Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 4/2013

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 19.3.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

25.3.2013 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

81 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

82 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

83 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

84 §      PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

85 §      KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 4.3.2013 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO  

86 §      TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.1.2013 

87 §      POHJOIS-SATAKUNNAN SEUTUVERKKO OY:N LIIKETOIMINTASUUNNITELMA JA JÄMIJÄRVEN KUNNAN MAKSUOSUUS V. 2013 

88 §      POSAN SUORITE- JA KUSTANNUSTIETOJA 

89 §      YSTÄVYYSKOULUMATKAN TUKEMINEN 

90 §      VALTIONOSUUDEN VAHVISTAMINEN PERUSTOIMEENTULOTUEN KUSTANNUKSIIN 

91 §      ELINKEINOTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN 

92 §      TEEMA-ASIAT / SEUTUVERKKO  

93 §      VALTUUSTOSEMINAARIN JÄRJESTÄMINEN 

94 §      TS SOPIMUSALAN PAIKALLISEN JÄRJESTELYERÄN MAKSAMINEN 1.2.2013 ALKAEN 

95 §      OVTES SOPIMUSALAN PAIKALLISEN JÄRJESTELYERÄN MAKSAMINEN 1.2.2013 ALKAEN 

96 §      KVTES SOPIMUSALAN PAIKALLISEN JÄRJESTELYERÄN MAKSAMINEN 1.2.2013 ALKAEN 

97 §      VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE 

98 §      VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 

99 §      KUMPPANUUSSOPIMUKSEN TAHTO-OSAN HYVÄKSYMINEN V. 2014-2016 

100 §    TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN JÄMIJÄRVELÄISILLE VETERAANI-, ELÄKELÄIS- JA LAPSITYÖJÄRJESTÖILLE 

101 §    AVUSTUSANOMUS HUOLTOTÖIDEN SUORITTAMISEKSI / JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY 

102 §    JATKON MYÖNTÄMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN LAINALLE 

103 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA 

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                            Esa Ala-Karvia

 

 

 

81 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

82 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ari Uusi-Rasi ja Satu Jokela.

                     

Päätös:                             

 


 

 

83 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          D-Fence turvallisuusraportti 15.1.-15.2.2013

-          Verohallinto, maksatuserittely helmikuu 2013

-          Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 1/2013

-          Aluehallintovirasto Lounais-Suomi, työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus

-          Väestörekisterikeskus, äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraatille

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Kovelahti, Hakala

o       Jämijärvi, Kankaansyrjä

o       Jämijärvi, Sillanpää 2

o       Jämijärvi, Nuijavuori

o       Jämijärvi. Kujansuu

o       Jämijärvi, Kortetneva

o       Jämijärvi, Kallionnokkka

o       Jämijärvi, Eeli

 

 

 

Päätös:                             

                                           


 

 

 

84 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

                                            hallituksen kokous                                                        12.12.2012

                                            Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

                                            hallituksen kokous                                                        13.2.2013

Sataedu, yhtymähallitus                                               14.2.2013

Perusturvalautakunta                                                    19.2.2013

PoSa, johtokunta                                                          26.2.2013

                                            Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

                                            hallituksen kokous                                                        8.3.2013

                                            PoSa, johtokunta                                                          12.3.2013

 

                                           

Päätös:                             

 
 

85 §              KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 4.3.2013 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 4.3.2013.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

22 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

23 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

24 § Lausuntopyyntö kuntarakennelakiluonnoksesta                   

25 § Muutoksia vuoden 2012 talousarvioon            

26 § Tyhjien asuntojen vuokrien maksaminen

27 § Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöveroista vapauttamiseen

28 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat       

                                            29 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat              

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 4.3.2013, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:       


 

 

 

 

86 §              TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.1.2013

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.1.2013. Liite nro 86.1.

 

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma samalta ajalta edellisenä vuotena.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:       

 

 

 

 

87 §              POHJOIS-SATAKUNNAN SEUTUVERKKO OY:N LIIKETOIMINTASUUNNITELMA JA JÄMIJÄRVEN KUNNAN MAKSUOSUUS V. 2013

                                           

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy hyväksyi liiketoimintasuunnitelman 26.2.2013 ja esittää sen edelleen omistajilleen tiedoksi. Liite nro 87.1.      

 

Yhtiön hallitus esittää, että omistajakunnat varautuisivat pääomasijoitukseen yhteensä n. 4 miljoonalla eurolla. Sijoitukset tarvitaan 2013-2018 aikana valokuituverkon rakentamisen edistymisen mukaan.

 

Omistajakuntien tulisi varautua yhtiön verkon rakentamiseksi ottamien lainojen omavelkaiseen takaamiseen em. aikataulussa. Takauksia tarvitaan tämän hetken tiedon mukaan yhteensä n. 8 miljoonan euron arvosta.

 

Kukin kunta takaa yhtiön lainoja siinä suhteessa kuin yhtiö investoi ko kunnan alueelle.

Takauksista tehdään kussakin kunnassa valtuuston erilliset päätökset.         

 

Vuoden 2013 aikana omistajien sijoitusta tarvitaan yhteensä 1 miljoona euroa. Sijoitukset tehdään yhtiön vapaan omanpääoman rahastoon (SVOP). Liite nro 87.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.      merkitsee tiedoksi Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n liiketoimintasuunnitelman ja

2.      päättää sijoittaa vuonna 2013 enintään 164 000 euroa Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoituksen maksuunpanosta päättää kunnanhallitus.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

88 §              POSAN SUORITE- JA KUSTANNUSTIETOJA

 

Liitteenä nro 88.1 on PoSan suorite- ja kustannustietoja tuotekohtaisesti.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

89 §              YSTÄVYYSKOULUMATKAN TUKEMINEN

 

Jämijärven keskuskoulun neljätoista kahdeksannen ja yhdeksännen luokan Saksan lukijaa sekä viisi viime vuoden keskuskoulun yhdeksäsluokkalaista, nykyiset Ikaalisten ja Kankaanpään lukiolaiset ovat lähdössä 8.5.-13.5.2013 perinteiselle ystävyyskoulumatkalle Kastellauniin Saksaan.

 

Arvioitu budjetti on 3 800 euroa. Jämijärven kunnanhallitus on tehnyt periaatepäätöksen, että ystävyyskoulumatkoja tuetaan 150 eurolla/oppilas. Opettajien matka-avustus hoidetaan koulutoimen budjetista.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää tukea Jämijärven keskuskoulun ystävyyskoulumatkaa 2 850 eurolla (19*150 €).

 

Päätös:


 

 

 

 

90 §              VALTIONOSUUDEN VAHVISTAMINEN PERUSTOIMEENTULOTUEN KUSTANNUKSIIN

 

                                            Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 13.2.201

                      vahvistanut Jämijärven kunnan vuoden 2012 perustoimeentulotuen kustannuksiin suoritettavan lopullisen valtionosuuden seuraavasti:

 

Valtionosuuteen oikeuttavat toteutuneet kustannukset      35 555,57 €

Valtionosuus (50%)                                                            17 778,78 €

Ennakko                                                                              17 995,00 € 

Jämijärven kunnalle liikaa maksettu valtionosuus                   219,21 €

 

Liikaa maksettu valtionosuus peritään takasin valtiolle vähentämällä se Jämijärven kunnalle myöhemmin maksettavasta ennakosta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:


 

91 §              ELINKEINOTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

 

Jämijärven Yrittäjäyhdistyksen ja kunnanhallituksen yhteiskokouksessa 11.3.2013 nousi esille yhteisen elinkeinotyöryhmän nimeäminen.

Tämän elinkeinotiimin tärkeimpänä tehtävänä on aloitteiden tekeminen, lausuntojen antaminen ja informaation vaihtaminen.

 

Sovittiin, että yrittäjät ja kunta nimeävät työryhmään yhtä monta jäsentä ja työryhmä toimii kunnanhallituksen alaisuudessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää edustajat elinkeinotyöryhmään.

 

Päätös: 

92 §              TEEMA-ASIAT / SEUTUVERKKO

 

Marko Rajamäki tulee kunnanhallituksen kokoukseen selvittämään Seutuverkkohankkeen tilannetta ja kustannuksia.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:


 

93 §              VALTUUSTOSEMINAARIN JÄRJESTÄMINEN

 

Valtuustokauden alussa on yleensä pidetty valtuustoseminaari, jossa on sovittu valtuustokauden tavoitteista, päämääristä ja niistä asioista, joissa halutaan onnistua valtuustokaudella.

 

Seminaariin on usein liitetty myös eri hallintokuntien toiminnan esittely ja tämän hetken ajankohtaiset haasteet. Asiasta on alustavasti keskusteltu valtuuston puheenjohtajan kanssa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valtuustoseminaarin järjestämisestä.

 

Päätös:


                                            Yhteistyötoimikunta          5 §                25.3.2013

 

94 §              TS SOPIMUSALAN PAIKALLISEN JÄRJESTELYERÄN MAKSAMINEN 1.2.2013 ALKAEN

 

Allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti TS:ssa maksetaan 1.2.2013 alkaen 1,46 %:n suuruinen yleiskorotus sekä 0,6 prosentin paikallinen järjestelyerä.

 

Yleiskorotus 1,46 % lasketaan tammikuun palkoista ja laitetaan maksuun helmikuun palkanmaksun yhteydessä. Paikallinen järjestelyerä lasketaan mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta sopimusalan palkkasummasta, esimerkiksi marraskuulta 2012.

 

Teknisen sopimuksen piirissä on kaksi henkilöä ja jaettava erä on 37,30 €/kk.

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta päättää esityksen tekemisestä kunnanhallitukselle.

 

Päätös:                              Yhteistyötoimikunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle, että teknisten sopimusten järjestelyerä jaettaisiin tasan teknisen sopimuksen piirissä olevien työntekijöiden kesken. Järjestelyerän suuruus on 18.65 €/hlö/kk.

 

                                            -----

 

 

 

 

 

KH 94 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös:


                                            Yhteistyötoimikunta          6 §                25.3.2013

 

95 §              OVTES SOPIMUSALAN PAIKALLISEN JÄRJESTELYERÄN MAKSAMINEN 1.2.2013 ALKAEN

 

Allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti OVTES sopimusalalla maksetaan 1.2.2013 alkaen 1,36 %:n suuruinen yleiskorotus sekä 0,70 suuruinen järjestelyerä, josta paikallinen järjestelyerä on 0,30 %.

 

Keskitetyllä järjestelyerällä (0,4%) on lähennetty I ja II kalleusluokan palkkojen välistä eroa ja toteutettu eräitä muita opetushenkilöstön sopimuksissa ja palkkaliikenteessä ilmeneviä muutoksia.

 

Paikallisesti sovittavan järjestelyerän suuruus on 253,06 € kuukaudessa ja sopimuksen piirissä on 23 henkilöä.

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta päättää esityksen tekemisestä kunnanhallitukselle.

 

Päätös:                              Yhteistyötoimikunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle, että OVTES sopimusalan järjestelyerä jaettaisiin tasan OVTES sopimusalan piirissä olevien lakkautettavien koulujen (Palokoski ja Suurimaa) neljän opettajan kesken siirtymäkauden ajaksi 1.2.2013-31.7.2013. Järjestelyerän suuruus on 63,27 €/hlö/kk.

 

                                            -----

 

 

 

 

KH 95 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös:

 

 

 

 

 


                                            Yhteistyötoimikunta          7 §                25.3.2013

 

96 §              KVTES SOPIMUSALAN PAIKALLISEN JÄRJESTELYERÄN MAKSAMINEN 1.2.2013 ALKAEN

                                           

Allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti KVTES sopimusalalla maksetaan 1.2.2013 alkaen 1,46 %:n suuruinen yleiskorotus sekä 0,6 % suuruinen paikallinen järjestelyerä.

 

Paikallinen järjestelyerä lasketaan mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta sopimusalan palkkasummasta, esimerkiksi marraskuulta 2012.

 

Paikallisesti sovittavan järjestelyerän suuruus on 414,06 € kuukaudessa ja sopimuksen piirissä on 28 henkilöä.

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta päättää esityksen tekemisestä kunnanhallitukselle.

 

Päätös:                              Yhteistyötoimikunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle, että KVTES sopimusalan järjestelyerä jaettaisiin tasan KVTES sopimuksen piirissä olevien työntekijöiden kesken. Järjestelyerän suuruus on 14.79 €/hlö/kk.

 

                                            -----

 

 

KH 96 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös:


 

 

 

 

97 §              VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE

 

Oy Audiator Ab on ottanut uuden käytännön, jonka mukaan kunnanhallituksen tulee tilinpäätöskokouksessa hyväksyä myös johdon vahvistuskirje. Se on jokavuotinen asia.

Vahvistusilmoituskirje on liitteenä nro 97.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:       

 

 

 


 

98 §             VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

 

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus, talousarvion toteutumisvertailu sekä tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma liitetietoineen.

 

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös liitteineen.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

 

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 98.1.

 

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2012 oli negatiivinen 40 082,85 euroa. Tilikauden alijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin 365 061,66 euroa. Lainat lisääntyivät vuoden aikana

1668,10 €/asukas (v. 2011 1631,86 €/asukas).

 

Maksuvalmius oli vuoden aikana tiukka, mutta siitä huolimatta vuoden lopussa ei ollut lyhytaikaista lainaa. Edellisenä vuonna lyhytaikaista lainaa oli tilinpäätöksessä 150 000 euroa.                                                                                 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2012. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 365 061,66 euroa alijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

99 §              KUMPPANUUSSOPIMUKSEN TAHTO-OSAN HYVÄKSYMINEN V. 2014-2016

 

PoSan alueen kuntien, PoSan ja sairaanhoitopiirin yhteinen vuosittainen kumppanuusneuvottelu pidettiin Satakunnan keskussairaalassa 14.3.2013. Neuvottelutuloksena syntyi kumppanuussopimuksen tahto-osa vuosille 2014-2016.

 

Pöytäkirja neuvottelusta ja kumppanuussopimuksen tahto-osasta ovat liitteenä 99.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan kumppanuussopimuksen tahto-osan v. 2014-2016 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

100 §            TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN JÄMIJÄRVELÄISILLE

                      VETERAANI-, ELÄKELÄIS- JA LAPSITYÖJÄRJESTÖILLE

 

                                           

Kunnanhallituksen talousarviossa on tänä vuonna varattu toiminta-avustuksia varten yhdistyksille ja seuroille 2 000 euroa. Avustukset ovat olleet haettavina kuntatiedotteessa, Kankaanpään Seudussa 11.2.2013 ja Pohjois-Satakunta lehdessä 12.2.2013.

 

Avustuksia ovat hakeneet seuraavat yhdistykset:

 

-          Jämijärven vanhustentaloyhdistys ry                    500 €

-          MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys                      2 500 €

-          Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry                         1 000 €

-          Jämijärven Eläkkeensaajat ry                               500 €

-          Jämijärven veteraanikuoro                                    ei ilm. määrää

 

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää avustukset seuraavasti:

 

-          Jämijärven vanhustentaloyhdistys ry                    400 €

-          MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys                      900 €

-          Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry                         400 €

-          Jämijärven Eläkkeensaajat ry                               200 €

-          Jämijärven veteraanikuoro                                    100 €

 

Yhteensä 2 000 euroa.

 

 

Päätös:       

 

 

 

 


 

101 §            AVUSTUSANOMUS HUOLTOTÖIDEN SUORITTAMISEKSI / JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY

 

Jämin Hiihtotunneli Oy on pyytänyt tarjoukset huoltotöiden suorittamiseksi hiihtotunnelissa.

Hiihtotunneli on toiminut yli 10 vuotta ja laitteiden ikä edellyttää laajempia huoltotoimenpiteitä. Aikatauluksi on ajateltu, että konehuoneen osalta huoltotyöt aloitetaan välittömästi ja tunneliosan työt viimeistään kesäkuun 2013 alussa. Kaikki korjaustyöt pitää saada valmiiksi viimeistään elokuun alkuun. Tunnelissa tehtävät huoltotyöt edellyttävät tunnelin sulatusta. Jämin Hiihtotunneli Oy:n hallitus anoo kunnalta 60 000 euron avustusta tunnelin korjaustöihin. Asiasta on pidetty kunnanhallituksen ja Jämin hiihtotunnelin hallituksen yhteinen neuvottelu 6.3.2013.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      myöntää Jämin Hiihtotunneli Oy:lle 40 000 euron investointiavustuksen hiihtotunnelin huoltotöiden suorittamiseksi

2.      että ko määräraha osoitetaan investointisuunnitelmassa olleesta kunnanhallitukselle varatusta määrärahasta.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

102 §            JATKON MYÖNTÄMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN LAINALLE

 

Valtuusto päätti 28.10.2008 § 62 myöntää Jämi-säätiölle 50 000 euron korottoman lainan, laina-aika vuoden 2012 loppuun (bullet). Jämi-säätiö on kokouksessaan 8.2.2013 § 8 anonut lainalle jatkoaikaa. Alkuperäinen velkakirja on liitteenä nro 102.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että liitteenä olevaa lainaa jatketaan korottomana 1.1.2013 alkaen siten, että se on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka. Vuoden 2015 lopussa tulee laina maksaa kokonaisuudessaan takaisin. Lainasta laaditaan uusi velkakirja.

 

Päätös:
 

 

 

 

 

103 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA