JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

Ennen kokouksen alkua klo 18.45 tutustuminen VPK:n tilaan Raharinteellä

 

 

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 16.6.2014 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

22 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

23 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

24 § Vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus

25 § Arviointikertomus vuodelta 2013

26 § Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteiden hyväksyminen

27 § Talouden toteutuminen 1.1.-30.4.2014

28 § Kirkonseudun asemakaavan muutos

29 § Keskuskoulun investointimäärärahan käyttötarkoituksen muutosesitys

30 § Jämin keskusalueen asemakaavan muutos

31 § Jämin harjumökkialueen asemakaava

32 § Jämin harjukaava-alueen rakennustapaohjeet

33 § Maankäyttösopimus koskien Jämin harjukaava-aluetta

34 § Jämi Areenan kauppakirjan hyväksyminen

35 § Tuulenpesän asemakaava

36 § Tuulenpesän asemakaava-alueen rakennustapaohjeet

37 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

38 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

                     

 

                                           

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 19.6.2014 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 10.6.2014

                     

                                                                                                  

 

Matti Leppihalme

valtuuston puheenjohtaja

                     

 

                                                                                                


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 3/2014

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 9.6.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 16.6.2014 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuoneessa

Käsiteltävät asiat


Ennen kokouksen alkua klo 18.45 tutustuminen VPK:n tilaan Raharinteellä

 

22 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

23 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

24 §  VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 

25 §   ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 

26 §   SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN PERUSTEIDEN          HYVÄKSYMINEN 

27 §   TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-30.4.2014 

28 §   KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

29 §   KESKUSKOULUN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖTARKOITUKSEN          MUUTOSESITYS  28

30 §   JÄMIN KESKUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

31 §    JÄMIN HARJUMÖKKIALUEEN ASEMAKAAVA 

32 §   JÄMIN HARJUKAAVA-ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET 

33 §   MAANKÄYTTÖSOPIMUS KOSKIEN JÄMIN HARJUKAAVA-ALUETTA 

34 §   JÄMI AREENAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

35 §    TUULENPESÄN ASEMAKAAVA 

36 §   TUULENPESÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET 

37 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT 

38 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

 

                                                                 

 

MATTI LEPPIHALME                                                

Matti Leppihalme                                         Esa Ala-Karvia

 

 

 

                                           

 

22 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 10.6.2014 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu –lehdessä ja Seutulehti UutisOiva-lehdessä 12.6.2014. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 10.6.2014.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                           

Päätös:                             

 

 

 

                     

 

                     

 

 

 

23 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:

 

                                           


                                            Kunnanhallitus               83 §              31.3.2014

                                            Tarkastuslautakunta       7 §                20.5.2014   

 

24 §              VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

 

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus, talousarvion toteutumisvertailu sekä tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma liitetietoineen.

 

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös liitteineen.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

 

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 83.1.

 

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2013 oli positiivinen 354 706,85 euroa. Tilikauden ylijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin

19 183,65 euroa. Lainat lisääntyivät vuoden aikana

1979,89 euroon/asukas (v. 2012 1668,10 €/asukas).

 

Maksuvalmius oli vuoden aikana kohtalainen ja sen vuoksi kunnalla ei ollut tilinpäätöksessä lyhytaikaista lainaa.

                                                                                      

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2013. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 19 183,65 euroa ylijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

Tarkastusltk 7 §                KunL 75 §:n mukaan tilintarkastaja antaa kunnanvaltuustolle tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille myöntää vastuuvapaus                 

                                            Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2013.

 

Päätös:                              Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2013.

 

                                            -----

 

KV 24 §                              Vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus on liitteenä nro 83.1.                                  

Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 24.1.

 

Ehdotus:                           Valtuusto hyväksyy vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myöntää kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilivuodelta 1.1.-31.12.2013.

 

Päätös:

 

 


 

25 §                ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

 

                       

Tarkastusltk 8 §                Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 71 §:n mukaan arvioida, ovatko kunnanvaltuuston vuoden 2012 talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

 

Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2013 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuodelta 2013.

 

                                            Luonnos arviointikertomukseksi esitellään kokouksessa.

 

Päätös:                              Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointikertomuksen ja päätti lähettää sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

 

                                                                                

                                            ------

 

 

 

KV 45 §                             Vuoden 2013 arviointikertomus liitteenä nro 25.1.

 

Ehdotus:                           Valtuusto käsittelee tarkastuslautakunnan hyväksymän arviointikertomuksen vuodelta 2013.

 

Päätös:       

 
                                            Kunnanhallitus               119 §            26.5.2014

 

26 §         SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN PERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN

 

Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteista (13§).

 

Valtuuston perusteista päättäessään se sitovasti ohjaa kunnanhallitusta sen hoitaessa sisäsitä valvontaa ja riskien hallintaa.

 

Valtuuston päätettyä sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteista annetaan tarkemmat menettelytapaohjeet sisäisen valvonnan ja riskien valvonnan järjestämiseksi, toimeenpanon valvomiseksi ja raportoimiseksi.

 

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet Jämijärven kunnassa on liitteenä nro 119.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 26 §                            

 

Ehdotus:                           Valtuusto hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

 

 


                                            Kunnanhallitus               128 §            26.5.2014

 

27 §         TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-30.4.2014

 

Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2014. Liite nro 128.1.

 

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 33,3 %. Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisen vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-30.4.2014 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 27 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-30.4.2014 tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

 


Kunnanhallitus                                     24 §              23.1.2012

                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta       5 §                2.2.2012

                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta       6 §                2.2.2012     

                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta       16 §              23.8.2012

                                            Kunnanhallitus                                     217 §            17.9.2012

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta       28 §              12.9.2013

                                            Kunnanhallitus                                     260 §            7.10.2013

                                            Kunnanhallitus                                     129 §            26.5.2014

 

28 §              KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

Kunnanhallitus 23.1.2012 § 24

24 §              ESITYS KAAVAMUUTOKSEKSI / MTK JÄMIJÄRVI

 

Maataloustuottajien Jämijärven yhdistys hakee kaavamuutosta omistamalleen Honkasen tontille RN:o 2:40 eli vanhalle meijerin-tontille.

Nykyisellään tontin kaavamerkintä on RM ja se haluttaisiin muuttaa AL:ksi. Karttaliite nro 24.1.

Perusteluna on nykyisen kaavamerkinnän epäkäytännöllisyys tontin sijaintiin ja käytännöllisempään rakennusmuotoon nähden.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää, että kaavamuutosesitystä viedään eteenpäin ns. Tuulenpesän asemakaavan laadinnan rinnalla.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 2.2.2012 § 5

 

5 §                ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 11, TONTTI NRO 1

Maataloustuottajien Jämijärven yhdistys hakee kaavamuutosta kortteliin 11 (liite 5.1). Suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava. Asemakaavassa tontti 11/1 on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM).

                                            Kaavamerkintä halutaan muuttaa RM-alueesta AL-alueeksi, asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi.

 

                                            Asemakaavamuutoksen tavoitteena on luoda korttelista vetovoimainen ja houkutteleva. Kunnanhallitus on käsitellyt kaavamuutosasiaa kokouksessaan 23.1.2012 § 24 (liite 5.2).

 

Päätösehdotus:               Kaavamuutos toteutetaan samanaikaisesti Tuulenpesän asemakaavan laatimisen yhteydessä, omana, erillisenä kokonaisuutena.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

Kaavamuutoksen vireille tulosta kuulutetaan samanaikaisesti Tuulenpesän kaavan kanssa.

                                            -----

                                      

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 2.2.2012 § 6

6 §                ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 7

 

Tapio ja Esko Ala-Peijari hakevat kaavamuutosta kortteliin 7. Kaavamuutosta haetaan yhden uuden rakennuspaikan lisäämiseksi nykyisin voimassa olevaan kaavaan (liite 6.1).

Kortteli 7 on esitetty kaavamerkinnällä AO, erillispientalojen korttelialue. Kortteli 7 sijaitsee Kirkkotien ja Aroniementien välittömässä läheisyydessä.

 

Päätösehdotus:               Kaavamuutos toteutetaan samanaikaisesti korttelin 11 kaavamuutoksen yhteydessä.

 

Päätös:                              Kaavamuutos toteutetaan samanaikaisesti korttelin 11 kaavamuutoksen yhteydessä, omana erillisenä kokonaisuutena.

 

                                       Kaavamuutoksen vireille tulosta kuulutetaan samanaikaisesti Tuulenpesän kaavan kanssa.

                                           

                                            -----

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 23.8.2012 § 16

 

                                       Kirkonseudun asemakaavaan on esitetty muutoksia kortteleissa 11 ja 7 Muutosesitykset ovat lähtöisin tonttien omistajien taholta. Edellä mainittujen korttelien lisäksi on tullut esille myös muita asemakaavan muutostarpeita kortteleihin 5, 9, 10 ja 15.

 

Päätösehdotus:               Esitetään kunnanhallitukselle, että kirkonseudun asemakaavaan esitetyt muutokset toteutetaan samanaikaisesti Tuulenpesän asemakaavan laatimisen yhteydessä, omana, erillisenä kokonaisuutena.

 

                                       Lisäksi kunnanhallitukselle esitetään että;

1.    Kunnanhallitus kuuluttaa kaavamuutoksen vireille tulosta.

2.    Kunnanhallitus asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavamuutosluonnoksen nähtäville

3.    Kunnanhallitus järjestää MRL 66 §:n ja MRA 26 §:n mukaisen viranomaisneuvottelun sekä pyytää asemakaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                          -----

 

Kunnanhallitus 17.9.2012 § 217

KH 217 §                           Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä

                                            nro 217.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

Aluearkkitehti Ilmari Mattila oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

-----

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 12.9.2013 § 28

                                       ● Kirkonseudun asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä 3.10.2012 -1.11.2012 välisen ajan. Nähtävillä oloaikana maanomistajilla, kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla oli mahdollisuus jättää muistutuksia tai kommentteja kaavaluonnoksesta. Määräaikaan mennessä muistutuksia ja kommentteja jätettiin 3 kpl, (liitteet 28.1- 28.3).

 

                                            ● Kaavaluonnoksesta pyydettiin ja saatiin lausunnot seuraavilta

o   Varsinais-Suomen ELY- keskus (liite 28.4)

o   Satakuntaliitto (liite 28.5)

o   Satakunnan museo (ei lausuntoa)

o   Jämijärven kunnan tekninen lautakunta (liite 28.6)

                                      

● Kirkonseudun kaavamuutoksen viranomaisneuvottelu käytiin 14.5.2013 Porin ELY- keskuksessa (liite 28.7).

 

Päätösehdotus:           Maankäyttö- ja asuntotoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus asettaa Kirkonseudun kaavamuutosehdotuksen nähtäville alkuperäisessä muodossaan (luonnos). Lisäksi esitetään, että kunnanhallitus pyytää kaavamuutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

 

Päätös:                          Hyväksyttiin päätösehdotus seuraavin muutoksin:

-          Kortteli 11, kaavamerkintä muutetaan AL:stä AP:ksi

-          Kortteli 15, tontilta 10 poistetaan kaavamerkintä sr

-          Kortteli 5, kaavamerkintä muutetaan AO:sta AP:ksi

-          Kortteli 7, tarkistetaan uuden rakennuspaikan rakennusalueen rajaus

                                       -----

 

KH 260 §                           Kaavaselostus ja kaavaehdotus ovat liitteenä nro 260.1.

                                            Vastineet lausuntoihin ja kannanottoihin on liitteenä nro 260.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus asettaa Kirkonseudun kaavamuutosehdotuksen nähtäville ja pyytää kaavamuutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaisilta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

                                            -----

 

KH 129 §                           Kirkonseudun asemakaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä

15.11.-16.12.2013 välisen ajan ja lausunnot on pyydetty 16.12.2013 mennessä. Vastineet lausuntoihin ovat liitteenä nro 129.1. Muistutuksia kaavaehdotukseen ei tehty.

 

Kirkonseudun asemakaavamuutosehdotus kaavakarttoineen on liitteenä nro 129.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kirkonseudun asemakaavamuutoksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 28 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto hyväksyy kirkonseudun asemakaavamuutoksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

 

 

 

                     
Tekninen lautakunta      25 §              20.5.2014

                                            Kunnanhallitus               131 §            26.5.2014

29 §              KESKUSKOULUN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOSESITYS

 

Kunnan investointisuunnitelmassa on keskuskoulun lännen puoleisten ikkunoiden uusimiseen varattu 50 000 euron määräraha vuodelle 2014.

Alkuvuodesta 2014 keskuskoululla on ilmennyt jonkin verran ongelmia betonilattian alapuolisissa jätevesiviemäreissä sekä ilmastointilaitteiden automatiikassa (alakeskukset 4 kpl).

 

Vuonna 1969 valmistuneen Keskuskoulun valurautaiset jätevesiviemäriputket ovat alkuperäisiä. Suurin ongelma on halkaisijaltaan V 150 pääviemärilinjan ajoittainen tukkeutuminen.

Tekninen toimisto on pyytänyt sähköpostitse usealta viemärijärjestelmien saneerauksia tekevältä yritykseltä tarjouksen viemäreiden kuvauksesta, kuntoarvioraportista ja mahdollisesta saneerauksesta. Ainoastaan yksi yritys antoi hinnan saneeraustyöstä (€/m), hinta on erittäin korkea. Onkin syytä teettää ensin perusteellinen viemäreiden kuvaus, kuntoarvio ja toimenpide-ehdotus. Kuntoarvion ja toimenpide- ehdotuksen perusteella pyydetään uudet tarjoukset. Lopullinen jätevesiviemärin saneeraushinta saadaan vasta tarjousten jälkeen.  

 

Keskuskoulun ilmastointilaitteiden automatiikkalaitteita on uusittu remontin yhteydessä 1996. Laitteiden kehitys on kuitenkin tuosta ajasta kehittynyt huimasti. Keskuskoulun nykyiseen automatiikkalaitteistoon ei ole saatavilla enää varaosia, muuta kuin joistakin vanhoista, puretuista laitteista (mm. piirikortit). Olemassa oleva ja uusi tekniikka eivät ole myöskään yhteensopivia joten alakeskukset tulee vaihtaa yhdellä kerralla.

Automatiikkalaitteiston saneerauksesta on pyydetty tarjous Schneider Electric Buildings Finland Oy:ltä, tarjous liitteenä 25.1.

 

Päätösehdotus:               Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että keskuskoulun ikkunoiden uusimiseen varattu määräraha voitaisiin kohdentaa jätevesiviemärin ja ilmastointiautomatiikan saneeraustöihin.

 

Päätös:                               Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                                                

                                             -----

 

KH 131 §                           

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 29 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.

 

Päätös:

 

 


                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta       14 §              23.8.2012

                                            Kunnanhallitus                                     220 §            17.9.2012

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta       29 §              12.9.2013

Kunnanhallitus                                     263 §            7.10.2013

                                            Kunnanhallitus                                     132               26.5.2014

30 §              JÄMIN KESKUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 23.8.2012 § 14

14 § JÄMIN KESKUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Jämin keskusalueen asemakaavan muutostyö käynnistyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella, joka oli nähtävillä 20.8.- 18.9.2009 välisenä aikana. Asemakaavamuutoksen laatii Suunnittelutalo S. Anttila Oy, yhteyshenkilönään arkkitehti Esko Räntilä. Suunnittelutalo S Anttila on laatinut asemakaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi.

 

Päätösehdotus:               Esitetään kunnanhallitukselle, että se asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville kunnanilmoitustaululle 30 vuorokauden ajaksi sekä varaa kaikille kaavaan osallisille mahdollisuuden esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Lisäksi esitetään, että kunnanhallitus pyytää tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

 

Päätös:                              Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia esitteli asemakaavaluonnoksen.

                                            Hyväksyttiin asemakaavaluonnos.

                                      

                                            Ilmari Mattila poistui esteellisenä tämän pykälän ajaksi kokouksesta.

 

Kunnanhallitus 17.9.2012 § 220

 

KH 220 §                           Jämin keskusaleen asemakaavamuutos ilmenee esityslistan liitteestä nro 220.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 12.9.2013 § 29

                                       ● Jämin keskusalueen asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä 3.10.2012 -1.11.2012 välisen ajan. Nähtävillä oloaikana maanomistajilla, kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla oli mahdollisuus jättää muistutuksia tai kommentteja kaavaluonnoksesta. Määräaikaan mennessä muistutuksia ja kommentteja ei tullut.

 

                                            ● Kaavaluonnoksesta pyydettiin ja saatiin lausunnot seuraavilta

o   Varsinais-Suomen ELY- keskus, alueiden käyttö, ei lausuntoa

o   Varsinais-Suomen ELY- keskus, liikenne ja infra, ei lausuntoa

o   Satakuntaliitto, ei lausuntoa

o   Satakunnan museo (liite 29.1)

o   Tykistöprikaatin Esikunta ja LSSLE (liite 29.2)

o   Metsähallitus (liite 29.3)

o   Jämi- Säätiö (liite 29.4)

o   Jämijärven kunnan tekninen lautakunta (liite 29.5)

                                      

● Jämin keskusalueen asemakaavan muutoksesta käytiin viranomaisneuvottelu 14.5.2013 Porin ELY- keskuksessa (liite 29.6).

 

Päätösehdotus:               Maankäyttö- ja asuntotoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus asetta Jämin keskusalueen asemakaavamuutosehdotuksen nähtäville ja pyytää kaavamuutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

                                        

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus seuraavin muutoksin;

-          kaavaehdotukseen lisätään rullasuksirata

-          Hiihtotunnelin ja Areenan parkkipaikan välinen tiealue merkitään pihakaduksi.

 

                                       -----

 

KH 263 §                           Kaavaehdotus esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus asettaa Jämin keskusalueen asemakaavamuutosehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää kaavamuutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

 

                                            -----

 

KH 132 §                           Jämin keskusalueen asemakaavamuutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 15.11.-16.12.2013 välisen ajan.

Lausunnot on pyydetty 16.12.2013 mennessä.

Asemakaavaselostus kaavakarttoineen on liitteenä nro 132.1.

Nähtävilläoloajan jälkeen tehdyt muutokset ja vastineet lausuntoihin ovat liitteenä nro 132.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämin keskusalueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 30 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto hyväksyy Jämin keskusalueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

 

 


Maankäyttö- ja asuntotoimikunta       27 §              12.9.2013

                                            Kunnanhallitus                                     257 §            7.10.2013

                                            Kunnanhallitus                                     98 §              14.4.2014

                                            Kunnanhallitus                                     142 §            9.6.2014

31 §              JÄMIN HARJUMÖKKIALUEEN ASEMAKAAVA 

                     

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on laatinut Jämin Harjumökkialueen asemakaavaluonnoksen (liite 27.1) ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän (MRL 63§) osallistumis- ja arviointisuunnitelman (liite 27.2).

Jämin harjumökkialueen asemakaavasta on pidetty viranomaisneuvottelu 14.5.2013 josta muistio liitteenä (liite 27.3).

 

Päätösehdotus:               1. Tutustutaan aluearkkitehti Ilmari Mattilan laatimaan asemakaavaluonnokseen ja tehdään mahdolliset muutosesitykset kaavaluonnokseen. Aluearkkitehti tekee esitetyt muutokset ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista.              

                     

  2. Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että mahdollisten asemakaavaan tulevien muutosten jälkeen kunnanhallitus kuuluttaa Jämin Harjumökkialueen asemakaavan vireille tulosta ja asettaa MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen yleisesti nähtäville. Lisäksi esitetään, että kunnanhallitus pyytää asemakaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus seuraavin muutoksin;

                                       Ilmari Mattila ja Janne Tuomisto laativat selkeät ja ehdottomat rakennustapaohjeet.

 

                                            -----

 

KH 257 §                           Jämin harjumökkialueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat liitteenä nro 257.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää kuuluttaa Jämin Harjumökkialueen asemakaavan vireille tulosta ja asettaa MRL 62:n ja MRA 30 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen yleisesti nähtäville.

Samalla kunnanhallitus pyytää asemakaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

 

                                            -----

 

KH 98 §                             Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 25.10.-25.11.2013 välisenä aikana.

Yhtään muistutusta ei jätetty.

 

Saadut lausunnot ja niiden vastineet ovat liitteenä nro 98.1.

 

Metsähallituksen edustajien kanssa käydyssä neuvottelussa 26.3.2014 päädyttiin pienentämään kaava-aluetta Metsähallituksen luontopalvelujen hallinnoiman alueen osalta. Kaavasta poistettiin tällä toimenpiteellä rivitalotontit sekä 1 vapaa-ajanasuntotontti. Kaavaa muokattiin myös siten, että alueen läpikulkevalle luontopolulle osoitettiin paikka.

 

Jämin harjumökkialueen asemakaavan selostus kaavakarttoineen on liitteenä nro 98.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää asettaa Jämin harjumökkialueen asemakaavan ehdotuksena nähtäville ja samalla pyytää asemakaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaisilta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 142 §                           Jämin harjumökkialueen asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 25.4.-26.5.2014 välisen ajan.

Lausunnot on pyydetty 20.5.2014 mennessä.

                                            Asemakaavaselostus kaavakarttoineen on liitteenä nro 142.1.

                                            Vastineet lausuntoihin on liitteenä 142.2. Muistutuksia ei kaavaehdotuksesta tullut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämin harjumökkialueen asemakaavan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV  31 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto hyväksyy Jämin harjumökkialueen asemakaavan oheisen liitteen mukaisesti.         

 

Päätös:

 

                                                                
Kunnanhallitus               143 §            9.6.2014

32 §              JÄMIN HARJUKAAVA-ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET

 

Aluearkkitehtivastaava Ilmari Mattila on laatinut Jämin harjumökki asemakaava-alueen rakennustapaohjeet.

Rakennustapaohjeet ovat liitteenä nro 143.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämin harjumökki asemakaava-alueen rakennustapaohjeet oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

KV 32 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto hyväksyy Jämin harjumökki asemakaava-alueen rakennustapaohjeet oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

 

 


                                            Kunnanhallitus               144 §            9.6.2014

33 §              MAANKÄYTTÖSOPIMUS KOSKIEN JÄMIN HARJUKAAVA-ALUETTA

 

Yhdessä Metsähallituksen kanssa on valmisteltu maankäyttösopimusta koskien Jämin harjualueen asemakaava-aluetta.

 

Maankäyttösopimuksella Metsähallitus osallistuu ko. kaava-alueen kunnallisteknisiin kustannuksiin.

Alueen tiestö ja valaistus maksaa kustannusarvion mukaan yhteensä 94 000 € (alv 0 %).

 

Viemärin osalta kunta saa kustannukset liittymämaksuina, joten se on jätetty pois laskennasta.

 

Metsähallitus tontin vuokraajilta tontin vuokraamisen yhteydessä maankäyttösopimuskorvausta 4 000 €, jonka Metsähallitus tilittää edelleen kunnalle. Mikäli kaikki tontit tulevat jossain vaiheessa vuokratuiksi, saa kunta maankäyttösopimuskorvauksia yhteensä 72 000 euroa. Luonnos maankäyttösopimukseksi on liitteenä nro 144.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Metsähallituksen ja Jämijärven kunnan välisen maankäyttösopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 33 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto hyväksyy Metsähallituksen ja Jämijärven kunnan välisen maankäyttösopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

 

 


                                            Kunnanhallitus               145 §            9.6.2014

34 §              JÄMI AREENAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN

 

Jämijärven kunnanvaltuusto päätti Jämi-säätiön rahoitusjärjestelyn käsittelyn yhteydessä 26.8.2013 § 60 antaa kunnanhallituksen tehtäväksi käynnistää valmistelut Jämi Areenan siirtämiseksi Jämijärven kunnan omistukseen.

Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 16.9.2013 § 239 työryhmän valmistelemaan asiaa.

Työryhmä kokoontui 2 kertaa ja työryhmän päätösten pohjalta on laadittu kauppakirjaluonnos. Kauppakirjaluonnoksen on laatinut Asianajotoimisto Timo Kokemäki yhdessä työryhmän pj:n Esa Ala-Karvian kanssa.

 

Kauppakirjaluonnos on liitteenä nro 145.1.

 

Kauppahinta maksetaan pääosiltaan siten, että kunta ottaa vastattavakseen Länsi-Suomen Osuuspankin Areenaan kohdistuvan lainan korkoineen ja Nordean pellettilämpölaitokseen kohdistuvan lainan korkoineen.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.    hyväksyy Jämijärven kunnan ja Jämi-säätiön välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti siten, että irtaimistoluettelo liitetään kauppakirjaan kaupan allekirjoittamisen yhteydessä.

2.    antaa kauppaan liittyvät rahoitusjärjestelyt kunnanhallituksen tehtäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Antero Karppinen, Olli Seppälä ja Kari Jokisalo poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            -----

KV 34 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto

 

1.    hyväksyy Jämijärven kunnan ja Jämi-säätiön välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti siten, että irtaimistoluettelo liitetään kauppakirjaan kaupan allekirjoittamisen yhteydessä.

2.    antaa kauppaan liittyvät rahoitusjärjestelyt kunnanhallituksen tehtäväksi.

Päätös:

 

 

 


                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta       25 §              12.9.2013

Kunnanhallitus                                     146 §            9.6.2014

 

35 §              TUULENPESÄN ASEMAKAAVA

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 2.2.2012 § 3

·       Aluearkkitehti Ilmari Mattila on laatinut Tuulenpesän alueelle asemakaavaluonnoksen (liite 3.1) ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän (MRL 63§) osallistumis- ja arviointisuunnitelman (liite 3.2).

 

·       Tmi Pohjanmaan Luontotieto on tehnyt Tuulenpesän alueen luontokartoituksen (liite 3.3).

 

·       Tapani Peijari on tehnyt Tuulenpesän asemakaavateille nro 1. ja nro 2 nimiehdotukset (liite 3.4).

 

·       Tuulenpesän asemakaavaluonnos sisältää myös yksityisten maanomistajien maa-alueita. Maanomistajien kanssa on neuvoteltava kaavaan osallistumisesta (liite 3.5).

 

Päätösehdotus:              1. Tutustutaan aluearkkitehti Ilmari Mattilan laatimaan asemakaavaluonnokseen ja tehdään mahdolliset muutosesitykset kaavaluonnokseen. Aluearkkitehti tekee kaavaluonnokseen esitetyt muutokset ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista.

 

2. Hyväksytään Tmi Pohjanmaan Luontotiedon laatima luontokartoitus

 

3. Tehdään kunnanhallitukselle esitys Tuulenpesän asemakaavateiden

                                            nimistä Tapani Peijarin ehdotuksen pohjalta.

 

4. Kuulutetaan kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) yksityisten maanomistajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen.

 

5. Esitetään kunnanhallitukselle, että kunnan ja yksityisten maanomistajien välille laaditaan kaavoitussopimus kaavoitettavasta alueesta.

 

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus seuraavin lisäyksin:

-          Korttelia 102 väljennetään rakennuspaikkojen osalta.

-          Lisätään kaavaluonnokseen kevyenliikenteenväylä Juhalan alueelle.

-          Varataan katualueen leveydeksi vähintään 12 m.

-          Esitetään kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi tiennimiehdotukset; tie nro 1. Tuulialantie ja tie nro 2. Kaurapellontie

 

                                       -----

 

Kunnanhallitus 14.2.2012 § 50

 

KH 50 §                             Tmi Pohjanmaan Luontotiedon laatima luontotarkistus on esityslistan liitteenä nro 50.1. Tapani Peijarin esitys Tuulenpesän alueen asemakaavateiden nimiksi on liitteenä nro 50.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy

 

1.)  Tmi Pohjanmaan Luontotiedon laatiman luontokartoituksen

2.)  tiennimiehdotukset nro 1 Tuulialantie ja nro 2 Kaurapellontie

3.)  että neuvottelut yksityisten maanomistajien kanssa käynnistetään kaavoituksen käynnistämisestä ja kaavoitussopimuksista

4.)  että tämän jälkeen kuulutetaan kaavan vireille tulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville ja

5.)  maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esitykset korttelin nro 102, kevyenliikenteenväylän Juhalaan ja katualueen leveyden osalta huomioon otettavaksi asemakaavaluonnosta laadittaessa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 23.08.2012 § 17

 

·         Ilmari Mattila on tehnyt kaavaluonnokseen esitetyt muutokset.

 

Päätösehdotus:               Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että se kuuluttaa kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävillä olosta sekä järjestää MRL 66 §:n ja MRA 26 §:n mukaisen viranomaisneuvottelun. Lisäksi ehdotetaan, että kunnanhallitus asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

Kunnanhallitus 17.9.2012 § 218

KH 218 §                           Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä

                                            nro 218.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esityksen. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että yksityisen maanomistajan kanssa tulee neuvotella maankäyttö- ja kaavoitussopimus ennen kaavaehdotusvaihetta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

 

-----

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 12.9.2013 § 25

 

                                       Tuulenpesän asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 3.10.2012 -1.11.2012 välisen ajan. Nähtävillä oloaikana maanomistajilla, kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla oli mahdollisuus jättää muistutuksia tai kommentteja kaavaluonnoksesta. Määräaikaan mennessä ei muistutuksia tai kommentteja jätetty.

 

                                            ● Kaavaluonnoksesta pyydettiin ja saatiin lausunnot seuraavilta:

o   Varsinais-Suomen ELY- keskus (liite 25.1), alueiden käyttö

o   Varsinais-Suomen ELY- keskus (ei lausuntoa), liikenne ja infra

o   Satakuntaliitto (liite 25.2)

o   Leppäkosken Sähkö (liite 25.3)

o   Palojoen Vesiosuuskunta (ei lausuntoa)

o   Kirkonkylän Vesiosuuskunta (ei lausuntoa)

o   Jämijärven kunnan tekninen lautakunta (liite 25.4)

                                      

● Tuulenpesän kaava-alueen viranomaisneuvottelu käytiin kunnantalon kokoushuoneessa 31.5.2013. Ennen varsinaista neuvottelua tutustuttiin maastokäynnillä kaava-alueeseen.

 

● Maastokäynnin ja viranomaisneuvottelun aikana kaavaan esitettiin merkittäviä muutoksia. Liitteenä viranomaisneuvottelun muistio (liite 25.5)

 

● Viranomaisneuvottelussa käytyjen keskustelujen pohjalta (18.6.2013) maankäyttöinsinööri Janne Tuomisto teki asemakaavaluonnokseen esitetyt muutokset (liite 25.6).

 

● Kunnan ja yksityisen maanomistajan välinen maankäyttö- ja kaavoitussopimus tulee allekirjoittaa ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista.

 

 

Päätösehdotus:               Maankäyttö- ja asuntotoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus asettaa Tuulenpesän kaavan ehdotuksena nähtäville, kun yksityisen maanomistajan kanssa on maankäyttö- ja kaavoitussopimus allekirjoitettu sekä pyytää tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

                                       Lisäksi esitetään, että kunnanhallitus informoi rantaan rajoittuvan korttelin 108 maanomistajaa rakennuspaikan poistosta kaavaehdotuksesta.

                                       Kaavaan tehdyt muutokset ovat liitteessä 25.6.

 

Päätös:                              Hyväksytään päätösehdotus.

                                      

                                            -----

 

KH  262 §                          Tuulenpesän asemakaavaehdotuksen selostus sekä asemakaavaehdotus ovat liitteenä nro 262.1.

Vastineet lausuntoihin ovat liitteenä nro 262.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

 

                                            -----

 

KH 146 §                           Tuulenpesän asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 8.11.-9.12.2013 välisen ajan. Lausunnot on pyydetty 9.12.2013 mennessä. Asemakaavaselostus kaavakarttoineen on liitteenä nro 146.1.

 

                                            Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin ovat liitteenä nro 146.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Tuulenpesän asemakaavan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

KV 35  §      

 

Ehdotus:                           Valtuusto hyväksyy Tuulenpesän asemakaavan oheisen liitteen mukaisesti.

 

 

Päätös:

 

                                           


                                            Kunnanhallitus               147 §            9.6.2014

36 §              TUULENPESÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET

 

Aluearkkitehtivastaava Ilmari Mattila on laatinut Tuulenpesän asemakaava-alueen rakennustapaohjeet.

Rakennustapaohjeet ovat liitteenä nro 147.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Tuulenpesän asemakaava-alueen rakennustapaohjeet oheisen liitteen mukaisesti.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 36 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto hyväksyy Tuulenpesän asemakaava-alueen rakennustapaohjeet oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

 

 

                     

37 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                     

                     

38 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT