Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 10/2014

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 18.6.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

23.6.2014 kello 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

151 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

152 §     TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

153 §     PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

154 §     KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 16.6.2014 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO  

155 §     JÄMI AREENAN OSTOON LIITTYVÄT RAHOITUSJÄRJESTELYT 

156 §     LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY 

157 §     TEEMA-ASIAT / JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY 

158 §     YHTEISTYÖSOPIMUS JÄMI AREENAN HALLINNOIMISEKSI / JÄMI SPORTS OY 

159 §     SOPIMUS JÄMI AREENAN VUOKRAUKSESTA KIIPEILYSEINÄTOIMINTAAN 

160 §     VUOKRASOPIMUS JÄMI AREENAN KAHVILA- JA NAULAKKOTILOISTA 

161 §     KUNNAN KOTISIVUJEN UUSIMINEN / KESKUSTAN VALTUUSTOALOITE 

162 §     JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN SIIVOUSTARJOUSTEN KÄSITTELY 

163 §     SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA 

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                         Esa Ala-Karvia

 

 

 


 

 

 

150 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 

151 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ari Uusi-Rasi ja Satu Jokela.

                     

Päätös:                             

                     

                     


 

152 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-       Lounais-Suomen Aluehallintovirasto, työsuojelun tarkastuskertomus

-       Vationosuusuudistus, esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien 2015-2019 siirtymätasaus

-       Siviilipalvelukeskus, tervetuloa siviilipalvelukseen

-       Varsinais-Suomen ELY, ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen

-       Honkajoen kunta, ote sote-palveluiden ulkoistamisselvitys

-       Honkajoen kunta, ote PoSan hallintorakenteen muutos ja toiminnan kehittäminen

-       Karvian kunta, ote PoSan kehittämistarpeet

-       D-Fence turvallisuusraportti 15.5.-15.6.2014

-       Kiinteistönluovutusilmoitus

o   Jämijärvi, Halminen

 

Päätös:                             


 

153 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                     

                                            Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

                                            yhtymävaltuusto                                                          9.6.2014

                                            Viranomaisneuvottelu,

Ratiperän tuulivoimaosayleiskaava                        10.6.2014

 

Päätös:       


 

154 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 16.6.2014 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO    

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 16.6.2014.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

                      22 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

23 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

24 § Vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus

25 § Arviointikertomus vuodelta 2013

26 § Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteiden hyväksyminen

27 § Talouden toteutuminen 1.1.-30.4.2014

28 § Kirkonseudun asemakaavan muutos

29 § Keskuskoulun investointimäärärahan käyttötarkoituksen muutosesitys

30 § Jämin keskusalueen asemakaavan muutos

31 § Jämin harjumökkialueen asemakaava

32 § Jämin harjukaava-alueen rakennustapaohjeet

33 § Maankäyttösopimus koskien Jämin harjukaava-aluetta

34 § Jämi Areenan kauppakirjan hyväksyminen

35 § Tuulenpesän asemakaava

36 § Tuulenpesän asemakaava-alueen rakennustapaohjeet

37 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

38 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 16.6.2014, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                                                   


 

155 §            JÄMI AREENAN OSTOON LIITTYVÄT RAHOITUSJÄRJESTELYT

 

Valtuusto on kokouksessaan 16.6.2014 § 34 hyväksynyt Jämi Areenan kauppakirjan. Kauppahinta maksetaan pääsääntöisesti siten, että kunta ottaa vastattavakseen Jämi-säätiön Areenaan liittyneen Länsi-Suomen Osuuspankin 612 000 euron suuruisen lainan sekä pellettilämpölaitokseen 36 000 euron suuruisen Nordean lainan. Asiaan liittyvät rahoitusjärjestelyt on annettu kunnanhallituksen tehtäväksi.

 

Nordean lainan osalta on asia valmisteltu siten, että koska se on pääomaltaan varsin pieni, niin se maksetaan heinäkuun lopussa pois kunnan kassavaroilla. Tarvittaessa ko summa huomioidaan myöhemmin pyydettävissä lainatarjouksissa.

 

Länsi-Suomen Osuuspankin lainan osalta on neuvoteltu lainan siirtämisestä Jämi-säätiöltä kunnalle 1.8.2014 alkaen.

 

Neuvottelun pohjalta on saatu oheisen liitteen nro 155.1 mukainen lainatarjous.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen Länsi-Suomen Osuuspankin lainatarjouksen osana Jämi Areenan kauppaan liittyviä rahoitusjärjestelyjä.

 

Päätös:


 

156 §            LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY

 

                                            Vuoden 2014 talousarviossa on varauduttu 820 000 euron talousarviolainojen nostoon. Lainoja on nostettu tähän mennessä 200 000 euroa.

 

                                            Toisen erän nostamiseksi on pyydetty lainatarjoukset 250 000 eurosta.

                                            Tarjouspyyntö on liitteenä nro 156.1.

                                            Yhdistelmä lainatarjouksista on liitteenä nro 156.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy Länsi-Suomen Osuuspankin tarjouksen 3 kk:n euribor +0,90 %.

 

Päätös:


 

157 §            TEEMA-ASIAT / JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY

 

Matti Peurala Jämin hiihtotunneli Oy:stä tulee kunnanhallituksen kokoukseen kertomaan hiihtotunnelin huollon onnistumisesta, yhtiön taloustilanteesta ja kävijämäärän kehityksestä.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee saadun selvityksen tiedokseen.

 

Päätös:


 

158 §            YHTEISTYÖSOPIMUS JÄMI AREENAN HALLINNOIMISEKSI / JÄMI SPORTS OY

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.6.2014 § 34 hyväksynyt kauppakirjan, jolla Jämi Areena siirtyy kunnan omistukseen. Omistuksen vaihto tapahtuu 1.8.2014 alkaen.

 

Jämi Sports Oy:n kanssa on käyty neuvotteluja Jämi Areenan hallinnoinnin yhteistyösopimukseksi. Luonnos sopimukseksi on liitteenä nro 158.1.

 

Sopimukseen liittyviä hinnoitteluperiaatteita on tarkoitus päivittää 30.9.2014 mennessä. Siihen asti sopimus on hyvin samansisältöinen kuin Jämi-säätiön ja Jämi Sports Oy:n välinen sopimus on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Jämi Sports Oy:n välisen yhteistyösopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:


 

159 §            SOPIMUS JÄMI AREENAN VUOKRAUKSESTA KIIPEILYSEINÄTOIMINTAAN

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.6.2014 § 34 hyväksynyt kauppakirjan, jolla se ostaa Jämi Areenan Jämi-säätiöltä.

 

Jämi Areenassa Jämi Sports Oy harjoittaa kiipeilyseinätoimintaa, jonka varmistamiseksi on laadittu oheisen liitteen mukainen vuokrasopimus. Liite nro 159.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen Jämi Areenan vuokrauksesta kiipeilyseinätoimintaan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:


 

160 §            VUOKRASOPIMUS JÄMI AREENAN KAHVILA- JA NAULAKKOTILOISTA

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.6.2014 § 34 hyväksynyt kauppakirjan, jolla Jämi Areena siirtyy kunnan omistukseen.

 

Jämi Sports Oy:n kanssa on neuvoteltu kahvila- ja kioskitoiminnan sekä liikuntapalvelujen ja Jämi Areenan käyttövuorojen myynti- ja välitystoiminnan harjoittamisen jatkamisesta Jämi Areenan osalta.

 

Asiaan liittyvä vuokrasopimus on liitteenä nro 160.1.

 

Ehdotus:

 

 

Päätös:


 

161 §            KUNNAN KOTISIVUJEN UUSIMINEN / KESKUSTAN VALTUUSTOALOITE

 

Keskustan valtuustoryhmä teki valtuuston kokouksessa 16.6.2014 valtuustoaloitteen kunnan kotisivujen uusimisesta. Liite nro 161.1.

 

Kotisivujen lanseeraus ajoitetaan vuoteen 2015. Valmistelutyötä ja suunnittelua varten tulee perustaa eri intressipiirejä edustava työryhmä. Työryhmä olisi syytä valita mahdollisimman nopeasti, jotta se voisi kokoontua heti alkusyksystä, ensimmäisenä tehtävänään kustannusarvion laatiminen talousarviota varten. Työryhmän tehtävä voisi olla laajempikin, eli kuntamarkkinoinnin kokonaiskehittäminen (esim. tontit, Jämi).

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus nimeää kunnalle markkinointityöryhmän, jonka tehtävänä on kunnan kotisivujen uudistaminen sekä kunnan kokonaismarkkinoinnin kehittäminen.

 

Päätös:


                                            Tekninen lautakunta      33 §              17.6.2014

162 §            JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN SIIVOUSTARJOUSTEN KÄSITTELY

                     

Kunnan toimitilojen ylläpitosiivouksesta on pyydetty uudet tarjoukset 26.05.2014 mennessä ajalle 1.8.2014 – 31.7.2017. Tarjouspyynnön hakivat:

-          Kilita Puhtauspalvelut Oy

-          SHP Palvelut Ky

-          Ikaalisten Tili ja Kiinteistö Oy

-          Porin Kotipalvelu Oy

-          L&T

 

Tarjouspyynnössä tilaaja edellytti palvelun tuottajan tutustuvan kohteisiin ennen tarjouksen jättämistä.

Kohteisiin tutustumiskierrokselle osallistui 9.5.2014 klo 10.00 alkaen:

-          Kilita Puhtauspalvelut Oy / Elina Rantala

-          SHP Palvelut Ky / Paula Vaajasaari

-          Porin Kotipalvelu Oy / Jussi Välimäki

sekä kunnan edustajina kanslisti Riikka Koivumäki, vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto sekä koulun ja kirjaston osalta kanslisti Ritva Mäkinen.

 

Tarjouksen määräaikaan (26.5.2014 klo 12.00) mennessä jättivät:

-          Kilita Puhtauspalvelut Oy

-          SHP Palvelut Ky

-          Porin Kotipalvelu Oy

 

Tarjousten avauksen 26.5.2014 suorittivat kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia, vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto sekä sihteerinä toiminut kanslisti Riikka Koivumäki.

Liitteenä tarjousten avaamispöytäkirja (liite nro 33.1).

 

Jätetyt tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja suoritettiin tarjousten hintavertailu. Valintaperusteena oli siivouskohteiden ylläpitosiivousten kuukausihintojen yhteenlaskettu edullisin kokonaishinta.

Edullisimman tarjouksen jätti Porin Kotipalvelu Oy.

 

Päätösehdotus:               Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Porin Kotipalvelu Oy:n tekemän tarjouksen hyväksymistä.   

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

KH 162 §                           Tarjousten avaamispöytäkirja on liitteenä nro 162.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

 

Päätös:


 

                     

163 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA