Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 15/2013

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 13.11.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

18.11.2013 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

291 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

292 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

293 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

294 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

295 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 4.11.2013 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO  

296 §    TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2013 

297 §    SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI
1 – 9 KK 2013 JA OSAVUOSIKASAUS 1 – 8 2013 

298 §    POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-30.9.2013 

299 §    LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN 

300 §    SEUTULIPUN VALTIONAPU AJALLE 1.1.-30.6.2013 

301 §    LEADER-OHJELMAN KUNTARAHOITUS OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 

302 §    RAHOITUSPÄÄTÖS / JÄMIN KOIRAMAAILMA 

303 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA 

304 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA 

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                            Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

291 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 

292 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kari Jokisalo ja Satu Jokela

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 

 


 

293 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Pirkkalan kunta, pöytäkirjanote 334 § katuvalaistusverkon myynti ja osallistuminen perustettavaan Kuntavalo Oy yhteisyritykseen

-          Verohallinto, tietoja maksuunpanon mukaisesta tilityksestä, verovuosi 2012

-          Verohallinto, tieto verovuoden veroista 2012

-          Satakuntaliitto, vastine lausuntoon koskien Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ehdotusta 2 ja siihen liittyvää valmisteluaineistoa

-          Karvian kunta, ote 229 § kuntaliitosselvitys

-          Karvian kunta, ote 225 § kahden psykologin viran perustaminen PoSaan

-          Karvian kunta, ote 234 § maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Pohjois-Satakunta 2013

-          Lounais-Suomen Aluehallintovirasto, suun terveydenhuollonkiireellisen hoidon järjestäminen

-          Siikaisten kunta, ote 297 § Sopimuksen hyväksyminen Kankaanpään kuntajakoselvityksen osalta

-          Lavian kunta, ote 287 § Kankaanpään kaupunkiseudun kuntajakoselvitys: ohjausryhmän ja työvaliokunnan jäsenten nimeäminen sekä kuntajakoselvityksen konsultointi

-          Honkajoen kunta, ote 205 § Lavian kunnan esitys PoSa jäsenyydestä

-          Metsäkeskus, päätös poikkeuksen myöntämiseksi määräajasta

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Tykköö, Niemi

o       Jämijärvi, Narvi II

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 


 

294 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy, hallitus          23.10.2013 

                                            Sataedu, yhtymähallitus                                               29.10.2013

                                            Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

                                            Varsinainen syysyhtiökokous                                     30.10.2013

                                            Perusturvalautakunta                                                   30.10.2013

                                            Tarkastuslautakunta                                                     12.11.2013

 

Päätös:                             


 

295 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 4.11.2013 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 4.11.2013.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

                                            76 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

77 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

78 § Maankäyttö- ja kaavoitussopimus                    

79 § Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2013                  

80 § PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2013            

81 § Maahanmuuttajien kotouttamisohjelman hyväksyminen / Pohjois-Satakunta                     

82 § Lisämäärärahan myöntäminen PoSalta suoritettaviin ostoihin                 83 § Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2014          

84 § Vuoden 2014 tuloveroprosentin määrääminen                    

85 § Takauksen myöntäminen Jämin Hiihtotunneli Oy:n sähkölaskujen maksamisen vakuudeksi

86 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat       

87 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 4.11.2013, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:


 

296 §            TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2013

 

Liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2013. Liite nro 296.1.

Tasaisella vauhdilla toteumaprosentin tulisi olla 75 %. Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edelliseltä vuodelta samana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:


 

297 §            SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 – 9 KK 2013 JA OSAVUOSIKASAUS 1 – 8 2013

 

                                            Liitteenä on sairaanhoitopiirin ja talouden raportti 1 – 9 kk 2013.

Liite nro 297.1.

Raportin mukaan Jämijärven kunnan sairaanhoidon kulut ovat toteutuneet 76,4 %:sti, kasvua edelliseen vuoteen 9,7 %.

Sosiaalipalvelujen toteumaprosentti on 106 % ja yleislääketieteen päivystyksen 73,3 %.

 

Liitteenä myös sairaanhoitopiirin osavuosikatsaus 1 – 8 2013. Liite nro 297.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee sairaanhoitopiirin toiminnan ja taloudenraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:


 

298 §            POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-30.9.2013

                                        

                                            Liitteenä on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2013.

Liite nro 298.1.

 

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 75 %. Jämijärven kunnan osalta toteuma on 80,67 %, kasvua edelliseen vuoteen 4,8 %.

 

Ennusteen mukaan lisämäärärahatarve on kaikkiaan yli 400 000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:


 

299 §            LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Vuoden 2013 talousarviossa ollut lainamäärä on nostettu kokonaisuudessaan. Loppuvuoden rahoitustarpeeseen tarvitaan vielä 200 000 euroa lisää lainaa.

 

Lainatarjouspyyntö on liitteenä nro 299.1

 

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Kuntarahoitus ja Kuntien eläkevakuutus. Yhdistelmä tarjouksista on liitteenä nro 299.2.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen 3 kk:n euribor +0,950%.

 

Päätös:


 

300 §            SEUTULIPUN VALTIONAPU AJALLE 1.1.-30.6.2013

 

Varsinais-Suomen Ely-keskus on tehnyt 29.10.2013 päätöksen seutulipun valtionavun maksamiseksi Jämijärven kunnalle ajalle 1.1.-30.6.2013. Maksettava summa on 453,35 euroa.

Koko vuoden summaksi on päätetty 1 000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee valtionapupäätöksen tiedokseen.

 

Päätös:


 

301 §            LEADER-OHJELMAN KUNTARAHOITUS OHJELMAKAUDELLA 2014-2020

 

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry esittää alueen kunnille rahoitusosuuden nostoa 3,36 eurosta 5 euroon asukasta kohden vuoden 2014 alusta lukien.

 

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry on jättänyt ohjelmakautta 2014-2020 koskevan kehittämisohjelma-luonnoksen maa- ja metsätalousministeriöön. Lopullinen ohjelma on toimitettava ministeriöön joulukuulla 2013. Kehittämisohjelmassa ilmoitetaan mm. kuntarahoituksen määrä.

 

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry on kuluvalla ohjelmakaudella jakanut tähän mennessä noin 5 miljoonaa euroa avustusta 299 eri kohteeseen. Hakemuksia on vastaanotettu kaikkiaan 409 kpl. Rahoitetuista hankkeista 124 on kohdistunut yrityksiin ja 175 yleishyödyllisiin kohteisiin. Yksityistä rahaa ja talkootyötä hankkeisiin on sitoutunut 4,5 miljoonaa euroa. Lisäksi yhdistyksen hallintoon (aktivointi, tiedotus, sidosryhmätyö, hakemusten ja maksatuksen käsittely sekä hakijoiden neuvonta ja avustaminen) on käytetty miljoona euroa. Koko ohjelman budjetti on siis noin 10,5 miljoonaa euroa.

 

Uuden ohjelmakauden kokonaisbudjetti on 12 500 000 €, josta julkisen rahoituksen osuus on 8 000 000 euroa. Ministeriö edellyttää, että julkisesta rahoituksesta 20 % tulee Leader-alueen kunnilta. Näin ollen kuntarahaa olisi kerättävä 1 600 000 euroa. Vuoden 2014 alussa kuitenkin vasta selviää Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n saama rahoitus koko ohjelmakaudelle. Se saattaa olla haettua pienempi, sillä Leader-ohjelman rahoista kilpailee 54 muutakin aluetta kattaen koko Suomen suurimpien kaupunkien keskusta-alueita lukuun ottamatta. Uusi ohjelma on kuitenkin mitoitettu n. 20 % nykyistä suuremmaksi, koska on osoittautunut, että Leader-rahoitukselle on alueella runsaasti kysyntää ja nykyinen ohjelma on toteutunut hyvin suunnitelman mukaisesti.

 

Kuluvalla ohjelmakaudella 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n alueen 13 kuntaa ovat rahoittaneet 20 % yhdistyksen jakamasta julkisesta rahoituksesta ja yhdistyksen hallinnon kuluista. Kuntaraha on kerätty asukasluvun mukaan siten, että se on laskettu vuosittain alkuvuoden aikana. Asukaskohtainen kuntarahaosuus on koko ohjelmakauden ajan ollut 3,36 €/vuosi.

Sopimusluonnos Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n toiminnan rahoituksesta on liitteenä nro 301.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy kuntarahoituksen korotuksen tasolle 5 euroa/asukas vuoden 2014 alusta lukien.

Päätös:


 

302 §            RAHOITUSPÄÄTÖS / JÄMIN KOIRAMAAILMA

 

Satakunnan Ely-keskus on päätöksellään 4.11.2013 nro 39227 päättänyt myöntää Jämijärven kunnalle 12 000 euroa yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen ”Jämin Koiramaailma”.

 

Avustusprosentti on 80 % ja hankkeen kokonaiskustannukset siten 15 000 euroa.

 

Päätös on muutoin hakemuksen mukainen, paitsi yksityisen rahoituksen osuutta on nostettu 1 500 eurosta 3 000 euroon.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Ely-keskuksen rahoituspäätöksen tiedokseen.

 

Päätös:


 

303 §            JÄMIJÄRVEN KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA

 

Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b §:n mukaan kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää kuntien yhdistymistä kuntarakennelaissa säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Selvitysalueen tulee täyttää myös lain 4 §:ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset. Kuntarakennelain 4 h §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa ministeriölle viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2013, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää lain 4 b §:n mukaisesti kuntien yhdistymistä.

 

Kunnan tulee valtiovarainministeriön asetuksen (694/2013) mukaan

toimittaa selvitysaluetta koskevat tiedot valtiovarainministeriölle sähköisesti ministeriön laatimalla lomakkeella. Kyselyyn annettu

vastaus on selvitysaluetta koskeva kunnan ilmoitus. Kunnan

vastauksen tulee perustua valtuuston päätökseen.

 

Kunnan tulee ilmoittaa selvitysalueestaan kuntarakennelain 4 h §:n

mukaan 30.11.2013 mennessä. Koska määräpäivä on lauantai, saa

ilmoituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen, eli

viimeistään maanantaina 2.12.2013 klo 16.15 mennessä.

 

Kuntien ilmoituksia selvitysalueista hyödynnetään hallituksen arvioidessa kuntauudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa. Lisäksi valtiovarainministeriö arvioi tietojen perusteella sitä, myönnetäänkö selvitysperusteiden osoittamista selvitysalueista poikkeuksia ja asetetaanko selvitysalueille erityisiä kuntajakoselvityksiä.

Luonnos Jämijärven kunnan ilmoituksesta toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille sähköpostitse torstaina 14.11.2013.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valtuustolle tehtävästä esityksestä.

 

Päätös:

 


 

 

304 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA