Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 16/2011

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 7.12.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

12.12.2011 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

314 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

315 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

316 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

317 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

318 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 28.11.2011 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO  

319 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2011 JA KAAVOITUSOHJELMA 2012 - 2013 

320 §    POHJOIS-SATAKUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMINEN 

321 §    SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK 2011 

322 §    LAUSUNTO KANKAANPÄÄN KESKUSTAN JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN KYLIEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 

323 §    ARA:N AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS / AS OY JÄMINHUHTI

324 §    TUULENPESÄN JA HEVOSHAAN ALUEIDEN KAAVASUUNNITELMA 

325 §    SÄHKÖN OSTO ALKAEN 1.1.2012 

326 §    PERINTÖNÄ SAATUJEN ASEIDEN MYYMINEN 

327 §    VUODEN 2012 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2012-2014 HYVÄKSYMINEN 

328 §    POSAN TOTEUMA 

329 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2011 

330 §    MONIKUNTALIITOS JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ JA PARKANO  

331 §    LIIKUNTAPAIKKOJEN HOITO  

332 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA 

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                         Esa Ala-Karvia

 

 


 

 

314 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

315 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kari Jokisalo ja Anneli Kujansuu.

 

Päätös:                             

 

 


 

316 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-       Verohallinto, maksatuserittely marraskuu 2011

-       Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2011

-       Varsinais-Suomen ELY-keskus, poikkeamispäätös / Tiina Salonen

-       Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Satakunnan valmiusharjoitus 2012

-       Kuntaliitto, kuntien rakennusvalvonta v. 2010

-       Opetus- ja kulttuuriministeriö, liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2012

-       Kiinteistönluovutusilmoitus

o   Kovelahti, Aho

o   Peijari, Heikkilä

o   Jämijärvi, Nevala

 

Päätös:                             

 

 

 


 

317 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                           

                                            Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus

                                            varsinainen yhtiökokous                                           27.10.2011

                                            Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

                                            yhtymävaltuusto                                                          14.11.2011

Perusturvalautakunta                                                17.11.2011

Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitos-

kuntayhtymä, johtokunta                                           17.11.2011

                                            Tekninen lautakunta                                                  29.11.2011

                                            Vapaa-aikalautakunta                                               30.11.2011

 

Päätös:                             

 

 

 


 

 

318 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 28.11.2011 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO    

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 28.11.2011.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

64 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    

65 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

66 § PoSan toteuma      

67 § Lisämääräraha PoSan v. 2010 alijäämän kattamiseksi

                                            sekä PoSan v. 2011 tilauksen lisäämiseksi          

68 § Vuoden 2012 talousarvioluonnoksen lähetekeskustelu

69 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat    

70 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat                                

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 28.11.2011, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                             

 

 

 

 


 

319 §           JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2011 JA KAAVOITUSOHJELMA 2012 - 2013

 

                                           

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa kuntalaisille vireillä olevista ja tulevista kaavoitushankkeista. Katsaus palvelee 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää julkisuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kaavoituksen eri vaiheissa.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on yhdessä kunnanjohtajan ja vs. rakennuspäällikön kanssa valmistellut Jämijärven kunnan kaavoituskatsauksen 2011 ja kaavoitusohjelman vuosille 2012 – 2013. Liite nro 319.1.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää

 

1. asettaa kaavoituskatsauksen nähtäville, sekä teknisen toimiston ilmoitustaululle että kirjastoon ja

                                           

                                            2. saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi

 

Päätös:          


 

 

 

 

320 §            POHJOIS-SATAKUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMINEN

 

PoSa on pyytänyt omistaja kuntiensa lausuntoa liitteen nro 320.1 mukaisista muutetuista ympäristönsuojelumääräyksistä. Muutokset ovat luvussa 2 § 5 Talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen viemäriverkostojen ulkopuolella. Muutoin määräykset ovat entisenlaiset.

                                 

Rakennuspäällikkö on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomautettavaa muutoksen suhteen.

 

Ehdotus:                  Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa ympäristönsuojelumääräysten muutokseen.

 

Päätös:


 

 

 

 

321 §            SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK 2011

 

                      Esityslistan liitteenä nro 321.1 on Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-10 kk 2011.

 

                      Tasaisella kehityksellä toteumaprosentti on 94,4 %, kasvua edelliseen vuoteen 19,6 %. Sosiaalipalvelujen toteuma on 166,6 %, jossa kasvua 23,7 %.

 

                      Tällä kehityksellä sairaanhoitopiirin kustannukset tulevat ylittymään yli 200 000 euroa. Lopputulokseen vaikuttaa oleellisesti kalliiden hoitojen tasaus.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:


 

 

 

 

322 §            LAUSUNTO KANKAANPÄÄN KESKUSTAN JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN KYLIEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

 

                      Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien kylien Hapuan, Lohikon, Jyränkylän ja Narvin oikeusvaikutteinen yleiskaava on ehdotusvaiheessa. Koska yleiskaavaa pidetään Kankaanpään kaupungin kannalta merkittävänä ja Kankaanpään keskusta toimii seudullisena hallinto- ja palvelukeskuksena on kaavasta päätetty pyytää lausuntoja hyvin laaja-alaisesti. Lausunnot on pyydetty 14.12.2011 mennessä. Kaava-asiakirjat on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa. Rakennuspäällikkö on ilmoittanut kantanaan, ettei hänellä ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotukseen.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotukseen.

 

Päätös:

                                           

 

 

 


 

323 §            ARA:N AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS / AS OY JÄMINHUHTI

 

                      Asunto Oy Jäminhuhti on saanut ARA:lta / Jämijärven kunnalta energia-avustusta v. 2010 aikana siten, että osa avustuksesta on käytetty ulko-ovien uusimiseen.

                      Taloyhtiöllä oli tarkoitus uudistaa lämmityslaiteratkaisunsa siten, että vanha öljykattila vaihdettaisiin uuteen kattilaan ja siihen lisättäisiin aurinkokeräinjärjestelmä.

                      Taloyhtiön yhtiökokous on kuitenkin muuttanut suunnitelmaa siten, että peruslämmitys toteutetaan maalämmityksenä ja lisälämpö hoidetaan uudella öljylämmityskattilalla.

 

                      Taloyhtiön hallitus esittää, että Jämijärven kunnanhallitus hyväksyisi muutossuunnitelman ja oikeuttaisi taloyhtiön käyttämään lopun ARA:n myöntämästä avustuksesta ko tarkoitukseen.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy ARA:n avustuksen käyttötarkoituksen muutoksen As Oy Jäminhuhdin esittämällä tavalla.

 

Päätös:

 

 

 


                                            Tekninen lautakunta      67 §              29.11.2011

 

324 §              TUULENPESÄN JA HEVOSHAAN ALUEIDEN KAAVASUUNNITELMA

 

 

Tekn. ltk 67 §                    Tekninen lautakunta keskusteli Tuulenpesän asemakaavan ja

Hevoshaan asemakaavamuutossuunnitelmien kiirehtimistä

asuntotontti tarjonnan turvaamiseksi. Kunnalla on Kirkonseudun

alueella ainoastaan 4 pientalotonttia (AO) vapaana.

 

Päätösehdotus:               Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se omalta osaltaan kiirehtisi Tuulenpesän ja Hevoshaan alueiden kaavasuunnitelmien valmistumista.

 

Päätös:                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 324 §                           Kunnanhallitus merkitsee tekinisen lautakunnan esityksen tiedokseen. Tuulenpesän alueen osalta on jo vuoden 2012 talousarvioesityksessä varauduttu I vaiheen kunnallistekniikan rakentamiseen.

 

Päätös:                             

 

 

 

 


                                            Tekninen lautakunta      64 §              29.11.2011

 

325 §              SÄHKÖN OSTO ALKAEN 1.1.2012

 

                                            Sähkön ostoa koskeva, voimassa oleva sopimus päättyy 31.12.2011.

Tarjoukset on pyydetty avoimena hankintamenettelynä ja hankintailmoitus on julkaistu HILMA:ssa 3.10.2011.

 

Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjoukset kahden, kolmen, neljän ja viiden vuoden sopimuskaudeksi.

Tarjoukset tuli jättää Jämijärven kunnan tekniseen toimistoon 7.11.2011 klo 15.00 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Leppäkosken Energia Oy ja Turun Energia.

 

Tarjoukset avattiin 11.11.2011 klo 8.00. Tarjousten avauksen suorittivat kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia, rakennuspäällikkö Pentti Virtanen ja vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto. Tarjousten avauksesta laadittiin avauspöytäkirja (pöytäkirjan liite 64.1). Leppäkosken Energia Oy:n tarjous on edullisin tarjouspyynnössä esitetyille eripituisille sopimuskausille.   

 

 

 

Päätösehdotus:               Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan Leppäkosken Energia Oy:n jättämän edullisimman tarjouksen ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Lautakunta jättää sopimuskauden pituuden määrittelyn kunnanhallituksen päätettäväksi.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

KH 325 §                           Tarjousten avaamispöytäkirja on liitteenä nro 325.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy Leppäkosken Energia Oy:n jättämän tarjouksen siten, että sopimuskaudeksi päätetään 4 vuotta (1.1.2012 - 31.12.2015).

 

Päätös:


 

 

 

 

326 §              PERINTÖNÄ SAATUJEN ASEIDEN MYYMINEN

 

                                            Jämijärven kunta sai Niilo Hakalan perinnön yhteydessä 4 asetta:

 

                                            Haulikko, No 1345043 SKB kaliiberi: 12

                                            Kivääri, No 55741, tuntematon, kaliiberi 7,26x53R

                                            Haulikko, No H07858, Bajkal, kaliiberi 12/70 ja

                                            Haulikko No 5256, Valmet.

 

                                            Aseet päätettiin myydä tarjousten perusteella. Ne ovat olleet nähtävillä Kankaanpään poliisilaitoksella 16.-17.11.2011 klo 9.00-15.00 välisenä aikana ja tarjousten jättöaika päättyi 30.11.2011.

 

                                            Yhdistelmä tarjouksista on liitteenä nro 326.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää hyväksyä asetarjoukset seuraavasti:

 

-       Kauko Koskensalo: kivääri No 55741 ja haulikko Bajkal No H07858 yhteishintaan 175 €.

-       Pauli Maja: haulikko SKB No 1345043 hintaan 155 € ja

-       Pentti Virtanen: haulikko Valmet No 5256 hintaan 100 €.

 

Päätös:

 

 

 


 

327 §            VUODEN 2012 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN

VUOSILLE 2012-2014 HYVÄKSYMINEN

 

                                           

Vuoden 2011 talousarvio toteutuu muilta osin lähes budjetoidusti, paitsi Posan ja Keskussairaalan kulut tulevat ylittymään.

 

Vuoden 2010 lopullinen tieto verotuksesta osoittaa -2,1 %:n laskua, kun valtakunnallinen keskiarvo on + 3,5 %. Samanaikaisesti yhteisövero kuitenkin kasvoi +12,4 % (valtakunnan keskiarvo 8,6 %).

 

Vuoden 2012 investointien painopiste on edelleen tiehankkeissa. Uutena investointina tulee laajakaistan rakentaminen koko kunnan alueelle. Sen rakentamiseen on varauduttu v. 2012-2014. Kunnallistekniikan rakentaminen on myös yksi painopistealue investointisuunnitelmassa.

 

Kunnallisveroprosentti nousee vuodelle 2012 20,50 %:iin. Vuonna 2013 on tarkoitus korottaa kiinteistöveroja.

 

Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen. Tunnusluvut ilmenevät oheisesta taulukosta.

 

Henkilöstömenoissa on huomioitu tiedossa olevat palkantarkistukset. Työllistämisrahat on kohdistettu edellisen vuoden tapaan asianomaisille hallintokunnille.

Henkilöstösuunnitelma on talousarvion liitteenä.

 

Vuoden 2012 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2012 – 2014 on liitteenä nro 327.1.

 

Yhteistyötoimikunnan lausunto saadaan kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2012 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2012 – 2014 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

 

                                 


 

328 §            POSAN TOTEUMA

 

Esityslistan liitteenä on PoSan toteuma ajalla 1.1.-30.20.2011. Liite nro 328.1.

Tasaisen menokehityksen mukaan toteuman tulisi olla 83,3 %. Jämijärven kunnan toteumaprosentti on 86,70 %.

Toteuman pohjalta on laadittu vertailutaulukko edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Liite nro 328.2.

Vertailun mukaan vuoden 2011 toteutuneet kulut ovat 133 933 euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:          

                       


 

 

329 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2011

 

Esityslistan liitteenä nro 329.1 on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2011. Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana. Tasaisen menokehityksen mukaan toteuman tulisi olla 83,3 %.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:          


 

 

 

 

330 §              MONIKUNTALIITOS JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ JA PARKANO

 

Jämijärven kunta teki 14.4.2009 aloitteen uuden kunnan perustamisesta Pohjois-Satakunnan ja Luoteis-Pirkanmaan alueelle.  Tunnusteluvaiheen jälkeen valmistelutyöhön mukaan lähtivät; Honkajoki, Kankaanpää, Karvia, Jämijärvi ja Parkano.

Myöhemmin Karvia ja Honkajoki jättäytyivät pois valmistelusta. Varsinainen kuntaliitosselvitys käynnistettiin kuntien yhtäpitävillä päätöksillä huhtikuussa 2010. Samassa yhteydessä valtuustot hyväksyivät valmistelua ohjaamaan kuntajohtajien laatiman valmistelupaperin linjaukset.

 

Kuntaliitosselvityksen laatijaksi valittiin Aija Tuimala, Oy Audiapro Ab. Selvitystyön toteutusta ohjasi luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä ja työvaliokuntana toimivat kuntajohtajat.

Selvitystyö valmistui 10.6.2011, jolloin se esiteltiin kuntien valtuustoille yhteisessä seminaarissa.

 

Syksyn 2011 aikana valmistelutyötä on jatkettu ohjausryhmän toimesta ja sopimus kuntien yhdistymisestä on ohjausryhmässä hyväksytty 1.12.2011. Ohjausryhmä päätti yksimielisesti esittää sopimusta kuntien käsiteltäväksi.

                                           

Valmistelun eri vaiheissa on tiedotettu aktiivisesti. Kaikki aineisto on ollut koko ajan nähtävissä www.kuntaliitos.fi sivuilla. Lisäksi on järjestetty kuntalaistilaisuuksia ja laadittu kaksi tiedotuslehteä, ensimmäinen kesäkuulla 2011 ja toinen marraskuulla 2011. Myös kuntien yhteistyöelimet ovat käsitelleet asiaa valmistelutyön eri vaiheissa.

 

Kaikissa kolmessa kunnassa päätettiin järjestää mielipidekysely kaikille äänioikeutetuille kuntalaisille, jonka tulokset raportoitiin 1.12.2011. Kyselyn vastausprosentit jäivät varsin alhaisiksi (Kankaanpää 31 %, Jämijärvi 23 % ja Parkano 38 %). Kankaanpäässä ja Parkanossa selkeä enemmistö vastanneista vastusti suunniteltua liitosta (Kankaanpäässä 65,2 % ja Parkanossa 66,9 %). Jämijärvellä kannatus oli vastustusta suurempaa.

                       

Kuntajakolain 7 § mukaan kunnanhallituksen on varattava kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuus tehdä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi. Huomautus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusten tekemistä koskeva kuulutus on kunnassa julkaistu siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Kunnanhallitus antaa huomautuksista lausunnon ja tekee kuntien yhdistymisestä ehdotuksen valtuustoille. Lopullisen päätöksen kuntien yhdistymisestä tekee valtioneuvosto.

 

                                            Liitteenä julkaistava ilmoitus ja nähtävillä oleva materiaali.

                                            Liite nro 330.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää asettaa Kankaanpään, Parkanon ja Jämijärven yhdistymissopimuksen sekä muun valmistelumateriaalin julkisesti nähtäville.

 

 

Päätös:

 

 

 


                                  Vapaa-aikalautakunta              52 §              8.11.2011                         

                                  Vapaa-aikalautakunta              59 §              30.11.2011 

 

331 §              LIIKUNTAPAIKKOJEN HOITO

 

Vapaa-aikalautakunta on kilpailuttanut liikuntapaikkojen hoidon. Tarjousasiakirjoja haki kolme eri yrittäjää, mutta vain yksi tarjous tuli tarjouskilpailun aikana. Liite 52.1. tarjouspyyntöasiakirjat.

 

Koska liikuntapaikkojenhoito on ollut tällä hetkellä lähinnä korjaavia toimenpiteitä, on kauaskantoisesti ajateltuna huomattavasti edullisempi ratkaisu alkaa ennaltaehkäisemään mahdollisia korjaus-tarpeita.

 

Ehdotus:                           Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että liikuntapaikkojen hoidosta tehtäisiin sopimus oheisen tarjouksen mukaisesti.

 

Päätös:                              Koska vireillä on menossa uuden kunnan synnyttämisneuvottelut, ohjausryhmän toiveena on ollut että uusia sopimuksia ei tehtäisi useaksi vuodeksi.

 

Tarjouksen jättäneen yrittäjän kanssa käydään neuvottelu, että sopimuksen voitaisiin tehdä vain yhdeksi vuodeksi ja mahdolliseksi optio-vuodeksi.

 

VPK:n kanssa käydään neuvotteluja, että heidän kauttaan saataisiin luistinratojen jäädytyksen pohjatyöt keskustaan ja kyläkouluille myös alkutalvena 2012, jotta yrittäjän ei tarvitse tässä vaiheessa tehdä investointia veden kuljetuskalustoa varten.

 

                                            - - - - -

 

Johanna Manninen totesi olevansa esteellinen tämän pykälän aikana ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.57 ja palasi kokoukseen klo 19.27.

                                            _ _ _ _ _

 

Yrittäjän kanssa on neuvoteltu mahdollisesta sopimuksen pituuden muutoksesta. Jämijärven VPK on luvannut järjestää valmiille lumi-pohjille vettä, alkujäädytystä varten.

 

 

 

Ehdotus:                           Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että yrittäjän kanssa solmitaan liikuntapaikkojen hoidosta sopimus, jotta saataisiin käännettyä liikuntapaikkojen hoito ennaltaehkäiseväksi.

 

Vapaa-aikalautakunta jättää kunnanhallitukselle päätettäväksi, sopimuksen pituuden.

 

Mikäli sopimusta ei voida tehdä kahdeksi vuodeksi ja yhdeksi optio-vuodeksi, vapaa-aikalautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että hyväksytään yrittäjän tarjous 14.11.2011 (esityslistan liitteet 59.1. ja 59.2.) yhdeksi vuodeksi, mahdollisella yhdellä optiovuodella.

 

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun vapaa-aikalautakunnanjäsen Jouko Kulmala esitti, että tarjous hylättäisiin ja tehtäisiin uusi tarjouskierros tuntiperusteisen laskutuksen mukaan, toteutuneiden tuntien perusteella. Vuoden maksimi tuntimäärä olisi 720. Hän perusteli esitystään tarjouksen kalleudella.

 

                                            Jarmo Mikkola kannatti Jouko Kulmalan ehdotusta.

 

                                            Anne Lax kannatti esittelijän ehdotusta.

 

Puheenjohtajan päätettyä keskustelun hän totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten tuli suorittaa äänestys. Puheenjohtajan esityksestä suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa äänestettiin hyväksytäänkö tarjous, vaiko hylätäänkö tarjous.

 

Suoritetussa suljetussa lippuäänestyksessä esittelijän ehdotus sai kolme ääntä ja Jouko Kulmalan esitys kaksi ääntä.

 

Puheenjohtaja totesi, että vapaa-aikalautakunnan päätökseksi tuli esittelijän ehdotus.

                                            _ _ _ _ _

 

Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

-----

 

KH 331 §                           Kiinteistöhuolto Mannisen tarjous ilman luistinratojen pohjajäädytystä on liitteenä nro 331.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy Kiinteistöhuolto Mannisen tarjouksen liitteen nro 331.1 mukaisesti siten, että sopimus tehdään yhdeksi vuodeksi mahdollisella yhdellä optiovuodella.

 

Päätös:

 

 

 

 

 332 §             SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                        TILAISUUKSISTA

 


 

 

 

333 §              LAUSUNTO POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSESTA/ NIEMENMAA VIIVI

 

 

Hakija valtakirjalla:          Niemenmaa Viivi

 

Rakennuspaikan

omistaja:                            Niemenmaa Erkki

 

Rakennuspaikka:            Kauppilan kylässä sijaitseva Kallionkolo-niminen tila, RN:o 2:129.

Tilan kokonaispinta-ala on 2200 m². Rakennuspaikka on osaksi rakennettu.

 

Rakennustoimenpide:    Kerrosalaltaan 78 m²:n loma-asunnon ja 24 m²:n vierasmajan rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleis-kaavaa. Rakennuspaikalta puretaan kerrosalaltaan 38 m²:n suuruinen, vuonna 1977 rakennettu, erittäin pahoin kosteusvaurioitunut vanha loma-asunto.

 

Kaavoitustilanne:            Satakunnan maakuntakaava 30.11.2011

Oikeusvaikutukseton rantayleiskaava, kunnanvaltuusto hyv. 28.3.1985. Tämä kaava on ohjannut rakentamista ranta- alueella, sillä mitoitus on laadittu mitoitusnormien mukaisesti sekä toiminut poikkeamislupakäytännön pohjana.

                       

Kuuleminen:                    Hakemuksen johdosta on kuultu kiinteistön RN:o 2:199 omistajaa, ei huomautettavaa hankkeen johdosta.

 

Tekninen huolto:             Tontille on olemassa kiinteä tieyhteys ja vesiosuuskunnan vesiliittymä Jätevesien käsittely toteutetaan voimassa olevien asetusten ja määräysten mukaisesti. Kiinteistö on liittynyt jätehuollon osalta kunnallisen aluekeräysjärjestelmän piiriin.           

                       

Asian valmistelu:             Poikkeamispäätöstä haetaan MRL 72 §:n säännöksestä (suunnittelutarve ranta-alueella). Maankäyttö- ja rakennuslain 171 § rakentamisessa ranta-alueella, jolla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on poikkeamispäätösvalta Varsinais-Suomen ELY- keskuksella.

Hankkeen ei voida katsoa tuottavan haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle (MRL 172 §).

                       

 

Päätösehdotus:               Kunnanhallitus antaa hakemuksesta Varsinais-Suomen elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskukselle yllä selostetuin perustein puoltavan lausunnon.

 

Päätös: