello 19.00 –

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Alarotu Yrjö

Huhtanen Pasi

Jokela Satu

Jokisalo Kari

Koskensalo Matti

Kujansuu Anneli

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leppihalme Matti

Mansikkamäki Kati

Mäntylä Tapio

Pitkänen Anneli

Rajalahti Tapio

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Sjöman Miia

Sorvali Timo

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 22-

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Pitkänen     Tapio Rajalahti                       Esa Ala-Karvia

§§ 1-4

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   27.3.2009

Allekirjoitukset

 

 

Matti Koskensalo                     Pasi Huhtanen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   27.3.2009

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


                     

 

 

22 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 17.3.2009 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 19.3.2009 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 19.3.2009. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 17.3.2009. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

Päätös:                             

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:       

 

 

 

 

 

 

 


                                            Tarkastuslautakunta         2.2.2009

 

24 §              VARSINAISEN TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA

 

                                            Tilintarkastustarjoukset vuosien 2009 -2012 toimikautta vastaavalta ajalta oli pyydetty suljettuna kirjeenä

30.1.2009 mennessä.

 

                                            Määräaikaan mennessä vastauksia oli saapunut ainoastaan yksi.

 

                                            Tarkastuslautakunta avasi suljetun vastauskirjeen kokouksessa. Tarjouksen jätti vain Oy Audiator Ab.

 

Päätös:                              Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy JHTT-yhtiesö Oy Audiator Ab:n tarjouksen siten, että vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi valitaan JHTT-, HTM-tilintarkastaja Risto Pohjanpiiri.

 

                                            ------

 

KV 24 §

 

Päätös:       

 

 

 

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   § 69              23.2.2009

 

 

25 §              YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt 31.3.2009 § 32 yhteistoiminta-alueen muodostamiseen liittyen yhteistoimintasopimuksen, jolla on sovittu yhteisen toimielimen asettamisesta sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamista varten.

 

Asetettava perusturvalautakunta toimii sopimuskuntien puolesta ns. tilaajalautakuntana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

 

Valtuuston käsittelyn jälkeen yhteistoimintasopimukseen on tullut muutostarpeita ja PoSan tilapäinen johtokunta päätti 26.1.2009 § 19 esittää jäsenkuntien valtuustoille uusitun yhteistoimintasopimuksen hyväksymistä.

 

Yhteistoimintasopimukseen on tehty perusturvalautakunnan tehtäviä, ratkaisuvaltaa sekä läsnäolo-oikeutta koskevia muutoksia.

 

Uusittu yhteistoimintasopimus on esityslistan liitteenä nro 69.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy yhteistoimintasopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

KV 25 §

 

Päätös:

 

 

 

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   70 §              23.2.2009

 

26 §              POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 31.3.2008 § 23 hyväksynyt Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen. Valtuuston käsittelyn jälkeen on ilmennyt useita seikkoja, joiden vuoksi perussopimusta tulee muuttaa. Muutokset koskevat mm. ympäristöterveydenhuollon taseyksikön perustamista, ympäristö- ja terveyslautakunnan asettamista, oikaisuvaatimuslautakunnan asettamista ja liikelaitoskuntayhtymän osajäsenyyttä.

 

PoSan tilapäinen johtokunta on valmistellut asiaa ja 26.1.2009 § 19 päättänyt esittää jäsenkuntien hyväksyttäväksi uusitun perussopimuksen ja siihen liittyvän osajäsenyyttä koskevan liitesopimuksen. Liite nro 70.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän

perussopimuksen ja siihen liittyvän osajäsenyyttä koskevan liitesopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

KV 26 §

 

Päätös:

 

 

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   81 §              16.3.2009

 

27 §              ERON MYÖNTÄMINEN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ / HANNA HUVIO

 

 

                                            Hannan Huvio on anonut eroa vapaa-aikalautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.      myöntää Hanna Huviolle eron vapaa-aikalautakunnan varajäsenyydestä ja

2.      nimeää hänen tilalleen varajäsenen vapaa-aikalautakuntaan

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 

KV 27 §

 

Päätös:

 

 

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   82 §              16.3.2009

 

28 §              SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

Satakunnassa tapahtuu kuluvan valtuustokauden aikana useita kuntaliitoksia. Kuntien määrän vähetessä ja keskimääräisen asukasluvun kasvaessa myös maakuntavaltuuston kokoonpano muuttuu.

 

Toimintansa päättävän kunnan valtuutetuille ei enää ole toimivaltaa maakuntavaltuustossa. Toisaalta laajentuneen kunnan tai uuden perustettavan kunnan on saatava asukaslukuaan vastaava edustus maakuntavaltuustoon.  Kunta saa valtuustoon yhden jäsenen alkavaa 4000 asukasta kohden.

 

Satakuntaliiton maakuntahallitus on kokouksessaan 2.2.2009 11 § päättänyt esittää jäsenkunnille liiton perussopimuksen muuttamista siten, että vireillä olevat muutokset kuntarakenteeseen otetaan huomioon. Samalla on tarkoitus lisätä perussopimukseen kohtia, jotka selkeyttävät menettelyä kuntarakenteen muuttuessa valtuustokauden aikana.

 

Kuntia on pyydetty käsittelemään perussopimuksen muutokset 30.4.2009 mennessä.

 

Satakuntaliiton muutetun perussopimuksen luonnos on liitteenä nro 82.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakuntaliiton muutetun perussopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

                                         

 

 

KV 28 §

 

Päätös:


 

 

 

 

 

 

                     

 

29 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

                      OTETTAVAT ASIAT

 

                    

 

 

 

 

30 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT