Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 1/2014

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 15.1.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

20.1.2014 kello 19.00

 

Paikka

 

Korven Hovi

Käsiteltävät asiat

1 §        KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

2 §        PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

3 §        VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2014 

4 §        KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.10.-31.12.2013 

5 §        VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.10.-31.12.2013 

6 §        KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 16.12.2013 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO  

7 §        SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE 

8 §        TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

9 §        PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

10 §      ARVOPOSTIN JA ARVOLÄHETYSTEN KUITTAAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN 

11 §      KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2014 

12 §      KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2014 

13 §      KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN 
LAUTAKUNTIIN JA YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2014 

14 §      TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2013 

15 §      TYKKÖÖN KYLÄTALON KATUVALOT 

16 §      POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2013 

17 §      KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN  OSALTA V. 2014 

18 §      TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET V. 2014 

19 §      PERUSTOIMEENTULOTUEN KUSTANNUKSIIN MAKSETTAVAT VALTIONOSUUDEN ENNAKOT VUONNA 2014 

20 §      KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2013 

21 §      VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2014 

22 §      JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2014 

23 §      ASIOINTILIIKENTEEN KUNNAN TUKI VUODELLE 2014 

24 §      LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN 

25 §      PÄIVÄHOIDON TILANNESELVITYS 

26 §      JÄMI-SÄÄTIÖN LAINAJÄRJESTELYT 

27 §      OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VALTIONOSUUDET VUODELLE 2014 

28 §      AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMI-SÄÄTIÖLLE 

29 §      POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/ TALVIALA MARJA- LIISA JA RANTANEN REIJO  

30 §      VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN 

31 §      YLEISEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN NIMEÄMINEN / VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIT 

32 §      ENNAKKOÄÄNESTYKSEN LAITOSÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN 

33 §      VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALEIHIN 

34 §      SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA 

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                            Esa Ala-Karvia

 

 

 


 

 

1 §                KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

                     

 

 

 

 

 

2 §                PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Timo Sorvali ja Ari Uusi-Rasi.

                     

Päätös:                             


 

3 §                VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2014

                                           

                                            Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan

                                            puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia

                                            toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä

                                            toimikaudesta.

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2014.

 

Päätös:       


 

4 §                KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.10.-31.12.2013

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset ajalla 1.10.-31.12.2013.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset tiedokseen.

 

Päätös:       


 

5 §                VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.10.-31.12.2013

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan ja kanslistin viranhaltijapäätökset 1.10.-31.12.2013.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:       


 

6 §                KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 16.12.2013 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 16.12.2013.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

                      99 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

100 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

101 § Jämijärven kunnan kaavoituskatsaus 2013 ja

kaavoitusohjelma 2014-2015              

102 § Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille     2014-2016  

103 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2013                   

104 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat     

105 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 16.12.2013, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:


 

7 §                SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.7.-31.12.2013

 

2.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:

8 §                TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Valtiovarainministeriö, kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myöntäminen vuonna 2013, mom.28.90.30

-          Keva, KuEL-maksut vuonna 2014

-          Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeriön päätös kuntarakennelain mukaisen selvitysavustuksen myöntämisestä

-          Verohallinto, arvioidut ennakkoperinnän jako-osuudet ja tilityksien oikaisut

-          Varsinais-Suomen ELY-keskus, päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta, Kuusiston luonnonsuojelualue

-          Satakunnan ELY-keskus, päätös tuesta yleishyödylliseen investointihankkeeseen Jämin luontomatkailun ja –retkeilyn kehittämishanke

-          Metsänhoitoyhdistys Karhu, mittaustodistus

-          Varsinais-Suomen ELY-keskus, Jämijärven kunnan Palokosken koulun lakkauttaminen, perustamishankkeeseen myönnetyn valtionosuuden perimättä jättäminen

-          Varsinais-Suomen ELY-keskus, taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa

-          Metsähallitus, Osallistuminen Jämille esitettyyn luontohankkeeseen

-          Turun hallinto-oikeuden päätös, hallintoriita, Karvian kunta

-          KL-Kuntahankinnat, sitoumus

-          Karvian kunta, Karvian kunnan liittyminen seudulliseen henkilöstön täydennyskoulutustoimintaan

-          Ympäristöministeriö, arkkitehtitoimintaan myönnettävä valtionavustus

-          D-Fence turvallisuusraportti 15.12.13-15. 1.2014

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Peijari, Nieminen

o       Kauppila, Lähteenmaa

o       Kauppila, Rajamäki

 

 

Päätös:                             


 

9 §                PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto                    1.8.2013

                                            Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto                    17.9.2013

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

                                            hallituksen kokous                                                        9.10.2013

                                            Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto                    14.11.2013

                                            PoSan ja PoSan jäsenkuntien teknisten toimien

                                            yhteistyöpalaveri                                                          22.11.2013

                                            Satakunnan pelastuslaitos, johtokunta 26.11.2013 

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

                                            liikelaitoskuntayhtymä, johtokunta                              10.12.2013

                                            Sataedu, yhtymähallitus                                               10.12.2013

                                            Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen

                                            kaavoitushanke, päätöskokous                                  11.12.2013

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

                                            hallituksen kokous                                                        12.12.2013

                                            Kiinteistö Oy Jäminsato, yhtiökokous                        17.12.2013

                                            Asunto Oy Jämijärven Avennonranta                         17.12.2013

                                            Perusturvalautakunta                                                   19.12.2013

                                            Perusturvalautakunta                                                   9.1.2014

                                           

 

                                           

Päätös:                                                   


 

10 §              ARVOPOSTIN JA ARVOLÄHETYSTEN KUITTAAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN

 

 

Kunnanhallituksen on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka ovat oikeutettu kunnan puolesta kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetykset.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää oikeuttaa seuraavat henkilöt vuoden 2014 aikana kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetykset:

 

                                                                 kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

                                                                 rehtori Rolf Björkman

                                                                 rakennuspäällikkö Pentti Virtanen

                                                                 kirjanpitäjä Marketta Viitaniemi

                                                                 palkanlaskija Elisa Viikeri

                                                                 kanslisti Kirsi Leppihalme

                                                                 kanslisti Ritva Mäkinen

                                                                 kanslisti Anne Ranta

                                                                 kanslisti Riikka Koivumäki

                                                                 toimistovirkailija Katja Puska

                                                                 vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto

                                                                

 

Päätös:       

                     

                     


 

11 §              KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2014

 

Kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä. Kunnanhallituksen alaisten laskujen hyväksymisoikeus on ollut kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää määrätä kunnanhallituksen alaisten laskujen hyväksyjiksi vuodelle 2014 kunnanhallituksen puheenjohtajan (varalla kunnanhallituksen varapuheenjohtaja) ja kunnanjohtajan (varalla rehtori).

 

Päätös:       


 

12 §              KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2014

 

 

Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2013 on pidetty pääsääntöisesti kolmen viikon välein maanantaisin kello 19.00 alkaen, tai milloin tämä päivä on ollut pyhäpäivä, kokous on pidetty lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan. Kokouksen pöytäkirja on ollut nähtävänä kokousta seuraavan viikon maanantaina klo 10.00 - 12.00 kunnanvirastossa tai tämän päivän sattuessa pyhäpäiväksi lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan.

Esitys alustaviksi kokouspäiviksi on liitteenä nro 12.1.

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2014 kokoukset järjestetään pääsääntöisesti maanantaisin alkaen klo 19.00.

 

Päätös:                             


 

13 §              KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

LAUTAKUNTIIN JA YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2014               

 

 

Kuntalain 50 §:n 5. kohdan mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnanhallituksen edustajien ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa.  Jämijärven kunnan uusi hallintosääntö valmistui v. 2008. Hallintosäännössä on lähdetty siitä, että kunnanhallitus nimeää edustuksensa kaikkiin muihin lautakuntiin paitsi tarkastuslautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan.  Voimassa olevien hallintosäännön ja kunnanhallituksen johtosäännön säännökset korostavat myös kunnanhallituksen valvovaa ja yhteensovittavaa roolia ja näin ollen puoltavat kunnanhallituksen edustajien valintaa lautakuntiin.

 

Yhteisöjen edustajiksi on tarkoituksenmukaisinta valita henkilö siitä hallintokunnasta, minkä toimialaa yhteisön/yhtiön toiminta lähinnä koskee.

 

                                            Kunta on mukana seuraavissa yhdistyksissä/yhtiöissä:

                                            (listasta on poistettu ne, joista ei kuntaan ole tullut kokouskutsuja)

 

                                            - Satakylät ry

- Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys

                                            - Kyrösjärvi-Seura ry

                                            - Satakunnan syöpäyhdistys ry

                                            - Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

                                            - Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonranta

                                            - Asunto Oy Jämijärven Kauppakulma

                                            - Kiinteistö Oy Jäminsato

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki

                                            - Kiinteistö Oy Raharinne

                                            - PS LIIKU OY

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita edustajat lautakuntiin ja kunnan edustajat eri yhteisöihin vuodelle 2014.

 

Päätös:


 

14 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2013

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2013.

Liite nro 14.1.

 

”Tasaisella vauhdilla” toteutumisen tulisi olla 91,66 %.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:


                                            Kunnanhallitus                   305 §            18.11.2013

                                            Tekninen lautakunta         60 §              3.12.2013

 

15 §              TYKKÖÖN KYLÄTALON KATUVALOT

 

KH 305 §                           Valtuutettu Erkki Rudenberg teki valtuuston kokouksessa 4.11.2013

§ 87 aloitteen, että Tykköön kylätalon kohdalle saataisiin muutama katuvalo, koska alue on hänen mielestään pimeä. Valtuusto merkitsi asian tiedokseen ja saattoi sen kunnanhallituksen valmisteltavaksi

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus pyytää asiasta teknisen lautakunnan lausunnon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            -----

 

Tekninen ltk 60 §

                                                                

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle, ettei kunta rakenna katuvalaistusta tiealueelle joka kuuluu ELY- keskuksen hoitoalueeseen. Kunnan nykyisen taloustilanteen takia on syytä pidättäytyä kaikista ylimääräisistä, kuluja aiheuttavista hankinnoista.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

 

KH 15 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan lausunnon hyväksyen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:


 

16 §              POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2013

 

                                            Listan liitteenä on PoSan talouden toteutuminen ajalla

1.1.-31.10.2013. Liite nro 16.1.

”Tasaisella vauhdilla” toteaman tulisi olla 83,33 %. Jämijärven kunnan osalta kokonaistoteuma on 88,23 %, mutta kun huomioidaan valtuuston hyväksymä lisämääräraha, toteuma on 84,3 %.

 

Toteuman muutos Jämijärven osalta edelliseen vuoteen vastaavaan aikaan on +119 091 euroa eli + 3,28 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:


 

17 §              KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN         OSALTA V. 2014

 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2013 kunnan talousarvion vuodelle 2014.

 

Talousarvion pohjalta kunnanhallituksen tulee hyväksyä käyttösuunnitelma alaisuudessaan oleville kustannuspaikoille.

 

                                            Liitteenä 17.1 on ehdotus käyttösuunnitelmaksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan käyttösuunnitelman v. 2014 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:


 

18 §              TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET V. 2014

 

 

Liitteenä on talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2014.

 

Ohjeissa on korostettu hallintokuntien vastuuta myös kuntayhtymien toiminnan ja talouden seurannassa.  Muista kuin välttämättömistä hankinnoista tulee pidättäytyä 30.4.2014 saakka.

 

                                            Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet v. 2014 ovat liitteenä nro                          18.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

                                            vuodelle 2014.

 

Päätös:       


 

19 §              PERUSTOIMEENTULOTUEN KUSTANNUKSIIN MAKSETTAVAT VALTIONOSUUDEN ENNAKOT VUONNA 2014

 

Aluehallintovirasto on päätöksellään 2.1.2014 vahvistanut vuoden 2014 perustoimeentulotuen kustannuksiin maksettavien kuukausittaisten ennakoiden määrät kunnittain.

 

Jämijärven kunnan osalta ennakkoa maksetaan 1 482 euroa/kk, joka tekee vuodessa yhteensä 17 784 euroa.

 

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa perustoimeentulotuen valtionosuuksiksi on arvioitu 15 000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee valtionosuuspäätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:


 

20 §              KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2014

 

Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

 

Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Pohjois-Satakunta/Seutulehti UutisOiva-lehdessä ja Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tarpeelliseksi.

 

Ilmoituksissa asia on esitetty lyhyesti ja niissä on ollut viittaus kunnan nettisivuille, joissa asia on esitetty tarkemmin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2014 entisen käytännön mukaan.

 

Päätös:


 

21 §              VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2014

 

Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

 

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Vuonna 2013 päätettiin, että lehdessä julkaistaan ainoastaan kokouskutsu ja asialistan osalta on viittaus kunnan nettisivuille. Kuntalaisten taholta on tullut palautetta ja toivomus, että asialista julkaistaisiin myös lehdissä. Asiaan on ottanut kantaa mm. kunnan vanhusneuvosto. Liite nro 21.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2014 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta/Seutulehti UutisOiva ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

 

Päätös:

 

 


 

22 §              JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2014

 

Jämi-säätiön tilintarkastajana on toiminut v. 2013 Tapani Torpo (varalla Risto Pohjanpiiri).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee Jämi-säätiön tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vuodeksi 2014.

                                           

Päätös:


 

23 §              ASIOINTILIIKENTEEN KUNNAN TUKI VUODELLE 2014

 

                                                                

Haja-asutusalueen asiointiliikennettä on pidetty yllä liikennöitsijöiden ja kunnan yhteistyönä. Liikennöitsijöiden kanssa on käyty tarvittaessa neuvotteluja ja linjoja on kehitelty tarpeen mukaan. Asiointiliikennettä hoitaa tällä hetkellä Timo Ranta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

                                            1. jatkaa haja-asutusalueen asiointiliikenteen tukemista

                                            2. hyväksyä kunnan kustannusosuudeksi vuodelle 2014  2500 €

                                            3. että asiointiliikenteen vastuuhenkilönä toimii rehtori Rolf Björk-                                          man.

 

Päätös:       


 

24 §              LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN

 

Vuoden 2013 talous näytti painuvan selvästi alijäämäiseksi PoSan ja keskussairaalan menojen myötä. Tämän vuoksi kunnanjohtaja on tehnyt päätöksen lyhytaikaisen lainan ottamisesta. Liite nro 24.1.

 

Lainasumma on 350 000 euroa ja maksimilaina-aika 3 kuukautta. Laina nostetaan tarpeen mukaan useammassa erässä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan 5.12.2013 tekemän lainapäätöksen tiedokseen.

 

Päätös:
                                            Kunnanhallitus                   241 §            16.9.2013

Sivistyslautakunta             71 §              21.11.2013

Kunnanhallitus                   317 §            9.12.2013   

 

25 §              PÄIVÄHOIDON TILANNESELVITYS

 

KH 241 §                          

LASTEN KOTIHOIDON SELVITYSTYÖ

 

Jämijärven Työväenyhdistyksen valtuutetut ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien lasten kotihoidon selvitystyön tekemistä Jämijärven kunnassa.

 

Selvityksessä tutkittaisiin mahdollisen tuen kustannukset ja arvioitaisiin vaikuttavuutta varhaiskasvatuksen kustannuksiin.

 

Aloite on liitteenä 241.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus antaa asian valmistelun sivistystoimen tehtäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että selvitystyöhön tulee ottaa mukaan myös yksityinen ja kunnan oma päivähoito.

 

-----

 

Sivltk 71 §

Kunnanhallitus on antanut sivistystoimelle tehtäväksi valmistella Jämijärven Työväenyhdistyksen valtuustoaloitteen mukaisesti selvityksen lasten kotihoidontuen kuntalisästä. Päätöksessään kunnanhallitus laajensi selvitystyön koskemaan myös yksityistä ja kunnan omaa päivähoitoa.

 

Ehdotus:                            Sivistyslautakunta päättää esittää liitteen 71.1 mukaisen selvityksen Jämijärven kunnan päivähoidon osalta

 

Päätös:                              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 317 §

                                            Päivähoidon tilanneselvitys 15.11.2013 on liitteenä nro 317.1.

 

Rehtori Rolf Björkman, Leena Peurala ja Marjo Leikkola tulevat kokoukseen esittelemään asiaa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että

 

1.      kuntalisä maksetaan jatkossa hoitajalle täysmääräisenä hoitolapsen poissaolosta huolimatta. Poikkeuksena tilanne, jolloin lapselle on hoitosopimuksessa sovittu hoitopäiviä kuukaudessa 14 tai vähemmän. Tällöin kuntalisä maksetaan sovittujen hoitopäivien mukaan. Tällöinkään ei lapsen hoitosopimuksesta poikkeavat poissaolot vaikuttaisi kuntalisään alentavasti. Tämä takaisi hoitajalle säännölliset kuukausitulot.

 

2.      kuntalisän maksatus siirretään KELA:n hoidettavaksi. Marjo Leikkola ja Leena Peurala neuvottelevat KELA:n kanssa siirrosta.

 

 

3.      kunnanhallitus antaa sivistystoimelle luvan palkata resurssihenkilön toukokuun loppuun saakka. Jatkosta päätetään kertyvien kokemuksien myötä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi rehtori Rolf Björkman.

 

Marjo Leikkola ja Leena Peurala osallistuivat asian käsittelyyn asiantuntijoina.

                                            -----

 

KH 25 §                             Päivähoidon tilanneselvitys 15.11.2013 on liitteenä nro 25.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus saattaa päivähoidon tilanneselvityksen ja sen johdosta tehdyn kunnanhallituksen päätöksen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                                                   

 


Kunnanhallitus                   174 §            18.6.2012

                                            Kunnanvaltuusto                41 §              25.6.2013                         

                                            Kunnanhallitus                   219 §            19.8.2013

                                            Kunnanvaltuusto                60 §              26.8.2013

 

26 §              JÄMI-SÄÄTIÖN LAINAJÄRJESTELYT

 

Jämijärven kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2012 on yhtenä tavoitteena Jämi Areenan toiminnan ratkaiseminen pitkällä tähtäyksellä sekä kunnan roolin selkeyttäminen Jämin toiminnoissa.

                     

Jämi säätiö on käynnistänyt toimenpiteet valtuuston tavoitteiden mukaisesti. Tarjousten pohjalta on tehty päätökset lentokonehallin, teknisen rakennuksen ja pellettilämpölaitoksen myymisestä. Jämi Areenan osalta tarjouskilpailu ei johtanut vielä lopulliseen ratkaisuun. Myyntivaihtoehdon rinnalla selvitetään myös muita järjestelyvaihtoehtoja.

 

Jämi Areenan rakentamiseen on aikanaan otettu lainaa 690 000 euroa, johon valtuusto on myöntänyt aikanaan samansuuruisen omavelkaisen takauksen. Vastavakuutena kunnalla on kiinnitykset etuoikeudella Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen (valtuusto 7.6.2005 § 48).

 

Säätiön talouden helpottamiseksi on uudelleen järjestelyjen ajaksi neuvoteltu ja saatu Länsi-Suomen Osuuspankilta lainatarjous, joka korvaa em. vanhan lainan. Lainapääomaa on jäljellä vielä 612 000 euroa. Lainaehdot on seuraavat:

 

Lainan määrä:                   612 000 euroa

Laina-aika:                        n. 1 vuosi nostosta, arvioitu nostopäivä 10.8.2012, lainan eräpäivä 31.8.2013

Lyhennystapa:                   Laina erääntyy kerralla 31.8.2013

Korko:                                12 kk:n euribor + 1,45 %

Koron maksutapa:            Korko maksetaan lainan eräpäivänä 31.8.2013 tai lainan poismaksun yhteydessä mikäli pääoma maksetaan ennen eräpäivää

Ennenaikainen

poismaksu:                        Laina voidaan maksaa pois ennen eräpäivää ilman eri erilliskustannusta

Toimitusmaksu:                1 500 euroa

Vakuus:                              Jämijärven kunnan omavelkainen takaus

Erityisehdot:                      Nosto edellyttää kunnan takauksen lainvoimaisuutta.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää 612 000 euron suuruisen omavelkaisen takauksen Jämi säätiölle em. Länsi-Suomen Osuuspankin lainatarjouksen vakuudeksi. Kyseessä olevalla lainalla ja takauksella korvataan valtuuston 7.6.2005 § 48 tekemän päätöksen mukainen lainajärjestely. Vastavakuutena kunnalla on kiinnitykset etuoikeudella Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 41 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

KH 219 §                           Jämi-säätiö on jatkanut neuvotteluja Areenan omistus- ja hallintaoikeuden järjestelyistä. Ne eivät kuitenkaan ole johtaneet lopulliseen ratkaisuun. Kunnanhallituksessa on useissa eri kokouksissa puitu ratkaisumallia, jossa Areena siirtyisi Jämijärven kunnan omistukseen.

 

                                            Tältä pohjalta säätiön puheenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat käyneet neuvotteluja säätiön lainan jatkamiseksi ainakin vuoden loppuun.

 

                                            Neuvottelujen pohjalta on Länsi-Suomen Osuuspankki tehnyt seuraavan lainatarjouksen:

 

Luottoaika:   Pääoma ja korot erääntyvät kokonaisuudessaan 31.1.2014. Lainan voi maksaa myös aiemmin pois.

 

Korko:          Kiinteä korko koko laina-ajalle: 2,025 % (lainan nykyinen korko)

                                           

                                            Toimitusmaksu: 100 euroa

 

Vakuus:        Jämijärven kunnan omavelkainen takaus. Lainatarjouksen ehtona on, että Jämijärven kunta lainan takaajana maksaa tähän asti syntyneet korot, eli  13 148,78 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

myöntää 612 000 euron suuruisen omavelkaisen takauksen Jämi-säätiölle em. Länsi-Suomen Osuuspankin lainatarjouksen vakuudeksi vastavakuutena kunnalla on kiinnitykset etuoikeudella Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen.

Samalla valtuusto antaa kunnanhallituksen tehtäväksi käynnistää välittömästi valmistelut Jämi Areenan siirtämiseksi Jämijärven kunnan omistukseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

KV 60 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto myöntää 612 000 euron suuruisen omavelkaisen takauksen Jämi-säätiölle em. Länsi-Suomen Osuuspankin lainatarjouksen vakuudeksi vastavakuutena kunnalla on kiinnitykset etuoikeudella Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen.

Samalla valtuusto antaa kunnanhallituksen tehtäväksi käynnistää välittömästi valmistelut Jämi Areenan siirtämiseksi Jämijärven kunnan omistukseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Tapio Rajalahti, Antero Karppinen, Kari Jokisalo ja Olli Seppälä poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Valtuuston kokoukseen osallistui tämän asian osalta Kari Jokisalon varajäsenenä Raimo Mansikkamäki.

 

                                            ----

 

 

KH 26 §                             Jämi Areenan siirtäminen Jämijärven kunnan omistukseen toteutunee loppukeväästä 2014, joten Jämi-säätiön lainajärjestelyjä tulee vielä jatkaa.

                                           

                                            Järjestelyjen ajoitus ja siihen liittyvät rahoituskulut on huomioitu talousarviossa.

                                           

                                            Länsi-Suomen Osuuspankki on tehnyt seuraavan tarjouksen lainajärjestelyjen jatkamiseksi:

 

                                            - lainamäärä nykyinen, eli 612.000 euroa

                                            - koronmaksu 31.1.2014, arvio 5.265,26 euroa (korko 5.163,76, lyhennyserän maksu 1,50 ja uusinnan toimitusmaksu 100 euroa)

                                            - laina-ajan pidennys eräpäivästä 31.1.2014, uusi eräpäivä 30.7.2014

                                            - lainan korko sama kuin nyt, kiinteä korko 2,025 %

                                            - toimitusmaksu 100 euroa uusinnan osalta, huomioitu yo. summassa

                                            - vakuus vanha, eli kunnan takaus uusittava

                                            - laina ennenaikainen takaisinmaksu mahdollista ilman eri kulua

                                           

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää 612.000 euron suuruisen omavelkaisen takauksen Jämi-säätiölle em. Länsi-Suomen Osuuspankin lainatarjouksen vakuudeksi. Vastavakuutena kunnalla on kiinnitykset etuoikeudella Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen.

 

Päätös:

27 §              OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VALTIONOSUUDET VUODELLE 2014

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut 4.12 ja 30.12.2013 toimialansa eri yksikköhinnat.

Yksikköhinnat ovat kunnille myönnettävien valtionosuuksien perusteena.

Liitteenä on laskelma valtionosuudesta vuodelle 2014 Jämijärven kunnan osalta.

Laskelman mukaan kunnan nettorahoitusosuus on – 627 644 euroa.

 

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa nettorahoitukseen on varattu – 678 000 euroa eli ministeriön päätös on kunnan kannalta 50 356 euroa parempi kuin talousarvio.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:


 

28 §              AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMI-SÄÄTIÖLLE

 

Jämi-säätiön hallitus anoo kunnanhallitukselta 15 000 euron avustusta rästissä olevien laskujen maksuun.

Laskuja ovat mm. kiertovesipumpun uusiminen, sähkölasku, vakuutusmaksut ja siivouslasku jne.

 

Jämi-säätiön ja hiihtotunnelin avustuksiin on talousarviossa varattu yhteensä 60 000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää Jämi-säätiölle 15 000 euron avustuksen laskujen ajantasalle saamiseksi.

 

Päätös:


 

29 §              POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/ TALVIALA MARJA- LIISA JA RANTANEN REIJO

 

 

Hakija/hakijat:                   Talviala Marja- Liisa ja Rantanen Reijo

                                            Mäntykankaantie 5 B, 38800 Jämijärvi

 

Rakennuspaikan

omistaja:                            Hakijat

 

Rakennuspaikka:              Jämijärven kylässä Jämin asemakaava II, ns. Perhepuiston alue. Rakennuspaikka sijaitsee korttelissa 204 (tontti 1)TALVIKKI- nimisellä tilalla RN:o 181- 401- 13- 6. Rakennuspaikan pinta-ala on 1606 m². Rakennuspaikalle on rakennettu 45 m²:n talousrakennus.

 

Rakennustoimenpide:      Kerrosalaltaan 97m²:n asuinrakennuksen rakentaminen ympärivuotiseen käyttöön.

 

Kaavoitustilanne:              Jämin Asemakaava, II vaihe. Rakennuspaikka on asemakaavassa merkitty loma- asuntojen korttelialueeseen kuuluvaksi (RA-alue). Asemakaavamääräyksissä rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on yhteensä 140k-m². Sallittu kokonaisrakennusoikeus ylittyy rakennushankkeen toteutuessa 2m²:ä.

                                           

Kuuleminen:                      Hakemuksen johdosta on kuultu naapurikiinteistöjen RN:o 13:2 ja RN:o 13: 8 omistajia. Naapurikiinteistöjen omistajilla ei ole huomauttamista poikkeamislupahakemuksen johdosta.

 

Tekninen huolto:                Rakennuspaikalle on kunnallistekniikka rakennettu vuonna 2002 (tie, vesi- ja viemäriverkosto sekä sähköliittymä). Kiinteistö liittyy järjestettyyn jätehuoltoon.

                                           

Asian valmistelu:               Poikkeamislupahakemus koskee rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutosta loma-asumisesta vakinaiselle asumiselle ja rakennuspaikalle sallitun kokonaisrakennusoikeuden vähäistä ylitystä asemakaavassa osoitetusta rakentamisen enimmäismäärästä. Kyseessä olevalle kaava- alueelle on kunnanhallitus aiemmin myöntänyt vastaavanlaisia poikkeuksia. Toimivalta poikkeamislupamenettelyssä on kunnalla (MRL §:t 171 ja 172).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisluvan hakemuksen mukaisesti. Poikkeamislupapäätöksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen on rakennushankkeelle haettava rakennuslupa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.     

 

Päätös:


 

30 §                VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN

 

                                            Jämijärven kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Kunnanhallituksen on määrättävä äänestysalueelle vaalipäivän äänestyspaikka.

 

                                            Jämijärvellä vaalipäivän äänestyspaikkana on toiminut Jämijärven keskuskoulu osoitteessa Koulutie 6.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunnan vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Jämijärven keskuskoulu osoitteessa Koulutie 6.

                                      

Päätös:       


 

31 §              YLEISEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN NIMEÄMINEN / VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIT

 

 

Kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista. Kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen klo 8:aa eikä klo 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9:tä eikä klo 18:n jälkeen.

 

Ennakkoäänestys järjestetään 14.-20.5.2014.

 

Jämijärven kunnassa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on edellisissä vaaleissa ollut valtuuston kokoushuone kirjaston alakerrassa.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunnassa on yksi yleinen                                          ennakkoäänestyspaikka. Ennakkoäänestyspaikkana toimii                                                   valtuuston kokoushuone kirjaston alakerrassa.

 

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

 

          - maanantai-perjantai  klo 10.00 - 18.00

          - lauantai-sunnuntai      klo 10.00 - 14.00

 

Ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona erikseen laitosten kanssa sovittavana aikana.

 

 

Päätös:


 

32 §              ENNAKKOÄÄNESTYKSEN LAITOSÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN

 

                                            Laitoksia, joissa ennakkoäänestys järjestetään, ovat:

1)     sairaalat, esimerkiksi: yleissairaalat, terveyskeskuksen vuodeosastot, mielisairaalat jne.

2)     ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen määräämät sosiaalihuollon toimintayksiköt, esimerkiksi: vanhainkodit ja vastaavat yksiköt, hoito-, hoiva-, veljes- ja sairaskodit, sosiaalihuoltolaissa, vammaispalvelulaissa ja kehitysvammalaissa tarkoitetut palvelutalot, asuntolat, päihdehuollon laitokset, kehitysvammalaitokset jne. Vaalilain 9 § 1 momentin 3 kohdan mukaan kaikkiin ympärivuorokautista hoitoa antaviin sosiaalihuollon toimintayksiköihin on järjestettävä ennakkoäänestys. Vaalilaissa on lisäksi säädetty kunnanhallitukselle oikeus määrätä, että ennakkoäänestys järjestetään myös muuhun sosiaalihuollon toimintayksikköön, siis myös sellaiseen, jossa ei anneta ympärivuorokautista hoitoa. Paikalliset olosuhteet huomioon ottaen laitoksissa oleville tulee järjestää mahdollisimman tarkoituksenmukaiset äänestysmahdollisuudet. Kunnanhallituksen on päätettävä asiasta hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista; sekä

3)     Rangaistuslaitokset, esimerkiksi: vankilat, työsiirtolat, vankimielisairaala jne.

 

Ennakkoäänestyspaikaksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt (asukkaat). Ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan vaalien ennakkoäänestysajanjaksona laitoksen kanssa sovittavana aikana.

 

Jämijärven kunnassa laitosäänestys on järjestetty vanhainkodilla ja siihen ovat voineet osallistua myös Kielokodin ja Hopearinteen palvelutalon asukkaat. Laitosäänestys on järjestetty myös Onnikodille, joka on ympärivuorokautista hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus määrää ennakkoäänestyksen laitosäänestyspaikaksi

 

1)     vanhainkodin, mukaan lukien Kielokoti ja Hopearinteen palvelutalo sekä

2)     Onnikodin

 

Päätös:       


 

33 §              VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALEIHIN

 

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 25.5.2014.

 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava äänestysalueiden vaalilautakunnat sekä ennakkoäänestyksestä laitoksissa ja kotona huolehtivat vaalitoimikunnat.

Keskusvaalilautakuntana toimii vuosiksi 2013 - 2016 asetettu kunnan keskusvaalilautakunta.

 

Kunnanhallituksen tulee valita vaalilautakunta siten, että jäsenet ja varajäsenet mahdollisuuksien mukaan edustavat edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Samoin tasa-arvolain vaatimuksen 40 %:n sukupuolikiintiöstä tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Myös vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Myös vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta arvioidaan erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta. Vaalitoimikunnan tehtävänä on ennakkoäänestyksen toimittaminen laitoksissa ja kotiäänestyksestä huolehtiminen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan.

 

Päätös:


 

34 §              SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA