Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Maaseutulautakunta 1/2012        Laatimispäivämäärä: 23.01.2012

 

Kokous-

tiedot

 

Aika

 

Maanantai 30.1.2012 klo 14:00

 

Paikka

 

Törmälän kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

§ 1        KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 2

§ 2        MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN.. 3

§ 3          PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 4

§ 4        MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN.. 5

§ 5        MAASEUTULAUTAKUNTAA KOSKEVIEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN.. 6

§ 6        MAASEUTULAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2012. 7

§ 7        V. 2012 MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHA.. 8

§ 8        KYLÄRAHA.. 9

§ 9        V. 2011 TOIMINTAKERTOMUS. 10

§ 10        MAKSULLISEN LOMITUKSEN TUKEMINEN.. 11

 

 

Puheenjohtaja

Jouko Lindström

Jouko Lindström                                              Tuomo Leikkola

 

 

 


 

 

 

§ 1     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                                      

 

 

§ 2     MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN

 

Pöytä­kirja voidaan tarkastaa, sen mukaan kuin toimielin päättää, joko heti tai seuraavassa kokouksessa tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Jos pöytäkirjan tar­kastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, se on tarkas­tettava seuraavassa kokouksessa.

 

Ehdotus:                         Lautakunta päättää, että kokousten pöytäkirjat vuonna 2012 tarkastaa kullakin kerral­la 2 sitä varten valittua jäsentä.

 

Päätös:                         

 

 

§ 3        PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

                                      

 

 

§ 4     MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN  

 

Kuntalain 63 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liit­tyvine oikaisuvaatimusohjeineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä ylei­sesti nähtävänä. Tästä on edeltäpäin ilmoitet­tava siten kuin kunnan ilmoitukset julkais­taan.

 

Ehdotus:                         Lautakunta päättää jatkaa entistä käytäntöä eli pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 9.00-11.00, tai kyseisen ajankohdan olles­sa pyhäpäivä, lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan maaseututoimistossa. Pöytäkirja pidetään nähtävillä soveltuvin osin maaseutu­sihteerin harkinnan mukaan. Pöytäkirjat ja esityslistat julkaistaan myös kunnan www-sivuilla.

 

Päätös:                           

 

 

§ 5     MAASEUTULAUTAKUNTAA KOSKEVIEN LASKUJEN HYVÄKSYMI­NEN

Maaseutulautakunnan on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka ovat oikeutetut hyväksymään maaseutulautakuntaa koskevat laskut ja tosit­teet.

 

Ehdotus:                         Lautakunta päättää määrätä laskujensa hyväksyjiksi v. 2012 maaseutusihteeri Tuomo Leikkolan ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian.

 

Päätös:                           

 

 

§ 6     MAASEUTULAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2012

Maaseutulautakunnan kokoukset on kutsuttu tarpeen mukaan koolle kirjeitse neljä päivää ennen kokousta ja kiireellisissä tapauksissa on voitu kutsua kokous koolle myös puhelimitse tai suullisesti.  Ko­kouskutsun antaa toimielimen puheen­johtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä kä­siteltä­vät asiat (asialista).

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää noudattaa aikai­sempaa käytäntöä kokousten koollekut­sumi­sessa ja kokousten pitämisessä.

 

Päätös:               

 

 

§ 7     V. 2012 MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHA

Kehittämismäärärahan tarkoituksena on toimia herätteenä tilojen tuottavuutta, taloutta ja ympäristöystävällisyyttä kohen­tavien toimenpitei­den aikaansaamisek­si. Suoraa taloudellista merkitystä sillä ei ole summan pienuuden vuoksi.

 

Vuodelle 2012 on maatilatalouden kehittämismäärä­rahaa varattu 1.000 euroa. Maaseutulautakunnan asiana on nyt päättää sen käyttökohteista.

 

Vuoden 2011 kehittämismääräraha oli 1000 euroa, josta käytettiin viljelijäkoulutuksien järjestämiseen 906,46 euroa.

 

Ehdotus:              Lautakunta päättää käyttää v. 2012 maatilatalouden kehittämismäärärahan koulutustilaisuuksien järjestämiseen.

 

Päätös:               

 

 

§ 8     KYLÄRAHA

                            Vuodelle 2012 on käytettävissä kylärahaa 6000 euroa. Raha on tarkoitettu kylien toiminnasta vastaaville tahoille keskustaajaman ulkopuolella.

                           

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää, että rahaa voi saada sekä toimintaan että investointeihin. Kylärahaan oikeutettuja voivat olla kylätoimikunnat, maamiesseurat, pienviljeli­jäyhdistykset yms. kylän yhteisestä toiminnasta vastaavat järjestöt, eivät kuiten­kaan esim. urheiluseurat. Tukikelpoisen kyläyhdistystoiminnan on oltava kaikille avointa. Jotta kylärahaa voi saada, on järjestön osoitettava kohteeseen myös omaa rahaa ja/tai työtä. Viimevuotisesta rahan käytöstä sekä toiminnasta tulee antaa selvitys, ennen kuin uutta kylärahaa maksetaan. Lautakunta julistaa kylärahan haettavaksi. Ilmoitukset tulevat paikallislehtiin, kuntatiedotteeseen ja kunnan www-sivuille.

 

Päätös:               


 

 

 

§ 9     V. 2011 TOIMINTAKERTOMUS

Hallintokuntien on vuosittain tehtävä toimin­takertomus kunnanhallitukselle. Liitteenä esi­tys maaseutuelinkeino­palveluiden toimintakertomuksek­si sekä talousarvion tavoitteiden toteutumisraportti.

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää hyväksyä oheisen toimintakertomuksen ja talousarvion tavoitteiden toteutumisraportin.

 

 

Päätös:                                                      

 


 

 

 

§ 10 MAKSULLISEN LOMITUKSEN TUKEMINEN

 

Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät voivat lomituslain mukaan saada maksullista lomitusapua 120 h vuodessa. MTK Jämijärvi teki aloitteen kunnan osallistumisesta näihin kustannuksiin vuodelle 2011. Lautakunta päätti viime vuonna osallistua maksullisen lomituksen kustannuksiin 3 euroa/h. Tuettua lomitusta käytettiinkin ahkerasti ja palaute on ollut positiivista. Vuodelle 2012 on varattu sama summa kuin vuodelle 2011 eli 4000 euroa.

 

Ehdotus:         Lautakunta päättää, että kunta maksaa vuonna 2012 3 euroa/h maksullisesta lomituksesta jämijärveläisten maatalousyrittäjien osalta. Tilakohtaista kattoa ei määritellä, koska käyttö on rajattu 120 tuntiin/yrittäjä. Jos määräraha 4000 euroa loppuu ennen vuoden loppua, ei tuki enää jatku. Honkajoen lomituspalvelu seuraa maksullisen lomituksen käyttöä ja ilmoittaa yrittäjille, jos määräraha loppuu kesken.

 

Päätös:          

 

 

 

 

 


 

 

MAASEUTUELINKEINOPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2011

 

Maaseutulautakunta kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. Kokouspykäliä oli 17. Tärkeimpiä päätettäviä asioita olivat kylärahan jakaminen ja maksullisen lomituksen tukeminen.

 

Maaseutusihteerille jätettiin 950 tukihakemuslomaketta (v. 2010 1071). Tukihakemusten vastaanotossa ja tallennuksessa oli apulaisena 3 kk:n ajan Maija Salo. Tuenhakijoita oli 155 (v. 2010 160). Sähköisen tukihakemuksen teki 34 viljelijää (v. 2010 18) eli 22 % viljelijöistä. Peltoa oli viljelyksessä 5.620,33 ha (v. 2010 5.783,63 ha) eli keskimäärin 36,26 ha/viljelijä (v. 2010 36,14 ha/viljelijä). Suojavyöhykesopimuksia oli voimassa 27 tilalla, yhteensä 93,43 ha. Luonnonmukaisen tuotannon sopimuksia oli vuoden lopussa voimassa 6 viljelijällä, yhteensä 219,32 ha.

Vuoden 2011 kaikki maatalouden tuet Jämijärvellä olivat 4.290.550,35 euroa eli keskimäärin 27.681 euroa/viljelijä.

 

Kunnan omaa maatilatalouden kehittämismäärärahaa käytettiin viljelijöiden koulu­tustilaisuuksien järjestämiseen 906,46 euroa. Kylärahaa haki 7 yhdistystä ja sitä maksettiin yhteensä 6.000 euroa. Maksullisen lomituksen tukea käytti 26 viljelijää, yhteensä 3993,27 euroa.

 

Hukkakauran torjunta oli yksi vuoden painopistealueista. Maaseutusihteeri teki 24 hukkakauratar­kastusta ja 2 torjuntaohjetta. Vuoden lopussa hukkakaurarekisterissä oli 20 tilaa, näillä yhteensä 72 hukkakauralohkoa (267,42 ha).

 

Satovahinkoilmoituksia jätettiin 6, satovahinkokorvaushakemuksia ei yhtään.

 

Keväällä sovittiin v. 2013 aloittavan maaseutuhallinnon paikallisalueesta. Kankaanpää ottaa vastattavakseen hallinnon järjestämisen ja muut mukaan tulevat kunnat ovat Honkajoki, Jämijärvi, Kihniö, Parkano ja Pomarkku.

 


TULOSTAVOITTEET 2011

 

MAASEUTULAUTAKUNTA

 

TOIMINTA-AJATUS:

 

Maaseutulautakunta huolehtii paikallisen maataloushallinnon tehtävien hoitamisesta, maaseutuelinkeinojen kehittämisestä sekä kylätoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta.

 

PÄÄMÄÄRÄT:

 

Monipuolinen maaseutuelinkeinorakenne ja elinvoimaisia maaseutuyrityksiä koko kunnan alueella.

 

AVAINTULOKSET:

 

-viljelijöiden toimeentulo turvattu

-uusien maaseutuelinkeinojen syntyminen

-kylien omaehtoinen toiminta vireää                             

-maaseudulle muuttaminen helpompaa

-hukkakaura-ala kunnassa pienentynyt

-maaseutuhallinnon palvelut saatavissa lähietäisyydellä

                                                                

TULOSTAVOITTEET:

 

-maaseutuhallintoalueesta tehty sopimus vuoden loppuun mennessä

-myynnissä olevat tontit ja talot kunnan www-sivuilla

-hukkakauratilanne ajan tasalla

 

TUNNUSLUVUT/SUORITTEET:

 

2010

-viljelijöiden tukihakukoulutus järjestetty yhdessä naapurikuntien kanssa

-kaikki hukkakaurarekisterissä olevat lohkot tarkastettu, hukkakauratiloja opastettu torjuntatoimissa

 

2011

-1 viljelijöiden tukihakukoulutus järjestetty yhdessä naapurikuntien kanssa

-kaikki hukkakaurarekisterissä olevat lohkot tarkastettu, hukkakauratiloja opastettu torjuntatoimissa

 

 

 

Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2011:

 

-Viljelijöiden tukihakukoulutus järjestettiin Jämi Areenalla yhdessä naapurikuntien, ELY-keskuksen ja MTK:n kanssa

-Kaikki hukkakaurarekisterissä olevat lohkot tarkastettiin. Kaksi tilaa pääsi pois rekisteristä ja yksi uusi tuli tilalle.

-Maaseutuhallinnon alueista päästiin sopimukseen.