JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 26.4.2011

                      alkaen kello 18.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                     

                      13 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                      14 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta

                      15 §              Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-28.2.2011

                      16 §              Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueneuvottelu

                      17 §              PoSan palvelusopimus 2011

                      18 §              Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon monikuntaliitosselvityksen väliraportti ja yhdistymissopimusluonnos

                      19 §              Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

                      20 §              Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

        

 

 

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 29.4.2011 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 19.4.2011

                     

 

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 2/2011

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 19.4.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 26.4.2011 kello 18.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

13 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

14 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

15 §   TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-28.2.2011 

16 §   MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUENEUVOTTELU 

17 §   POSAN PALVELUSOPIMUS 2011 

18 §   JÄMIJÄRVEN, KANKAANPÄÄN JA PARKANON          MONIKUNTALIITOSSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI JA          YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS 

19 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT 

20 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 


                     

 

13 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 19.4.2011 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 21.4.2011. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 19.4.2011.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 

 

 

14 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös

 

 

 

 

                     
Kunnanhallitus                   131 §            18.4.2011

 

                     

15 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-28.2.2011

                                           

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen 1.1.-28.2.2011.

                                            Liite nro 131.1.

                                            Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Tämä esitys korvaa edellisen kokouksen pykälän 28.3 § 111 valtuuston esityslistalla.

 

                                            -----

 

KV 15 §

 

Päätös:       

 

 

 

                     

 


Kunnanhallitus                   63 §             7.2.2011

Kunnanhallitus                   207 §            20.9.2010

Kunnanhallitus                   109 §            10.5.2010

                                            Kunnanhallitus                   112 §            28.3.2011

 

16 §                MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUENEUVOTTELU

 

                                           

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta valmisteleva työryhmä on laatinut selvityksen maaseutuhallinnon nykytilanteesta Pohjois-Satakunnassa ja sen lähialueella sekä toimenpide-ehdotuksen hallinnon järjestämiseksi. Muistio on liitteenä 109.1.

 

Muistiota on käsitelty laajennetussa ryhmässä, jossa ovat olleet mukana kunnanjohtajat ja kaikki alueen maaseutusihteerit. Muistio em. neuvottelusta on liitteenä 109.2.

 

Koska osa kunnista on mukana myös Karhukuntien selvityksessä, päätettiin, että ehdotus viedään tässä vaiheessa tiedoksi kunnanhallituksille. Alkusyksyllä 2010 tarkentuu tietämys siitä, mitkä kunnat ovat mukana yhteistoiminta-alueen muodostamisessa ja tällöin voidaan tehdä lopulliset päätökset.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee työryhmän ehdotukset tiedokseen ja käy keskustelun niiden pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 207 §

Kuntien edustajat ovat kokoontuneet asian tiimoilta uudelleen 8.9.2010. Muistio on liitteenä 207.1.

 

Valmistelevan työryhmän alkuperäisestä selvityksestä poiketen Karvian kunta esitti neuvottelussa halukkuutensa tehdä ehdotuksen siltä pohjalta, että yhteistoiminta-alueen hallinnollinen keskus olisikin Karvia.

Myös Kankaanpää tekee tarkemman ehdotuksen valmistelutyöryhmän ehdotuksen pohjalta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee muistion tiedokseen ja käy keskustelua sen pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 63 §

                                            Asiasta käydään kuntien välinen neuvottelu 3.2.2011.

                                            Neuvottelutulos esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee neuvottelutuloksena syntyneen yhteistoimintasopimusluonnoksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 112 §

                                            Sopimusluonnosta on vielä edellisen käsittelyn jälkeen tarkennettu tietyiltä osin lähinnä Honkajoen ja Karvian toivomuksesta.

 

                                            Asia esiteltiin PoSan kunnanhallitusten yhteispalaverissa 21.3.2011.

 

                                            Sopimusluonnos on liitteenä nro 112.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan yhteistoimintasopimuksen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä oheisen liitteen nro 112.1 mukaisesti ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Ennen sopimuksen allekirjoittamista siihen saadaan tarvittaessa tehdä pieniä teknisiä tarkennuksia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 16 §

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   132 §            18.4.2011                         

 

17 §                POSAN PALVELUSOPIMUS 2011

 

Palvelusopimus 2011 on laadittu jäsenkuntien ilmoittamiin talousarviomäärärahoihin laskennallisesti sopeutettuna. Sopimuksessa ei ole huomioitu palvelutarveselvitystä eikä siihen ole esitetty uusia palvelutasoon vaikuttavia muutoksia. Seuraavista toimenpiteistä on sovittu ja ne toteutetaan kevään ja kesän 2011 aikana:

-          Tapalan vuodeosaston paikkaluvun tarkistaminen

-          kotisairaalatoiminnan aloittaminen

-          terveysasemien sekä fysioterapian henkilöstön kesälomien keskittäminen ja ko. palvelujen toiminnallinen rajoittaminen heinäkuussa.

 

Lisäksi PoSassa valmistellaan esityksiä sote-palvelujen järjestämisen toiminnallis-taloudellisesta muutoksista perusturvalautakunnalle päätettäväksi huhtikuun loppuun mennessä (kuntakierrosten tulosten ja asiantuntijaraportin esilletuominen johtopäätösten perusteella).

 

Palvelusopimuksen kuntamaksuosuudet yhteensä ovat samat kuin kuntien ilmoittamat talousmäärärahat ovat yhteensä. ”Kokonaispotti” on kuitenkin sopeutettu edellisen vuoden käytön mukaan.

 

Kuntien budjetit                                       Palv.sop. mukaiset tilaukset

                                             Honkajoki             3.426.630 €                                   3.518.105 €

Jämijärvi                3.900.900 €                                   4.075.852 €

Kankaanpää         19.000.200 €                                19.136.998 €

Karvia                    4.911.008 €                                   4.578.653 €

Siikainen               3.703.279 €                                   3.641.927 €

Merikarvia             79.770 €                                        79.770 €

Pomarkku              39.282 €                                        39.282 €

 

Jämijärven kunnan tilaus on näin ollen 175.852 euroa suurempi kuin talousarvioon varattu määräraha. Perusturvalautakunta on lähettänyt hyväksymänsä palvelusopimuksen jäsenkunnille tiedoksi. Liite nro 132.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee palvelusopimuksen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          Lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää selvityksen perusturvalautakunnalta siitä, että kuka on tehnyt ja millä valtuuksilla palvelusopimukseen muutokset, jotka eivät vastaa kuntien talousarvioita.

                    ----

KV 17 §

 

Päätös:       

 

 

 

                     


                                            Kunnanhallitus                   133 §            18.4.2011

 

18 §              JÄMIJÄRVEN, KANKAANPÄÄN JA PARKANON MONIKUNTALIITOSSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI JA YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS

                     

                                            Jämijärven kunta, Kankaanpään ja Parkanon kaupungit päättivät kesäkuussa 2011 käynnistää monikuntaliitosselvityksen, jonka tavoitteena on selvittää kuntaliitosmahdollisuus vuonna 2013. Kuntien valtuustot linjasivat päätöksissään myös valmistelun reunaehtoja.

 

                                            Selvitystyön johtamisesta on vastannut kuntien luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä, jolle asiat valmistelee kuntajohtajien työvaliokunta. Valmistelutyön tueksi valittiin myös konsulttiyritys Oy Audiapro Ab.

 

                                            Selvitystyö alkoi lokakuussa ja marraskuussa julkistettiin tilasto- ja kuntamateriaalin pohjalta laadittu väliraportti kuntien tilanteesta. Joulu-tammikuussa haastateltiin kaikkien kuntien valtuustoryhmiä, maakuntajohtajia, sairaanhoitopiirin johtajia sekä pelastuslaitoksen johtoa Pirkanmaalla. Tammikuussa jatkettiin myös uuden kunnan ideointia johtoryhmien työpajassa ja valtuustojen yhteisseminaarissa. Maaliskuussa palveluiden, henkilöstön ja elinvoimaisuuden kehittämisen ideointia jatkettiin työpajoissa.

 

                                            Näiden valmistelujen lisäksi selvityksen taustamateriaalina on käytetty virkamiestyönä valmisteltuja koosteita mm. lähipalveluista ja taloudesta. Selvityksen tilastot pohjautuvat tilastokeskuksen kuntien tiedonantajapalautteeseen ja ennusteisiin sekä kuntien erikseen toimittamiin materiaaleihin.

 

                                            Tämä selvitysraporttiluonnos on valmisteltu valtuustoille väliraporttina, johon toivotaan kannanottoja ja toiveita viimeistelyyn, lopulliseen selvitykseen ja sopimukseen liittyen. Lopulliseen selvitykseen tarkennetaan vielä valmistelussa olevia asioita kuten palkkojen harmonisointia ja johtamisjärjestelmää sekä konsultin arviota uuden kunnan vaikutuksista kuntien palveluihin, talouteen, elinvoimaan, henkilöstöön ja demokratiaan.

 

                                            Valtuustojen käsittelyssä esille tuotujen palautteiden pohjalta selvityksen loppuraportin ja sopimusluonnoksen valmistelua jatketaan siten, että työ on aikataulun mukaisesti valmis kesäkuussa, Mikäli kunnat päättävät jatkaa selvitysvaiheen jälkeen sopimusneuvotteluja olisi niiden aika elo-syyskuussa ja lopullinen päätöksenteon vaihe olisi ajankohtainen loka-marraskuussa.

 

                                           

 

                                            Monikuntaliitosselvityksen ohjausryhmä esittää väliraportin ja yhdistymissopimusluonnoksen selvitystyössä mukana olevien kuntien kunnanhallituksille ja edelleen kunnanvaltuustoille lausunnolle. Liite nro 133.1. (liite iltakoulukutsun mukana).

 

                                            Lausuntojen jälkeen sopimusneuvotteluja jatketaan tavoitteena kuntien yhdistymissopimuksen aikaansaaminen ja sen vieminen kunnanvaltuustojen käsittelyyn syksyllä 2011.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto antaa lausuntonsa monikuntaliitosselvityksen väliraportista ja yhdistymissopimusluonnoksesta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 18 §       

 

Päätös:                             


 

 

 

 

19 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 


 

 

 

20 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT