Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 3/2013

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 19.2.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

25.2.2013 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

65 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

66 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

67 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

68 §      PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

69 §      LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY 

70 §      KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN V. 2013 

71 §      TILIPOISTOT VUODEN 2012 OSALTA 

72 §      KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 10.5.2013 

73 §      KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2013 

74 §      LAUSUNTOPYYNTÖ KUNTARAKENNELAKILUONNOKSESTA 

75 §      MUUTOKSIA VUODEN 2012 TALOUSARVIOON 

76 §      VETERAANIASIOIDEN TOIMIKUNNAN VALITSEMINEN V. 2013 - 2014 

77 §      TYHJIEN ASUNTOJEN VUOKRIEN MAKSAMINEN 

78 §      TOIMIVALTA KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROISTA VAPAUTTAMISEEN 

79 §      SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA 

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                            Esa Ala-Karvia

 


 

 

65 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 

 

66 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Olli Seppälä ja Miia Sjöman.

                     

Päätös:                             


 

 

 

 

67 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Karvian kunta, Kankaanpään kaupunginvaltuuston päätös 21.1.2013 § 11

-          Valtiovarainministeriö, päätös kansaneläkelaitoksen vuonna 2012 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän palautuksen tarkistamisesta lopulliseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuonna 2013

-          Kuntaliitto, kansallinen veteraanipäivä

-          Keva, vuoden 2013 varhaiseläkemenoperusteisen maksun ennakoiden jaksotus

-          Suomen Maastohiihto ry, takauksen päättymisilmoitus

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Jämijärvi, Mäntykangas

 

 

Päätös:                             

                                           


 

 

 

68 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Sataedu, yhtymähallitus                         13.12.2012

PoSa, yhtymäkokous                             12.2.2013

                                           

 

                                           

Päätös:                             

 

 

 


 

69 §              LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY

 

Jämijärven kunnan v. 2013 talousarviossa on varauduttu 1 108 000 euron lainannostoon. Alkuvuoden rahoitustarpeen kattamiseksi on lainatarjoukset pyydetty 500 000 eurosta. Lainatarjouspyyntö on liitteenä nro 69.1.

 

Tarjous pyydettiin Kuntien Eläkevakuutukselta, Kuntarahoitukselta, Jämijärven Osuuspankilta, Nordealta, Länsi-Suomen Osuuspankilta, Parkanon Säästöpankilta sekä Danske pankilta.

 

Yhteenveto tarjouksista liitteenä 69.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy edullisimman tarjouksen.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

70 §              KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN V. 2013

 

 

Kuntaa pyydetään nimeämään Asevelvollisuuslain 22 §:ssä mainitut jäsenet ja heille riittävä määrä varamiehiä kutsuntalautakuntaan. Lautakunnan jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyys, niin ettei kutsunnan alaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. Lisäksi pyydetään kunnan edustajaa valittaessa huomioimaan, että hänellä olisi kokemusta nuorten parissa työskentelystä (esim. sosiaalityöntekijä).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää edustajansa kutsuntalautakuntaan v. 2013 ja hänelle vähintään yhden varahenkilön.

 

Päätös:


 

 

 

 

71 §              TILIPOISTOT VUODEN 2012 OSALTA

 

 

Yleishallinnon vastuualue yhdessä eri hallintokuntien kanssa on valmistellut tilipoistot v. 2012 tilinpäätökseen. Liite nro 71.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää suorittaa tilipoistot oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:


 

 

 

 

72 §                KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 10.5.2013   

                                           

 

Vuonna 2012 kunnanvirasto pidettiin suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina. Henkilökunta piti tällöin vuosilomiaan.

 

Tänä vuonna helatorstai on 9.5.2013. Viraston henkilöstöstä suuri osa anoo lomapäivää em. päivän jälkeiselle perjantaille.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 10.5.2013.

 

Päätös:


 

 

 

 

73 §                KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2013

 

 

Kunnanvirasto on pidetty viime vuosina suljettuna kolmen viikon ajan heinäkuussa. Kunnanviraston henkilöstö on pitänyt tällöin vuosilomiaan. Tietyistä välttämättömistä toiminnoista kuten rakennustarkastus on kuitenkin huolehdittu.

 

Saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna kolmen viikon ajan 1.7.2013 alkaen kuitenkin siten, että välttämättömistä toiminnoista huolehditaan.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

74 §              LAUSUNTOPYYNTÖ KUNTARAKENNELAKILUONNOKSESTA

 

 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Osana kuntauudistusta hallitus käynnisti syksyllä 2011 hallitusohjelman mukaisen koko maan kattavan selvityksen kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvitys Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne valmistui helmikuussa 2012.

 

Valtiovarainministeriö asetti helmikuussa 2012 kuntarakennelakia valmistelevan työryhmän, jonka tehtävänä oli seurata ja arvioida kunta- ja palvelurakenneselvityksestä saatavaa palautetta ja sen pohjalta laatia tarkennettu esitys uudistuksen kriteereistä ja toteuttamistavoista. Lisäksi työryhmän tuli valmistella luonnos hallituksen esityksestä kuntauudistusta ohjaavaksi rakennelaiksi.

 

Nyt kyseessä oleva kuntarakennelakiluonnos on valmisteltu hallituksen 5.5.2012 linjausten pohjalta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nykyistä kuntajakolakia, ja samalla lain nimike

muutettaisiin sen sisältöä paremmin kuvaavaksi kuntarakennelaiksi. Lakiin lisättäisiin säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista ja niistä poikkeamisesta sekä muutettaisiin kuntien yhdistymisen taloudellista tukea koskevia säännöksiä.

 

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä on linjannut palvelurakenneuudistuksen jatkoa 15.11.2012. Näitä linjauksia koskeva muistio on tämän lausuntopyynnön liitteenä.

 

Valtiovarainministeriö pyytää kunnalta lausuntoa oheisesta luonnoksesta yleisesti sekä erityisesti seuraavista kysymyksistä:

 

§         selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista (ml. poikkeusperusteista) ja selvitysvelvollisuuden sisällöstä

§         esityksen sisältämistä määräajoista ja menettelyistä

§         valtioneuvoston toimivallasta päättää kuntajaon muuttamisesta

§         yhdistymisavustuksien ehdoista ja määrästä

§         sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevien linjausten mukaisesti.

 

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään  7.3.2013 mennessä sähköpostitse osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi.

 

                                            Kuntarakennelakiluonnos on liitteenä nro 74.1.

                                            Luonnos lausunnoksi on liitteenä nro 74.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee lausuntoluonnoksesta ja tekee esityksen valtuustolle.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

75 §             MUUTOKSIA VUODEN 2012 TALOUSARVIOON

 

 

Yleisessä toimistossa on valmisteltu esitys muutoksista vuoden 2012 talousarvioon. Liite nro 75.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviomuutokset oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:       


 

 

 

 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   45 §              11.2.2013

 

76 §              VETERAANIASIOIDEN TOIMIKUNNAN VALITSEMINEN V. 2013 - 2014

 

Jämijärven kunnanhallituksen nimeämänä on toiminut veteraaniasioiden toimikunta, jolle on siirretty myös veteraanien kuntoutukseen liittyvät tehtävät.

 

Veteraaniasiaintoimikunnan tärkein tehtävä on ollut kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

                                            1. Veteraanikartoitus

                                            2. Jokaiselle veteraanille henkilökohtainen hoitosuunnitelma

                                            3. Veteraanien omatoimista selviytymistä on tuettava

                                            4. Kunnollinen asunto on edellytys hyvinvoinnille

                                            5. Veteraanien kuntoutukseen tarvitaan jatkuvasti voimavaroja

                                            6. Oikea työnjako ja yhteistoiminta tärkeä asia

                                            7. Tiedottaminen veteraaniasioissa on saatava kuntoon.

 

Tämän lisäksi toimikunta on valinnut kuntoutettavat veteraanit vuosittain.

                     

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

                                            1. nimetä kuntaan kuusijäsenisen veteraaniasioiden toimikunnan

                                            v. 2013 - 2014

2. nimetä veteraaniasioiden vastuuhenkilöksi Anne Rannan, joka toimii myös toimikunnan sihteerinä.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

 

1. nimetä veteraaniasioiden toimikuntaan v. 2013-2014 seuraavat henkilöt:

 

                                            Rainer Rajamäki

                                            Olavi Koivuniemi

                                            Anneli Koivumäki

                                            Tapio Rajalahti

                                            Tuija Ranta

                                            Kirsti Yli-Rämi

                                           

2. nimetä veteraaniasioiden vastuuhenkilöksi Anne Rannan, joka toimii myös toimikunnan sihteerinä.

                                            -----

 

KH 76 §                             Aiempina kertoina kunnanhallitus on nimennyt valituista henkilöistä myös puheenjohtajan.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää veteraaniasioiden toimikunnan puheenjohtajan.

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Tekninen lautakunta         7 §                12.2.2013

 

77 §              TYHJIEN ASUNTOJEN VUOKRIEN MAKSAMINEN

 

Kunnassa on aiemmin ollut käytäntö, että kunta maksaa omistamiensa taloyhtiöiden kulloinkin tyhjänä olevien asuntojen vuokrat.

 

Kunnanhallitus on päätöksillään v. 2007 (KH 15.5.2007 §156) ja 2008 (KH 11.3.2008 §66) päättänyt maksaa kunnan omistamien taloyhtiöiden tyhjänä olevien asuntojen vuokrat.

 

Vuosina 2009-2012 edellä mainitun kaltaisia päätöksiä ei ole tehty, mutta kunta on kuitenkin joutunut maksamaan vuosittain tyhjien vuokria, mm. vuonna 2012 Kiinteistö Oy Jäminsadolle 10.078,33 €.

Kiinteistö Oy Jäminsadon isännöitsijän toimittamien laskujen mukaan kunta joutuisi vuonna 2013 maksamaan Kiinteistö Oy Jäminsadon tyhjien asuntojen vuokria n. 22.000 € ja

As Oy Avennonrannan vuokria n. 4.614 €.

 

Kunnanvaltuuston 17.12.2012 (§78) hyväksymässä vuoden 2013 talousarviossa ei ole teknisen toimen osalle varattu määrärahaa taloyhtiöiden tyhjien asuntojen vuokriin.

Teknisen toimen talousarviossa on varattu Kiinteistö Oy Jäminsadon toimintakuluihin ainoastaan 1.000 euroa.

 

Kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa vuodelle 2013 hallintokunnilta edellytetään äärimmäisen tiukkaa budjettikuria.

 

Hallituksen esittämän ja hyväksymän talouden sopeuttamisohjelman (KH 20.8.2012 §203) myötä teknisen toimen määrärahat ovat jo muutenkin tiukoilla, joten lisämäärärahatarvetta ei ainakaan teknisen toimen muista menokohdista säästämällä pystytä esittämään.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnan omistamien taloyhtiöiden tyhjinä olevien asuntojen vuokriin varataan erillinen määräraha lisätalousarviossa. Lisäksi lautakunta esittää, että vuokraa maksetaan enintään 2 (kaksi) kuukautta asuntoa kohti vuodessa.

 

Päätös:                              Asiasta käydyn keskustelun aikana Pentti Mäkelä teki päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen.

”Päätösehdotuksesta poiketen esitän, että ehdotuksen viimeinen lause muutetaan seuraavasti;

Lisäksi lautakunta esittää, että tyhjille asunnoille asetetaan kahden (2) kuukauden maksukarenssi, karenssin päätyttyä tyhjien asuntojen vuokria maksetaan enintään kahden (2) kuukauden ajan asuntoa kohden.”

 

Lautakunnan jäsenet kannattivat yksimielisesti Mäkelän tekemää esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että päätösehdotus hyväksytään Pentti Mäkelän esittämin muutoksin.

 

                                            -----

 

KH 77 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että kunnan omistamien taloyhtiöiden tyhjinä olevien asuntojen vuokriin varataan erillinen määräraha talousarviomuutoksia hyväksyttäessä. Lisäksi tyhjille asunnoille asetetaan kahden (2) kuukauden maksukarenssi. Karenssin päätyttyä tyhjien asuntojen vuokria maksetaan enintään kahden (2) kuukauden ajan asuntoa kohden.

 

Päätös:

 


 

 

 

 

 

78 §              TOIMIVALTA KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROISTA VAPAUTTAMISEEN

 

Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyy Verohallinnolle 31.3.2013 mennessä. Jos kunta haluaa pidättää ratkaisuvallan itsellään, kunnan on tehtävä ilmoitus Verohallinnolle 31.3.2013 mennessä. Ratkaisuvalta koskee tällöin kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamishakemuksia, jotka tulevat vireille aikavälillä 1.6.2013 - 31.12.2015. Kunta voi halutessaan pidättää ratkaisuvallan vain toisessa asiaryhmässä.

                                           

Jos kunta ei ilmoita Verohallinnolle ratkaisuvallan pidättämisestä 31.3.2013 mennessä on seuraava mahdollisuus ratkaisuvallan pidättämisestä ilmoittamiseen vasta vuonna 2015 koskien ajanjaksoa 1.1.2016 - 31.12.2018.

 

                                            Toimivallan pidättämisestä kunnalle päättää valtuusto.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, ettei Jämijärven kunta pidätä itsellään ratkaisuvaltaa koskien kunnallis- ja kiinteistöveroista vapauttamista.

 

Päätös:

 

 

 

 

 

 

79 §              SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA