Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 12/2012

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 3.10.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantaina 8.10.2012 klo 18.30

 

Paikka

 

Pikku-Itävallan kokoustila

 

 

230 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

231 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

232 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

233 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

234 §    JÄTEVESITAKSAN TARKISTAMINEN 

235 §    JÄMIN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN 

236 §    PÄÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN VÄHENTÄMISESTÄ PERUSOPETUKSEN ALOITTAMISEEN MAKSETTAVAN RAHOITUKSEN JOHDOSTA VUODELLE 2012 

237 §    LAUSUNTO SATAKUNTALIITON TALOUSARVIOSTA 2013
JA
–SUUNNITELMAEHDOTUKSESTA 2013-2015 

238 §    SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-8 KK 2012 

239 §    LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY 

240 §    VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.7.-30.9.2012 

241 §    KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.7.-30.9.2012 

242 §    POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2012 

243 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2012 

244 §    VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2012 KUNNALLISVAALEIHIN 

245 §    KIINTEISTÖKAUPAN PURKU / SATAHÄMEEN LVI-TEKNIIKKA OY 

246 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA 

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 


 

 

230 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 

231 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

Kati Mansikkamäki ja Olli Seppälä.

                                                                                                                                   

Päätös:                                                   

 

 

 


 

 

232 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

-          Verohallinto, maksatuserittely syyskuu 2012

-          Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2012

-          Vasinais-Suomen ELY-keskus, lausunto / Oili Lähteenmäki

-          Ilmari Mattila, selvitys vaihemaakuntakaavan vaikutuksista Pohjois-Satakunnan tuulivoimarakentamiseen

-          Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, päätös kuntarahan maksamisesta

-          Maaseututoimen yhteistoiminta-alueen henkilökunnan työnjako

-          Satakunnan pelastuslaitos, Pohjois-Satakunnan paloasemien kaluston huolto v. 2012

-          Satakunnan ELY-keskus, Jämi: Kasvu, tunnettuus ja brändi, päätös hanketuen maksamisesta

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Kauppila, Salomoisio

 

 

Päätös:                                                                         


 

 

 

 

 

233 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                     

                                            Vapaa-aikalautakunta                                                 30.8.2012

Hämeenkankaan, Lauhanvuoren, Kauhaneva –

Pohjankankaan ja Haapakankaan yritystoiminnan

kehittäminen, ohjausryhmä                                         6.9.2012

Satakunnan sairaanhoitopiiri, kumppanuushanke

tarkistusneuvottelu                                                       10.9.2012

Sivistyslautakunta                                                        11.9.2012

Valmistelutyöryhmä P-S sote 2013 muistio              17.9.2012

Sataedu, yhtymähallitus                                               18.9.2012

Tarkastuslautakunta                                                     19.9.2012

PoSan ja Pomarkun kuntien neuvottelu                     20.9.2012

PoSa, johtokunta                                                          25.9.2012

 

 

Päätös:                                                                         

 

 

 

 

 


                                            Tekninen lautakunta         58 §              25.9.2012

 

234 §            JÄTEVESITAKSAN TARKISTAMINEN

 

Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään vuosittain tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

Vesihuoltolain mukaan vesihuollosta tulee periä käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdetun jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Liittymis- ja perusmaksu voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikeaan kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä. Jämijärven kunnan viemärilaitos perii käyttömaksua kiinteistön käyttämän veden perusteella sekä liittymämaksua kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.

Vesihuollosta perittävien maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset.

                                      

Jätevedestä peritään tällä hetkellä käyttömaksua kunnanvaltuuston 7.11.2011 hyväksymän päätöksen mukaisesti 1,73 €/m³ (alv 0 %).

                                      

Jäteveden käyttömaksua esitetään korotettavaksi n. 8 %:a. Uusi jäteveden käyttömaksu on korotuksen jälkeen 1,87 €/m³ (alv 0 %).

                                            Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta umpikaivolietteestä peritään

                                            1,87 €/m³ (alv 0 % ), aiemmin 1,73 €/m³ (alv 0 %).

                                            Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta sakokaivolietteestä peritään

                                            8,94 €/m³ perittävä taksa aiemmin 8,28 €/m³ (alv 0 %).              

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy jätevedestä perittävien käyttömaksujen korotukset maksutaksaluonnoksen mukaisesti ja esittää niitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.1.2013.

 

Päätös:                               Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

KH 234 §                      

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:

 

 

 

 

 


                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          15 §              23.8.2012

 

235 §            JÄMIN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN

 

Jämin osayleiskaavan laadintatyö käynnistyi 7.8.2001 Air- ix Suunnittelu Oy: n toimesta. Yleisötilaisuus järjestettiin 20.9.2001 kaavoituksen vaiheistuksesta sekä esiteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osayleiskaavatyö oli keskeytyneenä useita vuosia ja käynnistyi uudelleen vuonna 2009.

 

Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä uudelleen 20.08.- 18.09.2009 välisenä aikana.

Yleisötilaisuus osayleiskaavaluonnoksesta järjestettiin 09.09.2009 Jämi- Areenalla.

Kaavaluonnoksen ilmailuun liittyvistä asioista järjestettiin keskustelutilaisuus 07.10.2009.

Kaavaluonnoksen Perhepuiston mökkialuetta ja Porin Seudun hiihtäjien stadionaluetta liittyvissä asioissa järjestettiin keskustelutilaisuus 06.10.2010.

Osayleiskaavan selvityksiä täydennettiin Bromethor Oy:n laatimalla meluselvityksellä 03.12.2010.

     Natura vaikutusten arviointiselvitystä täydennettiin 18.09.2011.

     Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 04.02.- 07.03.2011 välisen ajan.

     Viranomaisneuvottelu osayleiskaavaehdotuksesta 01.12.2011.

Osayleiskaavaehdotuksesta jätettyjen muistutusten ja niihin annettavien vastineiden käsittely kunnanhallituksessa 14.02.2012.

Keskustelutilaisuus Jämijärven kunnan, Metsähallituksen, LSSLE:n ja Tykistöprikaatin välillä käytiin 24.04.2012. Keskusteluiden pohjalta kaavanlaatija tekee osayleiskaavaan tarvittavat muutokset 17.08.2012 mennessä.

 

 

Päätösehdotus:                Maankäyttö- ja asuntotoimikunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Jämin osayleiskaavan hyväksymistä.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus seuraavin muutoksin:

 

-         Jukolan rakennuksien suojelua ei oteta kaavaan.

 

-         Kiholan rakennusten suojelua ei oteta kaavaan seuraavin perustein:

Päärakennus ja saunarakennus on hiljattain saneerattu ja muutettu eikä rakennushistoriallisia arvoja ole juurikaan jäljellä. Omistajan vastustaessa suojelua myös lähtökohdat suojelun toteutumiselle ovat huonot.

 

-----

 

KH 235 §                           Osayleiskaavaehdotus kaavamerkintöineen ja –määräyksineen on liitteenä nro 235.1.

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämin osayleiskaavan maankäyttö- ja asuntotoimikunnan tekemin muutoksin ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

236 §            PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN VÄHENTÄMISESTÄ PERUSOPETUKSEN ALOITTAMISEEN MAKSETTAVAN RAHOITUKSEN JOHDOSTA VUODELLE 2012

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 32 §:n mukaan perusopetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n perusteella yksityisen perusopetuksen järjestäjälle toiminnan aloittamiseen myönnettävä rahoitus vähentää kaikille kunnille maksettavaa valtionosuutta rahoituksen yhteismäärää vastaavalla euromäärällä.

Vuonna 2012 vähennettävä määrä on yhteensä 1 229 882 euroa, eli 0,23 euroa / asukas.

 

                                            Jämijärven kunnan osalta vähennys on 469 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

237 §            LAUSUNTO SATAKUNTALIITON TALOUSARVIOSTA 2013 JA

–SUUNNITELMAEHDOTUKSESTA 2013-2015

 

Satakuntaliiton maakuntahallitus on 24.9.2012 hyväksynyt luonnoksen Satakuntaliiton vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaksi. Liite nro 237.1.

 

Luonnoksen mukaan Jämijärven kunnan maksuosuus kasvaa vuoteen 2012 verrattuna 701 eurolla.

 

Luonnoksesta on pyydetty kuntien lausunnot 2.11.2012 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Satakuntaliiton talousarviosta 2013 ja –suunnitelmasta 2013-2015.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

238 §            SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-8 KK 2012

 

Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-8 kk 2012 on valmistunut. Liite nro 238.1.

”Tasaisen vauhdin” mukaan toteuman tulisi olla 66,66 %. Sairaanhoidon osalta Jämijärven kunnan toteuma on 67,5 %; laskua kuitenkin edelliseen vuoteen -0,7 %.

Sosiaalipalvelut ovat toteutuneet 39,2 %:sti. Muutos edelliseen vuoteen -28,7 %.

Perusterveydenhuollon päivystyksen toteuma on Jämijärven kunnan osalta 118,4 %, mutta sen merkitys kokonaisuuden kannalta on marginaalinen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1-8 kk 2012 tiedokseen.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

239 §            LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY

 

Vuoden 2012 talousarviossa on lainanottoon varattu 840 000 euroa. Vuoden loppupuoliskon osalta on pyydetty lainatarjoukset 390 000 eurosta. Tarjouspyyntö on liitteenä nro 239.1.

Tarjoukset on pyydetty sekä kiinteistä että vaihtuvakorkoisista vaihtoehdoista. Laina-aika on 10 vuotta.

 

Lainatarjoukset on pyydetty 4.10.2012 mennessä ja niistä saadaan yhdistelmä kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita edullisimman lainatarjouksen.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

240 §            VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.7.-30.9.2012

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan ja kanslistin viranhaltijapäätökset 1.7.-30.9.2012.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:       


 

 

 

 

 

241 §            KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.7.-30.9.2012

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset ajalla 1.7.-30.9.2012.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset tiedokseen.

 

Päätös:       

 

 

 

 


 

242 §            POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2012

 

Liitteenä nro 242.1 on Posan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2012.

 

”Tasaisella vauhdilla” toteumaprosentti olisi 66,66 %. Jämijärven kunnan osalta toteuma on 69,36 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

243 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2012

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2012. Liite nro 243.1. Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

 

Päätös:

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   172 §            18.6.2012

 

244 §            VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2012 KUNNALLISVAALEIHIN

 

Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina 28.10.2012.

 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava äänestysalueiden vaalilautakunnat sekä ennakkoäänestyksestä laitoksissa ja kotona huolehtivat vaalitoimikunnat.

Keskusvaalilautakuntana toimii vuosiksi 2009 - 2012 asetettu kunnan keskusvaalilautakunta.

 

Kunnanhallituksen tulee valita vaalilautakunta siten, että jäsenet ja varajäsenet mahdollisuuksien mukaan edustavat edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Samoin tasa-arvolain vaatimuksen 40 %:n sukupuolikiintiöstä tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Myös vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Myös vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta arvioidaan erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta. Vaalitoimikunnan tehtävänä on ennakkoäänestyksen toimittaminen laitoksissa ja kotiäänestyksestä huolehtiminen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita vaalilautakuntaan ja vaalitoimikunnan jäseneksi ja varajäseneksi seuraavat henkilöt:

 

                                            Vaalilautakunta

 

                                            Jäsenet                                                    Varajäsenet

                                            pj. Pekka Arponen                                 Juhani E. Rajala

                                            vpj. Pauli Vuorenmaa                             Kati Mansikkamäki

                                            Jarmo Huhtaniemi                                  Terttu Leppänen

                                            Helena Lehtiö                                         Merja Lahdenpää

                                            Anneli Kujansuu                                      Juhani A. Rajala

 

                     

                                            Vaalitoimikunta

 

                                            Jäsenet                                                    Varajäsenet

                                            pj. Hilkka Lahdensivu                             Briitta Rantanen

                                            vpj. Olavi Koivuniemi                              Hannu Rajakallio

                                            Ilkka Hyttinen                                           Marjatta Hyttinen

 

                                            -----

 

KH 244 §                           Olavi Koivuniemi, Ilkka Hyttinen, Briitta Rantanen ja Marjatta Hyttinen ovat esteellisiä toimimaan vaalilautakunnassa ja heidän tilalleen tulee valita uudet henkilöt.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee uudet jäsenet ja varajäsenet vaalitoimikuntaan esteellisten tilalle.

 

Päätös:

                                           


 

 

 

 

 

245 §            KIINTEISTÖKAUPAN PURKU / SATAHÄMEEN LVI-TEKNIIKKA OY

 

Jämijärven kunta on 5.3.2012 allekirjoitetulla kauppakirjalla myynyt Satahämeen LVI-Tekniikka Oy:lle Jämijärven kunnan Peijarin kylässä sijaitsevan PENTTI II-nimisen tilan RN:o 2:292, joka vastaa Juhalan asemakaava-alueen tonttia nro 97/2.

Ostaja ei ole kuitenkaan sovittuna aikana maksanut kauppahintaa ja yritys on asetettu Satakunnan käräjäoikeuden päätöksellä 30.3.2012 konkurssiin.

 

Kiinteistökauppa tulee näin ollen purkaa. Kaupan purkamisesta on laadittu oheisen liitteen nro mukainen asiakirja.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Satahämeen LVI-Tekniikka Oy:n (konkurssipesä) välisen kauppakirjan purkamisen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:


 

 

 

 

                     

246 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA