Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 1/2012

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 18.1.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

23.1.2012 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

1 §        KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  1

2 §        PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  1

3 §        VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2012  2

4 §        KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2012  3

5 §        VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2012  4

6 §        MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2012  5

7 §        TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET V. 2012  6

8 §        ARVOPOSTIN JA ARVOLÄHETYSTEN KUITTAAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN  7

9 §        KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2012  8

10 §      KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN  OSALTA V. 2012  9

11 §      KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN  10

            LAUTAKUNTIIN JA YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2012  10

12 §      KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2012  11

13 §      KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 19.12.2011 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   12

14 §      VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.10.-31.12.2011  13

15 §      KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.10.-31.12.2011  14

16 §      ASIOINTILIIKENTEEN KUNNAN TUKI VUODELLE 2012  15

17 §      SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE  16

18 §      JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2012  17

19 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  18

20 §      PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  20

21 §      TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2011  21

22 §      JÄMI-JYLLI YKSITYISTIEN MUUTTAMINEN MAANTIEKSI 22

23 §      VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN  23

24 §      ESITYS KAAVAMUUTOKSEKSI / MTK JÄMIJÄRVI 24

25 §      KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUS JA OPETUSTOIMEN MUU RAHOITUS VUONNA 2012  25

26 §      LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN  26

27 §      LAUSUNTO POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSESTA/ LÄHTEENMÄKI OILI 27

28 §      PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN KERTALUONTEISESTA LISÄYKSESTÄ VUODELLE 2011  28

29 §      PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN VÄHENTÄMISESTÄ PERUSOPETUKSEN ALOITTAMISEEN MAKSETTAVAN RAHOITUKSEN JOHDOSTA SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIJÄRJESTÖ TEHY:N SYKSYN 2007 TYÖTAISTELU-UHAN SOVITTELURATKAISUUN LIITTYVÄSTÄ VALTIONOSUUDEN KERTALUONTOISESTA LISÄYKSESTÄ VUODELLE 2011  29

30 §      VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN / JÄMIN JÄNNE  30

31 §      MONIKUNTALIITOKSEN TILANNEKATSAUS  31

32 §      SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA  32 TILAISUUKSISTA  32

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 


 

 

1 §                KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

                     

 

 

 

 

2 §                PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Olli Seppälä ja Kati Mansikkamäki.

                     

Päätös:                             


 

 

 

 

3 §                VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2012

                                           

                                            Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan

                                            puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia

                                            toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä

                                            toimikaudesta.

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2012.

 

Päätös:                             

 

 

 


 

4 §                KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2012

 

Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

 

Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Pohjois-Satakunta lehdessä ja Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tarpeelliseksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2012 entisen käytännön mukaan.

 

Päätös:                             

 

 


 

 

5 §                VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2012

 

 

Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

 

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2012 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

 

Päätös:                             

 

 


 

6 §                MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2012

 

Lista henkilöistä, joilla on merkkipäivä vuonna 2012, on esityslistan liitteenä 6.1.

 

Esitykset huomioitavista henkilöistä on liitteenä nro 6.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää huomioida oheisen liitteen nro 6.2 mukaisten nykyisten ja entisten luottamushenkilöiden, viran- ja toimenhaltijoiden, työntekijöiden taikka muiden mahdollisten henkilöiden merkkipäivät vuonna 2012. Huomioinnin edellytyksenä pääsääntöisesti on ollut se, ettei työ-, virka- tai luottamustoimen päättymisestä ole kulunut yli 10 vuotta.

Lisäksi merkkipäivien muistamisessa tulee huomioida kunnanhallituksen 348 §/2005 hyväksymät periaatteet.

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että merkkipäivän huomioimisesta on vastuussa se hallintokunta, jonka toimialapiiriin ko. merkkipäivän viettäjä kuuluu.

 

Päätös:                             

 

 

 

                     
                                           

7 §                TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET V. 2012

 

 

Liitteenä on talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2012.

 

Ohjeissa on korostettu hallintokuntien vastuuta myös kuntayhtymien toiminnan ja talouden seurannassa.  Muista kuin välttämättömistä hankinnoista tulee pidättäytyä 30.4.2012 saakka.

 

                                            Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet v. 2012 ovat liitteenä nro 7.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

                                            vuodelle 2012.

 

Päätös:                             

 


 

                                           

                                           

8 §                ARVOPOSTIN JA ARVOLÄHETYSTEN KUITTAAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN

 

 

Kunnanhallituksen on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka ovat oikeutettu kunnan puolesta kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetykset.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää oikeuttaa seuraavat henkilöt vuoden 2011 aikana kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetykset:

 

                                                                 kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

                                                                 rehtori Rolf Björkman

                                                                 rakennuspäällikkö Pentti Virtanen

                                                                 kirjanpitäjä Marketta Viitaniemi

                                                                 palkanlaskija Elisa Viikeri

                                                                 kanslisti Kirsi Leppihalme

                                                                 kanslisti Ritva Mäkinen

                                                                 kanslisti Anne Ranta

                                                                 kanslisti Riikka Koivumäki

                                                                 maaseutusihteeri Tuomo Leikkola

                                                                 toimistovirkailija Katja Puska

                                                                 vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto

                                                                 työnsuunnittelija Merja Kangasniemi

 

Päätös:                             


 

 

                                           

                                           

9 §                KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2012

 

Kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä. Kunnanhallituksen alaisten laskujen hyväksymisoikeus on ollut kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää määrätä kunnanhallituksen alaisten laskujen hyväksyjiksi vuodelle 2012 kunnanhallituksen puheenjohtajan (varalla kunnanhallituksen varapuheenjohtaja) ja kunnanjohtajan (varalla rehtori).

 

Päätös:                             

 

 

 

 


 

10 §              KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN OSALTA V. 2012

 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.12.2011 kunnan talousarvion vuodelle 2012.

 

Talousarvion pohjalta kunnanhallituksen tulee hyväksyä käyttösuunnitelma alaisuudessaan oleville kustannuspaikoille.

 

                                            Liitteenä 10.1 on ehdotus käyttösuunnitelmaksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan käyttösuunnitelman v. 2012 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                             


                     

11 §              KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

LAUTAKUNTIIN JA YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2012               

 

 

Kuntalain 50 §:n 5. kohdan mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnanhallituksen edustajien ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa.  Jämijärven kunnan uusi hallintosääntö valmistui v. 2008. Hallintosäännössä on lähdetty siitä, että kunnanhallitus nimeää edustuksensa kaikkiin muihin lautakuntiin paitsi tarkastuslautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan.  Voimassa olevien hallintosäännön ja kunnanhallituksen johtosäännön säännökset korostavat myös kunnanhallituksen valvovaa ja yhteensovittavaa roolia ja näin ollen puoltavat kunnanhallituksen edustajien valintaa lautakuntiin.

 

Yhteisöjen edustajiksi on tarkoituksenmukaisinta valita henkilö siitä hallintokunnasta, minkä toimialaa yhteisön/yhtiön toiminta lähinnä koskee.

 

                                            Kunta on mukana seuraavissa yhdistyksissä/yhtiöissä:

 

                                            - Satakylät ry

- Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys

                                            - Asiakastieto Oy

                                            - Satakunnan urheilutuki ry

                                            - Suomen Kuntaliitto

                                            - Kyrösjärvi-Seura ry

                                            - Satakunnan syöpäyhdistys ry

                                            - Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

                                            - Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonranta

                                            - Asunto Oy Jämijärven Kauppakulma

                                            - Kiinteistö Oy Jäminsato

                                            - Kiinteistö Oy Jäminkeidas

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki

                                            - Kiinteistö Oy Raharinne

                                            - Reima Country matkailuyhdistys ry

                                            - PS LIIKU OY

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita edustajat lautakuntiin ja kunnan edustajat eri yhteisöihin vuodelle 2012.

 

Päätös:

 

 

 

 

 

12 §              KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2012

 

 

Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2011 on pidetty pääsääntöisesti kolmen viikon välein maanantaisin kello 18.30 alkaen, tai milloin tämä päivä on ollut pyhäpäivä, kokous on pidetty lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan. Kokouksen pöytäkirja on ollut nähtävänä kokousta seuraavan viikon maanantaina klo 10.00 - 12.00 kunnanvirastossa tai tämän päivän sattuessa pyhäpäiväksi lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan.

Esitys alustaviksi kokouspäiviksi on liitteenä nro 12.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2012 kokoukset järjestetään pääsääntöisesti maanantaisin alkaen klo 18.30.

 

Päätös:                             

 

 

 


 

 

13 §              KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 19.12.2011 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 19.12.2011.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

72 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

73 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

                      74 § Jämijärven kunnan kaavoituskatsaus 2011 ja  kaavoitusohjelma 2012 - 2013                             

75 § Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-10 kk 2011

76 § Vuoden 2012 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2012-2014 hyväksyminen                   

77 § PoSan toteuma       

78 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2011

79 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat       

80 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat                                    

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 19.12.2011, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                             

 

 


 

14 §              VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.10.-31.12.2011

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan ja kanslistin viranhaltijapäätökset 1.10.-31.12.2011.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:                             


 

 

 

 

 

15 §              KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.10.-31.12.2011

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset ajalla 1.10.-31.12.2011.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset tiedokseen.

 

Päätös:       


 

 

 

 

 

16 §              ASIOINTILIIKENTEEN KUNNAN TUKI VUODELLE 2012

 

                                                                

Haja-asutusalueen asiointiliikennettä on pidetty yllä liikennöitsijöiden ja kunnan yhteistyönä. Liikennöitsijöiden kanssa on käyty tarvittaessa neuvotteluja ja linjoja on kehitelty tarpeen mukaan. Asiointiliikennettä hoitaa tällä hetkellä Timo Ranta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

                                            1. jatkaa haja-asutusalueen asiointiliikenteen tukemista

                                            2. hyväksyä kunnan kustannusosuudeksi vuodelle 2012  2500 €

                                            3. että asiointiliikenteen vastuuhenkilönä toimii rehtori Rolf Björkman.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 


 

17 §              SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.7.-31.12.2011.

 

2.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:                              

 

 

 

 

 


 

18 §             JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2012

 

                                            Jämi-säätiön tilintarkastajina ovat toimineet v. 2011 Tapani Torpo (varalla Risto Pohjanpiiri) ja Kyösti Lahti (varalla Anneli Pitkänen). Yhden varsinaisen ja hänen varajäsenensä tulee olla tutkinnon suorittanut.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee Jämi-säätiön tilintarkastajat vuodeksi 2012.

 

Päätös:

                    

                                           


 

 

 

19 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Kuntaliitto, kunta voi hakea velkasaatavansa internetin kautta

-          Ympäristöministeriö, Satakunnan maakuntakaavan vahvistaminen

-          Loppuraportti, Aktiivinen kotiseutu –hanke

-          Verohallinto, maksatuserittely joulukuu 2011

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, ote 218 § Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluhinnasto vuodelle 2012

-          Valtiovarainministeriö, Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myöntäminen vuonna 2011, mom.28.90.30

-          Kuntatyönantajat, kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 2012-2013

-          Satakuntaliitto, Satakuntaliiton vuoden 2012 maksuosuudet

-          Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 11/2011

-          Karvian kunta, ote lisämääräraha PoSan vuoden 2011 alijäämän kattamiseen

-          Kuntaliitto, Vesilaki uudistuu

-          Kuntaliitto, muutoksia sosiaalihuollon asiakasmaksuihin 1.1.2012 alkaen

-          Kuntaliitto, Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2012

-          Kuntaliitto, Suomen Kuntaliiton kunnia- ja ansiomerkkien myyntihinnan tarkistaminen

-          Kuntatyönantajat, työsuojeluvaltuutetun toimintaedellytyksiin liittyvät sopimusmuutokset

-          D-Fence turvallisuusraportti 12/2011

-          Ara, asuinrakennusten ja asuntojen korjaus- ja energia-avustuksiin myönnettyjen määrärahojen tarkistaminen

-          Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, lausunto Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon mahdollisesta yhdistymisestä syntyvän uuden kunnan nimestä.

-          Siikaisten kunta, ote Jämijärven kunnan haaste

-          Ara, erityisryhmien asukasvalinnat

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Jämijärvi, Lähteenniemi

o       Kovelahti, Jämipuu

o       Kovelahti, Vuohelainen

o       Jämijärvi, Kesäranta

o       Kauppila, Mustasaari

o       Vihu, Teelmäki

o       Kauppila, Ylirotu

o       Peijari, Törmä II

o       Peijari, Törmä

o       Kauppila, Koivikko

o       Sydänmaa, Länsiaho

 

Päätös:

 

 

 

 


 

20 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Pohjois-Satakunnan Vammaisneuvosto                   10.11.2011

                                            Sataedu, yhtymäkokous                                              17.11.2011

                                            Ohjausryhmän kokous                                                  9.12.2011

                                            Kehittämiskeskustelumuistio                                      1.12.2011

                                            Yhteistyötoimikunta                                                      12.12.2011

                                            Satakunnan pelastuslaitos,

                                            johtokunnan kokous                                                     13.12.2011 

                                            Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

                                            hallituksen kokous                                                        14.12.2011

                                            PoSa, yhtymäkokous                                                   15.12.2011

                                            Perusturvalautakunta                                                   15.12.2011

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuiston

kaavoitus-hanke, ohjausryhmä                                   15.12.2011 

                                            Muistio Kankaanpään kaupungin, Jämijärven

kunnan ja Parkanon kaupungin mahdollinen

kuntaliitos ja sen vaikutukset sairaanhoitopiirin

jäsenyyteen                                                                   16.12.2011

Sataedu, yhtymähallitus                                               15.12.2011

 

 

Päätös:

 

 

 

 


 

21 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2011

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2011. Liite nro 21.1. Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:          

 

 

 

                     


 

22 §              JÄMI-JYLLI YKSITYISTIEN MUUTTAMINEN MAANTIEKSI

 

Liikennevirasto lähettää Jämijärven kunnalle tiedoksi oheisen liitteen nro 22.1. mukaisen tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen maantielain 104 § 2. momentin mukaisesti.

Varsinais-Suomen ELY-keskus tulee erikseen toimittamaan kuntaan tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen ja sen perusteena olevat asiakirjat päätöksen nähtäville asettamista varten (maantielain 103 § 1 mom).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

23 §              VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN                                                  

Oy Audiator Ab:n nimeämä Jämijärven kunnan vastuunalainen tilintarkastaja Risto Pohjanpiiri on siirtymässä eläkkeelle. Oy Audiator Ab on ilmoittanut, että he nimeävät 1.1.2012 alkaen Jämijärven kunnan uudeksi vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT Vesa Keson.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee vastuun alaisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

24 §              ESITYS KAAVAMUUTOKSEKSI / MTK JÄMIJÄRVI

 

Maataloustuottajien Jämijärven yhdistys hakee kaavamuutosta omistamalleen Honkasen tontille RN:o 2:40 eli vanhalle meijerin-tontille.

Nykyisellään tontin kaavamerkintä on RM ja se haluttaisiin muuttaa AL:ksi. Karttaliite nro 24.1.

Perusteluna on nykyisen kaavamerkinnän epäkäytännöllisyys tontin sijaintiin ja käytännöllisempään rakennusmuotoon nähden.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kaavamuutosesitystä viedään eteenpäin ns. Tuulenpesän rakennuskaavan laadinnan rinnalla.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

25 §              KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUS JA OPETUSTOIMEN MUU RAHOITUS VUONNA 2012

 

                                           

Valtiovarainministeriö on myöntänyt kunnan peruspalveluiden valtionosuuden sekä päättänyt verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta vuodelle 2012.

 

Asiaa koskeva maksuerittely on liitteenä nro 25.1.

Nettosumma on 35 411 euroa pienempi kuin valtuuston hyväksymässä talousarviossa on ennakoitu.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Valtiovarainministeriön päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:


 

 

 

 

26 §              LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN

 

 

Vuoden 2011 talous oli vuoden lopussa erittäin tiukka PoSan ja keskussairaalan menojen myötä ja tämän vuoksi kunnanjohtaja on tehnyt päätöksen lyhytaikaisen lainan ottamisesta. Liite nro 26.1.

 

Lainasumma on 350 000 euroa ja maksimilainaika 3 kuukautta. Laina nostetaan tarpeen mukaan useammassa erässä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan 14.12.2011 tekemän lainapäätöksen tiedokseen.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

27 §              LAUSUNTO POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSESTA/ LÄHTEENMÄKI OILI

 

 

Hakija/hakijat:                   Lähteenmäki Oili Marketta

 

Rakennuspaikan

omistaja:                            Hakija

 

Rakennuspaikka:              Kauppilan kylässä sijaitseva Salo-niminen tila, RN:o 1:124. Rakennuspaikan pinta-ala on noin 6000 m². Rakennuspaikalle on rakennettu saunamökki vuonna 1973, kerrosalaltaan 18 m²

 

Rakennustoimenpide:      Kerrosalaltaan 80 m²:n loma-asunnon rakentaminen.

 

 

Kaavoitustilanne:              Satakunnan maakuntakaava, vahvistettu 30.11.2011

                                            Oikeusvaikutukseton rantayleiskaava, kunnanvaltuusto hyv. 28.3.1985. Tämä kaava on ohjannut rakentamista ranta- alueella, sillä mitoitus on laadittu mitoitusnormien mukaisesti sekä toiminut poikkeamislupakäytännön pohjana.

                                           

Kuuleminen:                      Hakemuksen johdosta on kuultu naapurikiinteistöjen RN:o 1:170, RN:o 1:171, RN:o 1:210 (sama omistaja), RN:o 1:123 ja RN:o 1:151 omistajia. Naapurikiinteistöjen omistajilla ei ole huomauttamista poikkeamislupahakemuksen johdosta. 

 

Tekninen huolto:                Tontille on olemassa kiinteä tieyhteys ja oma talousvesikaivo. Jätevesien käsittely toteutetaan voimassa olevien asetusten ja määräysten mukaisesti. Kiinteistö on liittynyt jätehuollon osalta kunnallisen aluekeräysjärjestelmän piiriin.                

                                           

Asian valmistelu:               Poikkeamispäätöstä haetaan MRL 72 §:n säännöksestä (suunnittelutarve ranta-alueella). Maankäyttö- ja rakennuslain 171 § rakentamisessa ranta-alueella, jolla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on poikkeamispäätösvalta Varsinais-Suomen ELY- keskuksella.

                                            Hankkeen ei voida katsoa tuottavan haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle (MRL 172 §).

                     

 

Päätösehdotus:                Kunnanhallitus antaa hakemuksesta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle yllä selostetuin perustein puoltavan lausunnon.             

 

Päätös:


 

 

 

 

28 §              PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN KERTALUONTEISESTA LISÄYKSESTÄ VUODELLE 2011

 

Kunta-alan palkkaratkaisun tukemiseen liittyen kuntien valtionosuuksiin tehtiin vuodelle 2011 kertaluonteinen lisäys.

Korotus on 11,27 euroa / asukas.

Jämijärven kunnan osalta lisäys on yhteensä 23 250 €.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee valtionosuuden lisäyksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

29 §              PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN VÄHENTÄMISESTÄ PERUSOPETUKSEN ALOITTAMISEEN MAKSETTAVAN RAHOITUKSEN JOHDOSTA SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIJÄRJESTÖ TEHY:N SYKSYN 2007 TYÖTAISTELU-UHAN SOVITTELURATKAISUUN LIITTYVÄSTÄ VALTIONOSUUDEN KERTALUONTOISESTA LISÄYKSESTÄ VUODELLE 2011

 

 

Valtiovarainministeriö on 25.11.2011 päättänyt kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 32 §:n nojalla vähentää kunnalle myönnettyä kunnan peruspalvelujen valtionosuutta aloittavan perusopetuksen rahoituksen vahvistuttua.

 

Samalla valtiovarainministeriö on päättänyt lisätä kuntien peruspalvelujen valtionosuutta 8,42 euroa asukasta kohti Tehy:n vuoden 2007 työtaistelu-uhan sovitteluratkaisuun liittyen.

 

Päätösten nettovaikutus Jämijärven v. 2011 valtionosuuksiin on

+16 916 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Valtiovarainministeriön päätökset tiedokseen ja päättää, ettei niihin haeta muutosta.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

30 §              VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN / JÄMIN JÄNNE

                                                                                      

Jämin Jänne anoo väliaikaista rahoitusta yleishyödylliselle kehittämishankkeelle ”Jämistä Etelä-Suomen eksoottisin lumimaailma”

 

Yleishyödyllisiä hankkeita voidaan rahoittaa väliaikaisesti enintään 10.000 eurolla / hanke ja kerralla enintään 30.000 eurolla. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin välittömästi kun hankkeen toteuttaja on saanut tililleen hankkeen loppumaksatuksen.

 

Tällä hetkellä väliaikaisrahoitusta on käytössä 19 800 euroa eli myöntöoikeutta on jäljellä 10 200 euroa.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää myöntää Jämin Jänne ry:lle 10 000 euron väliaikaisrahoituksen (lainan) oheisen hakemuksen mukaisesti.

 

 

Päätös:       

 

 

 

 


 

31 §              MONIKUNTALIITOKSEN TILANNEKATSAUS

 

Edellisen kunnanhallituksen kokouksen jälkeen on monikuntaliitoksen valmistelussa tapahtunut seuraavaa:

 

                                            - 9.1              Kuntajohtajapalaveri (työpajojen valmistelu)

                                            - 10.1            Työpajat, tekninen ja sivistys- ja vapaa-aika

- 11.1            Neuvottelu TAYS:ssa; puitesopimusluonnos, sopimus terveydenhuollon tietojärjestelmien vaatimista järjestelyistä, KEVAn lausunto, potilaan hoitopaikan valinta ja Pirkanmaan ja Satakunnan sairaanhoitopiitien välisen sopimuksen valmistelutilanne

- 12.1            Työpajat, Sote

- 13.1            Työpajat, yleishallinto ja tietohallinto   

- 16.1            Monikuntaliitoksen asiakirjoihin nähtävillä olo päättyi (yksi huomautus Jämijärven kunnan osalta)

- 19.1            Kunnanjohtajat ja tekniset johtajat

·        Kehittämisyksikön työpaja

·        Muiden työpajojen purku

 

Ohjausryhmän kokous 24.1. klo 18.00 Parkanossa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

 


 

32 §              SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

 

 

 


 

33 §              LAUSUNTO POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSESTA/ VEKKA HANNU JA

ULLA- MAIJA

 

 

Hakija/hakijat:                   Vekka Hannu ja Ulla-Maija

 

Rakennuspaikan

omistaja:                            Hakijat

 

Rakennuspaikka:              Kauppilan kylässä sijaitseva Kalliolahti-niminen tila, RN:o 1:81. Tilan kokonaispinta-ala on 8320 m². Rakennuspaikka on osaksi rakennettu. Käytetty rakennusoikeus on 42 m² (loma-asunto 34 m² ja talousrakennus 8 m²).

 

Rakennustoimenpide:      Kerrosalaltaan 30 m²:n tulisijattoman vierasmajan rakentaminen.

                                            Rakennusta ei varusteta vesi- ja viemäripisteillä.

 

Kaavoitustilanne:              Satakunnan maakuntakaava, vahvistettu 30.11.2011

                                            Oikeusvaikutukseton rantayleiskaava, kunnanvaltuusto hyv. 28.3.1985. Tämä kaava on ohjannut rakentamista ranta- alueella, sillä mitoitus on laadittu mitoitusnormien mukaisesti sekä toiminut poikkeamislupakäytännön pohjana.

                                           

Kuuleminen:                      Hakemuksen johdosta on kuultu kiinteistöjen RN:o 1:189, RN:o 1:100, RN:o 1:156 ja RN:o 1:138 omistajia. Kiinteistön RN:o 1:189 omistaja jätti poikkeamislupahakemuksesta huomautuksen. Huomautus on poikkeamislupa-asiakirjojen liitteenä.

 

Tekninen huolto:                Tontille on olemassa kiinteä tieyhteys ja vesiosuuskunnan vesiliittymä Jätevesien käsittely toteutetaan voimassa olevien asetusten ja määräysten mukaisesti. Kiinteistö on liittynyt jätehuollon osalta kunnallisen aluekeräysjärjestelmän piiriin.                     

                                           

Asian valmistelu:               Poikkeamispäätöstä haetaan MRL 72 §:n säännöksestä (suunnittelutarve ranta-alueella). Maankäyttö- ja rakennuslain 171 § rakentamisessa ranta-alueella, jolla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on poikkeamispäätösvalta Varsinais-Suomen ELY- keskuksella.

                                            Hankkeen ei voida katsoa tuottavan haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle (MRL 172 §).

                     

 

Päätösehdotus:                Kunnanhallitus antaa hakemuksesta Varsinais-Suomen elinkeino-

                                            liikenne- ja ympäristökeskukselle yllä selostetuin perustein puoltavan lausunnon.                      

 

Päätös:


 

 

 

 

 

34 §              HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI JÄMIJÄRVEN KUNNASSA

 

Kuntien tulee lain perusteella tehdä hulevesitulvariskin alustava arviointi.

 

Alustavan arvioinnin pohjalta kunnan tulee nimetä merkittävät hulevesitulvariskialueet tai katsoa, että kunnalla ei ole lain tarkoittamina merkittäviä hulevesitulvariskialueita.

 

Ehdotus merkittävien hulevesitulvariskialueiden nimeämisestä tai nimeämättä jättämisestä sekä tausta-asiakirja on asetettava julkisesti nähtäville vähintään kolmenkymmenen päivän ajaksi. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla.

 

Asiakirja ”Hulevesiturvariskien alustava arviointi Jämijärven kunnassa” on liitteenä nro 34.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää asettaa liitteenä olevan asiakirjan julkisesti nähtäville kolmenkymmenen päivän ajaksi, siten kuin kunnalliset ilmoitukset Jämijärven kunnassa julkaistaan.

 

Päätös: