Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 8/2012

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 13.6.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantaina 18.6.2012 klo 18.30

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

 

 

158 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

159 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

160 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

161 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

162 §    POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2012 

163 §    KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN 

164 §    LAUSUNTO POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSESTA/ LEPPÄLUOMA KEIJO  

165 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2012 

166 §    LAUSUNTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN 1 LUONNOKSESTA JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ VALMISTELUAINEISTOSTA 

167 §    LAUSUNTO JÄMIJÄRVEN KUNNAN UUSISTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSISTÄ 

168 §    JÄMIN LENTOBENSIINIASEMAN VUOKRASOPIMUS / KANAIR MALMI OY 

169 §    VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN 

170 §    YLEISEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN NIMEÄMINEN / VUODEN 2013 KUNNALLISVAALIT 

171 §    ENNAKKOÄÄNESTYKSEN LAITOSÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN 

172 §    VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2012 KUNNALLISVAALEIHIN 

173 §    ANOMUS KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISEKSI / SUOMEN HELLUNTAIKANSA RY 

174 §    JÄMI SÄÄTIÖN LAINAJÄRJESTELYT 

175 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA 

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 


 

 

158 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 

 

159 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kari Jokisalo ja Anneli Kujansuu.

                                                                                                                                   

Päätös:                             

 


 

 

 

160 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

-          Työ- ja elinkeinoministeriö, hallitusohjelman kuntakokeilun kokeilukunnat

-          Kuntien asukasluvut 31.5.2012

-          Keva, vuoden 2013 KuEL-maksut ja ennakkotieto vuosien 2014-2015 maksuista

-          Huittisten kaupunki, ote 32 § Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos

-          Huittisten kaupunki, ote 33 § Satakuntaliiton perussopimuksen muutos

-          Metsänhoitoyhdistys, valtakirja ja puukaupan toimeksiantosopimus

-          Varsinais-Suomen ELY-keskus, poikkeamispäätös Jani ja Mervi Kangasniemi

-          Verohallinto, maksatuserittely toukokuu 2012

-          Satamittari / Jämijärven tiedot

-          Opetushallinto, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestäville kunnille

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Kauppila, Ketunpesä

o       Jämijärvi, Kauppila

o       Jämijärvi, Mäkitalo

o       Tykköö, Kortesluoma

o       Jämijärvi, Halmela

 

 

Päätös:                             


 

 

 

161 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Jämin osayleiskaava, työneuvottelu                           24.4.2012

                                            Satakuntaliitto, Kunnallisjohtajakokous                     4.5.2012

                                            Veteraaniasioiden toimikunta                                    22.5.2012

                                            Sivistyslautakunta                                                        22.5.2012

                                            PoSan omistajakunnat, muistio                                  22.5.2012

                                            Aikuisterveyshuollon palaveri                                     22.5.2012

                                            Muistio kuntaneuvottelu sosiaali- ja

terveydenhuollon palvelut                       24.5.2012

                                            Tekninen lautakunta                                                     5.6.2012

                                            Perusturvalautakunta                                                   6.6.2012

                                            PoSa, yhtymäkokous                                                   12.6.2012

                     

Päätös:                             

 

 

 

 


 

162 §            POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2012

 

PoSan talouden toteutumien ajalla 1.1.-30.4.2012 esityslistan liitteenä nro 162.1. Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 33,33 %. Jämijärven kunnan kokonaistoteuma on 31,16 % palvelusopimukseen nähden ja 31,51 % kunnan talousarvioon verrattuna. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on 30 841 euroa, eli 2,41 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen 1.1.-30.4.2012  tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:

 

 

 

 

163 §              KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN

 

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on 31.5.2012 tekemällään päätöksellä myöntänyt Jämijärven kunnalle korjausavustuksiin 30 535 euroa ja uusiutuvan energian käyttöönottoa koskevien avustuksiin 6 308 euroa sekä muihin energia-avustuksiin 5 000 euroa.

 

Kunnan käytettävissä olevasta korjausavustusmäärärahasta kunta on oikeutettu käyttämään veteraaniavustuksiin harkintansa mukaisen osan. Erillistä veteraaniavustusten kiintiöitä ei ole.

 

Kunnille osoitetut määrärahat perustuvat kuntien ilmoittamiin hakemusmääriin. Vanhusten ja vammaisten korjausavustuksiin kunta haki 30 535 euroa ja tämä määräraha myönnettiin täysimääräisenä. Uusiutuvan energian käyttöönottoa koskeviin avustuksiin kunta haki 16 600 euroa ja määrärahaa myönnettiin 6 308 euroa sekä muihin energia-avustuksiin haettiin 5 000 euroa ja määrärahaa myönnettiin täysimääräisenä.

 

Avustukset myönnetään valtion vuoden 2012 talousarvion momentin 35.20.55 määrärahasta. Määräraha on kolmevuotinen siirtomääräraha eli voimassa myöntövuoden ja kaksi seuraava vuotta. Suositeltava avustuksen voimassaolon päättymisaika on 28.9.2014.

 

Tekninen toimisto on valmistellut saapuneet hakemukset. Hakijat ja ehdotus korjausavustusten ja uusiutuvan energian käyttöönottoa koskevien avustusten myöntämiseksi sekä muiden energia-avustusten myöntämiseksi on liitteenä nro 163.1. Uusiutuvan energian käyttöönottoa koskevien avustusten kohdalla jokaiselta hakijalta pienennettiin avustusta myönnetyn määrärahan puitteissa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää korjaus- ja energia-avustukset oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

164 §            LAUSUNTO POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSESTA/ LEPPÄLUOMA KEIJO

 

 

Hakija:                                Leppäluoma Keijo

 

 

Rakennuspaikka:              Jämijärven kunnan Vihun kylä, määräala tilasta Teelmäki RN:o 4:40. Määräalan pinta-ala on noin 36 000 m².

 

Rakennustoimenpide:      Kerrosalaltaan 342 m² maatalousvaraston rakentaminen. Rakennuspaikka on rakentamaton.

 

Kaavoitustilanne:              Satakunnan maakuntakaava, vahvistettu 30.11.2011

                                            Oikeusvaikutukseton rantayleiskaava, kunnanvaltuusto hyv. 28.3.1985. Rakennuspaikka on oikeusvaikutuksettomassa rantayleiskaavassa merkitty kaavamerkinnällä M, maa- ja metsätalousvaltainen alue.

 

Haetut poikkeamiset:       Poikkeamista haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 3.momentin nojalla 72 §:n säännöksistä. Alueella ei ole ranta- asemakaavaa eikä sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

                                                                

Kuuleminen:                      Hakemuksen johdosta on kuultu kiinteistöjen RN:o 4:40, RN:o 4:9 ja RN:o 4:56 omistajia. Kiinteistön RN:o 4:56 0mistaja on jättänyt hakemuksen johdosta muistutuksen. Muistutus liitteenä 164.1.

 

Hakijan perustelut:            Rakentamisella ei ole haittaavia vaikutuksia. Suunniteltu rakennus sijoittuu noin 230 metrin etäisyydelle rantaviivasta ja rakennuspaikka on puustoinen, rakennusta ympäröivä puusto on säilytettävä. Väritykseltään rakennus sulautuu hyvin metsämaisemaan.

 

Asian valmistelu:               Poikkeamispäätöstä haetaan MRL 72 §:n säännöksestä. Maankäyttö- ja rakennuslain 171 § rakentamisessa ranta-alueella, jolla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on poikkeamispäätösvalta Varsinais-Suomen ELY- keskuksella.

                                            Hankkeen ei voida katsoa tuottavan haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus antaa hakemuksesta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle yllä selostetuin perustein puoltavan lausunnon.             

 

Päätös:

 

                                           

 

 

 

 


 

165 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2012

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.5.2012. Liite nro 165.1. Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:       


 

 

 

 

 

166 §            LAUSUNTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN 1 LUONNOKSESTA JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ VALMISTELUAINEISTOSTA

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 luonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto on asetettu maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n  ja –asetuksen 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 28.5.-29.6.2012 väliseksi ajaksi. Vaihemaakuntakaavan alueeseen kuuluvat kaikki Satakunnan kunnat. Kaavassa osoitetaan tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvat alueet.

 

Kunnilta on pyydetty lausunnot luonnoksesta 3.8.2012 mennessä. Asiasta on valmisteltu liitteen nro 166.1. mukainen yhteislausunto Pohjois-Satakunnan kuntien osalta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää antaa Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 luonnoksesta oheisen liitteen mukaisen lausunnon.

 

Päätös:

                                           

 

 

 

 


 

167 §            LAUSUNTO JÄMIJÄRVEN KUNNAN UUSISTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSISTÄ

 

Jämijärven kunnan jätehuoltomääräysten päivittäminen kokonaisuudessaan on tarpeen. Jätehuoltomääräysten päivittämisen taustalla on uusi jätelaki (646/2011), joka astui voimaan 1.5.2012. Kunnan nykyiset jätehuoltomääräykset ovat vuodelta 2003.

 

Tekninen lautakunta on käsitellyt ehdotusta uusiksi jätehuoltomääräyksiksi kokouksessaan 5.6.2012 § 35. Samassa yhteydessä tekninen lautakunta on päättänyt pyytää ehdotuksesta mm. kunnanhallituksen lausunnon. Lausuntoa on pyydetty 4.7.2012 mennessä.

 

Liitteenä on voimassaolevat jätehuoltomääräykset (valt 17.12.2002) liite nro 167.1 sekä ehdotus uusiksi jätehuoltomääräyksiksi. Liite nro 167.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa tekniselle lautakunnalle, ettei sillä ole huomautettavaa ehdotuksesta uusiksi jätehuoltomääräyksiksi.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

168 §            JÄMIN LENTOBENSIINIASEMAN VUOKRASOPIMUS / KANAIR MALMI OY

 

Jämijärven kunnan ja Kanair Malmi Oy:n välillä on allekirjoitettu oheisen liitteen mukainen vuokrasopimus. Liite nro 168.1.

Sopimus on astunut voimaan takautuvasti 1.4.2011 alkaen ja vuosivuokra on 1500 € + alv.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Kanair Malmi Oy:n välisen vuokrasopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

                     

 

 

 

 


 

169 §              VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN

 

 

                                            Jämijärven kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Kunnanhallituksen on määrättävä äänestysalueelle vaalipäivän äänestyspaikka.

 

                                            Jämijärvellä vaalipäivän äänestyspaikkana on toiminut Jämijärven keskuskoulu osoitteessa Koulutie 6.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunnan vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Jämijärven keskuskoulu osoitteessa Koulutie 6.

 

Päätös:       


 

 

 

 

 

170 §            YLEISEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN NIMEÄMINEN / VUODEN 2013 KUNNALLISVAALIT

 

 

Kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista. Kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen klo 8:aa eikä klo 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 10:tä eikä klo 16:n jälkeen.

 

Ennakkoäänestys järjestetään 17.-23.10.2012.

 

Jämijärven kunnassa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on edellisissä vaaleissa ollut valtuuston kokoushuone kirjaston alakerrassa.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Ennakkoäänestyspaikkana toimii                                                                                               valtuuston kokoushuone kirjaston alakerrassa.

 

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

 

          - maanantai-perjantai  klo 10.00 - 18.00

          - lauantai-sunnuntai      klo 10.00 - 16.00

 

Ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona erikseen laitosten kanssa sovittavana aikana.

 

 

Päätös:       


 

 

 

 

 

171 §            ENNAKKOÄÄNESTYKSEN LAITOSÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN

 

                                            Laitoksia, joissa ennakkoäänestys järjestetään, ovat:

1)     sairaalat, esimerkiksi: yleissairaalat, terveyskeskuksen vuodeosastot, mielisairaalat jne.

2)     ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen määräämät sosiaalihuollon toimintayksiköt, esimerkiksi: vanhainkodit ja vastaavat yksiköt, hoito-, hoiva-, veljes- ja sairaskodit, sosiaalihuoltolaissa, vammaispalvelulaissa ja kehitysvammalaissa tarkoitetut palvelutalot, asuntolat, päihdehuollon laitokset, kehitysvammalaitokset jne. Vaalilain 9 § 1 momentin 3 kohdan mukaan kaikkiin ympärivuorokautista hoitoa antaviin sosiaalihuollon toimintayksiköihin on järjestettävä ennakkoäänestys. Vaalilaissa on lisäksi säädetty kunnanhallitukselle oikeus määrätä, että ennakkoäänestys järjestetään myös muuhun sosiaalihuollon toimintayksikköön, siis myös sellaiseen, jossa ei anneta ympärivuorokautista hoitoa. Paikalliset olosuhteet huomioon ottaen laitoksissa oleville tulee järjestää mahdollisimman tarkoituksenmukaiset äänestysmahdollisuudet. Kunnanhallituksen on päätettävä asiasta hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista; sekä

3)     Rangaistuslaitokset, esimerkiksi: vankilat, työsiirtolat, vankimielisairaala jne.

 

Ennakkoäänestyspaikaksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt (asukkaat). Ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan vaalien ennakkoäänestysajanjaksona laitoksen kanssa sovittavana aikana.

 

Jämijärven kunnassa laitosäänestys on järjestetty vanhainkodilla ja siihen ovat voineet osallistua myös Kielokodin ja Hopearinteen palvelutalon asukkaat. Laitosäänestys on järjestetty myös Onnikodille, joka on ympärivuorokautista hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus määrää ennakkoäänestyksen laitosäänestyspaikaksi

 

1)     vanhainkodin, mukaan lukien Kielokoti ja Hopearinteen palvelutalo sekä

2)     Onnikodin

 

Päätös:       


 

 

 

 

 

172 §            VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2012 KUNNALLISVAALEIHIN

 

Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina 28.10.2012.

 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava äänestysalueiden vaalilautakunnat sekä ennakkoäänestyksestä laitoksissa ja kotona huolehtivat vaalitoimikunnat.

Keskusvaalilautakuntana toimii vuosiksi 2009 - 2012 asetettu kunnan keskusvaalilautakunta.

 

Kunnanhallituksen tulee valita vaalilautakunta siten, että jäsenet ja varajäsenet mahdollisuuksien mukaan edustavat edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Samoin tasa-arvolain vaatimuksen 40 %:n sukupuolikiintiöstä tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Myös vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Myös vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta arvioidaan erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta. Vaalitoimikunnan tehtävänä on ennakkoäänestyksen toimittaminen laitoksissa ja kotiäänestyksestä huolehtiminen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

173 §            ANOMUS KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISEKSI / SUOMEN HELLUNTAIKANSA RY

 

Suomen Helluntaikansa ry on 2.4.2012 tehdyllä kaupalla ostanut Mertiörannan kurssikeskuksen Kehitysvammaisten Tukiyhdistysten Liitto ry:ltä. Kauppakirjojen mukaisesti kiinteistöjen hallinta siirtyy Suomen Helluntaikansa ry:lle 20.8.2012, jolloin kauppasumman loppuosa maksetaan myyjälle.

 

Suoman Helluntaikansa ry on yleishyödyllisenä yhteisönä anonut kunnalta vapautusta kiinteistöverosta. Perustelut ilmenevät liitteestä nro 173.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa anomuksen pohjalta seuraavaa:

Jämijärven kunnanvaltuusto on päätöksellään 7.11.2011 § 56 määrännyt yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroksi vuodelle 2012 0,00 %. Mikäli Suomen Helluntaikansa ry täyttää yleishyödyllisen yhteisön kriteerit saa se vapautuksen kiinteistöverojen maksusta. Tulkinnan tekee verottaja.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

174 §            JÄMI SÄÄTIÖN LAINAJÄRJESTELYT

 

Jämijärven kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2012 on yhtenä tavoitteena Jämi Areenan toiminnan ratkaiseminen pitkällä tähtäyksellä sekä kunnan roolin selkeyttäminen Jämin toiminnoissa.

                     

Jämi säätiö on käynnistänyt toimenpiteet valtuuston tavoitteiden mukaisesti. Tarjouskilpailun pohjalta on tehty päätökset lentokonehallin, teknisen rakennuksen ja pellettilämpölaitoksen myymisestä. Jämi Areenan osalta tarjouskilpailu ei johtanut vielä lopulliseen ratkaisuun. Myyntivaihtoehdon rinnalla selvitetään myös muita järjestelyvaihtoehtoja.

 

Jämi Areenan rakentamiseen on aikanaan otettu lainaa 690 000 euroa, johon valtuusto on myöntänyt aikanaan samansuuruisen omavelkaisen takauksen. Vastavakuutena kunnalla on kiinnitykset etuoikeudella Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen (valtuusto 7.6.2005 § 48).

 

Säätiön talouden helpottamiseksi on uudelleen järjestelyjen ajaksi neuvoteltu ja saatu Pohjola Pankilta lainatarjous, joka korvaa em. vanhan lainan. Lainapääomaa on jäljellä vielä 612 000 euroa. Lainaehdot on seuraavat:

 

Lainan määrä:                   612 000 euroa

Laina-aika:                        n. 1 vuosi nostosta, arvioitu nostopäivä 10.8.2012, lainan eräpäivä 31.8.2013

Lyhennystapa:                   Laina erääntyy kerralla 31.8.2013

Korko:                                12 kk:n euribor + 1,45 %

Koron maksutapa:            Korko maksetaan lainan eräpäivänä 31.8.2013 tai lainan poismaksun yhteydessä mikäli pääoma maksetaan ennen eräpäivää

Ennenaikainen

poismaksu:                        Laina voidaan maksaa pois ennen eräpäivää ilman eri erilliskustannusta

Toimitusmaksu:                1 500 euroa

Vakuus:                              Jämijärven kunnan omavelkainen takaus

Erityisehdot:                      Nosto edellyttää kunnan takauksen lainvoimaisuutta.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää 612 000 euron suuruisen omavelkaisen takauksen Jämi säätiölle em. Pohjola Pankin lainatarjouksen vakuudeksi. Kyseessä olevalla lainalla ja takauksella korvataan valtuuston 7.6.2005 § 48 tekemän päätöksen mukainen lainajärjestely. Vastavakuutena kunnalla on kiinnitykset etuoikeudella Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen.

 

Päätös:

 

 

 

 

175 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA

                     

                     

 

 

 

 


                                            Tekninen lautakunta         37 §              5.6.2012

 

176 §            JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN SIIVOUSTARJOUSTEN KÄSITTELY

 

Kunnan toimitilojen ylläpitosiivouksesta on pyydetty uudet tarjoukset 15.05.2012 mennessä ajalle 1.8.2012 – 31.7.2013.

Tarjouspyynnön hakivat:

 

-         Siivouspalvelu Seirva

-         Kilita Puhtauspalvelut Oy

-         Temppi Oy

 

Tarjouspyynnössä tilaaja edellytti palvelun tuottajan tutustuvan kohteisiin ennen tarjouksen jättämistä.

Kohteisiin tutustumiskierrokselle osallistui 17.4.2012 klo 10.00 alkaen:

 

-         Kilita Puhtauspalvelut Oy

-         Siivouspalvelu Seirva

sekä kunnan edustajina kanslisti Riikka Koivumäki, vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto sekä koulun ja kirjaston osalta rehtori Rolf Björkman sekä kanslisti Ritva Mäkinen.

 

Tarjouksen määräaikaan (15.5.2012 klo 12.00) mennessä jättivät:

-         Siivouspalvelu Seirva

-         Kilita Puhtauspalvelut Oy

Tarjousten avauksen 15.05.2012 suorittivat rakennuspäällikkö Pentti Virtanen, vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto sekä sihteerinä toiminut kanslisti Riikka Koivumäki. Liitteenä tarjousten avaamispöytäkirja (liite nro 37.1).

Jätetyt tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja suoritettiin tarjousten hintavertailu. Valintaperusteena oli siivouskohteiden ylläpitosiivousten kuukausihintojen yhteenlaskettu edullisin kokonaishinta. Edullisimman tarjouksen jätti Siivouspalvelu Seirva.

 

Ehdotus:                            Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Siivouspalvelu Seirvan tekemän tarjouksen hyväksymistä.

 

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

KH 176 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.

 

Päätös: