Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 2/2013

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 5.2.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

11.2.2013 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

37 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  1

38 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  1

39 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  1

40 §      PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  1

41 §      KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2013  1

42 §      KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 28.1.2013 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   1

43 §      KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN  1

LAUTAKUNTIIN JA YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2013  1

44 §      YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA V. 2013 - 2014 / POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY  1

45 §      VETERAANIASIOIDEN TOIMIKUNNAN VALITSEMINEN V. 2013 - 2014  1

46 §      EDUSTAJIEN VALITSEMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN  1

47 §      JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2013  1

48 §      JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNNAN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN  1

49 §      EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N YHTIÖKOKOUKSIIN V. 2013 - 2014  1

50 §      MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOTOIMIKUNTA VUOSILLE  1

51 §      TALOUSTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN V. 2013 - 2014  1

52 §      EDUSTAJAN VALITSEMINEN KANKAANPÄÄN SEUDUN VAMMAISNEUVOSTOON VUOSILLE 2013 - 2014  1

53 §      EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MAATALOUSLOMITUKSEN YHTEISTOIMINTARYHMÄÄN  1

54 §      EDUSTAJIEN VALITSEMINEN POSAN YHTYMÄKOKOUKSEEN  1

55 §      KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MARJA-LIISA TALVIALA JA REIJO RANTANEN  1

56 §      EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALINTA MAASEUTUHALLINNON YHTEISTYÖRYHMÄÄN  1

57 §      SIVISTYSTOIMEN VALTIONOSUUKSIEN TARKISTAMINEN VUODELLE 2012  1

58 §      KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / JUHANA PELTOMAA  1

§          SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA  1 TILAISUUKSISTA  1

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                            Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

37 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

                     

 

 

 

 

38 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ari Uusi-Rasi ja Satu Jokela.

                     

Päätös:                             


 

 

 

 

39 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Satakunnan Sairaanhoitopiiri, Marraskuu 2012

-          Verohallinto, maksatuserittely tammikuu 2013

-          UPM –Kymmene Metsä, hankintasopimuksen vuosi-ilmoitus vuodelta 2012

-          Satakuntaliitto, Satakunnan kylien palvelut

-          Korkein oikeus, päätös S2012/352

-          Satakunnan ELY-lkeskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 12/2012

-          Kuntarak Oy, asuntotuotantoesitys / osaomistus-ryhmärakennushanke

-          D-Fence turvallisuusraportti 15.12.2012-15.1.2013

-          Ympäristöministeriö, aluearkkitehtitoimitaan myönnettävä valtionavustus

-          www.jamijarvi.fi statistiikka

-          Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat (1705/2009) 29 §:n mukaiset perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2013

-          Siikaisten kunta, ote luottamushenkilöiden valitseminen toimikaudeksi 2013-2016

-          Karvian kunta, PoSan perusturvalautakunnan jäsenten nimeäminen

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Peijari, Hevoshaka

o       Peijari, Hevoshaka

o       Kauppila, Salmi

o       Tykköö, Harmaja

o       Tykköö, Toivola

o       Tykköö, Konisalmi

o       Peijari, Hevoshaka

o       Peijari, Ahonkulma

o       Peijari, Pentti II

o       Jämijärvi, Mäntykangas

o       Tykköö, Salokoski

 

 

Päätös:

                                           


 

 

 

 

40 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

                                            hallituksen kokous                                                        8.1.2013

                                            Satakunnan pelastuslaitos, johtokunta 15.1.2013

                                            PoSa, johtokunta                                                          24.1.2013

                                            Sivistyslautakunta                                                        28.1.2013

                                           

Päätös:

 


 

 

 

 

41 §              KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2013

 

 

Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2012 on pidetty pääsääntöisesti kolmen viikon välein maanantaisin kello 18.30 alkaen, tai milloin tämä päivä on ollut pyhäpäivä, kokous on pidetty lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan. Kokouksen pöytäkirja on ollut nähtävänä kokousta seuraavan viikon maanantaina klo 10.00 - 12.00 kunnanvirastossa tai tämän päivän sattuessa pyhäpäiväksi lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan.

Esitys alustaviksi kokouspäiviksi on liitteenä nro 41.1.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja on esittänyt, että kokoukset pidettäisiin klo 19.00 alkaen.

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2013 kokoukset järjestetään pääsääntöisesti maanantaisin alkaen klo 19.00.

 

Päätös:                                                   

 

 

 

 

42 §              KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 28.1.2013 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 28.1.2013.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus               

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta          

3 § Valtuuston vaalilautakunnan vaali     

4 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuodeksi 2013

5 § Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2013                   

6 § Valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2013                 

7 § Kunnanhallituksen valitseminen        

8 § Luottamushenkilöiden valitseminen lautakuntiin toimikaudeksi 2013 - 2016     

9 § Tarkastuslautakunnan valitseminen v. 2013 - 2016                     

10 § Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle     11 § Käräjäoikeuden lautamiehen valinta v. 2013 - 2016         

12 § Jäsenen ja varajäsenen valitseminen poliisin neuvottelukuntaan v. 2013 - 2016

13 § Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta v. 2013 - 2016  14 § Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2012        

15 § Edustajien nimeäminen kuntapäiville                    

16 § Kunnan edustajan valinta satakuntaliiton edustajainkokoukseen

17 § Jäsenten valitseminen kuntien yhteiseen perusturvalautakuntaan

18 § Edustajan valinta satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustoon

19 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

20 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

                             

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 28.1.2013, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:       


 

 

 

 

 

43 §              KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

LAUTAKUNTIIN JA YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2013               

 

 

Kuntalain 50 §:n 5. kohdan mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnanhallituksen edustajien ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa.  Jämijärven kunnan uusi hallintosääntö valmistui v. 2008. Hallintosäännössä on lähdetty siitä, että kunnanhallitus nimeää edustuksensa kaikkiin muihin lautakuntiin paitsi tarkastuslautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan.  Voimassa olevien hallintosäännön ja kunnanhallituksen johtosäännön säännökset korostavat myös kunnanhallituksen valvovaa ja yhteensovittavaa roolia ja näin ollen puoltavat kunnanhallituksen edustajien valintaa lautakuntiin.

 

Yhteisöjen edustajiksi on tarkoituksenmukaisinta valita henkilö siitä hallintokunnasta, minkä toimialaa yhteisön/yhtiön toiminta lähinnä koskee.

 

                                            Kunta on mukana seuraavissa yhdistyksissä/yhtiöissä:

                                            (listasta on poistettu ne, joista ei kuntaan ole tullut kokouskutsuja)

 

                                            - Satakylät ry

- Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys

                                            - Kyrösjärvi-Seura ry

                                            - Satakunnan syöpäyhdistys ry

                                            - Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

                                            - Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonranta

                                            - Asunto Oy Jämijärven Kauppakulma

                                            - Kiinteistö Oy Jäminsato

                                            - Kiinteistö Oy Jäminkeidas

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki

                                            - Kiinteistö Oy Raharinne

                                            - PS LIIKU OY

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita edustajat lautakuntiin ja kunnan edustajat eri yhteisöihin vuodelle 2013.

 

Päätös:

 


 

 

 

 

44 §              YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA V. 2013 - 2014 / POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY

 

 

Jämijärven kunnan tulee nimetä yhtiökokous edustajansa Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:n yhtiökokouksiin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajansa Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:n yhtiökokouksiin vuosille

2013 – 2014.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

45 §              VETERAANIASIOIDEN TOIMIKUNNAN VALITSEMINEN V. 2013 - 2014

 

 

Jämijärven kunnanhallituksen nimeämänä on toiminut veteraaniasioiden toimikunta, jolle on siirretty myös veteraanien kuntoutukseen liittyvät tehtävät.

 

Veteraaniasiaintoimikunnan tärkein tehtävä on ollut kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

                                            1. Veteraanikartoitus

                                            2. Jokaiselle veteraanille henkilökohtainen hoitosuunnitelma

                                            3. Veteraanien omatoimista selviytymistä on tuettava

                                            4. Kunnollinen asunto on edellytys hyvinvoinnille

                                            5. Veteraanien kuntoutukseen tarvitaan jatkuvasti voimavaroja

                                            6. Oikea työnjako ja yhteistoiminta tärkeä asia

                                            7. Tiedottaminen veteraaniasioissa on saatava kuntoon.

 

Tämän lisäksi toimikunta on valinnut kuntoutettavat veteraanit vuosittain.

                     

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

                                            1. nimetä kuntaan kuusijäsenisen veteraaniasioiden toimikunnan

                                            v. 2013 - 2014

2. nimetä veteraaniasioiden vastuuhenkilöksi Anne Rannan, joka toimii myös toimikunnan sihteerinä.

 

Päätös:       


 

 

 

 

 

46 §              EDUSTAJIEN VALITSEMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

 

 

Jämi-Säätiön sääntöjen 55 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.  Hallituksen jäsenet tulee valita seuraavasti:

                                            - Jämijärven kunnanhallitus 4 jäsentä

                                            - Kankaanpään kunnanhallitus 1 jäsen

                                            - Suomen Ilmailuliitto ry 1 jäsen

                                            - Kankaanpään Urheiluautoilijat ry 1 jäsen

                                            - Jämin Jänne 1 jäsen

 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet samalla kertaa kuin varsinaiset jäsenet.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee Jämi-Säätiön hallitukseen 4 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2013 – 2014.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

47 §             JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2013

 

                                            Jämi-säätiön tilintarkastajina ovat toimineet v. 2012 Tapani Torpo (varalla Risto Pohjanpiiri) ja Miia Sjöman (varalla Kyösti Lahti). Yhden varsinaisen ja hänen varajäsenensä tulee olla tutkinnon suorittanut.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee Jämi-säätiön tilintarkastajat vuodeksi 2013.

 

Päätös:


 

 

 

 

48 §              JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNNAN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN

 

 

                                            Kunnan työpaikkademokratiasäännön 3 §:n mukaan kunnan yhteistyötoimikunta toimii kunnan johdon ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä.

Yhteistyötoimikunnassa on viisi jäsentä, joista kunnanhallitus nimeää kaksi ja kunnan henkilöstö kolme jäsentä sekä heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Ehdotus:                             Kunnanhallitus päättää valita toimikaudeksi 2013 - 2014 edustajan-

                                            sa kunnan yhteistyötoimikuntaan ja nimeää toimikuntaan sihteerin.

 

Päätös:       


 

 

 

 

 

49 §              EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N YHTIÖKOKOUKSIIN V. 2013 - 2014

 

                                                                                      

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen v. 2013 -2014 Jämijärven kunnan edustajan Jämin Hiihtotunneli Oy:n yhtiökokouksiin.

 

Päätös:       


 

 

 

 

50 §              MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOTOIMIKUNTA VUOSILLE

 

 

Kunnassa on toiminut v. 2011 - 2012 maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta, jonka tehtävänä on ollut valmistella kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyviä asioita kunnanhallitukselle.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.)   valita toimikaudekseen v. 2013 - 2014 maankäyttö- ja asuntotoimikunnan ja

2.)   nimetä jäsenistä toimikunnan puheenjohtajan ja sihteerin

 

Päätös:       

 

 

 

 


 

51 §              TALOUSTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN V. 2013 - 2014

 

Taloustyöryhmä on vastannut kunnan talouteen liittyvien asioiden valmistelusta yhdessä hallintokuntien kanssa.

Sen toimintaa on pidetty tarpeellisena myös luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteisten talouslinjausten kannalta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää nimetä jäsenet taloustyöryhmään vuosille 2013 – 2014.

 

Päätös:       

 

 

 


 

52 §              EDUSTAJAN VALITSEMINEN KANKAANPÄÄN SEUDUN VAMMAISNEUVOSTOON VUOSILLE 2013 - 2014

 

Kankaanpään seudun vammaisneuvosto on Kankaanpään, Jämijärven, Honkajoen ja Karvian kuntien ja niiden alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

 

Kunnanhallitukset valitsevat kukin vammaisneuvoston toimikautta vastaavaksi ajaksi yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Edustus on myös PoSalla, Kankaanpään kuntoutuskeskuksella sekä vammaisjärjestöillä. 

Vammaisilla henkilöillä, heidän omaisillaan ja teknisellä asiantuntemuksella tulee olla vammaisneuvostossa edustus.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee edustajan Kankaanpään seudun vammaisneuvostoon sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi vuosille 2013 – 2014.

 

Päätös:


 

 

 

 

53 §              EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MAATALOUSLOMITUKSEN YHTEISTOIMINTARYHMÄÄN

 

 

Maatalouslomituksen hallintoalueita yhdistettiin 1.1.2011 alkaen. Honkajoen kunta ja MELA ovat tehneet toimeksiantosopimuksen maatalouslomituksen järjestämisestä 13 kunnan alueella.

 

Jämijärven kunnan tulee nimetä edustajansa lomatoimen hallintohenkilöstön tueksi muodostettavaan yhteistoimintaryhmään.

Ryhmän tehtävänä on arvioida lomatoimen toimivuutta sekä tehdä tarvittaessa ehdotuksia sen kehittämisestä.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus nimeää edustajansa maatalouslomituksen yhteistoimintaryhmään.

 

Päätös:


 

 

 

54 §              EDUSTAJIEN VALITSEMINEN POSAN YHTYMÄKOKOUKSEEN

                     

                                            PoSan perussopimuksen 6 §:ssä on määritelty jäsenyhteisöjen edustajat ja äänivalta yhtymäkokouksessa.

 

PoSan päätösvaltaa käyttävät jäsenet yhtymäkokouksessa, johon jäsenkuntien kunnanhallitukset valitsevat edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen. Yhtymäkokousedustajien valinnasta kunnat neuvottelevat keskenään, jotta voidaan sovittaa yhtymäkokouksen kokoonpano kuntalain 81 §:n 4 momentin tarkoittamalla tavalla.

 

                                            Yhtymäkokoukseen valitaan edustajat jäsenkunnista seuraavasti:

                                           

                                            Honkajoki                           3 edustajaa

                                            Jämijärvi                            3 edustajaa

                                            Kankaanpää                     7 edustajaa

                                            Karvia                                3 edustajaa

                                            Siikainen                           3 edustajaa

                                            Pomarkku                          3 edustajaa

 

Yhtymäkokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemalla edustajalla peruspääomaosuutta vastaava äänimäärä. Jos jäsenyhteisöä edustaa kaksi tai useampi edustaja, jakaantuu jäsenyhteisön äänimäärä tasan sen saapuvilla olevien edustajien kesken. Minkään yksittäisen jäsenyhteisön äänimäärä yhtymäkokouksessa ei kuitenkaan voi ylittää 45 prosenttia yhtymäkokouksessa läsnäolevasta äänimäärästä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää 3 Jämijärven kunnan edustajaa PoSan kuntayhtymäkokoukseen.

 

Päätös:       


 

 

 

 

 

55 §              KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MARJA-LIISA TALVIALA JA REIJO RANTANEN

 

Jämijärven kunnan ja Marja-Liisa Talvialan ja Reijo Rantasen välillä on allekirjoitettu 15.1.2013 oheisen liitteen nro 55.1. mukainen kauppakirja.

 

Kauppakirjalla Jämijärven kunta myy Jämin asemakaava II:n korttelin nro 204 tontin nro 1.

 

Kaupan kohde on 1 606 m2:n määräala Mäntykangas nimisestä tilasta R:no 13:6. Kauppahinta on 8 000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Marja-Liisa Talvialan ja Reijo Rantasen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

56 §              EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALINTA MAASEUTUHALLINNON YHTEISTYÖRYHMÄÄN

 

Kankaanpää, Honkajoki, Jämijärvi, Kihniö, Parkano ja Pomarkku ovat sopineet yhteistoiminnasta maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä.

Palvelujen järjestäjänä on Kankaanpään kaupunki. Yhteistoimintasopimuksen toteuttamista ohjaamaan ja valvomaan kunnat asettavat yhteistyöryhmän, johon kukin sopijakunta nimeää yhden edustajan ja tälle varaedustajan.

 

Yhteistyöryhmä antaa lausunnon talousarviosta, päättää tarjottavasta palvelusta ja tekee esityksiä toiminnan kehittämisestä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää edustajan ja tälle varaedustajan maaseutuhallinnon yhteistyöryhmään.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

57 §              SIVISTYSTOIMEN VALTIONOSUUKSIEN TARKISTAMINEN VUODELLE 2012

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt 31.12.2012 päätöksen kuntien valtionosuuksien tarkistamisesta vuodelle 2012. Päätös koskee opetus- ja kulttuuritointa.

 

Jämijärven kunnan osalta tarkistus heikentää v. 2012 valtionosuuksia – 4 472 eurolla.

 

Taulukko on liitteenä nro 57.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

58 §              KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / JUHANA PELTOMAA

 

Jämijärven kunnan ja Juhana Peltomaan  välillä on allekirjoitettu 8.2.2013 oheisen liitteen nro 58.1. mukainen kauppakirja.

 

Kauppakirjalla Jämijärven kunta myy Jämin asemakaava II:n korttelin nro 200 tontin nro 5.

 

Kaupan kohde on 946 m2:n määräala Mäntykangas nimisestä tilasta R:no 13:6. Kauppahinta on 8 000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Juhana Peltomaan välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

59 §              ANOMUS KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISEKSI / TAMPEREEN LASKUVARJOKERHO

 

Tampereen laskuvarjokerho anoo vapautusta yleishyödyllisenä yhteisönä omistamastaan Jämin teknisestä rakennuksesta os. Jämintie 642, 38800 Jämijärvi.

Laskuvarjokerho ry on ostanut rakennuksen Jämi säätiöltä 11.12.2012 päivätyllä kauppakirjalla. Rakennus toimii yhdistyksen kerho- ja kokoustilana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa anomuksen pohjalta seuraavaa:

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on päätöksellään 5.11.2012 § 62 määrännyt yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroksi vuodelle 2012 0,00 %. Mikäli Tampereen Laskuvarjokerho ry täyttää yleishyödyllisen yhteisön kriteerit saa se vapautuksen kiinteistöverojen maksusta. Tulkinnan tekee verottaja.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

60 §              MAA-AINESLUPA / REIJO RAJAKALLIO               

 

                                           

 

 

 

61 §              SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA