JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 22.4.2013 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

                      31 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    

32 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

33 § Varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta                    

34 § Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n liiketoimintasuunnitelma ja Jämijärven kunnan maksuosuus v. 2013     

35 § Jatkon myöntäminen Jämi-säätiön lainalle 

36 § Perusturvalautakunnan toimintakertomus 2012              

37 § Jämijärven kunnan peruskoulujen tarpeettomiksi jäävien luokanopettajan virkojen lakkauttaminen 1.8.2013 lukien

38 § Nuorisotakuun toteutuminen Jämijärvellä   

39 §  Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat   

40 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat          

 

                                           

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 26.4.2013 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 16.4.2013

                     

                                                                                                  

 

Matti Leppihalme

valtuuston puheenjohtaja

                     

 

                                                                                                


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 3/2013

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 16.4.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 22.4.2013 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

31 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

32  § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

33 §   VARSINAISEN TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN          VALINTA 

34 §   POHJOIS-SATAKUNNAN SEUTUVERKKO OY:N          LIIKETOIMINTASUUNNITELMA JA JÄMIJÄRVEN KUNNAN MAKSUOSUUS          V. 2013 

35 §   JATKON MYÖNTÄMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN LAINALLE 

36 §   PERUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 

37 §   JÄMIJÄRVEN KUNNAN PERUSKOULUJEN TARPEETTOMIKSI JÄÄVIEN
         LUOKANOPETTAJAN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2013 LUKIEN

38 §   NUORISOTAKUUN TOTEUTUMINEN JÄMIJÄRVELLÄ 

39 §  ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT 

40 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

                                                                 

 

MATTI LEPPIHALME                                                

Matti Leppihalme                                         Esa Ala-Karvia


 

 

 

31 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 16.4.2013 ja kokouskutsu on julkaistu Seutulehti UutisOiva –lehdessä 18.4.2013 ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 18.4.2013. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 16.4.2013.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                           

Päätös:                             

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

32  §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:       

 

 

 

 

 

                     

 


                                            Tarkastuslautakunta       5 §                5.3.2013

 

33 §                VARSINAISEN TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA

 

Tilintarkastustarjoukset vuosien 2013-2016 toimikautta vastaavalta ajalta oli pyydetty toimittamaan suljettuna kirjeenä 15.2.2013 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä tarjouksia oli saapunut ainoastaan yksi.

 

Tarkastuslautakunta avasi suljetun tarjouskirjeen kokouksessa. Tarjouksen jätti vain BDO Audiator Oy.

 

Päätös:                              Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy:n tarjouksen siten, että vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Vesa Keso.

 

                                            -----

 

KV 33 §                            

 

Ehdotus:                           Valtuusto hyväksyy JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy:n tarjouksen siten, että vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Vesa Keso.

 

Päätös:

 

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               87 §              25.3.2013

 

34 §              POHJOIS-SATAKUNNAN SEUTUVERKKO OY:N LIIKETOIMINTASUUNNITELMA JA JÄMIJÄRVEN KUNNAN MAKSUOSUUS V. 2013

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy hyväksyi liiketoimintasuunnitelman 26.2.2013 ja esittää sen edelleen omistajilleen tiedoksi. Liite nro 87.1.      

 

Yhtiön hallitus esittää, että omistajakunnat varautuisivat pääomasijoitukseen yhteensä n. 4 miljoonalla eurolla. Sijoitukset tarvitaan 2013-2018 aikana valokuituverkon rakentamisen edistymisen mukaan.

 

Omistajakuntien tulisi varautua yhtiön verkon rakentamiseksi ottamien lainojen omavelkaiseen takaamiseen em. aikataulussa. Takauksia tarvitaan tämän hetken tiedon mukaan yhteensä n. 8 miljoonan euron arvosta.

 

Kukin kunta takaa yhtiön lainoja siinä suhteessa kuin yhtiö investoi ko kunnan alueelle.

Takauksista tehdään kussakin kunnassa valtuuston erilliset päätökset.   

 

Vuoden 2013 aikana omistajien sijoitusta tarvitaan yhteensä 1 miljoona euroa. Sijoitukset tehdään yhtiön vapaan omanpääoman rahastoon (SVOP). Liite nro 87.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.    merkitsee tiedoksi Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n liiketoimintasuunnitelman ja

2.    päättää sijoittaa vuonna 2013 enintään 164 000 euroa Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoituksen maksuunpanosta päättää kunnanhallitus.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

----

KV 34 §         

 

Ehdotus:                           Valtuusto

 

1.    merkitsee tiedoksi Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n liiketoimintasuunnitelman ja

2.    päättää sijoittaa vuonna 2013 enintään 164 000 euroa Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoituksen maksuunpanosta päättää kunnanhallitus.

Päätös:

 

 

 

 

 

                                            Kunnanhallitus               102 §            25.3.2013

 

35 §              JATKON MYÖNTÄMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN LAINALLE

 

Valtuusto päätti 28.10.2008 § 62 myöntää Jämi-säätiölle 50 000 euron korottoman lainan, laina-aika vuoden 2012 loppuun (bullet). Jämi-säätiö on kokouksessaan 8.2.2013 § 8 anonut lainalle jatkoaikaa. Alkuperäinen velkakirja on liitteenä nro 102.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että liitteenä olevaa lainaa jatketaan korottomana 1.1.2013 alkaen siten, että se on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka. Vuoden 2015 lopussa tulee laina maksaa kokonaisuudessaan takaisin. Lainasta laaditaan uusi velkakirja.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

Kunnanhallituksen jäsenet Olli Seppälä ja Kari Jokisalo poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

-----

KV 35 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto päättää, että liitteenä olevaa lainaa jatketaan korottomana 1.1.2013 alkaen siten, että se on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka. Vuoden 2015 lopussa tulee laina maksaa kokonaisuudessaan takaisin. Lainasta laaditaan uusi velkakirja.

Päätös:

 

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               110 §            15.4.2013

 

36 §              PERUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2012

 

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 19.3.2013 § 21 käsitellyt perusturvalautakunnan toimintakertomusta v. 2012. Liite nro 110.1.

Perusturvalautakunta on samalla päättänyt saattaa toimintakertomuksen myös osakaskuntien kunnanhallituksille ja valtuustoille tiedoksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee perusturvalautakunnan toimintakertomuksen 2012 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

-----

 

KV 36 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto merkitsee perusturvalautakunnan toimintakertomuksen tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

 

 

 


                                            Sivistyslautakunta           32 §              20.3.2013

                                            Kunnanhallitus               114 §            15.4.2013

 

37 §              JÄMIJÄRVEN KUNNAN PERUSKOULUJEN TARPEETTOMIKSI JÄÄVIEN LUOKANOPETTAJAN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2013 LUKIEN

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on lakkauttanut kokouksessaan 17.12.2012 /78 § Palokosken, Suurimaan ja Tykköön koulut 1.8.2013 lukien.

 

Jämijärven peruskoulun virat ovat kuntakohtaisia virkoja. Luokanopettajan virat n:o 0021 ja n:o 0022 ovat olleet sijoitettuna Palokosken koululle, virat n:o 0031 ja n:o 0032 ovat olleet sijoitettuna Suurimaan koululle ja virat n:o 0041 ja n:o 0042 Tykköön koululle. Nämä virat jäävät tarpeettomiksi 1.8.2013 lukien.

 

Tämän jälkeen ainoaksi kouluksi jää Jämijärven keskuskoulu, siellä ovat sijoitettuna luokanopettajan virat n:o 0001, n:o 0002, n:o 0003, n:o 0004, n:o 0005 ja n:o 0006. Nämä virat jäävät käyttöön edelleen.

 

Ehdotus:                           Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lakkauttaa tarpeettomiksi käyneet luokanopettajan virat n:o 0021, n:o 0022, n:o 0031, n:o 0032,

n:o 0041 ja n:o 0042 1.8.2013 lukien.

 

Päätös:                              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

KH 114 §

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            -----

KV 37 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto lakkauttaa tarpeettomiksi käyneet luokanopettajan virat n:o 0021, n:o 0022, n:o 0031, n:o 0032,

n:o 0041 ja n:o 0042 1.8.2013 lukien.

 

Päätökset:

 

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               117 §            15.4.2013

 

38 §              NUORISOTAKUUN TOTEUTUMINEN JÄMIJÄRVELLÄ

 

Kunnanvaltuuston kokouksessa 4.3.2013 § 29 valtuutettu Pentti Mäkelä tiedusteli miten Jämijärven kunta on valmistautunut hallitusohjelmassa olevaan nuorisotakuuseen.

Asia saatettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Liitteeseen on koottu toimenpiteitä, joita on tehty tai ollaan tekemässä. Lisäksi liitteessä on tietoa nuorisotakuusta koulutusaineiston ja TEM:n kirjeen muodossa. Liite nro 117.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee nuorisotakuun toteuttamisen tiedokseen Jämijärven kunnan osalta ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

-----

 

KV 38 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto merkitsee nuorisotakuun toteuttamisen tiedokseen Jämijärven kunnan osalta.

 

Päätös:

 

 

 


 

39 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 


 

40 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT