JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantai 29.8.2011

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                     

                     

                     

34 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

35 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

36 § Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle 

37 § Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-5 kk/2011

38 § Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2011

39 § Väliraportti 30.6.2011

40 § PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2011

41 § Jämin Hiihtotunneli Oy:n rahoitusjärjestelyt vuoden 2011 osalta

41 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

42 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

 

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 2.9.2011 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 23.8.2011

                     

 

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 4/2011

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 19.4.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 29.8.2011 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

34 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

35 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

36 §   SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS          VALTUUSTOLLE 

37 §   SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA          TALOUDEN  RAPORTTI 1-5 KK/2011 

38 §   HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN          HAKEMINEN VUONNA 2011   

39 §   VÄLIRAPORTTI 30.6.2011 

40 §   POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2011 

41 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT 

42 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 


                     

 

 

34 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 23.8.2011 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 25.8.2011. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 24.8.2011.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 

35 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:       

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   205 §            8.8.2011

 

36 §              SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.1.-30.6.2011.

 

2.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 36 §

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   208 §            8.8.2011

 

37 §                SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN

                        RAPORTTI 1-5 KK/2011

 

                                            Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1 – 5 kk/2011 on valmistunut.

 

                                            Tilikauden tulos on n. 11,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos on normaalisti kevätkaudella ylijäämäinen, mutta tasoittuu vuoden loppua kohden mm. lomarahojen maksun ja kesätuotannon supistumisen vuoksi. Tilikauden tulosta on kasvattanut alkuvuonna erityisesti hoitopäivien ja –jaksojen ennakoitua suurempi toteuma.

 

                                            Jämijärven kunnan osalta on sairaanhoidon toteuma 48,6 % ja sosiaalipalvelujen toteuma 90,4 %, kun ns. tasaisen vauhdin mukaan niiden tulisi olla 41,67.

 

                                            Raportti on esityslistan liitteenä nro 208.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti pyytää PoSalta ja sairaanhoitopiiriltä selvityksen sosiaalipalvelujen kustannusten noususta Jämijärven kunnan osalta.

                                            -----

KV 37 §

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   160 §            30.5.2011

                                            Kunnanhallitus                   223 §            22.8.2011

 

38 §              HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2011

 

                                            Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 § mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.

 

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

 

Hakemus on jätettävä 31.8.2011 mennessä.

Liite nro 160.1

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna 2011 500 000 euroa.

                                            Varsinainen hakemus ja tasapainotussuunnitelma tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn viimeistään elokuussa.

 

Päätös:                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti kuitenkin siten tarkennettuna, että kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että harkinnanvaraista valtionosuudenkorotusta vuonna 2011 haetaan

                                            700 000 euroa.

 

                                            -----

 

KH 223 §                           Hakemus ja talouden tasapainotussuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 223.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy harkinnanvaraisen valtionosuuden korotushakemuksen ja siihen liittyvän talouden tasapainotussuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            -----

 

KV 38 §

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   224 §            22.8.2011

 

39 §                VÄLIRAPORTTI 30.6.2011

 

                       

Hallintokunnat ovat laatineet selvitykset vuoden 2011 taloustavoitteiden toteutumisesta 30.6.2011.

Vuoden 2011 taloustavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintoja ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

 

Väliraportti on liitteenä nro 224.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2011  tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 39 §

 

Päätös:

 

 


                                            Kunnanhallitus                   225 §            22.8.2011

 

40 §                POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2011

 

                                            Esityslistan liitteenä on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2011. Liite nro 225.1. Jämijärven kunnan toteumaprosentti on 50,92%. Viime vuonna vastaavana ajankohtana toteuma oli yhteensä 2 048 109 euroa; nyt 1 986 555 euroa.

 

                                            Suurimmat ylitykset on erityispalveluissa toteuma 55,43 % ja vanhuspalveluissa 51,14 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan toteuman 1.1.-30.6.2011 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 40 §

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   236 §            29.8.2011

41 §              JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N RAHOITUSJÄRJESTELYT VUODEN 2011 OSALTA

Kunnanhallituksen kokouksessa 8.8.2011 sovittiin, että Jämin hiihtotunnelin osalta kutsutaan rahoittajat yhteispalaveriin, jossa neuvotellaan syksyn lyhennysten siirtämisestä. Tavoitteena on saada ennen vuoden loppua valtuuston asettamien tavoitteiden mukainen pysyvä järjestelmä hiihtotunnelin talouden ja toiminnan järjestämiseksi.  Ratkaisun sisältöön vaikuttaa oleellisesti syksyn aikana tehtävät päätökset monikuntaliitoksen osalta.

Yhteisneuvottelu on käyty 18.8.2011. Muistio neuvottelusta on liitteenä nro 236.1.

Lyhennysten siirtäminen edellyttää takaajan (Jämijärven kunnanvaltuuston) suostumusta.

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

1.      Finnvera Oyj:n lainan joulukuussa 2010 erääntynyt lyhennys 7 862,00 € maksetaan ajan tasalle

2.      Finnveran, Jämijärven Osuuspankin ja Parkanon Säästöpankin lainojen 2011 erääntyneet korot maksetaan ajan tasalle:

- Finnvera                                          3 218,05

- Jämijärven Osuuspankki               2 516,02

- Parkanon Säästöpankki               1 749,74

                                                           7 483,81

3.      Valtuusto antaa lainojen omavelkaisena takaajana suostumuksensa siihen, että Finnvera Oyj:n, Jämijärven Osuuspankin ja Parkanon Säästöpankin lainoihin haetaan lyhennysvapaata vuoden 2011 lyhennyksien osalta (41 751,59 €) siten, että laina-aikaa ei jatketa. Erääntyvät korot noin 6 760 € maksetaan normaalisti.

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

KV 41 §

Päätös:

 


 

42 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 


 

 

43 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT