Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 12/2011

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 24.8.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

15.9.2011 klo 19.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

239 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

240 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

241 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

242 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

243 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2011 

244 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 29.8.2011 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO  

245 §    SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-5 KK/2011 

246 §    YMPÄRISTÖNSUOJELUN POIKKEAMISPÄÄTÖKSEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN 

247 §    ALOITE KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄN SAAMISEKSI MIELAHTEEN 

248 §    KESKUSTAN PUISTOALUEEN KUNNOSTAMINEN 

249 §    LAUSUNTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTTISUUNNITELMASTA (OAS)

250 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA 

251 §    SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK 2011 

252 §    POSAN TOTEUMA 1.1.-31.7.2011 

253 §    KUNTALAISTEN KUULEMINEN MONIKUNTALIITOSASIASSA 

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 


 

 

239 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

240 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ari Uusi-Rasi ja Satu Jokela.

                     

Päätös:                             


 

 

 

241 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2011

-          Valtiovarainministeriö, vuotta 2013 koskevien kuntien yhdistymisesitysten toimittaminen

-          Vaasan hallinto-oikeus, valitus ympäristölupa-asiassa/MTY Jussi Leppihalme

-          Kuntaliitto, Kopioston valokopiointisopimus vuosille 2011-2013

-          Parkanon kaupunki, Parkanon kaupunginhallituksen päätös monikuntaliitoksen neuvotteluvaiheen neuvottelijoiden nimeämisestä

-          Perusturvalautakunta, Satakunnan sairaanhoitopiirin tilikaudelta 1.1.-31.12.2010 kertyneen ylijäämän palauttaminen jäsenkunnille, sopimuskunnille sekä muille julkisille yhteisöasiakkaille

-          Verohallinto, maksatuserittely elokuu 2011

-          Tykistöprikaati, pelastustoimen suunnitelma Jämin valvomattomalla lentopaikalla

-          Liikennevirasto, maantien 13253 Jyllintien parantaminen, Ikaalinen

-          Kankaanpään kaupunki, yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Kovelahti, Koivunen

o       Jämijärvi, Hietala

o       Jämijärvi, Hietamäki

o       Jämjjärvi, Mäkitalo

o       Jämijärvi, Mäkitalo

o       Peijari, Toivola2

o       Jämijärvi, Nokanmäki

o       Jämijärvi, Jokitörmä

o       Kauppila, Jämilä

 

 

Päätös:                             


 

 

 

242 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                           

 

                                            Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto                    5.5.2011

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalveluliike-

                                            laitoskuntayhtymä, johtokunta                                     6.9.2011

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalveluliike-

                                            laitoskuntayhtymä, johtokunta                                     16.8.2011

                                            Perusturvalautakunta                                                   16.8.2011

                                            Vapaa-aikalautakunta                                                 23.8.2011

                                            Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta                 23.8.2011

                                            Työterveyshuollon järjestäminen, muistio                  26.8.2011

                                            Kankaanpään ja Jämijärven pohjavesialueiden

                                            suojelusuunnitelman laatimisen avauskokous          30.8.2011

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalveluliike-

                                            laitoskuntayhtymä, johtokunta                                     30.8.2011

                                           

 

 

                                                                

243 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2011

 

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2011.

Liite nro 243.1

Vertailutietona on talouden toteutuminen edelliseltä vuodelta vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja esittää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

                                           

Päätös:

 

 

 

 

244 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 29.8.2011 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 29.8.2011.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

                                            34 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

35 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

36 § Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle

37 § Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-5 kk/2011

38 § Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2011

39 § Väliraportti 30.6.2011

40 § PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2011

41 § Jämin Hiihtotunneli Oy:n rahoitusjärjestelyt vuoden 2011 osalta

41 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

42 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

                     

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 29.8.2011, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   208 §            8.8.2011

 

245 §              SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN

                        RAPORTTI 1-5 KK/2011

 

                                            Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1 – 5 kk/2011 on valmistunut.

 

                                            Tilikauden tulos on n. 11,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos on normaalisti kevätkaudella ylijäämäinen, mutta tasoittuu vuoden loppua kohden mm. lomarahojen maksun ja kesätuotannon supistumisen vuoksi. Tilikauden tulosta on kasvattanut alkuvuonna erityisesti hoitopäivien ja –jaksojen ennakoitua suurempi toteuma.

 

                                            Jämijärven kunnan osalta on sairaanhoidon toteuma 48,6 % ja sosiaalipalvelujen toteuma 90,4 %, kun ns. tasaisen vauhdin mukaan niiden tulisi olla 41,67.

 

                                            Raportti on esityslistan liitteenä nro 208.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti pyytää PoSalta ja sairaanhoitopiiriltä selvityksen sosiaalipalvelujen kustannusten noususta Jämijärven kunnan osalta.

                                            -----

 

245 §                                  Satakunnan sairaanhoitopiirin selvitys on liitteenä nro 245.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee saadun selvityksen pohjalta.

 

Päätös:

 

 

 


 

246 §            YMPÄRISTÖNSUOJELUN POIKKEAMISPÄÄTÖKSEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

 

Ympäristösuojelulakia on muutettu 9.3.2011 voimaan tulleella lailla

(196/2011). Ympäristösuojelulain uuden 27 d §:n mukaan kunnan

toimivaltainen viranomainen myöntää poikkeuksen talousjätevesien

käsittelyvaatimuksista. Maaliskuun alkuun saakka kunnan

ympäristönsuojeluviranomaisella oli ympäristönsuojelulain kumotun 18 §:n nojalla mahdollisuus antaa määräaikainen poikkeus velvoitteeseen noudattaa talousjätevesien käsittelyä koskevia vaatimuksia. Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitos kuntayhtymän (PoSa) ympäristö- ja terveyslautakunta

oli siirtänyt ko. toimivallan terveysvalvonnan johtajalle valtuuston

hallintosäännössä antamalla luvalla.

 

Poikkeamisasian käsittely ei lakimuutoksen jälkeen enää ole kunnan

ympäristösuojeluviranomaisen lakisääteinen tehtävä. Tämän vuoksi

valtuuston on hyväksyttävä määräys, mikä toimielin kunnassa toimii säädöksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena.

Kunnanvaltuusto voi siirtää toimivaltaansa kuntayhtymälle tai

kunnan muulle toimielimelle ja edelleen toimielimelle oikeuden siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen viranhaltijalle.

 

PoSa:n ympäristöpalveluiden näkemyksen mukaan olisi tarkoituksenmukaista, että aiempi käytäntö poikkeuksen myöntämisen osalta jatkuisi lakimuutoksen jälkeenkin. Valvonnan ja yhteistoiminta-alueen tasapuolisen kohtelun kannalta

olisi perusteltua, että kaikissa ympäristöpalvelujen toimialueen kunnissa sama viranomainen toimisi kyseisen säännöksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena.

 

PoSan terveysvalvonnan johtaja esittää, että PoSan jäsenkuntien valtuustoissa tehtäisiin vuoden 2011 aikana päätös, että toimivaltainen viranomainen poikkeuksen myöntämiseen talousjätevesien käsittelyvaatimuksessa on PoSan ympäristö- ja terveyslautakunta. Päätökseen tulisi sisällyttää viranomaisille oikeus siirtää toimivaltaa edelleen viranhaltijalle.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää Jämijärven kunnan osalta, että toimivaltainen viranomainen poikkeuksen myöntämiseen talousvesien käsittelyvaatimuksissa on PoSan ympäristö- ja terveyslautakunta. Ympäristö- ja terveyslautakunnalla on oikeus siirtää toimivaltaa edelleen viranhaltijalle.

 

Päätös:

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   173 §            30.5.2011

                                            Tekninen lautakunta         41 §              23.8.2011

 

247 §            ALOITE KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄN SAAMISEKSI MIELAHTEEN

 

 

Reijo Rantanen on tehnyt aloitteen kevyenliikenteenväylän saamiseksi Mielahdentielle.

Hän ehdottaa, että Mielahdelle johtava hiihtoura kunnostettaisiin lenkkeilijöille ja pyöräilijöille kesäkäyttöön. Pinnoitteeksi hän ehdottaa haketta. Aloite on liitteenä nro 173.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää pyytää asiasta rakennuspäällikön kustannusarvion.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

Tekn.ltk. 23.8.2011       

Kustannusarviota laadittaessa on käytetty seuraavia mitta- arvoja; väylän pituus 2500m, leveys 2m ja pinnoitteen vahvuus 0, 1m. Pinnoitteen tarve on noin 500 m³. L&T Biowatti Oy on antanut rakennuspäällikölle puhelimitse (15.8.2011) tarjoukset kolmesta eri pinnoitevaihtoehdoista seuraavasti;

 

- Kuorikate Jämille toimitettuna 17 €/m³ + alv 23%

- Hake Jämille toimitettuna 18 €/ m³ + alv 23%

- Karkea sahanpuru Jämille toimitettuna 15,5 €/m³ + alv 23%

 

Pinnoitteen levityskustannus etukuormaajalla varustetulla traktorilla on 40 €/h + alv 23 %. Arvioitu traktorityö on yhteensä 40h.

 

Kokonaiskustannukset pinnoitemateriaalista riippuen levityksineen ovat 9350 – 10 600 € (alv 0%).

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle tiedoksi rakennuspäällikön laatiman kustannusarvion.

 

 Päätös:                             Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                            -----

 

KH 247 §                          

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee hankkeesta saadun kustannusarvion pohjalta.    

 

Päätös:

 

 

 


                                            Vapaa-aikalautakunta      34 §              23.8.2011

 

248 §           KESKUSTAN PUISTOALUEEN KUNNOSTAMINEN

 

                                            Alustavasti on pyydetty suunnitelmaa, jonka pohjalta on helpompi hahmottaa budjetointia ja toteuttamisaikataulua keskustan puisto alueelle. Liite 34.1.

                                           

                                            Kunnan omistamalla puistoalueella keskustassa on tällä hetkellä jo liikuntapaikkoja sekä joitakin lasten leikkivälineitä. Aluetta tulisi kehittää ja kunnostaa niin, että se palvelisi paremmin sekä koululaisia, että vanhuksia, joita lähialueella asuu paljon.

                                           

                                            Alue tulee suunnitella ja toteuttaa pitkällä aikavälillä, niin että kokonaisuudesta tulee useita ikäpolvia palveleva alue.

 

Päätösehdotus:                1.      Vapaa-aikatoimi pyytää kunnanhallitukselta perintörahoja alueen kunnostamiseen ja toteuttamiseen.

 

                                            2.      Vapaa-aikatoimi hakee opetusministeriöstä avustusta alueen kehittämiseen ja rakentamiseen.

 

Päätös:                              Päätetään anoa perintövaroja ja opetusministeriön avustusta keskustan puistoalueen kehittämiseen ja rakentamiseen.       

 

                                            -----

 

KH 248 §                           Kunnanhallitus päättää pyytää vapaa-aikasihteerin kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen esittelemään hanketta. Kunnanhallitus tekee päätöksen saadun selvityksen pohjalta.

 

Päätös:


 

 

 

 

249 §            LAUSUNTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTTISUUNNITELMASTA (OAS)

 

Satakunnan maakuntakaava on ympäristöministeriössä vahvistettavana. Satakuntaliitto täydentää ko. kokonaismaakuntakaavaa vaiheittain eri teemoilla.

 

Valtioneuvosto tarkasti valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita keväällä 2009. Tarkistettujen tavoitteiden toteuttamista tulee edistää maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Keskeiset tarkistukset koskevat erityisesti yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja energiaratkaisuja.

 

Tarkistettujen tavoitteiden mukaan alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa on hillittävä aikaisempaa vahvemmin ilmastonmuutosta.

 

Kaavoituksessa tulee pyrkiä alueidenkäyttöratkaisuihin, joilla säästetään energiaa ja lisätään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä. Tavoitteet edellyttävät osoittamaan maakuntakaavoissa tuulivoimalle parhaiten soveltuvat alueet koko maassa.

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 on tavoitteena määritellä ne alueet, jotka maakunnan manneralueella parhaiten soveltuisivat maakunnallisesti merkittävien tuulivoimalapuistojen sijoittamiseen.

 

Työn ensimmäisessä vaiheessa laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus on antaa maakuntakaavan osallisille ja muille kiinnostuneille tahoille kuva kaavoituksen etenemisestä ja vaikutusmahdollisuuksista työn eri vaiheissa.

 

Satakuntaliitto on pyytänyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta lausunnot 30.9.2011 mennessä, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 249.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

 

Päätös:


 

 

 

250 §              SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                        TILAISUUKSISTA

 

 

 


 

251 §            SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK 2011

                     

Esityslistan liitteenä on Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk 2011. Liite nro 251.1. Tasaisella menokehityksellä toteutumisprosentti tulisi olla 58,3 %. Sairaanhoidon osalta Jämijärven kunnan toteutumisprosentti on 60,5 % ja sosiaalipalvelujen osalta 113,5 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1-7 kk 2011 tiedokseen.

                     

Päätös:

 


 

252 §            POSAN TOTEUMA 1.1.-31.7.2011

 

Esityslistan liitteenä on PoSan toteuma ajalla 1.1.-31.7.2011. Liite nro 252.1.

Tasaisella menokehityksellä toteuma tulisi olla 58,3 %. Jämijärven kunnan osalta toteuma on 58,91 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee toteuman tiedokseen.

 

Päätös:


 

 

 

253 §            KUNTALAISTEN KUULEMINEN MONIKUNTALIITOSASIASSA

 

Kankaanpään kaupungin, Parkanon kaupungin ja Jämijärven kunnan välinen monikuntaliitosselvitys on edennyt neuvotteluvaiheeseen. Kankaanpään ja Parkanon kaupungeissa on molemmissa tehty kuntalain 31 §:n mukainen kansanäänestysaloite neuvoa antavan kansanäänestyksen järjestämiseksi monikuntaliitosasiassa. Päätöksen asiasta tekee kuntien valtuustot.

 

Kuntalaisten kuulemisasiaa käsiteltiin monikuntaliitoksen ohjausryhmässä 23.8.2011. Ohjausryhmä päätti esittää mielipidekyselyn järjestämistä kaikissa kolmessa kunnassa. Järjestämisestä päättää kunkin kunnan valtuusto ja jos se toteutetaan, kysely lähetetään kaikkien kolmen kunnan äänioikeutetuille.

 

Mielipidekysely on joustavampi tapa kartoittaa kuntalaisten mielipiteet kuin määrämuotoinen kansanäänestys. Sen avulla on mahdollista saada monipuolisempaa tietoa päätöksenteon pohjaksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että monikuntaliitoksen Jämijärvi-Kankaanpää- Parkano valmistelun yhteydessä kuntalaisille järjestetään mielipidetutkimus ja kunnanhallitus valtuutetaan vastaamaan tutkimuksen toteuttamisesta ja aikataulusta sekä käytännön järjestelyistä yhteistyössä Parkanon ja Kankaanpään kaupungin kanssa.

 

Päätös: