JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Lomahotelli Jämin kokoustilassa maanantaina 19.12.2011

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                     

                      72 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    

73 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

74 § Jämijärven kunnan kaavoituskatsaus 2011 ja kaavoitusohjelma 2012 - 2013       

75 § Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-10 kk 2011

                      76 § Vuoden 2012 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2012-2014 hyväksyminen                     

77 § PoSan toteuma      

78 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2011                  

79 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat    

80 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat          

 

 

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 21.12.2011 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 15.12.2011

                     

 

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 8/2011

Kunnanvaltuusto                                Laatimispäivämäärä: 13.12.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 19.12.2011 kello 19.00

 

Paikka

 

Lomahotelli Jämin kokoustilassa

Käsiteltävät asiat

72 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

73 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

74 §   JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2011 JA          KAAVOITUSOHJELMA 2012 - 2013 

75 §   SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN          RAPORTTI 1-10 KK 2011 

76 §   VUODEN 2012 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN
         VUOSILLE 2012-2014 HYVÄKSYMINEN 

77 §   POSAN TOTEUMA 

78 §   TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2011 

79 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT 

80 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                    

Tapio Rajalahti                                             Esa Ala-Karvia

 

 


 

 

 

72 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 13.12.2011 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta –lehdessä 15.12.2011 ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 15.12.2011. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 13.12.2011.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 

73 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                             

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               319 §            12.12.2011

 

74 §             JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2011 JA KAAVOITUSOHJELMA 2012 - 2013

 

                                           

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa kuntalaisille vireillä olevista ja tulevista kaavoitushankkeista. Katsaus palvelee 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää julkisuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kaavoituksen eri vaiheissa.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on yhdessä kunnanjohtajan ja rakennuspäällikön kanssa valmistellut Jämijärven kunnan kaavoituskatsauksen 2011 ja kaavoitusohjelman vuosille 2012 – 2013. Liite nro 319.1.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää

 

1. asettaa kaavoituskatsauksen nähtäville, sekä teknisen toimiston ilmoitustaululle että kirjastoon ja

                                           

                                            2. saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 74 §

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               321 §            12.12.2011

 

75 §              SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK 2011

 

                      Esityslistan liitteenä nro 321.1 on Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-10 kk 2011.

 

                      Tasaisella kehityksellä toteumaprosentti on 94,4 %, kasvua edelliseen vuoteen 19,6 %. Sosiaalipalvelujen toteuma on 166,6 %, jossa kasvua 23,7 %.

 

                      Tällä kehityksellä sairaanhoitopiirin kustannukset tulevat ylittymään yli 200 000 euroa. Lopputulokseen vaikuttaa oleellisesti kalliiden hoitojen tasaus.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 75 §

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               327 §            12.12.2011

 

76 §              VUODEN 2012 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN

VUOSILLE 2012-2014 HYVÄKSYMINEN

 

                                           

Vuoden 2011 talousarvio toteutuu muilta osin lähes budjetoidusti, paitsi Posan ja Keskussairaalan kulut tulevat ylittymään.

 

Vuoden 2010 lopullinen tieto verotuksesta osoittaa -2,1 %:n laskua, kun valtakunnallinen keskiarvo on + 3,5 %. Samanaikaisesti yhteisövero kuitenkin kasvoi +12,4 % (valtakunnan keskiarvo 8,6 %).

 

Vuoden 2012 investointien painopiste on edelleen tiehankkeissa. Uutena investointina tulee laajakaistan rakentaminen koko kunnan alueelle. Sen rakentamiseen on varauduttu v. 2012-2014. Kunnallistekniikan rakentaminen on myös yksi painopistealue investointisuunnitelmassa.

 

Kunnallisveroprosentti nousee vuodelle 2012 20,50 %:iin. Vuonna 2013 on tarkoitus korottaa kiinteistöveroja.

 

Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen. Tunnusluvut ilmenevät oheisesta taulukosta.

 

Henkilöstömenoissa on huomioitu tiedossa olevat palkantarkistukset. Työllistämisrahat on kohdistettu edellisen vuoden tapaan asianomaisille hallintokunnille.

Henkilöstösuunnitelma on talousarvion liitteenä.

 

Vuoden 2012 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2012 – 2014 on liitteenä nro 327.1.

 

Yhteistyötoimikunta on puoltanut talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymistä. 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2012 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2012 – 2014 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen sillä muutoksella, että investointeihin lisätään vuodelle 2012 20 000 € Hevoshaan alueen rakennuskaavan muuttamiseen. Lisäys rahoitetaan siten, että Tuulenpesän kaavateiden ja valaistuksen määrärahaa pienennetään v. 2012 80 000 euroon. Vuodelle 2015 lisätään 20 000 euroa Tuulenpesän kaavateiden ja valaistuksen kohdalle. Uusittu investointisuunnitelmaehdotus on liitteenä nro 327.1.

 

                                            -----

 

 

KV 76 §

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               328 §            12.12.2011

 

77 §              POSAN TOTEUMA

 

Esityslistan liitteenä on PoSan toteuma ajalla 1.1.-30.20.2011. Liite nro 328.1.

Tasaisen menokehityksen mukaan toteuman tulisi olla 83,3 %. Jämijärven kunnan toteumaprosentti on 86,70 %.

Toteuman pohjalta on laadittu vertailutaulukko edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Liite nro 328.2.

Vertailun mukaan vuoden 2011 toteutuneet kulut ovat 133 933 euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 77 §

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               329 §            12.12.2011

 

 

78 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2011

 

Esityslistan liitteenä nro 329.1 on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2011. Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana. Tasaisen menokehityksen mukaan toteuman tulisi olla 83,3 %.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 78 §

 

Päätös:

 

 


                                                                                      

79 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                    


 

80 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT