JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään valtuuston kokoushuoneessa torstaina 22.9.2011

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                     

                     

                     

45 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

46 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

47 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2011

48 § Ympäristönsuojelun poikkeamispäätöksen toimivaltainen viranomainen

49 § Kuntalaisten kuuleminen monikuntaliitosasiassa

50 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

51 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

 

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 26.9.2011 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 19.9.2011

                     

 

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 5/2011

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 16.9.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Torstai 22.9.2011 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

45 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

46 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

47 §   TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2011 

48 §   YMPÄRISTÖNSUOJELUN POIKKEAMISPÄÄTÖKSEN TOIMIVALTAINEN
         VIRANOMAINEN
 

49 §   KUNTALAISTEN KUULEMINEN MONIKUNTALIITOSASIASSA 

50 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKS         OTETTAVAT ASIAT 

51 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 


                     

 

 

45 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 16.9.2011 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta –lehdessä 20.9.2011 ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 19.9.2011. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 16.9.2011.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 

 

46 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:       

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   243 §            15.9.2011

 

47 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2011

                                                                

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2011.

Liite nro 243.1

Vertailutietona on talouden toteutuminen edelliseltä vuodelta vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja esittää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 47 §

 

Päätös:

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   246 §            15.9.2011

 

48 §              YMPÄRISTÖNSUOJELUN POIKKEAMISPÄÄTÖKSEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

 

 

                                            Ympäristösuojelulakia on muutettu 9.3.2011 voimaan tulleella lailla

(196/2011). Ympäristösuojelulain uuden 27 d §:n mukaan kunnan

toimivaltainen viranomainen myöntää poikkeuksen talousjätevesien

käsittelyvaatimuksista. Maaliskuun alkuun saakka kunnan

ympäristönsuojeluviranomaisella oli ympäristönsuojelulain kumotun 18 §:n nojalla mahdollisuus antaa määräaikainen poikkeus velvoitteeseen noudattaa talousjätevesien käsittelyä koskevia vaatimuksia. Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitos kuntayhtymän (PoSa) ympäristö- ja terveyslautakunta

oli siirtänyt ko. toimivallan terveysvalvonnan johtajalle valtuuston

hallintosäännössä antamalla luvalla.

 

Poikkeamisasian käsittely ei lakimuutoksen jälkeen enää ole kunnan

ympäristösuojeluviranomaisen lakisääteinen tehtävä. Tämän vuoksi

valtuuston on hyväksyttävä määräys, mikä toimielin kunnassa toimii säädöksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena.

Kunnanvaltuusto voi siirtää toimivaltaansa kuntayhtymälle tai

kunnan muulle toimielimelle ja edelleen toimielimelle oikeuden siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen viranhaltijalle.

 

PoSa:n ympäristöpalveluiden näkemyksen mukaan olisi tarkoituksenmukaista, että aiempi käytäntö poikkeuksen myöntämisen osalta jatkuisi lakimuutoksen jälkeenkin. Valvonnan ja yhteistoiminta-alueen tasapuolisen kohtelun kannalta

olisi perusteltua, että kaikissa ympäristöpalvelujen toimialueen kunnissa sama viranomainen toimisi kyseisen säännöksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena.

 

PoSan terveysvalvonnan johtaja esittää, että PoSan jäsenkuntien valtuustoissa tehtäisiin vuoden 2011 aikana päätös, että toimivaltainen viranomainen poikkeuksen myöntämiseen talousjätevesien käsittelyvaatimuksessa on PoSan ympäristö- ja terveyslautakunta. Päätökseen tulisi sisällyttää viranomaisille oikeus siirtää toimivaltaa edelleen viranhaltijalle.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää Jämijärven kunnan osalta, että toimivaltainen viranomainen poikkeuksen myöntämiseen talousvesien käsittelyvaatimuksissa on PoSan ympäristö- ja terveyslautakunta. Ympäristö- ja terveyslautakunnalla on oikeus siirtää toimivaltaa edelleen viranhaltijalle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 48 §

 

Päätös:

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   253 §            15.9.2011

 

49 §              KUNTALAISTEN KUULEMINEN MONIKUNTALIITOSASIASSA

 

Kankaanpään kaupungin, Parkanon kaupungin ja Jämijärven kunnan välinen monikuntaliitosselvitys on edennyt neuvotteluvaiheeseen. Kankaanpään ja Parkanon kaupungeissa on molemmissa tehty kuntalain 31 §:n mukainen kansanäänestysaloite neuvoa antavan kansanäänestyksen järjestämiseksi monikuntaliitosasiassa. Päätöksen asiasta tekee kuntien valtuustot.

 

Kuntalaisten kuulemisasiaa käsiteltiin monikuntaliitoksen ohjausryhmässä 23.8.2011. Ohjausryhmä päätti esittää mielipidekyselyn järjestämistä kaikissa kolmessa kunnassa. Järjestämisestä päättää kunkin kunnan valtuusto ja jos se toteutetaan, kysely lähetetään kaikkien kolmen kunnan äänioikeutetuille.

 

Mielipidekysely on joustavampi tapa kartoittaa kuntalaisten mielipiteet kuin määrämuotoinen kansanäänestys. Sen avulla on mahdollista saada monipuolisempaa tietoa päätöksenteon pohjaksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että monikuntaliitoksen Jämijärvi-Kankaanpää- Parkano valmistelun yhteydessä kuntalaisille järjestetään mielipidetutkimus ja kunnanhallitus valtuutetaan vastaamaan tutkimuksen toteuttamisesta ja aikataulusta sekä käytännön järjestelyistä yhteistyössä Parkanon ja Kankaanpään kaupungin kanssa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

                     

KV 49 §

 

Päätös:

 

 

                             
                             

50 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

.

 


 

 

51 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

                     .