JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 28.1.2013 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

                      1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus               

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta          

3 § Valtuuston vaalilautakunnan vaali     

4 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuodeksi 2013

5 § Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2013                   

6 § Valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2013                 

7 § Kunnanhallituksen valitseminen        

8 § Luottamushenkilöiden valitseminen lautakuntiin toimikaudeksi 2013 - 2016      9 § Tarkastuslautakunnan valitseminen v. 2013 - 2016     

10 § Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle    

11 § Käräjäoikeuden lautamiehen valinta v. 2013 - 2016                   

12 § Jäsenen ja varajäsenen valitseminen poliisin neuvottelukuntaan v. 2013 - 2016

13 § Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta v. 2013 - 2016 

14 § Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2012

15 § Edustajien nimeäminen kuntapäiville                    

16 § Kunnan edustajan valinta satakuntaliiton edustajainkokoukseen                    

17 § Jäsenten valitseminen kuntien yhteiseen perusturvalautakuntaan                  

18 § Edustajan valinta satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustoon               

19 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat                

20 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

 

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 1.2.2013 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 22.1.2013

                     

                                                                                                  

 

Matti Leppihalme

hallituksen puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 1/2013

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 22.1.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 28.1.2013 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

1 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

2 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

3 §     VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI

4 §     VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN          VALITSEMINEN VUODEKSI 2013 

5 §     KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2013 

6 §     VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2013 

7 §     KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN 

8 §     LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN           TOIMIKAUDEKSI 2013 - 2016 

9 §     TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN v. 2013 - 2016 

10 §   SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS          VALTUUSTOLLE 

11 §   KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VALINTA V. 2013 - 2016 

12 §   JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN POLIISIN           NEUVOTTELUKUNTAAN V. 2013 - 2016 

13 §   KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA
         V. 2013 - 2016 

14 §   TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2012 

15 §   EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KUNTAPÄIVILLE 

16 §   KUNNAN EDUSTAJAN VALINTA SATAKUNTALIITON          EDUSTAJAINKOKOUKSEEN 

17 §   JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNTIEN YHTEISEEN           PERUSTURVALAUTAKUNTAAN 

18 §   EDUSTAJAN VALINTA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN          YHTYMÄVALTUUSTOON 

19 §  ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT 

20 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

                                                                 

 

MATTI LEPPIHALME                                                 

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

1 §                KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 22.1.2013 ja kokouskutsu on julkaistu Seutulehti UutisOiva –lehdessä 24.1.2013 ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 24.1.2013. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 22.1.2013.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 

2 §                PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:

 

 

 

                                           


                                            Kunnanhallitus                   3 §                21.1.2013

 

3 §                VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI

 

Valtuuston työjärjestyksen 26 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

 

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto

 

                                            1) valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon kuuluu kolme jäsentä ja yhtä monta                                                                          henkilökohtaista varajäsentä

 

                                            2) määrää valituista jäsenistä vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 3 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto

 

                                            1) valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon kuuluu kolme jäsentä ja yhtä monta                                                                          henkilökohtaista varajäsentä

 

                                            2) määrää valituista jäsenistä vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös:

 

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   4 §                21.1.2013

 

4 §                VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2013

                                           

                                            Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan

                                            puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia

                                            toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä

                                            toimikaudesta.

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2013.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 4 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2013.

 

Päätös:

 

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   5 §                21.1.2013

 

5 §                KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2013

 

Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

 

Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Pohjois-Satakunta/Seutulehti UutisOiva -lehdessä ja Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tarpeelliseksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2013 entisen käytännön mukaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 5 §         

 

Ehdotus:                            Valtuusto hyväksyy, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2013 entisen käytännön mukaan.

 

Päätös:

 

 

 

 

                                           
                                            Kunnanhallitus                   7 §                21.1.2013

 

6 §                VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2013

 

Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

 

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2013 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta/Seutulehti UutisOiva ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 6 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto hyväksyy, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2013 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta/Seutulehti UutisOiva ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   11 §              21.1.20137 §

 

7 §                KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Valtuuston päätöksen 5.11.2012 § 63 mukaan kunnanhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 35 §:ssä säädetään kunnanhallituksen jäsenen vaalikelpoisuudesta.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa tai vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. 

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Kuntalain 20 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kunnanvaltuuston tehdessä luottamushenkilövalintoja on otettava huomioon myös naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säännökset.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle

1. että se valitsee kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi vuosille 2013 - 2014

2. että se nimeää jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

-----

 

KV 7 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto

                                           

1. valitsee kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi vuosille 2013 - 2014

2. nimeää jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös:

 

 

 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   3 §                21.1.2013

8 §                LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN TOIMIKAUDEKSI 2013 - 2016

Kuntalain 17 §:n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat.

Lain mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen sekä 71 §:ssä tarkoitetun tarkastuslautakunnan. 3 mom. todetaan, että valtuusto voi lisäksi asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia pysyväisluonteisten tehtävien hoitamista varten.

                                            Lautakuntien jäsenmäärät ovat  seuraavat:

                                            Keskusvaalilautakunta     5                    (5 varajäsentä)

                                            Tarkastuslautakunta         4                    (4 varajäsentä)

                                            Tekninen lautakunta         7                    (7 varajäsentä)

                                            Sivistyslautakunta             7                    (7 varajäsentä)

                                            Vapaa-aikalautakunta      6                    (6 varajäsentä)

Kuntalain 36 §:ssä on säädetty vaalikelpoisuudesta lautakuntiin: Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

                                            1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

                                            2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

                                            Valintoja tehtäessä on otettava huomioon lisäksi tasa-arvolain säännökset.

Kunnallisten toimielinten valintaa koskee Tasa-arvoL 4a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuunottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä.

Valtuuston tulee kuntalain 20 §:n mukaan valita toimielimen jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtaja ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

                                           

                                            Keskusvaalilautakunnan vaali v. 2013 – 2016

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

                                            1) valitsee 5 keskusvaalilautakunnan jäsentä ja 5 varajäsentä, jotka asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan

                                            2) määrää valituista keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 8 §

Ehdotus:                            Kunnanvaltuusto

                                            1) valitsee 5 keskusvaalilautakunnan jäsentä ja 5 varajäsentä, jotka asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan

                                            2) määrää valituista keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

 

                                            Teknisen lautakunnan vaali v. 2013 – 2016

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

                                            1) valitsee 7 teknisen lautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

                                            2) määrää valituista teknisen lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 8 §

 

Ehdotus:                            Kunnanvaltuusto

                                            1) valitsee 7 teknisen lautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

                                            2) määrää valituista teknisen lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös:

                                           

 

                                                                

                                            Sivistyslautakunnan vaali v. 2013 – 2016

                                            Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

                                            1) valitsee 7 sivistyslautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

                                            2) määrää valituista sivistyslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 8 §

 

Ehdotus:                            Kunnanvaltuusto

                                            1) valitsee 7 sivistyslautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

                                            2) määrää valituista sivistyslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan         

Päätös:

 

                                            Vapaa-aikalautakunnan vaali v. 2013 – 2016

                                            Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

                                            1) valitsee 6 vapaa-aikalautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

                                            2) määrää valituista vapaa-aikalautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 8 §

 

Ehdotus:                            Kunnanvaltuusto

1) valitsee 6 vapaa-aikalautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

                                            2) määrää valituista vapaa-aikalautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös:

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   13 §              21.1.2013

9 §                TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN v. 2013 - 2016

Kuntalain 71 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastussäännön mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä.  Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

                                            Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole (KUNL 71 § 4 mom):

                                            1) kunnanhallituksen jäsen;

                                            2) apulaispormestari

3 ) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen

                                            4) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä

                                            5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

                                            1) valitsee neljä jäsentä tarkastuslautakuntaan ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen

                                            2) määrää valituista tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 9 §

Ehdotus:                            Valtuusto

                                            1) valitsee neljä jäsentä tarkastuslautakuntaan ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen

                                            2) määrää valituista tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   22 §              21.1.2013

 

10 §              SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.7.-31.12.2012.

 

2.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 10 §

 

Ehdotus                             Valtuusto merkitsee tiedoksi, että

                                         

1.      sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.7.-31.12.2012.

 

2.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   23 §              21.1.2013

11 §              KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VALINTA V. 2013 - 2016

Käräjäoikeuslain 7 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa.

Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö (KäräjäoikeusL 6 §). Jämijärven kunnan tulee valita kaksi lautamiestä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen kaksi käräjäoikeuden lautamiestä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 11 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto valitsee toimikaudekseen kaksi käräjäoikeuden lautamiestä.

 

Päätös:

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   24 §              21.1.2013

12 §              JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN POLIISIN        NEUVOTTELUKUNTAAN V. 2013 - 2016

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 13 §:n mukaan valtuusto valitsee poliisin neuvottelukuntaan jäsenet toimikaudekseen.

Satakunnan poliisilaitos pyytää jokaista toimialueensa kuntaa nimeämään neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Poliisin neuvottelukuntaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 12 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto valitsee toimikaudekseen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Poliisin neuvottelukuntaan.

Päätös:

 

 


                                            Kunnanhallitus                   25 §              21.1.2013

13 §              KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA V. 2013 - 2016

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistöntoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen vähintään kuusi kiinteistötoimituksen uskottua miestä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 13 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto valitsee toimikaudekseen vähintään kuusi kiinteistötoimituksen uskottua miestä.

Päätös:

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   26 §              21.1.2013

 

14 §              TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2012

 

                                            Liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2012.

Liite nro 26.1.

”Tasaisella vauhdilla” toteuman tulisi olla 91.66 %. Toimintakulut ovat toteutuneet 92,6 %:sti ja vuosikate on +100 078,76 euroa. Taloudellinen tilanne heikkeni edelliseen kuukauteen nähden selvästi, koska verokertymää ei juurikaan tullut.                     

Perusteena on veronpalautusten vähentäminen verotilityksestä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 14 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   28 §              21.1.2013

15 §              EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KUNTAPÄIVILLE

Suomen Kuntaliiton valtuusto kutsuu kuntapäivät koolle 14.-15.5.2013 Ouluun. Kokouspaikkana on Oulun kaupunginteatteri.

                                            Kuntapäivien teemana on Osaava kunta 2012.

Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinainen kokous, kuntapäivät pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna, vuoden alkupuoliskolla valtuuston tarkemmin määräämänä aikana ja paikassa.

Jäsenkunnat saavat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnallisvaaleja edeltävän vuodenvaihteen asukasluvun mukaisesti. Jämijärven kunnalla on 1 edustaja.

Jäsenkunta voi valita varsinaisille edustajille tarpeellisen määrän varaedustajia. Varaedustaja osallistuu kuntapäiville varsinaisen edustajan ollessa estyneenä.

                                            Kullakin edustajalla on kuntapäivillä päätöksiä tehtäessä yksi ääni.

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee Jämijärven kunnan edustajan Kuntapäiville 14.-15.5.2013 sekä tarpeellisen määrän varaedustajia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 15 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto valitsee Jämijärven kunnan edustajan Kuntapäiville 14.-15.5.2013 sekä tarpeellisen määrän varaedustajia.

Päätös:

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   29 §              21.1.2013

16 §              KUNNAN EDUSTAJAN VALINTA SATAKUNTALIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEEN

 

Satakuntaliiton perussopimuksen 4 §:n nojalla jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja alkavaa neljää tuhatta asukasta kohden, kuitenkin enintään viidennes rajoittamattomasta kokonaismäärästä. Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja. Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

 

Edustajainkokouksen tehtävinä on valita jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä käsittelee maakuntahallituksen antaman kertomuksen edellisen edustajainkokouksen jälkeen tapahtuneesta kuntayhtymän toiminnasta.

 

Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien äänioikeuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

                                           

                                            Vaalissa noudatetaan tasa-arvolakia.

 

                                            Liitteenä on edustajainkokouksen edustajien lukumäärä kunnittain ja valtuutettujen lukumäärä puolueittain. Liite 29.1

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Satakuntaliiton      edustajainkokoukseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 16 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto valitsee edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Satakuntaliiton edustajainkokoukseen.

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   31 §              21.1.2013

 

17 §              JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNTIEN YHTEISEEN PERUSTURVALAUTAKUNTAAN

 

Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan kuntien yhteiseen perusturvalautakuntaan osapuolten valtuustot valitsevat kunnallisvaalikaudeksi jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

 

                                            Honkajoen kunta               2 jäsentä

                                            Jämijärven kunta               2 jäsentä

                                            Kankaanpään kaupunki   8 jäsentä

                                            Karvian kunta                    2 jäsentä

                                            Siikaisten kunta                2 jäsentä

                                            Pomarkun kunta                2 jäsentä

 

Perusturvalautakunnan jäsenten on oltava oman kuntansa valtuuston jäseniä tai kunnanhallituksensa varsinaisia jäseniä. Valinnassa noudatetaan kuntalain 81 §:n 4 momenttia.

 

Kankaanpään kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa.

 

Yhteinen perusturvalautakunta toimii tilaajalautakuntana ja vastaa näin ollen palveluiden järjestämisestä. Palvelut tullaan pääsääntöisesti tuottamaan perustettavan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimesta.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kuntien yhteiseen                                                                         perusturvalautakuntaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 17 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto valitsee kaksi   jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kuntien yhteiseen perusturvalautakuntaan.

 

Päätös:

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   34 §              21.1.2013

 

18 §              EDUSTAJAN VALINTA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN YHTYMÄVALTUUSTOON

                                           

                                            Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntien valtuustojen tulee valita toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kuntayhtymän valtuustoon jäseniä seuraavasti:

                                           

Kunnan asukasluku väestötietolain

mukaisen valintaa edeltävän

vuodenvaihteen asukasluvun mukaan

 

Jäsenten

lukumäärä

2 000 tai vähemmän

1

2 001 – 8 000

2

8 001 – 25 000

3

25 001 – 100 000

4

100 001 tai enemmän

5

 

Kullekin henkilölle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

 

Vuodenvaihteen asukaslukutietoja ei vielä ole saatavissa, mutta marraskuun tilanteen mukaan Jämijärven asukasluku on todennäköisesti alle 2 000.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustoon 1 jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 18 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto valitsee Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustoon 1 jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

                     

Päätös:

 

 


 

                                                                                       

19 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT


 

 

 

 

20 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT