JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Jämijärven Osuuspankin kokoushuoneessa maanantaina 30.1.2012

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

                      1 §                Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 §                Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 §                Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuodeksi 2012

4 §                Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2012

5 §                Valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2012

6 §                Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle

7 §                Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2011

8 §                Vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen

9 §                Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

10 §              Muut mahdollisesti tulevat asiat

 

                                           

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 3.2.2012 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 26.1.2012

                     

 

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 1/2012

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 24.1.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 30.1.2012 kello 19.00

 

Paikka

 

Jämijärven Osuuspankin kokoushuone

Käsiteltävät asiat

1 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

2 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

3 §     VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN          VALITSEMINEN VUODEKSI 2012 

4 §     KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2012 

5 §     VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2012

6 §     SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS          VALTUUSTOLLE 

7 §     TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2011 

8 §     VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN 

9 §     ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT 

10 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 


 

 

 

1 §                KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 24.1.2012  ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta –lehdessä 26.1.2012 ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 26.1.2012. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 24.1.2012.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 

 

2 §                PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   3 §                23.1.2012

 

3 §                VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2012

 

                                            Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan

                                            puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia

                                            toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä

                                            toimikaudesta.

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2012.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 3 §

 

Päätös:

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   4 §                23.1.2012

 

4 §                   KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2012

 

Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

 

Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Pohjois-Satakunta lehdessä ja Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tarpeelliseksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2012 entisen käytännön mukaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 4 §

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   5 §                23.1.2012

 

5 §                VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2012

                       

Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

                                               

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2012 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 5 §

 

Päätös:

 

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   17 §              23.1.2012

 

6 §                SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.7.-31.12.2011.

 

2.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            -----

 

KV 6 §

 

Päätös:

 

 

 

 

 


                                           Kunnanhallitus                   21 §              23.1.2012

 

7 §                TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2011

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2011. Liite nro 21.1. Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

KV 7 §

 

Päätös:

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   23 §              23.1.2012

 

8 §                   VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN

 

Oy Audiator Ab:n nimeämä Jämijärven kunnan vastuunalainen tilintarkastaja Risto Pohjanpiiri on siirtymässä eläkkeelle. Oy Audiator Ab on ilmoittanut, että he nimeävät 1.1.2012 alkaen Jämijärven kunnan uudeksi vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT Vesa Keson.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee vastuun alaisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

KV 8 §

 

Päätös:

 

 

 


 

                                           

9 §                ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                    


 

10 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT