Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 7/2012

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 2.5.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantaina 28.5.2012 klo 18.30

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

 

 

 

140 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

141 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

142 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

143 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

144 §    VALTIONOUUDEN VAHVISTAMINEN PERUSTOIMEENTULOTUEN KUSTANNUKSIIN 

145 §    ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖS SEUTU- JA MATKALIPPUKUSTANNUKSIIN VUONNA 2012 

146 §    PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAN MAKSAMISESTA KESÄLLÄ 2012 SEKÄ LOMARAHAN VAIHTAMISESTA VAPAAKSI

147 §    SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-4 KK 2012 

148 §    POIKKEAMISLUPAHAKEMUS JORMA LAURILA: LOMA-ASUNNON KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS VAKITUISEKSI ASUNNOKSI

149 §    HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2012 

150 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN VUOKRA-ASUNTOJEN VUOKRAN KOROTUKSET 

151 §    TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNNALLE JA KUNNANHALLITUKSELLE VUODEN 2011 TILINTARKASTUKSESTA 

152 §    SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN 

153 §    LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOSTA JA TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2013 

154 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2012 

155 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA 

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 


 

 

140 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 

 

141 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja Olli Seppälä.

                                                                                                                                   

Päätös:                             

 


 

 

142 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

-          D-Fence turvallisuusraportti

-          Verohallinto, maksatuserittely, huhtikuu 2012

-          Tietoa Satakunnasta, Jämijärvi

-          Maatilatalouden tietoa kunnittain, ELY-keskuksen ja tuottajaliiton alueella

-          Savuton kunta –haaste

-          JUKO, luottamusmiesilmoitus

-          Porin kaupunki, vammaisopetusta koskevan sopimuksen irtisanominen

-          Kankaanpään kaupunki, maaseutuhallintoyksikön virkojen perustaminen

-          Asianajotoimisto Timo Kokemäki Oy, valituslupahakemus ja valitus, Pertti Arola

-          Satakunnan työllisyyskatsaus 4/2012

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Kauppila, Jokirinne

o       Kauppila, Heinosranta

 

 

Päätös:                                                                         


 

 

 

 

143 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

                                            yhtiökokous                                                                   18.4.2012

                                            Jämijärven kunta, Muistio Hevoshaan alue               23.4.2012

                                            Satakunnan Pelastuslaitos, johtokunta                      24.4.2012

                                            Perusturvalautakunta                                                   26.4.2012

                                            PoSa, johtokunta                                                          3.5.2012

                                            Vakuutusten vuosineuvottelu                                       3.5.2012

                                            Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

                                            hallituksen kokous                                                        7.5.2012

                                            PoSa kuntien neuvottelu                                              10.5.2012

                                            Tarkastuslautakunta                                                     16.5.2012

 

Päätös:                             


 

 

 

 

144 §            VALTIONOUUDEN VAHVISTAMINEN PERUSTOIMEENTULOTUEN KUSTANNUKSIIN

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 3.5.2012 vahvistanut Jämijärven kunnan vuoden 2011 perustoimeentulotuen kustannuksiin suoritettavan lopullisen valtionosuuden seuraavasti:

 

                                            Valtionosuuteen oikeuttavat

toteutuneet kustannukset 33 438,12 €

Valtionosuus (50%)                                16 719,06 €

Ennakko                                                  16 905,00 €

Jämijärven kunnan liikaa

saama valtionosuus                               185,94 €

 

Liikaa maksettu valtionosuus peritään takaisin valtiolle vähentämällä se Jämijärven kunnalle myöhemmin maksettavasta ennakosta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee valtionosuuspäätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta oikaisua.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

145 §            ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖS SEUTU- JA MATKALIPPUKUSTANNUKSIIN VUONNA 2012

 

Jämijärven kunta on hakenut 2 100 euron valtionavustusta matkalippujen hinnanalennuksiin vuodelle 2012.

Ely-keskus on käsitellyt hakemuksen ja tehnyt valtionavustuspäätöksen 23.4.2012, jolla Jämijärven kunnalle on myönnetty avustusta 1 000 euroa, kuitenkin enintään 48 % kunnalle matkalippujen hinnanalennuksista aiheutuvista hyväksyttävistä nettokustannuksista.

Määrärahojen niukkuudesta johtuen subventioprosentti on 41 % viimevuotisesta subventiosta pyöristettynä lähimpään sataan euroon. Subventio-osuudet perustuvat Oy Matkahuolto Ab:n toimittamiin tilastoihin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta oikaisua.

 

Päätös:

 

 

 


                                            Yhteistyötoimikunta          § 9                28.5.2012   

 

146 §            PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAN MAKSAMISESTA KESÄLLÄ 2012 SEKÄ LOMARAHAN VAIHTAMISESTA VAPAAKSI

 

Eräät kunnan palveluksessa olevat henkilöt ovat olleet yhteydessä kunnanjohtajaan ja tiedustelleet lomarahojen vapaaksi vaihtamisen mahdollisuutta. Käytäntöhän on ollut voimassa vuosina 2009 – 2011 ja siitä on allekirjoitettu paikallinen sopimus.

 

Kunnanhallitus ottaa omalta osaltaan kantaa asiaan kokouksessaan 28.5.2012. Mikäli kunnanhallitus ottaa asiaan myönteisen kannan ja liitot ovat sen valmiita hyväksymään, voidaan allekirjoittaa v. 2012 koskeva paikallinen virka- ja työehtosopimus.

Luonnos on liitteenä 9.1.

 

Ehdotus                             Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle paikallisen virka- ja työehtosopimuksen hyväksymistä liitteen 9.1 mukaisesti.

 

Päätös:                             

 

                                            -----

 

KH 146 §

                                            Yhteistyötoimikunnan esitys saadaan kokoukseen mennessä. Luonnos on liitteenä nro 146.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 


 

147 §            SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-4 KK 2012

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti ajalta 1.1.-30.4.2012 on valmistunut. Liite nro 147.1.

 

”Tasaisen vauhdin” mukaan toteumaprosentin tulisi olla 33,3 %. Sairaanhoidon osalta Jämijärven kunnan toteuma on 33,1 %; vähennys edelliseen vuoteen 8 %. Sosiaalipalveluiden toteuma on 20,1 % ja päivystyspalveluiden osalta 61,4 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1-4 kk/2012 tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

 

 

 


 

148 §            POIKKEAMISLUPAHAKEMUS JORMA LAURILA: LOMA-ASUNNON KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS VAKITUISEKSI ASUNNOKSI

 

Hakija:                                Jorma Laurila

 

Rakennuspaikka:              Jämijärven kunnan Kauppilan kylässä sijaitseva Lepokallio -niminen tila, RN:o 4:112. Tilan kokonaispinta-ala on 5000 m².

 

Rakennustoimenpide:      Tilalle on kiinteistötietojen mukaan rakennettu kerrosalaltaan 124 m²:n lomarakennus ja 24 m²:n talousrakennus.

Loma- asunnon laajennukselle on myönnetty poikkeamislupa 3.7.2008 (kh 201 §) ja rakennuslupa 12.8.2008 lupanumero

2008-0035 (tekn.lautakunta 99 §). Lomarakennus halutaan muuttaa vakituiseksi asuinrakennukseksi.

 

Kaavoitustilanne:              Kiinteistö sijaitsee alueella jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa eikä ranta- asemakaava.

 

Kuuleminen:                      Hakemuksen johdosta on kuultu naapurikiinteistöjen RN:o 4:148, 4:147 ja 5:162 omistajia. Naapureilla ei ole huomauttamista.

 

Tekninen huolto:                Kiinteistölle on kiinteä tieyhteys ja Poljan vesiosuuskunnan talousvesiliittymä. Kiinteistö liittyy kiinteistökohtaiseen jätehuollon piiriin tekemällä sopimuksen alueella toimivan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

                                            Rakennuksessa ei ole vesikäymälää vaan ulkopuolinen kompostoiva käymälä. Talousjätevedet imeytetään suodatuskentän kauttamaahan.

 

Rakennuspäällikön lausunto:

1.      Maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaan rakennuslupaa edellyttämänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään loma-asunnon käytön muuttamista vakituiseen asumiseen. Sekä kaavoittamattomalla, että kaavoitetulla ranta-alueella käyttötarkoituksen muutos vaatii myös maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisen poikkeamisluvan.

Käyttötarkoituksen muutosta koskeva poikkeamispäätösvalta on kunnanhallituksella.

 

2.      Myönteisen poikkeamisluvan lisäksi muutos vaatii myös rakennusluvan. Rakennuslupaa on aina haettava erikseen.

 

3.      Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy poikkeamisluvan rakennuspäällikön lausunnon mukaisesti.

 

Päätös:                             


 

 

 

 

149 §            HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2012

 

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 § mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.

 

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

 

Hakemus on jätettävä 31.8.2012 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna 2012 700 000 euroa.

                                            Varsinainen hakemus ja tasapainotussuunnitelma tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn viimeistään elokuussa.

 

Päätös:                             

 

 

 

 


 

150 §            JÄMIJÄRVEN KUNNAN VUOKRA-ASUNTOJEN VUOKRAN KOROTUKSET

 

Jämijärven kunnan vuokra-asuntojen vuokrien korotus on valmisteltu siten, että uudet vuokrat astuvat voimaan 1.11.2012 alkaen. Vuokria korotetaan 6,2 %:lla.

Korotus määräytyy vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti eli kuluttajaindeksin muutos lisättynä 3 prosentilla.

 

Ehdotus vuokrien korotukseksi on liitteenä 150.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää korottaa kunnan vuokra-asuntojen vuokria 1.11.2012 alkaen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:       

 

 

 

 


 

151 §            TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNNALLE JA KUNNANHALLITUKSELLE VUODEN 2011 TILINTARKASTUKSESTA

 

Tilintarkastaja Vesa Keso on laatinut tilintarkastuspöytäkirjan tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle vuoden 2011 tilintarkastuksesta. Liite nro 151.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuspöytäkirjan tiedokseen.

 

Päätös:                             

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   § 94              2.4.2012

 

152 §            SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutosta on valmisteltu yhdessä jäsenkuntien edustajien kanssa. Työryhmä sai työnsä päätökseen 28.2.2012 pitämässään palaverissa.

Muistio on liitteenä nro 94.1.

 

Oleellisimmat muutokset ovat yhtymähallituksen jäsenmäärän vähentäminen 11:sta (ennen 16) sekä liikelaitoksen (aikuiskoulutuskeskus) purkaminen.

 

Perussopimukseen tehtävät muutokset ja uusi perussopimus on liitteenä nro 94.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle asian jatkovalmistelua varten.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

KH 152 §

Uudessa perussopimuksessa jäsenkuntien päätösvallan perusteita ei enää yksityiskohtaisesti määritellä, vaan äänivallan perusteet jäsenkunnittain todetaan sopimustekstissä.

 

Uudessa perussopimuksessa yhtymähallituksen jäsenmäärä vähenee 16:sta 11:een ja aiemmat määräykset yhtymähallituksen alueellisesta paikkajaosta ja yhtymähallituksen puheenjohtajan kotikunnasta poistuvat.

 

Perussopimuksen muutos sisältää myös ehdotuksen kuntayhtymän alaisen liikelaitoksen purkamisesta.

 

Valtiovarainministeriön asettaman Kunnat ja kilpailuneutraliteetti -työryhmän esityksessä 8.6.2010 ehdotetaan kuntalakia muutettavaksi siten, että kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä yhtiön, muun yhteisön tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Laissa rajattaisiin eräitä tehtäviä, joita ei katsottaisi hoidettavan kilpailutilanteessa markkinoilla. Tärkeimmät rajaukset koskisivat kunnan lakisääteisiä tehtäviä, yhteistoimintaa sekä monopoliasemassa hoidettuja tehtäviä. Kunnan lisäksi säännöksiä sovellettaisiin myös kuntayhtymiin.

 

 

Vaikka yhtiöittämisvelvoitetta koskeva lainsäädäntö on vasta valmisteilla, on todennäköistä että se tulee koskemaan Satakunnan aikuiskoulutuskeskus-liikelaitoksen harjoittamaa koulutustoimintaa. Koulutuspalveluiden tilaajat tulevat todennäköisesti jo ennen lainsäädännön muutoksia huomioimaan kilpailuneutraliteetin vaatimukset hankintatoiminnassaan. Näin ollen on perusteltua, ettei liikelaitosta pureta perussopimuksen muutoksen yhteydessä vaan sitä koskevat sopimusehdot sisällytetään myös uuteen perussopimukseen.

 

Perussopimukseen esitetyt muutokset ja uusi perussopimus on liitteenä nro 152.1.

 

Ehdotus:                          Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen lukuun ottamatta aikuiskoulutuskeskus-liikelaitosta koskevia säännösmuutoksia. Liikelaitosta koskevat sopimusehdot (nykyinen perussopimus § 3 ja § 17) esitetään sisällytettäviksi uuteen perussopimukseen.

 

Liikelaitoksen purkamisasiaa käsitellään sen jälkeen, kun yhtiöittämisvelvoitetta koskeva lainsäädäntötyö on edennyt ja yhtiöittämisvelvoitteen sisältö, laajuus ja aikataulu ovat selvillä. Vallitsevassa epäselvässä tilanteessa ei ole tarkoituksenmukaista lähteä merkittävään organisaatiomuutokseen.

 

Päätös:                             

 


 

 

 

 

 

153 §            LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOSTA JA TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2013

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta pyytää kuntien lausuntoa pelastustoimen palvelutasosta vuodelle 2013.

 

Johtokunnan esitys on luonteeltaan säilyttävä eli perusteemana on jatkaa vakiintuneilla toimintatavoilla.

 

Kuntakohtaisiin kasvuprosentteihin vaikuttaa kuntakohtaiset erät kuten esim. vuokrat.

 

Jämijärven muutos-% edelliseen vuoteen on +0,6 % (1131 euroa). Liite nro 153.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutasosta ja talousarviosta vuodelle 2013.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 


 

154 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2012

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2012. Liite nro 154.1. Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

 

 

 

155 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA