Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 13/2011

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 30.9.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

10.10.2011 klo 17.30 HUOM AIKA!!

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

255 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

256 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

257 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

258 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

259 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 22.9.2011 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO  

260 §    VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.7.-30.9.2011 

261 §    KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.7.-30.9.2011 

262 §    POSAN TOTEUMA 

263 §    SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-8 KK/2011 

264 §    LAUSUNTO SATAKUNTALIITON TALOUSARVIO 2012 JA -SUUNNITELMAEHDOTUKSESTA 2012-2014 

265 §    LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 – 2012 

266 §    JÄMI KASVU, TUNNETTAVUUS JA BRÄNDI-HANKE 

267 §    TEEMA-ASIAT / SOTE-PALVELUT 

268 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2011 

269 §    KUNTALAISTEN KUULEMINEN MONIKUNTALIITOSASIASSA 

270 §    MONIKUNTALIITOKSEN NEUVOTTELUVAIHEEN ETENEMINEN 

271 §    MAA-AINESLUVAN SIIRTO TILAN OMISTAJAN VAIHDOKSEN JOHDOSTA 

272 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA 

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 


 

 

255 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 

256 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kari Jokisalo ja Anneli Kujansuu.

                     

Päätös:                             


 

 

 

 

 

257 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Verohallinto, maksatuserittely syyskuu 2011

-          Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2011

-          Pohjois-Satakunnan TE-toimisto, palkkatukipäätös

-          D-Fence turvallisuusraportti 9/2011

-          Väestörekisterikeskus, vuoden 2012 presidentinvaali; äänestyspaikkojen ja kunnan keskusvaalilautakuntien yhteystietojen ilmoittaminen

-          Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta; Saarelan luonnonsuojelualue

-          Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy, tiedote Honkajoen ja Lavian irtaantumisesta Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:stä

-          Kuntaliitto, Tasavallan presidentin vaali, kuntien vaaliviranomaiset ja vaalien ulkomainonta

-          Vapaa-aikalautakunta, ote nuorten kuulemisen palaute ja jatkotoimenpiteet

-          Parkanon kaupunki, ote Parkanon puolesta -ryhmän aloite kansanäänestyksen järjestämisestä

-          Kankaanpään kaupunki, ote Sote-palvelut 2012 – kehittämistoimet

-          Kankaanpään kaupunki, ote lausunto Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2012-2014 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta ja vuoden 2012 talousarvioluonnoksesta

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Jämijärvi, Mäkitalo

o       Jämijärvi, Ihantola

o       Jämijärvi, Terkko

o       Jämijärvi, Jokitörmä

o       Kovelahti, Koivisto

 

Päätös:                             

                     

 

 

 


 

258 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                           

                                            Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti-

toiminnan ohjausryhmä                          12.9.2011   

                                            Sivistyslautakunta                                   13.9.2011

                                            Tarkastuslautakunta 4/2011                  20.9.2011   

                                            Perusturvalautakunta                             27.9.2011   

 

Päätös:                             

 

 

 

 


 

259 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 22.9.2011 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 22.9.2011.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

45 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

46 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

47 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2011

48 § Ympäristönsuojelun poikkeamispäätöksen toimivaltainen viranomainen

49 § Kuntalaisten kuuleminen monikuntaliitosasiassa

50 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

51 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat                                    

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 22.9.2011, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

260 §            VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.7.-30.9.2011

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan ja kanslistin viranhaltijapäätökset 1.7.-30.9.2011

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:       


 

 

 

 

 

261 §            KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.7.-30.9.2011

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset ajalla 1.7.-30.9.2011.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset tiedokseen.

 

Päätös:       


 

 

 

 

 

262 §            POSAN TOTEUMA

 

Esityslistan liitteenä on PoSan toteuma ajalla 1.1.-31.8.2011. Liite nro 262.1.

Tasaisen menokehityksen mukaan toteuman tulisi olla 66,67 %. Jämijärven kunnan toteumaprosentti on 70,16 %.

Toteuman pohjalta on laadittu vertailutaulukko edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Liite nro 262.2.

Vertailun mukaan vuoden 2011 toteutuneet kulut ovat 44 528 euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

263 §            SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-8 KK/2011

 

Esityslistan liitteenä on Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-8 kk/2011. Liite nro 263.1.

 

Tasaisen menokehityksen mukaan toteuman tulisi olla 66,67 %. Jämijärven kunnan osalta toteuma on 69,1 % ja sosiaalipalvelujen 134 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Sairaanhoitopiirin toteuman tiedokseen.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

264 §            LAUSUNTO SATAKUNTALIITON TALOUSARVIO 2012 JA

-SUUNNITELMAEHDOTUKSESTA 2012-2014

 

Satakuntaliiton maakuntahallitus on 19.9.2011 hyväksynyt luonnoksen Satakuntaliiton vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelmaksi. Liite nro 264.1.

 

Talousarviosta ja taloussuunnitelmasta pyydetään perussopimuksen 22 §:n mukaiset lausunnot jäsenkunnilta.

 

Lausunnot on toimitettava Satakuntaliittoon viimeistään 19.10.2011. Jämijärven kunnan maksuosuus on v. 2012 14 876 euroa (v. 2011 15 056 euroa).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Satakuntaliiton talousarvioehdotukseen v. 2012 ja taloussuunnitelma ehdotukseen vuosille 2012-2014

 

Päätös:

 

 

 

 


 

265 §            LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 – 2012

 

Vuoden 2008 alussa voimaan tullut lastensuojelulaki (417/2007 12 § 1 mom.) velvoittaa kuntaa tai useampaa kuntaa yhdessä laatimaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskevan suunnitelman, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja - suunnitelmaa laadittaessa.

 

Suunnitelma on laadittu koskemaan kaikkia Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän (PoSan) kuntia: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen.

 

Suunnitelmassa kuvataan PoSan alueen kuntien asukkaiden käytettävissä olevia kuntien, seurakuntien ja PoSan palveluja sekä tuodaan esille toimenpide-ehdotuksia lasten, nuorten ja heidän perheittensä hyvinvoinnin lisäämiseksi.

 

PoSan johtokunta on hyväksynyt suunnitelman kokouksessaan 27.9.2011 § 72 ja esittänyt sen edelleen perusturvalautakunnan ja kuntien hyväksyttäväksi.

Perusturvalautakunta on hyväksynyt esityksen 27.9.2011.

Hyvinvointisuunnitelma on liitteenä nro 265.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman v. 2011 – 2012 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                             

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   105 §            28.3.2011

 

266 §            JÄMI KASVU, TUNNETTAVUUS JA BRÄNDI-HANKE

 

Pohjois-Satakunnan uusi elinkeinostrategia esiteltiin valtuustolle 8.11.2010. Strategian mukaiset seudun kehittämisen painopistealueet ovat seuraavat:

 

                                                 Teknologiateollisuus

                                                 Rakentaminen

                                                 Elintarvike

                                                 Muut toimialat

                                                   -     matkailu- ja hyvinvointipalvelut

                                                   -     tekstiili- ja vaateteollisuus

 

                                            Elinkeinostrategiassa todetaan yksiselitteisesti, että Jämin alue on se mitä kehitetään. Siitä tulee rakentaa koko seudun matkailun brändi. Pohjois-Satakunnassa tulee noudattaa samaa tunnettavuuslogiikkaa kuin muillakin alueilla, esim. Ruka, Himos, Levi käsittävät maantieteellisesti erittäin suuria alueita ja silti kaikki matkailuliiketoiminta markkinoidaan yhden brändin alla.

 

                                            Jämin strategisen kehittymistien löytämiseksi on laadittu hanke ”Jämi kasvu, tunnettavuus”. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 15 000 euroa, josta Jämijärven kunnan osuus on 3 000 euroa. Hankehakemus ja hankesuunnitelma on liitteenä nro 105.1.

 

                                            Hankkeen tavoitteena on

 

a.      tehdä kehittämistarvekartoitus, jonka avulla selvitetään nykyisten toimijoiden valmiudet ja resurssit Jämin alueen matkailun kehittämiselle

b.      kirkastaa matkailulliset painopistealueet

c.      muodostaa kehittämistiimi

d.      tehdä rahoitushakemus TEKES:iin

 

Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää jättää oheisen liitteen mukaisen hankehakemuksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----               

 

KH 266 §                           Hankkeen nimi on myöhemmin tarkentunut ja uusi nimi on ”Jämi visio ja missio 2020”. Hankkeen käytännön pyörittämisestä vastaava Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy on tehnyt hankintapäätöksen 13.9.2011, jolla hankkeen toteuttaminen on annettu Pohjolan Mylly Oy:lle. Päätös ja tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä nro 266.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee hankintapäätöksen tiedokseen.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

267 §            TEEMA-ASIAT / SOTE-PALVELUT

 

Kunnanhallituksen kokoukseen on kutsuttu Jämijärveläisille sote-palveluja tuottavien yksiköiden edustajia (terv.asema, kotipalvelu, vanhustyö). Tarkoituksena on keskustella nykyisen järjestelmän hyvistä ja huonoista puolista palvelujen tuottajan näkökulmasta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

268 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2011

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2011.

Liite nro 268.1

Vertailutietona on talouden toteutuminen edelliseltä vuodelta vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   253 §            15.9.2011

                                            Kunnanvaltuusto                49 §              22.9.2011

 

269 §            KUNTALAISTEN KUULEMINEN MONIKUNTALIITOSASIASSA

 

Kankaanpään kaupungin, Parkanon kaupungin ja Jämijärven kunnan välinen monikuntaliitosselvitys on edennyt neuvotteluvaiheeseen. Kankaanpään ja Parkanon kaupungeissa on molemmissa tehty kuntalain 31 §:n mukainen kansanäänestysaloite neuvoa antavan kansanäänestyksen järjestämiseksi monikuntaliitosasiassa. Päätöksen asiasta tekee kuntien valtuustot.

 

Kuntalaisten kuulemisasiaa käsiteltiin monikuntaliitoksen ohjausryhmässä 23.8.2011. Ohjausryhmä päätti esittää mielipidekyselyn järjestämistä kaikissa kolmessa kunnassa. Järjestämisestä päättää kunkin kunnan valtuusto ja jos se toteutetaan, kysely lähetetään kaikkien kolmen kunnan äänioikeutetuille.

 

Mielipidekysely on joustavampi tapa kartoittaa kuntalaisten mielipiteet kuin määrämuotoinen kansanäänestys. Sen avulla on mahdollista saada monipuolisempaa tietoa päätöksenteon pohjaksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että monikuntaliitoksen Jämijärvi-Kankaanpää- Parkano valmistelun yhteydessä kuntalaisille järjestetään mielipidetutkimus ja kunnanhallitus valtuutetaan vastaamaan tutkimuksen toteuttamisesta ja aikataulusta sekä käytännön järjestelyistä yhteistyössä Parkanon ja Kankaanpään kaupungin kanssa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

                     

KV 49 §

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 269 §                           Innolink Research Oy on jättänyt tarjouksen kuntalaismielipidetutkimuksen tekemiseksi. Liite nro 269.1.

                                            He ovat esitelleet tutkimussuunnitelmansa ohjausryhmän viimeisimmässä kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan Innolink Research Oy:n tarjouksen.

 

Päätös:

                                            Kunnanhallitus                   214 §            8.8.2011

                                            Kunnanhallitus                   230 §            22.8.2011

 

 

 

 

 

 

 

270 §              MONIKUNTALIITOKSEN NEUVOTTELUVAIHEEN ETENEMINEN

 

                                            Kunnanhallitus valitsi 20.6.2011 kunnan edustajat monikuntaliitoksen neuvotteluvaiheeseen ja ohjausryhmään.

                                            Kunnanjohtajat kokoontuivat 29.6.2011 työstämään neuvotteluvaiheen käynnistämistä.

 

                                            Jatkoaikataulu on seuraava:

 

                                            - 9.8. klo 13  kunnanjohtajapalaveri

 

                                            - 9.8. klo 15  Sote-työryhmän valmistelupalaveri

 

                                            -10.8. klo 9.30-11.30 Pirkanmaanliiton maakuntajohtaja Jämijärvellä

 

                                            - 18.8. klo 17 Sairaanhoitopiirin info Kankaanpäässä

 

                                            - 23.8. klo 18 Neuvotteluvaiheen ohjausryhmä Kankaanpäässä

 

                                            - 29.8. klo 9 Monikuntaliitos / Jämi-neuvottelu Jämillä

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy läpi pidettyjen palaverien ja sairaanhoitopiirien infon antia. Samalla kunnanhallitus evästää ohjausryhmän jäseniä kokoukseen 23.8. Asialista on esityslistan liitteenä nro 230.1.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

270 §                                  Edellisen kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen on ollut seuraavat tapahtumat:

 

-          13.9        kunnanjohtajapalaveri

-          19.9        ohjausryhmä

-          21.9        kunnanjohtajapalaveri

-          27.9        ministeri Virkkusen tapaaminen

-          29.9        tiedotuslehtipalaveri

 

 

Seuraavaksi on 10.10 kunnanjohtajapalaveri ja 11.10 ohjausryhmä. Esityslistan liite nro 270.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy keskustelun neuvottelutilanteesta ja evästää ohjausryhmän jäseniä seuraavaa kokousta varten.

 

Päätös:

 

 

 

 

 


 

271 §            MAA-AINESLUVAN SIIRTO TILAN OMISTAJAN VAIHDOKSEN JOHDOSTA

 

                     

Leena Haavisto-Witans on 14.7.2009 tehdyllä kauppakirjalla ostanut Mattila-nimisen tilan RN:o 1:198 omistukseensa. Tilan aiemmalla omistajalla Raimo Mattilalla on ollut kunnanhallituksen 20.2.2007 myöntämä maa-ainesten ottamislupa. Maa-ainesten ottamista ei ole vielä tähän mennessä aloitettu.

 

Leena Haavisto-Witans on kirjallisesti anonut, että maa-ainesten ottamislupa siirrettäisiin maa-aineslain 13 a §:n mukaisesti hänelle entisin ehdoin, joita hän sitoutuu noudattamaan.

Raimo Mattila on kirjallisesti anonut vapautusta MAL 13 a §:n velvoitteista.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      siirtää Raimo Mattilalla olleen maa-ainesten ottamisluvan koskien Mattila-nimistä tilaa RN:o 1:198 Leena Haavisto-Witansille kunnanhallituksen 20.2.2007 § 74 hyväksymin ehdoin ja

2.      vapauttaa Raimo Mattilan samaa tilaa koskevista MAL 13 a §:n velvoitteista.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

 

272 §              SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                        TILAISUUKSISTA