Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 14/2011

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 26.10.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

31.10.2011 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

274 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

275 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

276 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

277 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

278 §    VIRASTON SULJETTUNA PITÄMINEN ENNEN JOULUA 

279 §    KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2012 

280 §    KESKUSTAN PUISTOALUEEN KUNNOSTAMINEN 

281 §    JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖMAKSUN TARKISTAMINEN 

282 §    PERUSTOIMEENTULOTUKEEN MAKSETUN VALTIONOSUUSENNAKON TARKISTAMINEN 

283 §    MONIKUNTALIITOKSEN NEUVOTTELUVAIHEEN ETENEMINEN 

284 §    PERINTÖVAROJEN KÄYTTÖ PIENHANKINTOJEN OSALTA 

285 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 

286 §    VUODEN 2012 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN 

287 §    LAAJAKAISTAHANKKEEN JATKOAIKA 

288 §    LISÄLAINAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2011 TALOUSARVIOON 

289 §    LAUSUNTO PERUSTURVALAUTAKUNNAN ESITYKSEEN POSAN TALOUSARVIOSTA 2012 

290 §    AVUSTUSANOMUS / JÄMIN JOULUKYLÄYHDISTYS RY 

291 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA 

 

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 


 

 

274 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 

275 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kati Mansikkamäki ja Olli Seppälä.                    

Päätös:                             


 

 

 

276 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          D-Fence turvallisuusraportti 10/2011

-          Fimea, Jämijärven apteekin apteekkiluvan myöntäminen

-          Ympäristöyritysten liitto, uusi jätelaki

-          Kuntaliitto, kuluttajaturvallisuuslain(920/2011) vaikutukset kunnalle palvelujen tarjoajana ja valvontaviranomaisena

-          Kankaanpään kaupunki, ote kuntalaisten kuuleminen monikuntaliitoshankkeessa / aloite kunnallisesta kansanäänestyksestä

-          Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2011

-          Verohallinto, maksatuserittely lokakuu 2011

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Jämijärvi, Kovelahti

o       Kauppila, Ristilä

 

 

Päätös:                             


 

 

277 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                           

                                            Maaseutulautakunta                               6.10.2011

                                            Perusturvalautakunta                             12.10.2011

                                            PoSa:n omistajakuntien hallitusten

neuvottelu                                                12.10.2011

                                            Pohjois-Satakunnan Kehittämis-

                                            keskus Oy, hallituksen kokous              19.10.2011

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

                                            liikelaitoskuntayhtymä, johtokunta        20.10.2011 

 

Päätös:                             

 

 

 

 

278 §            VIRASTON SULJETTUNA PITÄMINEN ENNEN JOULUA

 

 

Usean vuoden ajan kunnanvirasto on pidetty suljettuna tietyn jakson ajan ennen joulua.

Henkilökunnan kanssa käydyissä neuvotteluissa sopivaksi ajankohdaksi on sovittu 22.-23.12., tällöin henkilökunta pitäisi vuosilomiaan ja ylityövapaitaan.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 22.-23.12.2011. Tällöin henkilökunta pitää vuosilomiaan ja ylityövapaitaan.

 

Päätös:

 

 


 

279 §           KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2012

 

 

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin sadasosan tarkkuudella.

 

Vuoden 2012 kiinteistöveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2011 mennessä.

 

Vuoden 2011 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat:

 

-          yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35

-          vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32-0,75

-          muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60-1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti

-          rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00

 

KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä yleinen veroprosentti + 1,00, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia

 

-          Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00

-          voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85.

 

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2011 seuraavasti:

                                         

-          yleinen kiinteistövero 0,70 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,35 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,85 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

                                         

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2012 seuraavasti:

 

-          yleinen kiinteistövero 0,70 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,35 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,85 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

 

Päätös:       

 

 

 


                                            Vapaa-aikalautakunta      34 §              23.8.2011

                                            Kunnanhallitus                   248 §            15.9.2011

 

280 §           KESKUSTAN PUISTOALUEEN KUNNOSTAMINEN

 

                                            Alustavasti on pyydetty suunnitelmaa, jonka pohjalta on helpompi hahmottaa budjetointia ja toteuttamisaikataulua keskustan puisto alueelle. Liite 34.1.

                                           

                                            Kunnan omistamalla puistoalueella keskustassa on tällä hetkellä jo liikuntapaikkoja sekä joitakin lasten leikkivälineitä. Aluetta tulisi kehittää ja kunnostaa niin, että se palvelisi paremmin sekä koululaisia, että vanhuksia, joita lähialueella asuu paljon.

                                           

                                            Alue tulee suunnitella ja toteuttaa pitkällä aikavälillä, niin että kokonaisuudesta tulee useita ikäpolvia palveleva alue.

 

Päätösehdotus:                1.      Vapaa-aikatoimi pyytää kunnanhallitukselta perintörahoja alueen kunnostamiseen ja toteuttamiseen.

 

                                            2.      Vapaa-aikatoimi hakee opetusministeriöstä avustusta alueen kehittämiseen ja rakentamiseen.

 

Päätös:                              Päätetään anoa perintövaroja ja opetusministeriön avustusta keskustan puistoalueen kehittämiseen ja rakentamiseen.       

 

                                            -----

 

KH 248 §                           Kunnanhallitus päättää pyytää vapaa-aikasihteerin kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen esittelemään hanketta. Kunnanhallitus tekee päätöksen saadun selvityksen pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 280 §                           Vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto saapuu kunnanhallituksen kokoukseen esittelemään keskustan puistoalueen kehittämishanketta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:

 

 

 


                                            Tekninen lautakunta         50 §              4.10.2011

 

281 §           JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖMAKSUN TARKISTAMINEN

                                           

                                            Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

 

                                            Vesihuoltolain mukaan vesihuollosta tulee periä käyttömaksua. Käyttö-maksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdetun jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perus-maksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Liittymis- ja perusmaksu voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikeaan kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä. Jämijärven kunnan viemärilaitos perii käyttömaksua kiinteistön käyttämän veden perusteella sekä käyttömaksua kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.

                                            Vesihuollosta perittävien maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset.

                                           

                                            Jätevedestä peritään tällä hetkellä käyttömaksua kunnanvaltuuston 8.11.2010 hyväksymän päätöksen mukaisesti 1,60 €/m³ (alv 0 %).

                                           

                                            Jäteveden käyttömaksua esitetään korotettavaksi n. 8 %:a. Uusi jäteveden käyttömaksu on korotuksen jälkeen 1,73 €/m³ (alv 0 %).

                                            Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta umpikaivolietteestä peritään

                                            1,73 €/m³ (alv 0 % ), aiemmin 1,60 €/m³ (alv 0 %).

                                            Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta sakokaivolietteestä peritään

                                            8,28 €/m³ perittävä taksa aiemmin 7,67 €/m³ (alv 0 %).              

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy jätevedestä perittävien käyttömaksujen korotukset maksutaksaluonnoksen mukaisesti ja esittää niitä edelleen kunnan-hallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lauta-kunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.1.2012.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

KH 281 §                          

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös:

 

 

 

 

 

 

282 §            PERUSTOIMEENTULOTUKEEN MAKSETUN VALTIONOSUUSENNAKON TARKISTAMINEN

 

Aluehallintovirasto on päätöksellään 30.9.2011 tarkistanut perustoimeentulotukeen maksetun valtionosuusennakon suuruuden. Jämijärven kunnan osalta aluehallintovirasto vahvistaa toteutuneiden kustannusten ja loppuvuoden arvioiden perusteella v. 2011 ennakoiden kokonaismääräksi 16 905 euroa. Maksettava jäljelle jäänyt ennakko on 1 155 euroa, joka maksetaan kunnalle kolmessa erässä vuoden loppuun mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee saadun tarkistuksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:

 

 

 

 


Kunnanhallitus                   214 §            8.8.2011

                                            Kunnanhallitus                   230 §            22.8.2011

                                            Kunnanhallitus                   270 §            10.10.2011

 

283 §              MONIKUNTALIITOKSEN NEUVOTTELUVAIHEEN ETENEMINEN

 

                                            Kunnanhallitus valitsi 20.6.2011 kunnan edustajat monikuntaliitoksen neuvotteluvaiheeseen ja ohjausryhmään.

                                            Kunnanjohtajat kokoontuivat 29.6.2011 työstämään neuvotteluvaiheen käynnistämistä.

 

                                            Jatkoaikataulu on seuraava:

 

                                            - 9.8. klo 13  kunnanjohtajapalaveri

 

                                            - 9.8. klo 15  Sote-työryhmän valmistelupalaveri

 

                                            -10.8. klo 9.30-11.30 Pirkanmaanliiton maakuntajohtaja Jämijärvellä

 

                                            - 18.8. klo 17 Sairaanhoitopiirin info Kankaanpäässä

 

                                            - 23.8. klo 18 Neuvotteluvaiheen ohjausryhmä Kankaanpäässä

 

                                            - 29.8. klo 9 Monikuntaliitos / Jämi-neuvottelu Jämillä

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy läpi pidettyjen palaverien ja sairaanhoitopiirien infon antia. Samalla kunnanhallitus evästää ohjausryhmän jäseniä kokoukseen 23.8. Asialista on esityslistan liitteenä nro 230.1.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

270 §                                  Edellisen kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen on ollut seuraavat tapahtumat:

 

-          13.9        kunnanjohtajapalaveri

-          19.9        ohjausryhmä

-          21.9        kunnanjohtajapalaveri

-          27.9        ministeri Virkkusen tapaaminen

-          29.9        tiedotuslehtipalaveri

 

 

Seuraavaksi on 10.10 kunnanjohtajapalaveri ja 11.10 ohjausryhmä. Esityslistan liite nro 270.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy keskustelun neuvottelutilanteesta ja evästää ohjausryhmän jäseniä seuraavaa kokousta varten.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 283 §                           Edellisen kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen on ollut seuraavat tapahtumat:

 

-          24.10 Kuntajohtajapalaveri (tiedotuslehti, organisaatio, aikataulutus ja seuraavan ohjausryhmän esityslista)

 

Seuraavaksi on 15.11. ohjausryhmä ja 1.12 kuntalaistiedustelun purku valtuustolle, ohjausryhmälle ja tiedotusvälineille.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy keskustelun tilanteesta.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

284 §            PERINTÖVAROJEN KÄYTTÖ PIENHANKINTOJEN OSALTA

 

Jämijärven kunnalla on tällä hetkellä saatuja perintövaroja kolmelta eri henkilöltä. Varat on haettu Valtiokonttorilta, koska em. henkilöillä ei ole ollut perillisiä. Perintävaroja on käytetty mm. vanhainkodin hankintoihin, kirkonkylän kuntosaliin, nuorisovintin peruskorjaukseen ja laitteisiin sekä ministadioniin.

 

Kunnan hallintosäännön 20 §:n mukaan kunnanjohtaja voi päättää hankintojen tekemisestä yleishallinnon osalta, mikäli hankinnan suuruus on alle 5 000 euroa.                     

                     

Kunnassa on ilmennyt useita pienhankintatarpeita, jotka voitaisiin hoitaa ns. perintövaroilla.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että hallintosäännön 20 §:n mukainen hankintaraja koskee kunnanjohtajaa myös perintövarojen käytön osalta. Kunnanjohtajan tulee toimittaa päätökset ko. hankinnoista kunnanhallitukselle tiedoksi vähintään neljännesvuosittain.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

285 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011

 

Esityslistan liitteenä nro 285.1 on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2011. Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:

 

 

 


 

286 §        VUODEN 2012 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

                                                         

                                          Verotusmenettelyssä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä.

 

                                          Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella (verotusmenettelylain 91 a § 1 momentti).

 

                                          Kunnan tuloverotuksen talousarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2010 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan

                                          4 147 377 euroa jossa laskua on edellisvuoteen -2,5 %. Yhteisöveron ennakkotieto on 305 356 euroa; muutosta edelliseen vuoteen +15,7 %.

 

                                          Vuoden 2011 verotulot ovat tähän mennessä toteutumassa lähes budjetoidun mukaisesti.

 

                                          Voimaan tulleiden säännösten (kuntalain muutos 578/2006) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelman neljän vuoden tasapainovaatimus sitoo nimenomaan kuntaa, jonka taseeseen ei kerry ylijäämäeriä. Toisin sanoen kunnan, jonka talousarviovuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi tai jonka kuluvan vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää, on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma.

 

Talousarvioluonnoksessa on kunnallisveron kasvuksi vuodelle 2012 arvioitu 1 %:a.

Talousarvioluonnon on laadittu 20,50 %:n tuloveroprosentilla (nykyinen tuloveroprosentti 19,75 %).

 

Tuloveroprosentin nostaminen on välttämätöntä, jotta kasvavat sosiaali- ja terveystoimen menot saadaan katettua. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotushakemuksen yhteydessä valtuusto hyväksyi yksimielisesti talouden tasapainotussuunnitelman, joka oli laadittu 20,50 %:n tuloverolle.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2012 tuloveroprosentiksi 20,50 %.

 

Päätös:

 

 

 


 

287 §            LAAJAKAISTAHANKKEEN JATKOAIKA

 

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n laajakaistahankkeeseen löytyi Jämijärveltä riittävästi liittyjiä. Määräaikaan 30.9. mennessä sitoumuksia jätettiin 371, kun tavoitteena oli vähintään 300 liittyjää. Koko 5 kunnan alueella ei kuitenkaan tavoite toteutunut yhtä hyvin. Kankaanpäässä tavoite oli 1000 liittyjää ja toteutunut liittyjämäärä jäi reiluun kolmasosaan tästä. Siksi PSSV OY päätti jatkaa liittymistarjousta vuoden loppuun saakka koko toimialueellansa.

Satakuntaliiton kanssa käydyn neuvottelun perusteella jatkoajan myöntämiselle ei ole estettä, mutta Jämijärven osalta neuvottiin kuitenkin lähettämään rahoitushakemus Viestintävirastoon tämän vuoden puolella. Tällöin ei tarvitse ottaa huomioon hakemusvaiheessa Viestintäviraston tekemää ns markkinatutkimusta, joka Jämijärvelle oli erittäin epäedullinen. Uusia liittyjiä tuskin enää tulee montaa jatkoajalla, joten Jämijärven osalta voidaan verkkosuunnittelu käynnistää varsin pian.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää jatkaa laajakaistaan liittymisaikaa tarjoushinnoin 31.12.2011 saakka.

 

Päätös:       

 

 

 


 

288 §            LISÄLAINAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2011 TALOUSARVIOON

 

Vuoden 2011 talousarviossa on lainanottoon varattu 660 000 euroa ja lainan lyhennyksiin 739 690 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimen menot tulevat ylittymään reilusti budjetoidusta ja niitä ei voida kattaa muulla rahoituksella kuin lisälainan otolla.

 

Lisälainan tarve on tässä vaiheessa 400 000 euroa huomioiden myös PoSan v. 2010 lisäalijäämän kattamisen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää kattaa em. rahoitusvajeen lisäämällä lainanotto kohtaa 400 000 eurolla.

 

Päätös:

 

 

 


 

289 §            LAUSUNTO PERUSTURVALAUTAKUNNAN ESITYKSEEN POSAN TALOUSARVIOSTA 2012

 

                      PoSan johtokunta ja perusturvalautakunta ovat useissa omissa ja yhteisissä kokouksissaan käsitelleet PoSan vuoden 2012 talousarviota.

 

                                          Perusturvalautakunta on 12.10.2011 tehnyt kunnilta saatujen

                      alustavien määrärahatietojen pohjalta esityksen PoSan talousarvioksi. Liite nro 290.1.

 

                      Jämijärven kunnan osalta määrärahaksi/tilaukseksi on esitetty 4 150 439 €, joka vastaa kunnan määrärahavarausta.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että esitetty 4 150 439 € vastaa kunnan talousarvioluonnoksessa olevaa summaa, joten kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa asiasta.

 

Päätös:


 

 

 

 

290 §            AVUSTUSANOMUS / JÄMIN JOULUKYLÄYHDISTYS RY

 

 

Jämin Joulukylä – tapahtuma järjestetään tänä vuonna 17.-18. joulukuuta.

Tapahtuman järjestäjä Jämin Joulukyläyhdistys ry anoo kunnalta 350 euron avustusta Jämi Areenan tilavuokran maksuun. Tilavuokra on 1 000 euroa.

 

Perustelut ilmenevät liitteestä nro 290.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää Jämin Joulukyläyhdistys ry:lle 350 euron avustuksen Jämi Areenan tilavuokran maksuun.

 

Päätös:

 

 


 

291 §              SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                        TILAISUUKSISTA


 

 

 

 

292 §           PERINNÖN LUOVUTUSHAKEMUS / MAILA KATAJISTO

 

Maila Katajisto on kuollut 5.4.2011. Häneltä ei ole jäänyt perimyspolvessa olevia perillisiä, joten perintökaaren 5 luvun 1 §:n nojalla menee perintö valtiolle.

Valtiokonttori on tiedustellut, tuleeko kunta esittämään perintökaaren 5 luvun 2 §:ään perustuvan perinnönluovutushakemuksen.

 

Kuolinpesään kuuluu Jämijärven kunnan Vihun kylässä sijaitseva Korkeamäki-niminen tila Rno 1:47, pinta-alaltaan 0,2040 ha sekä sillä oleva purkukuntoinen rakennus.

Kuolinpesän omaisuus muodostuu pankkitileillä olevista rahavaroista.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää esittää perintökaaren 5 luvun 2 §:ään perustuen perinnönluovutushakemuksen Maila Katajiston perintöön.          

Päätös:

 

 

 


 

293 §              POIKKEAMISLUPA/ KANGASNIEMI JANI JA MERVI

 

 

Hakija:                              Kangasniemi Jani ja Mervi

 

Rakennuspaikka:            Jämijärven kylässä sijaitseva Kujansuu-niminen tila, RN:o 4:78. Tilan pinta-ala on 29000 m².

 

Rakennustoimenpide:    Kerrosalaltaan 49m²:n loma-asunnon rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

 

Kaavoitustilanne:             Seutukaava 5, vahvistettu 11.1.1999

Oikeusvaikutukseton rantayleiskaava, kunnanvaltuusto hyv. 28.3.1985.

Oikeusvaikutukseton rantayleiskaava ohjaa rakentamista ranta-alueilla sekä toimii poikkeamislupakäytännön pohjana.

                       

Kuuleminen:                     Hakemuksen johdosta on kuultu kiinteistöjen RN:o 4:167 ja RN:o 4:76 omistajia.

 

Selvitys alueesta:            Tila RN:o 4:78 on muodostettu vuonna 1955. Tilan talouskeskuksen päärakennus on kiinteistöluettelon mukaan rakennettu vuonna 1910 ja talousrakennukset myöhemmin. Lisäksi tilalle on rakennettu saunarakennus/loma-asunto vuonna 1975. Tilan todellisen rantaviivan pituus on noin 400m.

 

Tekninen huolto:              Liitytään Mielahden vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon. Rakennetaan lain ja asetuksen mukainen jätevesienkäsittelyjärjestelmä. Tieyhteys rakennetaan päätilalle johtavalta tieltä.   

                       

Asian valmistelu:             Poikkeamispäätöstä haetaan MRL 72 §:n säännöksestä (suunnittelutarve ranta-alueella). Maankäyttö- ja rakennuslain 171 § rakentamisessa ranta-alueella, jolla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on poikkeamispäätösvalta Varsinais-Suomen ELY- keskuksella.

Hankkeen ei voida katsoa tuottavan haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle (MRL 172 §).

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus antaa hakemuksesta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle yllä selostetuin perustein puoltavan lausunnon.              

 

Päätös: