Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 6/2012

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 2.5.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantaina 7.5.2012 klo 18.30

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

 

122 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

123 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

124 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

125 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

126 §    SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK 2012 

127 §    POSAN KUNTIEN KUNNANHALLITUSTEN YHTEISKOKOUS 

128 §    SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 

129 §    LAUSUNTO ESITYKSESTÄ LAKKAUTTAA KANKAANPÄÄN KÄRÄJÄOIKEUDEN ISTUNTOPAIKKA 

130 §    POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2012 

131 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2012 

132 §    VALTION AVUSTUS KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN 

133 §    KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / OIVA VILJAMI JUHALAN KUOLINPESÄ 

134 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA 

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 


 

 

122 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Anneli Kujansuu ja Kati Mansikkamäki

                                                                                                                                   

Päätös:                             

 

 

 


 

 

124 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012

-          Satakunnan syöpäyhdistys, vuosikertomus 2011, toimintasuunnitelma 2012

-          Prizztech Oy: yritysten menestymisen edellytykset Satakunnassa

-          Pohjola, vakuutusmaksuerittely

-          Karvian kunta, ote Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kumppanuussopimus 2013-2015

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Vihu, Haaro

o       Vihu, Jokiluoma

o       Vihu, Tuomi

o       Jämijärvi, Harhasuo

o       Sydänmaa, Lehtilammi

o       Vihu, Ojantausta

o       Tykköö, Turvekeidas

o       Peijari, Saarenpää

o       Peijari, Ritalehto

 

 

Päätös:                             


 

 

 

 

125 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Perusturvalautakunta                                                   4.4.2012

                                            Vapaa-aikalautakunta                                                 11.4.2012

Sataedu, yhtymähallitus                                               17.4.2012

PoSa, työterveyshuollon toiminnan järjestäminen    17.4.2012

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

hallituksen kokous                                                        18.4.2012

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

varsinainen yhtiökokous                                              18.4.2012

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

yhtiökokous                                                                   18.4.2012

                                            Tarkastuslautakunta                                                     20.4.2012

                                            Satakuntaliitto, maakuntahallitus                                23.4.2012

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

varsinainen kevätyhtiökokous                                     27.4.2012

 

 

Päätös:                             

 

 

 

 


 

126 §            SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK 2012

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti ajalta 1.1.-31.3.2012 on valmistunut. Liite nro 126.1.

 

”Tasaisen vauhdin” mukaan toteumaprosentin tulisi olla 25 %. Sairaanhoidon osalta Jämijärven kunnan toteuma on 26,3 %; kasvu edelliseen vuoteen 1,3 %. Sosiaalipalveluiden toteuma on 15,6 % ja päivystyspalveluiden osalta 32,9 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1-3 kk/2012 tiedokseen.

 

Päätös:


 

 

 

 

127 §            POSAN KUNTIEN KUNNANHALLITUSTEN YHTEISKOKOUS

 

PoSan kuntien kunnanhallitusten yhteiskokous on sovittu pidettäväksi 10.5.2012 klo 18.00 Kankaanpäässä. 

Neuvottelussa on tarkoitus keskustella siitä onko kuluneen valtuustokauden aikana tullut tarpeita muuttaa perussopimusta tai joitain kohtia siitä.

Sovittiin, että jokainen kunta nimeää edustajansa tilaisuuteen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää edustajansa 10.5.2012 järjestettävään PoSan kuntien yhteiskokoukseen.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

128 §            SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

Maakuntahallitus on kokouksessaan 23.4.2012 päättänyt esittää Satakuntaliiton jäsenkunnille, että kuntayhtymän perussopimusta muutettaisiin liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti. Liite nro 128.1.

 

Kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen tapahtuu jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä. Kuntalain 79.1 §:n mukaan perussopimuksen muuttaminen edellyttää, että vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista muutosta kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakuntaliiton perussopimuksen muuttamisen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

129 §            LAUSUNTO ESITYKSESTÄ LAKKAUTTAA KANKAANPÄÄN KÄRÄJÄOIKEUDEN ISTUNTOPAIKKA

 

Satakunnan käräjäoikeus on esittänyt oikeusministeriölle, että Kankaanpäässä sijaitseva käräjäoikeuden istuntopaikka tulisi lakkauttaa. Oikeusministeriö on pyytänyt mm. Jämijärven kunnan lausuntoa esityksen johdosta.

Satakunnan käräjäoikeuden perustelut ilmenevät liitteestä nro 129.1.

Kiinteistö Oy Kankaanpään Virastokeskuksen vastine sisäilma- ja rakenneongelmiin on liitteenä nro 129.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että se vastustaa Kankaanpäässä sijaitsevan käräjäoikeuden istuntopaikan lakkauttamista.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

 

130 §            POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2012

 

PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.—31.3.2012 valmistuu kunnanhallituksen kokoukseen mennessä ja se esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

 

131 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2012

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2012. Liite nro 131.1. Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:


 

 

 

 

132 §              VALTION AVUSTUS KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

 

Opetushallitus on myöntänyt Jämijärven kunnalle 10 000 euron avustuksen (75%) koulun kerhotoiminnan kehittämiseen.

 

Avustusta voidaan käyttää kerhotoiminnan kehittämisestä ja järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin kunnassa ja kouluissa. Tällaisia kustannuksia ovat mm. kerhonohjaajien palkkiot, henkilöstön täydennyskoulutuksesta, hankkeeseen kohdistuvista sijaisjärjestelyistä, kerhokuljetuksista ja materiaali- ja välinehankinnoista aiheutuvat kustannukset.

Avustuksen käyttöaika alkaa 1.9.2012 ja päättyy 31.12.2013.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Opetushallituksen päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta oikaisua.

 

Päätös:


 

 

 

 

133 §            KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / OIVA VILJAMI JUHALAN KUOLINPESÄ

 

Käytyjen tarjousneuvottelujen pohjalta on laadittu oheisen liitteen nro 133.1 mukainen kauppakirjaluonnos, jolla Jämijärven kunta ostaa Oiva Viljami Juhalan kuolinpesältä n. 1,5 ha:n määräalan Luoju-nimisestä tilasta RN:o 2:121 Jämijärven kunnan Peijarin kylästä.

Kauppahinta on 19.000 euroa.

Kaupan kohde sijaitsee alueella, jonne on suunnitteilla ns. Tuulenpesän asemakaava. Kaupan kohde ostetaan tonttimaaksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Oiva Viljami Juhalan kuolinpesän välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

 

 

 

 

 

134 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         


 

135 §            ALOITUSLUPA-ANOMUS / ESA KUJALA

 

 

Esa Kujala on toimittanut 11.4.2012 tekniseen toimistoon uusiutuvan energian käyttöönottoa koskevan energia-avustushakemuksen. Avustusta haetaan maalämpöjärjestelmän rakentamiseen. Avustuksen hakija anoo töiden aloituslupaa, anomuksessa esitettyjen perusteluiden mukaisesti. Aloituslupa-anomus on liitteenä nro 135.1.

 

Rakennuspäällikkö puoltaa hankkeen aloittamista välittömästi.

 

Perustelut: Laki asuntojen korjaus-, ja energia- ja terveyshaitta-avustuksista 1184/2005

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus antaa luvan aloittaa hanke välittömästi.

 

 

Päätös:


 

136 §            ALOITUSLUPA-ANOMUS / MATTI SIRKIÄ

 

 

Matti Sirkiä on toimittanut 11.4.2012 tekniseen toimistoon vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjauksiin tarkoitetun korjausavustushakemuksen. Avustusta haetaan asuinolojen parantamiseen. Avustuksen hakija anoo töiden aloituslupaa kiireellisenä anomuksena esitettyjen perusteluiden mukaisesti. Aloituslupa-anomus on liitteenä nro 136.1.

 

Rakennuspäällikkö on tutustunut kohteeseen ja puoltaa hankkeen aloittamista kiireellisenä.

 

Perustelut: Laki asuntojen korjaus-, ja energia- ja terveyshaitta-avustuksista 1184/2005

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus antaa luvan aloittaa hanke välittömästi.

 

 

Päätös:


 

137 §              KESÄTYÖTUET NUORTEN TYÖLLISTÄMISEKSI                    

                                           

 

Jämijärven kunta on tukenut yrityksiä, jotka työllistävät nuoria kesällä. Tuen suuruus on 400 euroa / työllistetty nuori.

 

Määräaikaan mennessä tukea haettiin 18 nuoren työllistämiseen. Yksi hakijatahoista on Kankaanpääläinen.

Liite tukea hakeneista yrityksistä nro 137.1 ja asiaa valmistelevan työryhmän esitys on liitteenä 137.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy työryhmän esityksen. Määräraha katetaan perintövaroista.

 

Päätös: