Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 13/2013

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 2.10.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

7.10.2013 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

247 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  226

248 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  226

249 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  227

250 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  228

251 §    VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.7.-30.9.2013  229

252 §    KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.7.-30.9.2013  230

253 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 23.9.2013 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   231

254 §    MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSSOPIMUS  232

255 §    KUNTAJAKOSELVITYKSEN OHJAUSRYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN  235

256 §    OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖS VALTIONAVUSTUKSEN TAKAISIN PERINNÄSTÄ  236

257 §    JÄMIN HARJUMÖKKIALUEEN ASEMAKAAVA  237

258 §    LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄ VÄLIRAPORTISTA  238

259 §    JÄMIN ILMAILUMÖKKIALUEEN ASEMAKAAVA  240

260 §    KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS  241

261 §    RATIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA  245

262 §    TUULENPESÄN ASEMAKAAVA  246

263 §    JÄMIN KESKUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS  250

264 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  252

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                            Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

 

247 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

248 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Olli Seppälä ja Miia Sjöman.

 

Päätös:                             

 

 

 

 


 

249 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Ely-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2013

-          Karvian kunta, ote Kankaanpään kaupungin esitys kuntajakoselvityksen käynnistämisestä

-          Verohallinto, maksatuserittely syyskuu 2013

-          Verohallinto, ennakkotieto verovuosi 2012

-          Kunnan valtionosuus, alustava laskelma 6.9.2013

-          D-Fence turvallisuusraportti 15.8.-15.9.2013

-          Varsinais-Suomen Ely-keskus, Jämijärven kunnan Suurimaan koulun lakkauttaminen, perustamishankkeeseen myönnetyn valtionosuuden perimättä jättäminen

-          Parkanon yöpäivystyksen käyttö

-          Valtiovarainministeriö, kuntarakennelain mukaisen selvitysavustuksen hakeminen

-          Kankaanpään kaupunki, ote 79 § Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen käyntimäärät ja laskutus 1.1.-31.8.2013

-          Kankaanpään kaupunki, ote 78 § sairaanhoitopiirin vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2014 talousarvio

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Peijari, Heponiemi

o       Peijari, Mäkelä

 

Päätös:                             

 

 

 


 

250 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy, hallitus          29.8.2013

                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta                                12.9.2013

                                            Jämin kaavapalaveri                                                   16.9.2013

                                            Jämin yhteismarkkinointihanke, työryhmä                 17.9.2013

                                            PoSa, johtokunta                                                          17.9.2013

                                            Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

hallitus                                                                            23.9.2013

                                            Sivistyslautakunta                                                        24.9.2013

                                            Perusturvalautakunta                                                   25.9.2013

                     

                                           

 

Päätös:                             

 


 

251 §            VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.7.-30.9.2013

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan ja kanslistin viranhaltijapäätökset 1.7.-30.9.2013.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:       


 

252 §            KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.7.-30.9.2013

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset ajalla 1.7.-30.9.2013.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset tiedokseen.

 

Päätös:                             

 


 

 

253 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 23.9.2013 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 23.9.2013.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

                                            51 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                                            52 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

                                            65 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

66 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

67 § Väliraportti 30.6.2013                  

68 § Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2013                  

69 § Satakunnan sairaanhoitopiirin talouskatsaus 1-7 kk / 2013

70 § Laajakaistahankkeen vuoden 2013 rahoitus  

71 § Kauppakirjan hyväksyminen / Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy

72 § PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2013            

73 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat       

74 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 23.9.2013, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                             


Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          19 §              23.8.2012

Kunnanhallitus                                         181 §            24.6.2013   

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          30 §              12.9.2013

 

254 §            MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSSOPIMUS

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 23.8.2012 § 19

19 §              ERKKI RUDENBERGIN KANSSA TEHTÄVÄ KAAVOITUSSOPIMUS

       

                                       Jämijärven kunta ja Erkki Rudenberg sopivat keväällä 2010 ns. Tuulenpesän alueen asemakaavan laadinnan aloittamisesta. Kunnan ja Rudenbergin välillä tulee tehdä kaavoitussopimus jossa sovitaan asemakaavan käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista sekä asemakaavan valmistelun aiheuttamien kustannusten jaosta.

 

Päätösehdotus:                Kaavoittaja Ilmari Mattila laatii Jämijärven kunnan ja Erkki Rudenbergin välille tehtävän kaavoitussopimusluonnoksen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

KH 181 §     MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSSOPIMUS

 

Ns. Tuulenpesän kaava-alueelle on suunniteltu tontteja myös yksityisen maanomistajan Erkki Rudenbergin omistamalle maa-alueelle.

 

Kaavan laadintaa varten on valmisteltu maankäyttö- ja kaavoitussopimus, jolla Erkki Rudenberg luovuttaa kunnalle, 4 tonttia ja kaikki hänen omistamansa alueen yleiset alueet (puistot, kaavatiealueet). Vastineena kunta vastaa alueen kaavoittamisesta ja kunnallistekniikan rakentamiskustannuksista. maankäyttö- ja kaavoitussopimus on liitteenä nro 181.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Erkki Rudenbergin välisen maankäyttö- ja kaavoitussopimuksen oheisen liitteen mukaisesti ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Keskustelun jälkeen asia jätettiin pöydälle kunnallisteknisten kustannusselvitysten saamiseksi.

                                       Laaditaan kustannusarvio Tuulenpesän kaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisesta.

 

                                            -----

 

 

 

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 12.9.2013 § 30

 

                                            Vuoden 2013 talousarviota varten tehdyssä alustavassa kustannusarviossa Tuulenpesän kunnallisteknisten töiden kokonaiskustannuksiksi arvioitiin 598 343 € (alv 0 %), (liite 30.1).

 

                                            Kustannusarviolaskelmassa eri työvaiheiden kustannukset jakaantuvat seuraavasti:

·        Rannanperäntien perusparannus 43 531 €

·        Kaavatiet 360 271 €

·        Kevyenliikenteen väylä 17 565 €

·        Liikennemerkit 2 076 €

·        Jätevesiviemärin runkolinja 50 480 €

·        Sähkötyöt/aluevalaistus 70 000 € (sis. valokuidun)

·        Yhteiskustannukset 54 420 €

 

Tuulenpesän kaava- alueen kokonaisrakennusoikeus on yhteensä 11 750 k-m², josta Erkki Rudenbergille jää rakennusoikeutta 2100 k-m² kunnalle, 4 rakennuspaikan luovutuksen jälkeen. Prosenttiosuudeksi laskettuna Rudenbergin rakennusoikeus on 17,87 %. Kunnan prosenttiosuus on 82,13 %.

 

Laskettaessa Erkki Rudebergin osuutta kunnallisteknisten töiden kustannuksista, kokonaiskustannuksista on vähennetty laaajakaistan-, Rannanperäntien- ja kevyenliikenteen väylän rakentamiskustannukset (598 343-40 000-43 531-17 565)€ = 497 247 €. Kustannukset prosenttiosuuksina;

·        Rudenberg 88 858 €

·        Kunta 408 389 €

 

Rudenbergin osuutta kunnallisteknisten töiden rakentamiskustannuksia laskettaessa tulee myös huomioida kunnalle tulevat tulot liittymä- ja rakennuslupamaksuista.

 

·        Jätevesi liittymämaksuista kunnalle tulevat tulot ovat noin 18 000 €

·        Rakennuslupamaksuista kunnalle tulevat tulot ovat noin 5 000 €

Tulot yhteensä 23 000 €

Rudenbergin osuudeksi kunnallisteknisten töiden rakentamiskustannuksista tulisi 65 858 €.

 

Päätösehdotus:            Esitetään kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy kunnan ja Erkki Rudenbergin välillä laaditun maankäyttö- ja kaavoitussopimuksen, jolla Erkki Rudenberg luovuttaa kunnalle 4 tonttia ja kaikki hänen omistamansa alueen yleiset alueet. Kaavoitussopimus liitteenä (liite 30.2).

 

Päätös:                          Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                       ------

 

KH 254 §                       Maankäyttö- ja kaavoitussopimus on liitteenä nro 254.1.

 

Ehdotus:                        Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esityksen ja esittää kunnan ja Erkki Rudenbergin välisen liitteen nro 254.1 mukaisen maankäyttö- ja kaavoitussopimuksen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:


 

255 §            KUNTAJAKOSELVITYKSEN OHJAUSRYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN

 

Kuntajohtajakokouksessa 25.9. sovittiin, että alueen kuntajakoselvitystä varten perustetaan ohjausryhmä. Kuntajohtajat muodostavat hankkeen työvaliokunnan.

 

Jämijärven kunnanhallitus on nimennyt kokouksessaan 19.8.2013 § 222 neuvottelijat koskien PoSan laajentumista ja alueen kuntajakoselvitystä. He ovat looginen valinta täten myös ohjausryhmän jäseniksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää Jämijärven kunnan edustajiksi alueen kuntajakoselvityksen ohjausryhmään Anneli Kujansuun, Matti Leppihalmeen, Satu Jokelan, Olli Seppälän, Antero Karppisen sekä Esa Ala-Karvian.

 

Päätös:

 


 

256 §            OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖS VALTIONAVUSTUKSEN TAKAISIN PERINNÄSTÄ

 

Opetushallitus on päätöksellään 4.4.2011 dnro 19/517/2011 myöntänyt Jämijärven kunnalle kerhotoiminnan kehittämiseen valtionavustusta 10 000 euroa. Se on 75 % valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista.

 

Loppuselvityksen mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 12 344 €, josta 75 % on 9 258 €. Tämän johdosta Jämijärven kunnan tulee palauttaa Opetushallitukselle 10 000 – 9 258=742 euroa. Summaan lisätään vielä korko 62 €, joten palautettava summa on kaikkiaan 804 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Opetushallituksen päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:

 


                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          27 §              12.9.2013

 

257 §            JÄMIN HARJUMÖKKIALUEEN ASEMAKAAVA

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on laatinut Jämin Harjumökkialueen asemakaavaluonnoksen (liite 27.1) ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän (MRL 63§) osallistumis- ja arviointisuunnitelman (liite 27.2).

Jämin harjumökkialueen asemakaavasta on pidetty viranomaisneuvottelu 14.5.2013 josta muistio liitteenä (liite 27.3).

 

Päätösehdotus:                1. Tutustutaan aluearkkitehti Ilmari Mattilan laatimaan asemakaavaluonnokseen ja tehdään mahdolliset muutosesitykset kaavaluonnokseen. Aluearkkitehti tekee esitetyt muutokset ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista.                  

                     

  2. Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että mahdollisten asemakaavaan tulevien muutosten jälkeen kunnanhallitus kuuluttaa Jämin Harjumökkialueen asemakaavan vireille tulosta ja asettaa MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen yleisesti nähtäville. Lisäksi esitetään, että kunnanhallitus pyytää asemakaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

 

 

Päätös:                          Hyväksyttiin päätösehdotus seuraavin muutoksin;

                                       Ilmari Mattila ja Janne Tuomisto laativat selkeät ja ehdottomat rakennustapaohjeet.

 

                                            -----

 

KH 257 §                           Jämin harjumökkialueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat liitteenä nro 257.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää kuuluttaa Jämin Harjumökkialueen asemakaavan vireille tulosta ja asettaa MRL 62:n ja MRA 30 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen yleisesti nähtäville.

Samalla kunnanhallitus pyytää asemakaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

 

Päätös:


 

258 §            LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄ VÄLIRAPORTISTA

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut väliraportin, jossa on todettu uudistuksen pääperiaatteet. Liite nro 258.1. Nämä periaatteet perustuvat pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan ja hallituksen tekemiin tarkentaviin linjauksiin.

 

Linjausten ja ehdotusten perusteella järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista on pääsääntöisesti maakuntien keskuskaupunkien ja vähintään noin 50 000 asukkaan kuntien pohjalle muodostettavilla sote-alueilla sekä eräin osin vähintään noin 20 000 – 50 000 asukkaan pohjalle muodostettavilla perustason alueilla. Alueita muodostettaessa kuullaan kuntia ja otetaan huomioon kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukainen alueellinen sote-rakenne. Alle 20 000 asukkaan kunnat saavat sosiaali- ja terveyspalvelut sote-alueiden ja osin perustason alueiden järjestäminä.

 

Sote-alueet ja perustason alueet toteutetaan pääsääntöisesti vastuukuntamallilla. Alueen muut kunnat osallistuvat sote-palveluja koskevaan päätöksentekoon ja hallintoon vastuukunnassa olevan yhteisen toimielimen kautta. Valmisteluryhmä on myös tehnyt ehdotuksensa erityisvastuualueiden tehtävistä ja hallinnon järjestämisestä.

 

Valmisteluryhmä jatkaa työtään kesän jälkeen ja laatii toimeksiantonsa mukaisesti hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksensa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi. Ehdotus sisältää kuntauudistuksen edellyttämät välttämättömät säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta.

                     

Jakotyönsä tueksi valmisteluryhmä pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot väliraportista. Lausuntopyyntöön voi vastata webropol-kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä väliraportin mukaisista periaatteista sekä eräistä muista järjestämislain valmistelun kannalta keskeisistä seikoista sekä mahdollisuus vapaaseen kommentointiin. Liite nro 258.2. Webropol-kyselyyn vastaamisen sijasta lausunnon voi antaa myös kirjallisesti. Jos lausunto annetaan kirjallisesti, siinä pyydetään esittämään näkemykset webropol-kyselyssä oleviin kysymyksiin, erityisesti sote-alueen ja perustason alueen muodostamisen kriteereistä, erityisvastuualueen asemasta ja toimivallasta rahoituksesta ja kuntien välisestä kustannusten jaosta sekä aikataulusta.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö tulee erikseen pyytämään alkuvuodesta 2014 lausunnot valmisteluryhmän loppuraportista, johon sisältyy ehdotus eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja siihen liittyviksi muiksi laeiksi. Lakiesitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Lisäksi kuntia tullaan kuulemaan lain vahvistamisen jälkeen sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden sekä erityisvastuualueiden muodostamisesta.

 

Lausunnot pyydetään antamaan 11.10.2013 mennessä sähköpostissa olevan vastauslinkin kautta tai erikseen kirjallisesti.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan seuraavaa:

 

Sote-uudistus on kaikkinensa hyvin sekava eikä se ota huomioon jo käytössä olevia toimintamalleja, jotka perustuvat kuntien väliseen hyvin pitkäänkin jatkuneeseen yhteistyöhön.

Vastuukuntamalli tulee jakamaan kunnat eriarvoiseen asemaan, jossa suurelle osalle Suomen kunnista jää vain maksajan rooli eikä minkäänlaista vaikutusmahdollisuutta oman kuntalaistensa palveluihin.

Perustason sote-palvelut tulee jatkossakin hyväksyä myös kuntayhtymämallilla toteutettuna.

Sairaanhoitopiirejä ei tule lakkauttaa, vaan niitä tulee edelleen kehittää nykyisistä lähtökohdista käsin.

 

 

Päätös: 


                      Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          26 §              12.9.2013

 

259 §            JÄMIN ILMAILUMÖKKIALUEEN ASEMAKAAVA

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on laatinut Jämin ilmailumökkialueen asemakaavaluonnoksen (liite 26.1) ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän (MRL 63§) osallistumis- ja arviointisuunnitelman (liite 26.2).

Ilmailumökkialueen asemakaavasta on pidetty viranomaisneuvottelu 14.5.2013 josta muistio liitteenä (liite 26.3).

 

 

Päätösehdotus:               1. Tutustutaan aluearkkitehti Ilmari Mattilan laatimaan asemakaavaluonnokseen ja tehdään mahdolliset muutosesitykset kaavaluonnokseen. Aluearkkitehti tekee esitetyt muutokset ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista.                  

                                      

  2. Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että mahdollisten asemakaavaluonnokseen tehtävien muutosten jälkeen kunnanhallitus kuuluttaa Jämin Ilmailumökkialueen asemakaavan vireille tulosta ja asettaa MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen yleisesti nähtäville. Lisäksi esitetään, että kunnanhallitus pyytää asemakaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

 

 

Päätös:                             Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavin 1. kohtaan tulevin muutoksin

- kaavamääräyksiin lisätään tonttikohtainen rakennusoikeus:

*1,5 kerroksinen loma-asunto 200 m² ja

* talousrakennus 350 m²

- Ilmari Mattila ja Janne Tuomisto laativat ilmailumökkialueelle rakentamistapaohjeet

-----

 

KH 259 §                           Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kaavaluonnoskarttoineen on liitteenä nro 259.1.  

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus kuuluttaa Jämin Ilmailumökkialueen asemakaavan (Jämijärven Jämin lentokentän konesäilytys ja majoitus asemakaava) vireille tulosta ja asettaa MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen yleisesti nähtäville. Kunnanhallitus päättää lisäksi pyytää kaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

 

Päätös:

 


Kunnanhallitus                                         24 §              23.1.2012

                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          5 §                2.2.2012

                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          6 §                2.2.2012     

                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          16 §              23.8.2012

                                            Kunnanhallitus                                         217 §            17.9.2012

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          28 §              12.9.2013

 

 

 

260 §            KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

Kunnanhallitus 23.1.2012 § 24

24 §              ESITYS KAAVAMUUTOKSEKSI / MTK JÄMIJÄRVI

 

Maataloustuottajien Jämijärven yhdistys hakee kaavamuutosta omistamalleen Honkasen tontille RN:o 2:40 eli vanhalle meijerin-tontille.

Nykyisellään tontin kaavamerkintä on RM ja se haluttaisiin muuttaa AL:ksi. Karttaliite nro 24.1.

Perusteluna on nykyisen kaavamerkinnän epäkäytännöllisyys tontin sijaintiin ja käytännöllisempään rakennusmuotoon nähden.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kaavamuutosesitystä viedään eteenpäin ns. Tuulenpesän asemakaavan laadinnan rinnalla.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 2.2.2012 § 5

 

5 §                ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 11, TONTTI NRO 1

Maataloustuottajien Jämijärven yhdistys hakee kaavamuutosta kortteliin 11 (liite 5.1). Suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava. Asemakaavassa tontti 11/1 on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM).

                                            Kaavamerkintä halutaan muuttaa RM-alueesta AL-alueeksi, asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi.

 

                                            Asemakaavamuutoksen tavoitteena on luoda korttelista vetovoimainen ja houkutteleva. Kunnanhallitus on käsitellyt kaavamuutosasiaa kokouksessaan 23.1.2012 § 24 (liite 5.2).

 

Päätösehdotus:                Kaavamuutos toteutetaan samanaikaisesti Tuulenpesän asemakaavan laatimisen yhteydessä, omana, erillisenä kokonaisuutena.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

Kaavamuutoksen vireille tulosta kuulutetaan samanaikaisesti Tuulenpesän kaavan kanssa.

                                            -----

                                      

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 2.2.2012 § 6

6 §                ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 7

 

Tapio ja Esko Ala-Peijari hakevat kaavamuutosta kortteliin 7. Kaavamuutosta haetaan yhden uuden rakennuspaikan lisäämiseksi nykyisin voimassa olevaan kaavaan (liite 6.1).

Kortteli 7 on esitetty kaavamerkinnällä AO, erillispientalojen korttelialue. Kortteli 7 sijaitsee Kirkkotien ja Aroniementien välittömässä läheisyydessä.

 

Päätösehdotus:                Kaavamuutos toteutetaan samanaikaisesti korttelin 11 kaavamuutoksen yhteydessä.

 

Päätös:                              Kaavamuutos toteutetaan samanaikaisesti korttelin 11 kaavamuutoksen yhteydessä, omana erillisenä kokonaisuutena.

 

                                       Kaavamuutoksen vireille tulosta kuulutetaan samanaikaisesti Tuulenpesän kaavan kanssa.

                                           

                                            -----

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 23.8.2012 § 16

 

                                       Kirkonseudun asemakaavaan on esitetty muutoksia kortteleissa 11 ja 7 Muutosesitykset ovat lähtöisin tonttien omistajien taholta. Edellä mainittujen korttelien lisäksi on tullut esille myös muita asemakaavan muutostarpeita kortteleihin 5, 9, 10 ja 15.

 

Päätösehdotus:                Esitetään kunnanhallitukselle, että kirkonseudun asemakaavaan esitetyt muutokset toteutetaan samanaikaisesti Tuulenpesän asemakaavan laatimisen yhteydessä, omana, erillisenä kokonaisuutena.

 

                                       Lisäksi kunnanhallitukselle esitetään että;

1.      Kunnanhallitus kuuluttaa kaavamuutoksen vireille tulosta.

2.      Kunnanhallitus asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavamuutosluonnoksen nähtäville

3.      Kunnanhallitus järjestää MRL 66 §:n ja MRA 26 §:n mukaisen viranomaisneuvottelun sekä pyytää asemakaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                          -----

 

Kunnanhallitus 17.9.2012 § 217

KH 217 §                           Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä

                                            nro 217.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

Aluearkkitehti Ilmari Mattila oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

 

-----

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 12.9.2013 § 28

                                       ● Kirkonseudun asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä 3.10.2012 -1.11.2012 välisen ajan. Nähtävillä oloaikana maanomistajilla, kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla oli mahdollisuus jättää muistutuksia tai kommentteja kaavaluonnoksesta. Määräaikaan mennessä muistutuksia ja kommentteja jätettiin 3 kpl, (liitteet 28.1- 28.3).

 

                                            ● Kaavaluonnoksesta pyydettiin ja saatiin lausunnot seuraavilta

o       Varsinais-Suomen ELY- keskus (liite 28.4)

o       Satakuntaliitto (liite 28.5)

o       Satakunnan museo (ei lausuntoa)

o       Jämijärven kunnan tekninen lautakunta (liite 28.6)

                                      

● Kirkonseudun kaavamuutoksen viranomaisneuvottelu käytiin 14.5.2013 Porin ELY- keskuksessa (liite 28.7).

 

Päätösehdotus:            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus asettaa Kirkonseudun kaavamuutosehdotuksen nähtäville alkuperäisessä muodossaan (luonnos). Lisäksi esitetään, että kunnanhallitus pyytää kaavamuutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

                                        

 

Päätös:                          Hyväksyttiin päätösehdotus seuraavin muutoksin:

-         Kortteli 11, kaavamerkintä muutetaan AL:stä AP:ksi

-         Kortteli 15, tontilta 10 poistetaan kaavamerkintä sr

-         Kortteli 5, kaavamerkintä muutetaan AO:sta AP:ksi

-         Kortteli 7, tarkistetaan uuden rakennuspaikan rakennusalueen rajaus

                                      

                                       -----

 

 

 

 

KH 260 §                       Kaavaselostus ja kaavaehdotus ovat liitteenä nro 260.1.

                                       Vastineet lausuntoihin ja kannanottoihin on liitteenä nro 260.2.

 

Ehdotus:                        Kunnanhallitus asettaa Kirkonseudun kaavamuutosehdotuksen nähtäville ja pyytää kaavamuutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaisilta.

 

Päätös:                         


Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          31 §              12.9.2013

 

261 §            RATIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

                     

● Ratiperän tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta kuulutettu (KH 198§).

● Asiakirjat ovat olleet nähtävillä 5.9.-4.10.2011 välisen ajan.

● Maanomistajille tiedotettu kaavasta infotilaisuudessa, Jämin lomahotellilla 12.4.2012.

● 4.9.2012 tiedotustilaisuus maanomistajille Tykköön Kylätalolla.

● Maanvuokrasopimusmalli hyväksytty 19.8.2013 (KH 214§)

 

 

Päätösehdotus:                Esitetään kunnanhallitukselle, että se asettaa osayleiskaavaluonnoksen nähtäville sekä varaa kaikille kaavaan osallisille mahdollisuuden esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Lisäksi esitetään, että kunnanhallitus pyytää tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.         

 

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus

 

                                            -----

 

KH 261 §                           Osayleiskaavaluonnos on liitteenä nro 261.1. Kaavaselostus on nähtävillä kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus asettaa Ratiperän tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen yleisesti nähtäville sekä varaa kaikille osallisille mahdollisuuden esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta.

                                            Lisäksi kunnanhallitus pyytää tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

 

Päätös:


                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          25 §              12.9.2013

 

 

262 §            TUULENPESÄN ASEMAKAAVA

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 2.2.2012 § 3

 

·       Aluearkkitehti Ilmari Mattila on laatinut Tuulenpesän alueelle asemakaavaluonnoksen (liite 3.1) ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän (MRL 63§) osallistumis- ja arviointisuunnitelman (liite 3.2).

 

·       Tmi Pohjanmaan Luontotieto on tehnyt Tuulenpesän alueen luontokartoituksen (liite 3.3).

 

·       Tapani Peijari on tehnyt Tuulenpesän asemakaavateille nro 1. ja nro 2 nimiehdotukset (liite 3.4).

 

·       Tuulenpesän asemakaavaluonnos sisältää myös yksityisten maanomistajien maa-alueita. Maanomistajien kanssa on neuvoteltava kaavaan osallistumisesta (liite 3.5).

 

Päätösehdotus:               1. Tutustutaan aluearkkitehti Ilmari Mattilan laatimaan asemakaavaluonnokseen ja tehdään mahdolliset muutosesitykset kaavaluonnokseen. Aluearkkitehti tekee kaavaluonnokseen esitetyt muutokset ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista.

 

2. Hyväksytään Tmi Pohjanmaan Luontotiedon laatima luontokartoitus

 

3. Tehdään kunnanhallitukselle esitys Tuulenpesän asemakaavateiden

                                            nimistä Tapani Peijarin ehdotuksen pohjalta.

 

4. Kuulutetaan kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) yksityisten maanomistajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen.

 

5. Esitetään kunnanhallitukselle, että kunnan ja yksityisten maanomistajien välille laaditaan kaavoitussopimus kaavoitettavasta alueesta.

 

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus seuraavin lisäyksin:

-         Korttelia 102 väljennetään rakennuspaikkojen osalta.

-         Lisätään kaavaluonnokseen kevyenliikenteenväylä Juhalan alueelle.

-         Varataan katualueen leveydeksi vähintään 12 m.

-         Esitetään kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi tiennimiehdotukset; tie nro 1. Tuulialantie ja tie nro 2. Kaurapellontie

 

                                       -----

 

Kunnanhallitus 14.2.2012 § 50

 

KH 50 §                             Tmi Pohjanmaan Luontotiedon laatima luontotarkistus on esityslistan liitteenä nro 50.1. Tapani Peijarin esitys Tuulenpesän alueen asemakaavateiden nimiksi on liitteenä nro 50.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy

 

1.)   Tmi Pohjanmaan Luontotiedon laatiman luontokartoituksen

2.)   tiennimiehdotukset nro 1 Tuulialantie ja nro 2 Kaurapellontie

3.)   että neuvottelut yksityisten maanomistajien kanssa käynnistetään kaavoituksen käynnistämisestä ja kaavoitussopimuksista

4.)   että tämän jälkeen kuulutetaan kaavan vireille tulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville ja

5.)   maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esitykset korttelin nro 102, kevyenliikenteenväylän Juhalaan ja katualueen leveyden osalta huomioon otettavaksi asemakaavaluonnosta laadittaessa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 23.08.2012 § 17

 

·        Ilmari Mattila on tehnyt kaavaluonnokseen esitetyt muutokset.

 

Päätösehdotus:                Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että se kuuluttaa kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävillä olosta sekä järjestää MRL 66 §:n ja MRA 26 §:n mukaisen viranomaisneuvottelun. Lisäksi ehdotetaan, että kunnanhallitus asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

Kunnanhallitus 17.9.2012 § 218

KH 218 §                           Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä

                                            nro 218.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esityksen. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että yksityisen maanomistajan kanssa tulee neuvotella maankäyttö- ja kaavoitussopimus ennen kaavaehdotusvaihetta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

 

-----

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 12.9.2013 § 25   

 

                                       Tuulenpesän asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 3.10.2012 -1.11.2012 välisen ajan. Nähtävillä oloaikana maanomistajilla, kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla oli mahdollisuus jättää muistutuksia tai kommentteja kaavaluonnoksesta. Määräaikaan mennessä ei muistutuksia tai kommentteja jätetty.

 

                                            ● Kaavaluonnoksesta pyydettiin ja saatiin lausunnot seuraavilta:

o       Varsinais-Suomen ELY- keskus (liite 25.1), alueiden käyttö

o       Varsinais-Suomen ELY- keskus (ei lausuntoa), liikenne ja infra

o       Satakuntaliitto (liite 25.2)

o       Leppäkosken Sähkö (liite 25.3)

o       Palojoen Vesiosuuskunta (ei lausuntoa)

o       Kirkonkylän Vesiosuuskunta (ei lausuntoa)

o       Jämijärven kunnan tekninen lautakunta (liite 25.4)

                                      

● Tuulenpesän kaava-alueen viranomaisneuvottelu käytiin kunnantalon kokoushuoneessa 31.5.2013. Ennen varsinaista neuvottelua tutustuttiin maastokäynnillä kaava-alueeseen.

 

● Maastokäynnin ja viranomaisneuvottelun aikana kaavaan esitettiin merkittäviä muutoksia. Liitteenä viranomaisneuvottelun muistio (liite 25.5)

 

● Viranomaisneuvottelussa käytyjen keskustelujen pohjalta (18.6.2013) maankäyttöinsinööri Janne Tuomisto teki asemakaavaluonnokseen esitetyt muutokset (liite 25.6).

 

● Kunnan ja yksityisen maanomistajan välinen maankäyttö- ja kaavoitussopimus tulee allekirjoittaa ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista.

 

 

Päätösehdotus:                Maankäyttö- ja asuntotoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus asettaa Tuulenpesän kaavan ehdotuksena nähtäville, kun yksityisen maanomistajan kanssa on maankäyttö- ja kaavoitussopimus allekirjoitettu sekä pyytää tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

                                       Lisäksi esitetään, että kunnanhallitus informoi rantaan rajoittuvan korttelin 108 maanomistajaa rakennuspaikan poistosta kaavaehdotuksesta.

                                       Kaavaan tehdyt muutokset ovat liitteessä 25.6.

 

Päätös:                              Hyväksytään päätösehdotus.

                                      

                                            -----

 

KH  262 §                          Tuulenpesän asemakaavaehdotuksen selostus sekä asemakaavaehdotus ovat liitteenä nro 262.1.

Vastineet lausuntoihin ovat liitteenä nro 262.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esityksen.

 

Päätös:


                                       Maankäyttö- ja asuntotoimikunta              29 §              12.9.2013

 

263 §            JÄMIN KESKUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 23.8.2012 § 14

14 § JÄMIN KESKUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Jämin keskusalueen asemakaavan muutostyö käynnistyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella, joka oli nähtävillä 20.8.- 18.9.2009 välisenä aikana. Asemakaavamuutoksen laatii Suunnittelutalo S. Anttila Oy, yhteyshenkilönään arkkitehti Esko Räntilä. Suunnittelutalo S Anttila on laatinut asemakaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi.

 

Päätösehdotus:                Esitetään kunnanhallitukselle, että se asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville kunnanilmoitustaululle 30 vuorokauden ajaksi sekä varaa kaikille kaavaan osallisille mahdollisuuden esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Lisäksi esitetään, että kunnanhallitus pyytää tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

 

Päätös:                              Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia esitteli asemakaavaluonnoksen.

                                            Hyväksyttiin asemakaavaluonnos.

                                      

                                            Ilmari Mattila poistui esteellisenä tämän pykälän ajaksi kokouksesta.

 

Kunnanhallitus 17.9.2012 § 220

 

KH 220 §                           Jämin keskusaleen asemakaavamuutos ilmenee esityslistan liitteestä nro 220.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 12.9.2013 § 29

                                       ● Jämin keskusalueen asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä 3.10.2012 -1.11.2012 välisen ajan. Nähtävillä oloaikana maanomistajilla, kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla oli mahdollisuus jättää muistutuksia tai kommentteja kaavaluonnoksesta. Määräaikaan mennessä muistutuksia ja kommentteja ei tullut.

 

                                            ● Kaavaluonnoksesta pyydettiin ja saatiin lausunnot seuraavilta

o       Varsinais-Suomen ELY- keskus, alueiden käyttö, ei lausuntoa

o       Varsinais-Suomen ELY- keskus, liikenne ja infra, ei lausuntoa

o       Satakuntaliitto, ei lausuntoa

o       Satakunnan museo (liite 29.1)

o       Tykistöprikaatin Esikunta ja LSSLE (liite 29.2)

o       Metsähallitus (liite 29.3)

o       Jämi- Säätiö (liite 29.4)

o       Jämijärven kunnan tekninen lautakunta (liite 29.5)

                                      

● Jämin keskusalueen asemakaavan muutoksesta käytiin viranomaisneuvottelu 14.5.2013 Porin ELY- keskuksessa (liite 29.6).

 

Päätösehdotus:                Maankäyttö- ja asuntotoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus asetta Jämin keskusalueen asemakaavamuutosehdotuksen nähtäville ja pyytää kaavamuutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

                                        

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus seuraavin muutoksin;

-         kaavaehdotukseen lisätään rullasuksirata

-         Hiihtotunnelin ja Areenan parkkipaikan välinen tiealue merkitään pihakaduksi.

 

                                       -----

 

KH 263 §                       Kaavaehdotus esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus:                        Kunnanhallitus asettaa Jämin keskusalueen asemakaavamuutosehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää kaavamuutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

 

Päätös:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

264 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA