Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 2/2014

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 5.2.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

10.2.2014 kello 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

Käsiteltävät asiat

36 §       KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

37 §       PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

38 §       TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

39 §       PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

40 §       KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 27.1.2014 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO  

41 §       POSAN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2014 

42 §       PÄÄTÖS HANKETUEN MAKSAMISESTA / JÄMIN RULLASUKSIRATA 

43 §       KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUS JA OPETUSTOIMEN MUU RAHOITUS SEKÄ KOTIKUNTAKORVAUSTEN PERUSOSAT VUONNA 2014 

44 §       PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VALTIONOSUUKSIEN TARKASTAMISESTA VUODELLE 2013 

45 §       TIEDOTTAMISEN JA MARKKINOINNIN PELISÄÄNNÖT 

46 §       KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2014 

47 §       KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 2.5.2014 JA 30.5.2014 

48 §        SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSRAPORTTI 1-11/2013 

49 §       AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE 

50 §       TILIPOISTOT VUODEN 2013 OSALTA 

51 §       POISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 

52 §       SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA 

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                         Esa Ala-Karvia

 

 

 


 

 

36 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

                     

 

 

 

 

 

37 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja Kari Jokisalo.

                     

Päätös:                             


 

 

 

 

38 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-       Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 12/2013

-       Verohallinto, maksatuserittely joulukuu 2013

-       Verohallinto, maksatuserittely tammikuu 2014

-       Asiointiliikenteen henkilömäärät

-       Karvian kunta, ote hallintoriita-asia

-       Lausunto Satakunnan maakuntaohjelman 2014-2017 luonnoksesta

-       Maaseutuvirasto, ilmoitus tuen maksamisesta

-       Finnvera, takauksen päättyminen

-       Kiinteistönluovutusilmoitus

o   Vihu, Vanharadakko

o   Jämijärvi, Narvi

 

 

Päätös:                             


 

39 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Tekninen lautakunta                            28.1.2014

PoSa johtokunta                                   30.1.2014

                                            Sivistyslautakunta                                30.1.2014

 

 

                                           

Päätös:                             


 

 

40 §              KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 27.1.2014 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO    

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 27.1.2014.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

                                            1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus      

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

3 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuodeksi 2014                

4 § Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle               5 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2013 

6 § Tykköön kylätalon katuvalot        

7 § PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2013        

8 § Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2014      

9 § Valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2014    

10 § Päivähoidon tilanneselvitys      

11 § Jämi-säätiön lainajärjestelyt      

12 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat    

13 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 27.1.2014, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:       


 

41 §              POSAN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2014

 

Perusturvalautakunta ja PoSan johtokunta ovat valmistelleet PoSan palvelusopimuksen vuodelle 2014.  

 

Palvelusopimus ilman tarkkoja tuotekortteja on liitteenä nro 41.1.

Tuotekortit ovat nähtävillä kokouksessa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee PoSan palvelusopimuksen vuodelle 2014 tiedokseen.

 

Päätös:


 

42 §              PÄÄTÖS HANKETUEN MAKSAMISESTA / JÄMIN RULLASUKSIRATA

 

Satakunnan Ely-keskus on 15.1.2014 tehnyt maksatuspäätöksen Jämin rullasuksirata-hankkeen rahoituksesta.

 

Hankepäätöksen mukaan hankkeen kustannusarvio oli 122 000 euroa. Hanke saatiin kuitenkin toteutettua haettua halvemmalla eli kokonaiskustannuksiksi tuli 106 100,37 euroa, josta tukikelpoisiksi hyväksyttiin 106 025,37 euroa. Maksatuspäätöksen mukainen EU-tuki hankkeelle on 74 217,75 € (70 %).

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee Ely-keskuksen maksatuspäätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös: 

 


 

43 §              KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUS JA OPETUSTOIMEN MUU RAHOITUS SEKÄ KOTIKUNTAKORVAUSTEN PERUSOSAT VUONNA 2014

 

Valtiovarainministeriö on myöntänyt kunnan peruspalveluiden valtionosuuden sekä päättänyt verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta sekä kotikuntakorvausten perusosista vuodelle 2014.

 

Asiaa koskeva maksuerittely on liitteenä nro 43.1.

 

 

Laskelma valtionosuuspäätöksistä ja niiden vertailu valtuuston hyväksymään talousarvioon:

 

                                            TA 2014 €     PÄÄTÖS €    ERO €

Peruspalvelujen

valtionosuus                                             6 375 699

 

- elatustuen takaisinperinnän

palautus (v. 2013 tuloksi)                         -2 562

                     

- peruspalvelujen               

valtionosuus                        6 173 000      6 373 137      +200 137

 

- Opetus- ja kulttuuri-

toimen rahoitus                   -678 000        -627 644        +50 356

 

= Valtionosuudet                 5 495 000      5 745 493      +250 493

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee Valtiovarainministeriön päätökset tiedokseen ja päättää, että niihin ei haeta muutosta.

 

Päätös:


 

44 §              PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VALTIONOSUUKSIEN TARKASTAMISESTA VUODELLE 2013

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 19.12.2013 tehnyt päätöksen opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden rahoituksen tarkistamisesta vuodelle.

 

Jämijärven kunnan osalta lopullinen päätös on 10 475 euroa parempi kuin ennakkopäätös.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:

                                           

 

 


 

45 §              TIEDOTTAMISEN JA MARKKINOINNIN PELISÄÄNNÖT

 

Valtuusto on asettanut yhdeksi kunnan ja yleishallinnon tavoitteeksi kunnan tiedottamisen ja markkinoinnin ”pelisääntöjen” luomisen ja käytäntöön saattamisen.

 

                                            ”Pelisääntöjen” luomiseksi on syytä perustaa työryhmä.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus keskustelee työryhmän perustamisesta.

 

Päätös:

46 §                KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2014

 

Kunnanvirasto on pidetty viime vuosina suljettuna kolmen viikon ajan heinäkuussa. Kunnanviraston henkilöstö on pitänyt tällöin vuosilomiaan. Tietyistä välttämättömistä toiminnoista kuten rakennustarkastus on kuitenkin huolehdittu.

 

Saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna kolmen viikon ajan 30.6.2014 alkaen kuitenkin siten, että välttämättömistä toiminnoista huolehditaan.

 

Päätös:

 

 

 


 

47 §                KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 2.5.2014 JA 30.5.2014                    

                                           

 

Vuonna 2013 kunnanvirasto pidettiin suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina. Henkilökunta piti tällöin vuosilomiaan. Vuonna 2014 myös vappu ajoittuu torstaiksi.

 

Tänä vuonna helatorstai on 29.5.2014. Viraston henkilöstöstä suuri osa anoo lomapäivää vapun ja helatorstain jälkeiselle perjantaille.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 2.5.2014 ja 30.5.2014.

 

Päätös:

 

 

 


 

48 §              SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSRAPORTTI 1-11/2013                                

 

Listan liitteenä on sairaanhoitopiirin talousraportti ajalla 1.1.-30.11.2013. Liite nro 48.1.

 

Sairaanhoidon kulut ovat Jämijärven kunnan osalta kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 6,8 %.

 

Sairaanhoitopiirin tilinpäätösarvion mukaan Jämijärven kustannukset tulevat ylittymään sairaanhoitopiirin talousarviosta n. 100 000 eurolla. Arvion mukaan Jämijärven kunta joutuu maksamaan kalliiden hoitojen tasausta 18 512 euroa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee sairaanhoitopiirin talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:


 

49 §              AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE

 

Jämin Hiihtotunneli Oy anoo kunnanhallitukselta 27 000 euron avustusta rästissä olevien laskujen maksuun. Laskut ovat pääsääntöisesti vuoden 2013 lopun sähkölaskuja. Laskuihin sisältyy myös huollon yhteydessä tarvitun liuoslaskun osa.

 

Hiihtotunnelin ja Jämi-säätiön avustuksiin on talousarviossa varattu yhteensä 60 000 euroa, josta Jämi-säätiölle on myönnetty 20.1.2014 § 28 20 000 euroa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää myöntää Jämin Hiihtotunneli Oy:lle 20 000 euron avustuksen ”rästissä” olevien laskujen maksuun.

 

Päätös:


 

50 §              TILIPOISTOT VUODEN 2013 OSALTA

 

 

Yleishallinnon vastuualue yhdessä eri hallintokuntien kanssa on valmistellut tilipoistot v. 2013 tilinpäätökseen. Liite nro 50.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää suorittaa tilipoistot oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:       

51 §              POISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN      

 

Kunnan hallintosäännön mukaisesti kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.11.2012 hyväksynyt suunnitelmapoistojen perusteet.

 

Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.

 

Taloushallinnossa on valmisteltu poistosuunnitelma. Liite nro 51.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen poistosuunnitelman noudatettavaksi 1.1.2013 alkaen valmistuneisiin hyödykkeisiin.

 

Päätös:

 

                                           


 

52 §              SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA