Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 14/2012

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 13.11.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantaina 19.11.2012 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

 

 

273 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

274 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

275 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

276 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

277 §    VALTUUSTON ILTAKOULUN JÄRJESTÄMINEN 

278 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 5.11.2012 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO  

279 §    POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN 

280 §    POSAN TOTEUMA 1.1.-30.9.2012 

281 §    OSTOTARJOUS / NINA JA HEIKKI NIEMI

282 §    OSTOTARJOUS / LAILA JA KARI PIRTTIMÄKI

283 §    MAA-AINESLUVAN SIIRTO / REIJO RAJAKALLIO  

284 §    POSAN KUNTALASKUTUSPERUSTEET JA SUORITTEET 1-8/2012 

285 §    TILASTOTIETOA POSAN VUODEOSASTON KÄYTÖSTÄ 

286 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLE 1.1.-30.9.2012 

287 §    KUNTALAISALOITE / TYKKÖÖN TIEN HIDASTEET JA JÄMIJÄRVENTIEN VALVONTAKAMERAT 

288 §    MAASEUTUSIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 1.1.2013 ALKAEN 

289 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA 

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                         Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

 

273 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 

274 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

Kari Jokisalo ja Anneli Kujansuu.

                                                                                                                                   

Päätös:                             

                     

                     

 


 

 

275 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

-       Kuntien toimintamenojen suhde veronalaisiin ansiotuloihin vuosina 2010-2030

-       Verohallinto, tieto verovuoden veroista 2011

-       Verohallinto, maksatuserittely lokakuu 2012

-       Honkajoen kunta, ote Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen ja yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen

-       Satakunnan sairaanhoitopiiri, osavuosikatsaus tammi-elokuu 2012

-       Pomarkun kunta, ote perusturva

-       Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2012

-       Varsinais-Suomen Ely-keskus, Jämi-Jylli yksityistien muuttaminen maantieksi

-       Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Susanna ja Jyrki Koivumäki

-       Kiinteistönluovutusilmoitus

o   Kauppila, Hatanpää

o   Peijari, Sakkila

o   Peijari, Kulma

o   Jämijärvi, Mäntykangas

 

 

 

Päätös:                             


 

 

 

 

 

276 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                     

                                            Posa johtokunta                                    25.10.2012

                                            Perusturvalautakunta                          25.10.2012

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 


 

277 §            VALTUUSTON ILTAKOULUN JÄRJESTÄMINEN

 

Talousarvion vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille 2013 -2015 valmistelu on käynnissä.

Aiemmin kunnanhallituksessa sovittiin, että valtuustolle järjestetään talousarvioluonnoksesta iltakoulu ennen asian varsinaista käsittelyä.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää valtuuston iltakoulun järjestämisestä.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

 

278 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 5.11.2012 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO    

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 5.11.2012.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

                      55 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    

56 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

57 § Rakennusvalvontataksan tarkistaminen

58 § Väliraportti 30.6.2012

59 § Jätevesitaksan tarkistaminen

60 § Jämin osayleiskaavan hyväksyminen

61 § Vuoden 2013 tuloveroprosentin määrääminen

62 § Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2013

63 § Luottamushenkilöorganisaatio 2013 alkaen

64 § Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen ja yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen

65 § Kouluverkkoselvitys

66 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

67 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

                             

                     

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 5.11.2012, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:       

 

 

 

 


 

279 §            POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN

 

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 15.11.2011 antanut uuden yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Tarkistettua yleisohjetta on noudatettava viimeistään tilivuodesta 2013 alkaen, mutta sitä saa soveltaa jo aikaisemmalta tilikaudelta laadittavaan tilinpäätökseen, edellyttäen, että poistosuunnitelma on tarkistettu viimeistään kyseisen tilikauden, jolta tilinpäätös laaditaan, loppuun mennessä.

 

Kuntajaosto katsoo, että suunnitelmapoistojen perusteet ovat sellaisia, jotka valtuusto hyväksyy hallintosäännössä tai erillisellä päätöksellä.

 

Ohjeen suurimmat muutokset voimassa olevaan yleisohjeeseen ovat seuraavat:

-          tutkimus- ja perustamismenojen aktivointimahdollisuus on poistettu

-          kirjanpitolain 5 lukuun on lisätty 5 a § aineettoman omaisuuden hankintamenon jaksottamisesta

-          käyttöomaisuuden käsite on poistettu ja muutettu pysyviksi vastaaviksi

 

Ohjeistusta on lisäksi täsmennetty mm. seuraavien seikkojen osalta:

-          poistojen kirjaamista koskevat säännökset

-          käsitteiden määrittelyt laajemmin kuin aikaisemmin

-          aineettomien hyödykkeiden kirjaukset ja hankintamenojen jaksotukset

-          tilinpäätösperiaatteet ja niiden tulkinta poistolaskennassa

-          poistosuunnitelman tarkistaminen ja arvonalentumiset

-          muun rahoitusosuuden tulkinta

-          poistojen määrän alentamista tuloksen parantamisen tai taseen alijäämän kattamisen tarkoituksessa ei voida pitää hyvän kirjanpitotavan mukaisena

 

Yleisohjeen lähtökohtana on kirjanpitolain mukaisesti pysyvien vastaavien hyödykkeiden erillisarvostus. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole erityistä hyödykekohtaista perustetta.  Poistoaikaan vaikuttaa myös sovellettava poistomenetelmä.  Poistoaika valitaan normaalisti lyhyemmäksi kuin se aika, jona hyödykettä käytetään palvelutuotannossa. Toisaalta kunnissa on yleisesti käytössä liian pitkiä poistoaikoja tai liian pieniä poistoprosentteja, mistä seurauksena on, että poistot eivät riitä kattamaan korvausinvestointeja eivätkä keskimääräisiä poistonalaisten investointien omarahoitusmenoja.

 

Kuntaliitto on 18.6.2012 laatinut muistion suunnitelman mukaisten poistoaikojen tarkistamisesta. Kuntaliiton muistion mukaan, jos poistoaikoja lyhennetään jo hankitun käyttöomaisuuden osalta, niin muutos tapahtuu siten, että poistosuunnitelman muutos koskee vain muutostilikauden ja sitä seuraavien tilikausien suunnitelmapoistoja.

Poistosuunnitelman perusteisiin voidaan ottaa määräys, että uusien tai viime vuosina tietystä vuodesta lukien valmistuneiden hyödykkeiden poistojen laskennassa noudatetaan tarkistettuja todennäköisiä taloudelliseen pitoaikaan perustuvia poistoaikoja tai esimerkiksi alarajaa ja suurempia poistoprosentteja.

 

Jämijärven kunnan hallintosäännön mukaan poistojen perusteet hyväksyy kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus määrittelee niiden pohjalta hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.

  

Valtuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan poistosuunnitelman 19.12.1996 ja sitä on viimeksi tarkistettu 15.10.2002 § 67.    Nykyinen poistosuunnitelma on liitteenä nro 279.1

 

Kuntajaoston yleisohjeen pohjalta on laadittu uusi poistosuunnitelma, liite 279.2

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan poistosuunnitelman yleiset periaatteet liitteen 279.2 mukaisesti noudatettavaksi 1.1.2013 alkaen valmistuviin hyödykkeisiin.  Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, kirjataan vuosikuluksi.

 

Päätös:

 

                     

 

 

 


 

280 §            POSAN TOTEUMA 1.1.-30.9.2012

 

PoSan toteuma 1.1.-30.9.2012 on liitteenä nro 280.1. Tasaisella vauhdilla toteumaprosentti tulisi olla 75 %. Jämijärven kunnan osalta toteuma on 78.81 %.

Suurin poikkeama on aikuispalveluissa, jonka toteuma on peräti 88,11 %. Poikkeama on perusteltu sillä, että Jämijärvellä on terveydenhoitajien suoritemäärät kasvaneet, koska lääkäripalvelua on ollut huonosti saatavilla.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee toteuman tiedokseen.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

281 §            OSTOTARJOUS / NINA JA HEIKKI NIEMI

 

Nina ja Heikki Niemi ovat tehneet ostotarjouksen oheisen karttaliitteen mukaisesta alueesta. Liite nro 281.1.

Määräalan suuruus on n. 580 m2 ja ostotarjous 1,00 €/m2.

Määräala rajoittuu heidän nykyiseen asuintonttiinsa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää tarjouksen hyväksymisestä.

 

Päätös:

 

 

 

 

                                                                  


 

282 §            OSTOTARJOUS / LAILA JA KARI PIRTTIMÄKI

 

Laila ja Kari Pirttimäki ovat tehneet ostotarjouksen oheisen karttaliitteen mukaisesta alueesta. Liite nro 282.1.

Määräalan suuruus on n. 830 m2 ja ostotarjous 1,00 €/m2.

Määräala rajoittuu heidän nykyiseen asuintonttiinsa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää tarjouksen hyväksymisestä.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

 

283 §            MAA-AINESLUVAN SIIRTO / REIJO RAJAKALLIO

 

Jämijärven kunnanhallitus on 18.2.2003 § 78 myöntänyt Reijo Rajakalliolle maa-ainesten ottamisluvan Jämijärven kunnan Kuusijoen kylässä sijaitsevalle Kotimäki II –nimiselle tilalle RN:O 1:40. Lupa on kunnanhallituksen päätöksellä 9.12.2008 § 346 siirretty kiinteistön 29.4.2008 ostaneelle Rh-Optimointi Oy:lle.

 

Rh-Optimointi Oy:n ja Helvi ja Reijo Rajakallion välinen kiinteistön kauppa on Satakunnan käräjäoikeuden oheisella 17.8.2012 antamalle päätöksellä numero 12/11386, asianumero L 11/12067 purettu ja asianosaisten kesken on sovittu, että maa-ainesten ottolupa siirretään takaisin Rajakalliolle.

 

Rh-Optimointi Oy ja Reijo Rajakallio pyytävät, että Jämijärven kunnanhallitus siirtää yllä mainitun maa-ainesten ottoluvan takaisin Reijo Rajakalliolle ja vapauttaa Rh-Optimointi Oy:n kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista maa-aineslain 13 a § nojalla. Samalla Rh-Optimointi Oy:n asettama maa-aineslain 12 § mukainen 6.000 euron suuruinen vakuus vapautetaan.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää siirtää Rh-Optimointi Oy:lle 9.12.2008 § 346 myönnetyn maa-ainesten ottamisluvan Reijo Rajakalliolle. Ennen ainesten ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi 6 000 euron suuruinen MAL 12 §:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus. Samalla kunnanhallitus vapauttaa Rh-Optimointi Oy:n kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista maa-aineslain 13 a §:n mukaisesti.

 

Päätös:

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               260 §            29.10.2012

 

284 §            POSAN KUNTALASKUTUSPERUSTEET JA SUORITTEET 1-8/2012

 

Kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa sovittiin, että keskustelua PoSan kuntalaskutusperusteista ja suoritteista 1-8 /2012 jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Liitteet nro 260.1 ja 260.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus keskustelee PoSan kuntalaskutusperusteista ja suoritteista 1-8/2012.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että PoSasta pyydetään asiantuntija kunnanhallituksen kokoukseen esittelemään kuntalaskutusperusteita ja hallinnon kulujen vyörytyksen periaatteita.

 

                                            -----

 

KH 284 §                           Kunnanjohtaja on ollut yhteydessä PoSan toimitusjohtajaan, joka ilmoitti, että ko. asioista tullaan järjestämään kuntien yhteinen informaatiotilaisuus, koska tarvetta on ilmennyt muissakin kunnissa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

285 §            TILASTOTIETOA POSAN VUODEOSASTON KÄYTÖSTÄ

 

Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut -tuote (vuodeosasto) on eräs tärkeimmistä ja arvokkaimmista PoSan peruspalveluista. Liitteenä on tilastotietoa tammi-lokakuulta ja pidemmältäkin ajalta. Liite nro 285.1.

 

Vuodeosaston kapasiteetti on ollut lokakuussa 99 %:n käyttöasteella.

Vuoden vaihteessa vuodekapasiteettia nostetaan, mutta tavoitteena on, että jatkossa asiakkaat ovat vain akuuttihoitoa tarvitsevia.

Tämä tarkoittaa kotipalvelun, vanhainkodin ja palveluasuntojen käytön tehostamista. Vuodeosastohoidon jaksojen keskipituus on lyhentynyt koko PoSan toiminnan ajan.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee liitteenä olevat tilastotiedot tiedokseen.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

286 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLE 1.1.-30.9.2012

 

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2012.

Liite nro 286.1.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edelliseltä vuodelta vastaavana ajankohtana.

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 75 %.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

287 §            KUNTALAISALOITE / TYKKÖÖN TIEN HIDASTEET JA JÄMIJÄRVENTIEN VALVONTAKAMERAT

 

Jämijärven kunnanhallitukselle on toimitettu 25.10.2012 päivätty seuraavan sisältöinen kuntalaisaloite:

 

”Pyydämme kohteliaimmin, että Tykkööntien alkusuoralle, Pihtiniityntien ja Männistöntien risteysten kohdalle, Tykköön suunnan puoleiselle tiealueelle rakennetaan ajoradan levyiset hidasteraidat (töyssyt). Tällöin ne eivät haittaa ko. kaduilta tulevaa eikä sinne kulkeutuvaa liikennettä Jämijärven keskustan suunnasta, mutta katkaisevat kiihdytysajot Tykkööntien asfalttisuoralta.

 

                                            Samoin pyydämme sijoittamaan automaattivalvontakamerat Jämijärventielle, Jämijärven keskustaan, toinen ennen keskuskoululle risteilevää Koulutietä Ikaalisten suunnasta tulevaa liikennettä varten, toinen Kankaanpään suunnasta tulevaa liikennettä varten Tasalantien/Markulahdentien jälkeen. Tätätkään 40 km/h-nopeusrajoitusta ei aina kunnioiteta ko. vilkkaalla, lapsi- ja vanhusväestöllisellä keskusta-alueella.

 

                                            Jämijärvellä 25.10.2012

 

                                            Terveisin

 

                                            Leena Lehtonen                                    Jussi Lehtonen”

 

                                            Aloitteessa mainitut tiet kuuluvat Varsinais-Suomen Ely-keskuksen tienhoidon vastuualueelle, joka tekee päätökset omien tienhoidollisten periaatteidensa mukaisesti.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus siirtää asian/aloitteen käsittelyn Varsinais-Suomen Ely-keskuksen tienhoidon vastuualueelle.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

288 §            MAASEUTUSIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 1.1.2013 ALKAEN

 

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) velvoittaa kunnan muodostamaan maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi toiminnallisen kokonaisuuden, jonka alueella toimii vähintään 800 tukea hakevaa maatilaa. Yksikössä maaseutuhallinnon tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi henkilöä, joista yksi johtaa yksikköä.

 

Honkajoki, Jämijärvi, Kihniö, Kankaanpää, Parkano ja Pomarkku ovat tehneet yhteistoimintasopimuksen maaseutuhallinnon tehtävien hoidosta lain edellyttämällä tavalla. Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt sopimuksen 26.4.2011 ja se tulee voimaan 1.1.2013. Yhteistoiminta-alueen hallinnoivana kuntana toimii Kankaanpään kaupunki.

 

Sopimuksen mukaan palvelujen luovuttajan henkilöstö siirtyy työsopimuslain ja kunnallisen viranhaltijalain liikkeenluovutusta koskevan lainsäädännön mukaisesti 1.1.2013 Kankaanpään kaupungin palvelukseen vanhoina työntekijöinä siltä osin, kuin on kyse maaseutuelinkeinoviranomaistehtäviä päätoimisesti hoitaneista henkilöistä. Sopimuksen mukaan Jämijärven kunnan osalta siirtyy yksi henkilö, maaseutusihteeri Tuomo Leikkola. Puitelain (169/2007) 13§:n mukainen viiden vuoden irtisanomissuoja koskee siirtyvää henkilöstöä.

 

Maaseutusihteeri Tuomo Leikkola on antanut suostumuksensa siirtoon ja hänen virkasuhteensa Jämijärven kuntaan päättyy 31.12.2012. Maaseutusihteerin virka tulee näin ollen lakkauttaa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto lakkauttaa Jämijärven kunnan maaseutusihteerin viran 1.1.2013 alkaen.

 

Päätös:

 

 

 


 

                                           

289 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA